intTypePromotion=1

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa moto xe máy - Chương 12

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
344
lượt xem
148
download

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa moto xe máy - Chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HỆ THỐNG GIẢM XÓC (NHÚN) I. Cấu tạo – phâ n loại: Xe gắn máy có tốc độ tương đối cao nên đều trang bị hệ thống giảm sóc. Hệ thống này có công dụng làm giảm chấn động trên những đoạn đườ ng khôn g bằng phẳng để người sử dụng thoải mái, không mệt nhọc và đỡ nguy hiểm. Nhún trước được ráp giữa bộ cổ ở khung xe và trục bánh xe trước. Nhún sau được ráp giữa khung xe và gắp bánh sau. 3 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kỹ thuật sửa chữa moto xe máy - Chương 12

  1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn CHÖÔNG XII HEÄ THOÁNG GIAÛM XOÙC (NHUÙN) I. Caáu taïo – phaâ n loaïi: Xe gaén maùy coù toác ñoä töông ñoái cao neân ñeàu trang bò heä thoáng giaûm soùc. Heä thoáng naøy coù coâng duïng laøm giaûm chaán ñoäng treân nhöõng ñoaïn ñöôø ng khoân g baèng phaúng ñeå ngöôøi söû duïng thoaûi maùi, khoâng meät nhoïc vaø ñôõ nguy hieåm. Nhuùn tröôùc ñöôïc raùp giöõa boä coå ôû khung xe vaø truïcø baùnh xe tröôùc. Nhuùn sau ñöôïc raùp giöõa khung xe vaø gaép baùnh sau. 3 2 5 6 HCM TP. uat y th K pham H Su ng D 1 ruo n©T 4 quye an B 7 9 10 8 11 14 12 13 HÌNH 12- 1 KHUNG XE VAØ GAÉP BAÙNH SAU 1.2 Cheùn treân, döôùi cuûa boä coå 3. Choã raùp yeân 15 4.5.6 Khung giöõ accu vaø coáp 7.8.9.10. Cô caáu noái giöõa maâm thaéng sau 11. Gaép baùnh sau 12.13. Choã ñeå chaân 14.15. Bu loâng noái tieáp vôùi khung xe -201- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Heä thoáng giaûm soùc duøng treân caùc xe gaén maùy coù theå phaân laøm 3 loaïi:  Nhuùn loø xo thuaàn tuyù.  Nhuùn loø xo laép treân caùng phuï (gioø gaø).  Nhuùn loø xo keát hôïp vôùi daàu nhôùt (nhuùn thuyû löïc) aùp duïng ôû nhuùn tröôùc ña soá caùc loaïi xe hieän nay. 1. Nhuùn loø xo: Moãi xe goàm 2 nhuùn ôû hai beân. Moät ñaàu oáng nhuùn laép vôùi khung xe, ñaàu coøn laïi noái vôùi gaép baùn h sau. Moãi oáng nhuùn goàm moät xylanh, trong ñoù di chuyeån moät pít-toâng (truïc nhuù n). Hai ñaàu treân cuøng vaø döôùi cuøng cuûa pít-toâng, xylanh coù döï truø choã ñeå raùp vôùi khung xe va gaép baùnh sau, nhuùn 2 taàng hay 3 taàng caáu taïo ñeàu gioá ng nhau, chæ khaùc gaép baùnh sau duøng cho loaïi naøo. Taïi hai ñaàu laép raùp ñeàu coù oáng loùt cao su giaûm chaán, loâng ñeàn vaø ñai oác giöõ. Pít-toâng vaø xylanh luoân ñaåy dang ra bôûi söùc bung loø xo nhuù n. Moät cuïc cao su giaûm chaán bao ngoaøi truïc nhuùn ñeå giôùi haïn ñoä eùp toái ña cuûa loø xo khi phaùt ra tieáng keâu khi va chaïm. Ngoaøi cuøng laø oáng boïc loø xo vaø oáng CM buïi. P. H che uat T Pít-toâng vaø xylanh coù nhieäm vuï höôù ng daãn cuõn gKgiôùhhaïn söùc eùp va bung cuûa loø xo y ti am h vöøa p nhuùn. Trong xylanh coù nhôùt vöøa laøm trôn H Su giaûm