intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hướng dẫn chỉnh sửa màu nền gốc bằng hiệu ứng brush strokes trong ảnh p3

Chia sẻ: Safa Ffwe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

79
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn chỉnh sửa màu nền gốc bằng hiệu ứng brush strokes trong ảnh p3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn chỉnh sửa màu nền gốc bằng hiệu ứng brush strokes trong ảnh p3

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 6 2. Choïn coâng cuï Lasso vaø nhaáp chuoät choïn coâng cuï boå sung laø Magic Wand. 3. Nhaáp chuoät choïn coâng cuï boå sung Magic Wand Settings vaø thieát laäp caùc tuøy choïn sau: Choïn coâng cuï Magic Wand Properties trong hoäp coâng cuï boå sung Muïc Threshold, nhaäp giaù trò töø 1 ñeán 200 ñeå xaùc ñònh ñoä phuø hôïp giöõa caùc ñieåm • pixel keá caän nhau trong vuøng choïn. Giaù trò choïn caøng cao, caøng laøm cho daõy naøy roäng ra. Neáu baïn nhaäp vaøo giaù trò laø 0, caùc pixel coù cuøng moät maøu nhö pixel ñaàu tieân khi baïn choïn. Muïc Smoothing, choïn tuøy choïn naøy trong trình ñôn xoå xuoáng ñeå xaùc ñònh ñoä • nhaün cho caùc bieân aûnh Bitmap. 4. Nhaáp chuoät vaøo aûnh Bitmap ñeå choïn moät vuøng. Tieáp tuïc nhaáp choïn theâm caùc vuøng choïn khaùc. 5. Choïn maøu toâ maø baïn muoán duøng cho vuøng choïn trong aûnh Bitmap. 6. Choïn coâng cuï Paint Bucket vaø nhaáp chuoät vaøo baát kyø trong vuøng choïn ñeå ñöôïc toâ maøu môùi. Duøng coâng cuï Lasso cho vaøo aûnh Bitmap vaø choïn coâng cuï Paint Bucket ñeå toâ maøu môùi HIEÄU CHÆNH AÛNH BITMAP Neáu baïn ñang coù chöông trình Fireworks 3 hay phieân baûn môùi hôn hoaëc moät chöông trình hieäu chænh aûnh naøo khaùc trong heä thoáng, baïn coù theå chaïy chöông trình naøy trong Flash ñeå hieäu chænh aûnh nhaäp vaøo. Neáu baïn ñang hieäu chænh file Fireworks PNG nhaäp vaøo, baïn coù theå choïn hieäu chænh file goác PNG cho aûnh Bitmap khi coù saün. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 146 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 6 Chuù yù : Baïn khoâng theå hieäu chænh aûnh Bitmap töø file Fireworks PNG trong trình soaïn thaûo aûnh beân ngoaøi. Hieäu chænh aûnh Bitmap vôùi Fireworks 3 hoaëc phieân baûn môùi hôn: 1. Trong cöûa soå Library, nhaáp phaûi chuoät treân bieåu töôïng aûnh Bitmap (trong maùy PC Windows) hoaëc nhaáp Control (trong maùy Macintosh). 2. Trong trình ñôn Context cuûa aûnh Bitmap, choïn leänh Edit cho Fireworks 3. 3. Thöïc hieän nhöõng thay ñoåi mong muoán cho file naøy trong Fireworks. 4. Trong hoäp thoaïi Edit Image, xaùc ñònh file goác PNG hoaëc file aûnh Bitmap ñeå ñöôïc môû. 5. Choïn treân trình ñôn File > Update. Luùc ñoù file naøy seõ töï ñoäng ñöôïc caäp nhaät vaøo trong Flash. Hieäu chænh aûnh Bitmap trong chöông trình hieäu chænh aûnh beân ngoaøi khaùc: Trong cöûa soå Library, nhaáp phaûi • chuoät treân bieåu töôïng aûnh Bitmap (trong maùy PC Windows) hoaëc nhaáp Control (trong maùy Macintosh). Trong trình ñôn Context cuûa aûnh • Bitmap, choïn leänh Edit with. Choïn moät chöông trình hieäu chænh • aûnh ñeå môû file aûnh Bitmap vaø nhaáp chuoät vaøo nuùt Open. Thöïc hieän caùc vieäc chænh söûa aûnh mong muoán ñoù trong chöông trình hieäu chænh • aûnh naøy. