intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hướng dẫn chỉnh sửa màu nền gốc bằng hiệu ứng brush strokes trong ảnh p8

Chia sẻ: Safa Ffwe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

56
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn chỉnh sửa màu nền gốc bằng hiệu ứng brush strokes trong ảnh p8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn chỉnh sửa màu nền gốc bằng hiệu ứng brush strokes trong ảnh p8

  1. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY TAÏO CHUYEÅN ÑOÄNG KHOÁI 3D Trong baøi thöïc haønh ñaàu tieân naøy, baïn seõ laøm chuyeån ñoäng khoái vaên baûn 3 chieàu (3D) ñöôïc nhaäp vaøo töø moät file Animated GIF. File aûnh ñoäng coù ñònh daïng .GIF naøy baïn coù theå laáy töø trong caùc chöông trình ñoà hoïa 3D sau ñoù nhaäp vaøo trong Flash. Baøi thöïc haønh naøy raát ñôn giaûn vaø deã thöïc hieän neáu trong maùy cuûa baïn coù chöông trình chuyeân laøm tieâu ñeà 3D nhö Ulead Cool hoaëc Xara 3D thì baïn thöïc hieän baøi thöïc haønh naøy raát nhanh. Baïn coù theå choïn baát kyø chöông trình ñoà hoïa 3D naøo ñeå taïo ra ñoái töôïng 3D, khoâng nhaát thieát laø phaûi coù moät trong hai chöông trình treân. Sau ñaây laø caùch xuaát ra file Animated GIF trong Xara hay Ulead Cool 3D: Sau khi baïn taïo moät file chuyeån ñoäng trong Ulead Cool ñeå xuaát sang file GIF Animated, choïn treân trình ñôn File > Create Video File > GIF Animation Files. Sau khi taïo ra file chuyeån ñoäng trong Xara thì caùch xuaát sang file Animated GIF tieán haønh nhö sau : Choïn treân trình ñôn File > Export Animation (nhaán phím toå hôïp Ctrl + Shift + X) ñeå xuaát ra file Animated GIF. Baïn seõ taïo ra ñoaïn phim chuyeån ñoäng nhö hình treân Caùc böôùc ñöôïc tieán haønh nhö sau trong Flash: Khôûi ñoäng Flash, taïo file môùi coù teân 3D Animation Movement, nhaáp choïn tieáp vaøo trình ñôn Insert > New Symbol, choïn caùc thuoäc tính trong hoäp thoaïi môùi môû nhö sau: Nhaáp choïn tieáp vaøo trình ñôn File > Import hoaëc nhaán phím toå hôïp Ctrl + R, nhaáp choïn file vôùi ñònh daïng Animated GIF ñeå nhaäp vaøo sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt Open. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 6
  2. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Choïn file Animated GIF mong muoán Luùc naøy baïn seõ thaáy xuaát hieän moät soá caùc frame lieân tieáp nhau, moãi moät frame laø moät aûnh ôû traïng thaùi khaùc nhau. Nhaáp choïn tieáp trôû laïi trình ñôn Insert > New Symbol ñeå taïo môùi moät nuùt, choïn caùc thuoäc tính trong hoäp thoaïi Symbol Properties. Chuù yù : Do file aûnh GIF cuûa baïn laø caùc aûnh lieân tieáp nhau vì vaäy sau khi nhaäp file naøy baïn seõ thaáy trong thö vieän xuaát hieän raát nhieàu aûnh coù teân Bitmap1, Bitmap2,. . . . . . vì vaäy trong phaàn taïo nuùt naøy baïn seõ keùo moät aûnh Bitmap baát kyø ñeå laøm döõ lieäu trong frame Up. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 7
  3. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo moät aûnh Bitmap hieån thò trong cöûa soå thö vieän vaø keùo vaøo trong vuøng laøm vieäc taïi frame Up. Nhaáp chuoät vaøo frame Over vaø nhaán phím F6, sau ñoù nhaáp choïn vaøo trình ñôn View > Ruler ñeå hieån thò thanh thöôùc vaø duøng caùc ñöôøng guideline xaùc ñònh vò trí cuûa aûnh hieän ñang coù trong frame Over. Nhaáp chuoät vaøo ñoaïn movie clip coù teân 3 D hieån thò trong cöûa soå thö vieän vaø keùo vaøo frame Over naøy. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 8
  4. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo aûnh ñoái töôïng tröôùc ñoù vaø xoaù noù, luùc naøy baïn chæ coøn laïi ñoaïn movie clip trong frame Over naøy. Di chuyeån ñoaïn movie clip ñuùng vò trí cuûa ñöôøng guideline maø baïn ñaõ xaùc ñònh tröôùc ñoù. Nhaáp choïn vaøo nuùt Scene1 ñeå trôû vuøng laøm vieäc chính, keùo nuùt vöøa taïo xuaát hieän trong vuøng laøm vieäc vaøo trong vuøng laøm vieäc Stage. Sau ñoù duøng coâng cuï Text Tool nhaäp vaøo chuoãi kyù töï mong muoán vaø duøng coâng cuï Rotate ñeå xoay chuoãi kyù töï gioáng nhö trong hình sau. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 9
  5. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp choïn vaøo trình ñôn Control > Test Movie ñeå kieåm tra ñoaïn phim trong cheá ñoä Flash Player. Khi ñoaïn phim dieãn hoaït baïn haõy ñöa chuoät ñeán chuoãi kyù töï 3D seõ thaáy ñöôïc taùc duïng. Neáu ñoaïn phim chöa ñeïp nhö mong muoán, baïn coù theå hieäu chænh sau ñoù löu file naøy laïi sau khi hieäu chænh xong. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2