chaán (khoaûng 17 cc cho caùc xe cuûa D g ru n Nhaät). Chæ coù oáng nhuù n sau cuû©aTxeoHonda C50 laø coù vít ñeå chaâm nhôùt khi nhuù n keâu. n uye Coøn ñoái vôùi caùc xe khaùcqkhoân g coù choã ñoå nhôùt neân khi heát nhôùt hay nhuùn keâu ta phaûi Ban thay xylanh vaø truïc nhuùn môùi (cuõng coù theå duøng tieáp baèng caùch khoan loã roài cho nhôùt vaøo). Ngoaøi ra coøn coù loaïi nhuùn loø xo ñôn giaûn chæ coù moät loø xo, ñaàu treân vaø döôùi cuøng cuûa loø xo coù döï truø choã ñeå gaù laép. 56 7 8 91 4 HÌNH 12- 2 NHUÙN LOØ XO 11 1. OÁng loùt loø xo 3 2. Loø xo 3. Ñai oác truïc nhuùn 4. OÁng boïc loø xo 2 5. Ñeá giöõ coát raùp vôùi khung xe 6. Cao su giaûm chaán 7.8.9.10. OÁng loùt, loâng ñeàn, ñai oác giöõ khung 11. Cao su ñeäm giôùi haïn 12 1 12. Xylanh vaø truïc nhuùn -202- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn 2. Nhuùn loø xo laép treân caøng phuï: Hai oáng nhuù n laép hai beân noái giöõa truïc baùnh xe vôùi phuoäc tröôùc. Moãi oáng goàm coù:  Moät caëp pít-toâng, xylanh caáu taïo töông töï nhö nhuùn loø xo ñaõ trình baøy ôû treâ n. Ñaàu treân cuøng cuûa pít-toâng (truïc nhuùn ) noái vôùi phuoäc tröôùc, ñaàu döôùi cuøn g cuûa xylanh coù döï tröõ hai caùi tai ôû hai beân ñeå keát noái vôùi caøng phuï (gioø gaø).  Moät caøng phuï ñöôïc cheá taïo baèng theùp ñuùc. Treân caøng coù khoan 3 loã:  Loã ngoaøi cuøng ñeå xoû truïc ñuøm tröôùc.  Loã trong cuøng laéc quanh moät choát coá ñònh treân phuoäc tröôùc.  Loã ôû giöõa keát noái vôùi nhuùn loø xo vaø laéc quanh treân moät choát noái giöõa hai tai xylanh. Taïi hai nôi keát noái vôùi phuoäc vaø nhuù n ñeå giaûm ma saùt ngöôøi ta laép ngoaøi choát coá ñònh moät khaâu baèng theù p vaø ngoaøi laø moät khaâu baèng fibre (hay plastic). Treân caùc khaâu coù khoan loã hay tieän raõnh ñeå chöùa môõ laøm trôn, hai beân ñaäy laïi bôûi hai mieáng næ va HCM ngoaøi cuøng laø hai naép che buïi. Moät oác voâ môõ laép phía ngoaøi TP. bôm môõ laøm trôn caùc t ñeå thua khaâu, choát noái. Öu ñieåm cuûa loaïi nhuù n naøy laø nhôø Ky nhieàu ñieåm töïa neân giaûm dao pham coù H Su ñoäng khi di chuyeån treâ n ñöôøng xaáu. ng D Truo  Ñoái vôùi nhuùn n quyexe© C 50, C 65 phía döôùi boïc kín neân coù theâm moät goái töïa tröôùc n a B cao su giôùi haïn laép ôû phía döôùi phuoäc tröôùc. Gioø gaø seõ töïa vaøo caïnh goái cao su naøy khi loø xo bung ra 10 11 12 13 14 15 HÌNH 12 - 3 NHUÙN LOØ XO LAÉ P TREÂN CAØ NG PHUÏ 1. OÁc voâ môõ 2. Khaâu baèng fibre (hay plastic) 3. Khaâu theùp 4. Næ giöõ môõ 5.6. Chuïp ñaäy 8 9 7. Gioø gaø 8. OÁng boïc xylanh 7 6 16 9. Pít-toâng, xylanh nhuùn 10.14. OÁng loùt 11. Chuï p ñaäy 12. Baùt baét vaøo khung phuoäc sau 1 13. Cao su giaûm chaán 2 15. Ñai oác 3 45 16. Cao su töïa -203- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Gioø gaø (caàn höôùng ra) Gioø gaø (caàn höôùng vaøo) HCM TP.o) HÌNH 12-4 CAÙC LOAÏI NHUÙN TRÖÔÙCt hua ra) vaø Ky t ham t Su p 3. Nhuùn loø xo keát hôïp vôùi daàu nhôùH (nhuùn thuyû löïc): gD ruon Tmoät