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 147 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 6 Trong Flash, thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau: • Choïn bieåu töôïng aûnh Bitmap trong cöûa soå Library vaø choïn leänh Update trong trình ñôn Library Options. Hoaëc nhaáp phaûi chuoät (trong Windows) hoaëc nhaáp Control (trong Macintosh) treân bieåu töôïng aûnh Bitmap, sau ñoù choïn leänh Update trong trình ñôn xoå xuoáng. Hoäp thoaïi Update Media xuaát hieän trong Flash, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo nuùt • Update ñeå caäp nhaät nhöõng thay ñoåi treân aûnh. THIEÁT LAÄP CAÙC THUOÄC TÍNH CHO AÛNH BITMAP Baïn coù theå aùp ñaët thuoäc tính khöû raêng cöa cho aûnh Bitmap ñeå laøm nhaün caùc goùc aûnh. Ngoaøi ra baïn cuõng coù theå choïn caùc tuøy choïn neùn file ñeå laøm giaûm kích thöôùc file vaø ñònh daïng kieåu file ñeå hieån thò treân trang Web. Choïn caùc thuoäc tính cho aûnh Bitmap, baïn coù theå duøng hoäp thoaïi Bitmap Properties. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 148 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 6 Thieát laäp caùc thuoäc tính cho aûnh Bitmap 1. Choïn moät aûnh Bitmap trong cöûa soå Library. 2. Sau ñoù baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau ñaây: Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Properties taïi vuøng döôùi cuøng trong cöûa soå Library. Trong cöûa soå Library, nhaáp phaûi chuoät treân bieåu töôïng aûnh Bitmap (trong maùy PC Windows) hoaëc nhaáp Control (trong maùy Macintosh) vaø choïn leänh Properties trong trình ñôn doïc. Choïn leänh Properties trong trình ñôn Options taïi goùc phaûi phía treân cuûa cöûa soå Library. Nhaáp phaûi chuoät taïi bieåu töôïng aûnh Bitmap 3. Trong hoäp thoaïi Bitmap Properties, choïn muïc kieåm Allow Smoothing ñeå laøm phaúng caùc goùc aûnh Bitmap vôùi cheá ñoä loaïi boû caùc vuøng raêng cöa trong ñöôøng vieàn cuûa aûnh. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 149 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 6 4. Ñoái vôùi muïc Compression, choïn moät trong nhöõng tuøy choïn sau: Choïn Photo (JPEG) neùn aûnh theo ñònh daïng JPEG. Neáu choïn chaát löôïng neùn maëc ñònh cho aûnh nhaäp vaøo, baïn haõy ñaùnh daáu kieåm vaøo muïc choïn Use document default quality. Neáu baïn muoán xaùc ñònh thieát laäp chaát löôïng neùn môùi, haõy boû choïn muïc Use document default quality vaø nhaäp vaøo giaù trò töø 1 ñeán 100 trong muïc Quality. Neáu baïn thieát laäp giaù trò caøng cao seõ giöõ aûnh nguyeân veïn, ngöôïc laïi neáu thieát laäp giaù trò caøng nhoû seõ laøm giaûm kích thöôùc file ñaùng keå. Lossless Choïn muïc (PNG/GIF) ñeå neùn aûnh vôùi cheá ñoä khoâng laøm maát döõ lieäu trong aûnh. Chuù yù : Söû duïng cheá ñoä neùn Photo ñoái vôùi aûnh nhieàu maøu phöùc taïp hoaëc aûnh coù nhieàu vuøng bieán ñoåi nhö aûnh chuïp hoaëc aûnh toâ maøu Gradient. Söû duïng cheá ñoä neùn Lossless ñoái vôùi aûnh coù nhöõng hình ñôn giaûn vaø coù ít maøu. 5. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Test ñeå xaùc ñònh keát quaû neùn file. Baïn coù theå so saùnh giöõa kích thöôùc file goác ban ñaàu vaø kích thöôùc file vöøa ñöôïc neùn, neáu cheá ñoä thieát laäp neùn vöøa choïn coù theå chaáp nhaän ñöôïc. 6. Cuoái cuøng nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 150 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2