ñaàu raùp tröïc tieáp vôùi truïc baùnh tröôùc, ñaàu coøn laïi beâ © Goàm hai oáng nhuù n hai en n, uy an q giaùc noái vôùi coå phuoäc vaø tay laùi. noái vôùi mieáng saét daïBg tam n a. Caáu taïo:  Moät pít-toâng gaén vaøo ñaàu cuoái truïc nhuùn coù daïn g truï roãng ruoät coù khoeùt caùc loã tieát löu (thöôøng 1 loã ôû ñaàu pít-toâng vaø 2 loã nhoû beân hoâng). Ñaàu coø n laïi cuûa truïc nhuù n coù vít ñaäy ñeå daàu khoûi vaên g ra khi nhuùn ñaàu naøy ñöôïc giöõ chaët laïi treân mieáng saét daïng tam giaùc.  Moät xylanh phía trong di chuyeån pít-toâng. Ñaàu döôùi xylanh coù döï truø choã ñeå raùp truïc baùnh tröôùc vaø moät vít xaû nhôùt.  Moät khaâu höôùng daãn baèng nhoâm hay thau naèm giöõa truïc nhuùn vaø xylanh coù nhieäm vuï keàm vaø höôùng daãn pít-toâng leân xuoán g khaâu naøy ñaäy hai loã tieát löu beân hoâng khi loø xo bung ra heát.  Moät phoát daàu giöõ khoân g cho daàu trong xylanh traøo ra. Moät khaâu noái coù ven raên g trong lieân keát giöõa truïc nhuùn vaø xylanh nhö caùc xe Yamaha, Suzuki. . . hoaëc moät phe chaän nhö xe SS 50.  Moät loø xo nhuù n, moät ñaàu tì vaøo khaâu noái, ñaàu kia tì leân mieáng saét daïng tam giaùc neân luoân keùo pít-toân g dang ra leân heát phía treân. Ngoaøi ra coøn coù oáng boïc loø xo nhuùn baèng cao su, oáng boïc phaàn treân truïc nhuùn baèng kim loaïi. ÔÛ oáng naøy vaøi loaïi xe thöôøng coù tai khoan loã ñeå gaén ñeøn tröôùc. -204- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn b. Vaän chuyeån: Khi xe di chuyeån treân ñöôøn g xaáu, goà gheà, baùnh xe bò va chaïm maïnh. Baùn h xe di chuyeån leân phía treân eùp loø xo laïi. Truïc nhuùn luùc naøy di chuyeån töông ñoái xuoán g phía döôùi theo chieàu muõi teân. Do baùn h xe ñi leâ n daàu trong xylanh bò neùn ñoät ngoät seõ traøo qua van tieát löu ôû ñuoâi pít-toâng ñi leân phía treân neùn khoâng khí coøn laïi trong truïc nhuùn, ñoàng thôøi theo hai loã tieát löu beân hoâ ng ra ngoaøi truïc nhuùn (luùc naøy khaâu höôùn g daãn môû vì truïc nhuùn ñi xuoáng). Do taùc duïng tieát löu cuûa daàu maø dao ñoäng baùnh xe bò daäp taét khoân g truyeàn leân khung xe. Khi xe ñaõ vöôït qua chöôùng ngaïi, loø xo nhuùn giaûn ra ñaåy truïc nhuùn keùo pít-toâng ñi leân. Daàu trong xylanh khoâng bò neùn, trong xylanh coù aùp thaáp huùt daàu töø treân qua van tieát löu ñi xuoáng xylanh. Ñoàng thôøi daàu ôû phía ngoaøi truïc nhuùn qua hai loã tieát löu ñi vaøo truïc nhuùn. Do hieän töôïng tieát löu baùnh xe khoâ ng bò loø xo ñaåy xuoáng ngay, vì vaäy dao ñoäng bò daäp taét. HCM TP. huat Ky t pham H Su ng D Truo © uyen an q B HÌNH 12- 5 NHUÙN TRÖÔÙC CAÙ C LOAÏI XE NAM 1.24. OÁng höôùng daãn loø xo treân 2.25. loø xo nhuù n 3.26. OÁng höôùng daãn loø xo döôùi 4.27. Cheùn loø xo 5.36. OÁng phuoäc 6.12.28.37. Khoen chaän 7.29. Phôùt daàu 8.30.38. OÁ ng höôùng daãn oáng phuoäc 9.10. Voøng chaän pittoâng 11.33. Pít-toâng 13.39. Xylanh 14.42. Vít xaû daàu trong xylanh 15.40. Ñeäm vít xaû daàu 16.19.41. Loâ ng ñeàn 17. Vít ñaäy coát phuoäc 18. Voø ng ñeäm cao su 20. OÁng bao 21. Cao su beä oá ng bao 22. Beä oá ng bao 23. OÁng cao su che buïi 31.32. Voøn g chaän 34. Beä mica phaûn chieáu 35. Mica phaûn chieáu -205- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn c. Kieåm tra: Kieåm tra tieáng keâu ken keùt trong chuyeån ñoäng cuûa heä thoáng treo, ñieàu ñoù coù theå cho thaáy thieáu söï boâi trôn. Coá gaéng ñaåy caøng töø beân naøy sang beân kia ñeå kieåm tra moø n, hö hoûng hay loûng caùc cuïm truïc cuûa heä thoáng treo. Neáu baát cöù chuyeån ñoäng gì ñöôïc phaùt hieä n ra, kieåm tra ñoä loûn g cuûa bu loâng choát caøng. Kieåm tra hö hoûng ñoái vôùi caùc baïc chaën (hay voøng chaën). Neáu ñoä loûn g ñöôïc phaùt hieän thaáy trong chuyeån ñoäng leân xuoáng ôû ñaàu cuoái cuûa caøng treân heä thoáng treo lieân keát thuaän, kieåm tra moøn hoaëc hö hoûng ñoái vôi ñieåm choát baét giaûm chaán. Kieåm tra roø ræ töø caùc phôùt chaén daàu treân phuoäc, caùc veát xöôùc treân beà maët cuûa caùc oáng phuoäc, moøn hoaëc troùc veát maï Croâm . Treân moät soá xe ñöôïc trang bò oáng cao su treân chaân phuoäc, quay ngöôïc caùc oáng ñeå cho pheùp vieäc kieåm tra. Neáu phuoäc trong tình traïng xaáu, thaùo vaø HCM theá caùc boä phaän thay TP. huat khi caàn thieát. Ky t m bò ha Chuù yù:Caùc boä phaän cuûa heä thoáng treo u pmoøn, loûng hay hö hoûng laøm suy yeáu söï HS gD oån ñònh vaø ñieåu khieån xe. Söõa chöõanhoaëc thay theá nhöõng boä phaän hö hoûng tröôùc khi Truo © uyen chaïy xe. an q B Heä thoáng nhuùn thuyû löïc coù loø xo ñaët beân trong:  Kieåm tra oáng trong 1, voû ngoaøi 2. Cong, hö hoûng, traày xöôùc phaûi thay môùi. 2 1  Kieåm tra ty giaûm soùc. Hö haïi, moø n phaûi thay môùi. Taéc baån duøng khí neùn thoåi saïch caùc loã.  Ño ñoä daøi töï do cuûa giaûm soùc. Ngoaøi thoâng soá yeâu caàu phaûi thay môùi. -206- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Löu yù: Khoâng ñöôïc coá söûa chöõa vaø laøm thaúng oá ng trong giaûm soùc ñaõ bò cong, laøm vaäy seõ gaây nguy hieåm do oáng trong bò yeáu ñi. Heä thoáng nhuùn thuyû löïc coù loø xo ñaët beân ngoaøi:  Ty giaûm soùc.  Roø ræ daàu giaûm chaán.  Loø xo giaûm soùc.  Baïc.  Buloâng. Khoâng ñuùng yeâu caàu phaûi thay môùi. II. Hö hoûng söûa chöõa: Nhuùn sau a. Khoù nhuùn: M P. HC uat T  Do loø xo nhuùn quaù maïnh y th K pham  Truïc nhuùn cong hay xylanh moù p. Su DH ong ruthuyû löïc. n©T  Daàu quaù nhieàu neáu elaø loaïi quy Ban Söûa chöõa:  Thay môùi.  Ñoå ñuùng löôïng. b. Nhuùn quaù nhieàu:  Loø xo yeáu hoaëc raùp loø xo ngöôïc chieàu  Xe chôû quaù taûi.  Daàu nhôùt ít quaù hay loaïi xaáu. Söûa chöõa:  Thay môùi, cheâm hoaëc raùp laïi.  Chaïy chaäm.  Chaâm theâm cho ñuùng. Nhuùn tröù ôc xe Dream c. Nhuùn khoâng ñeàu:  Loø xo caùi maïnh caùi yeáu  Raùp hai loø xo hai beân khoâ ng cuøng chieàu. -207- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
  8. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn  Daàu nhôùt beâ n nhieàu beân ít.  Hay chôû ngoài moät beâ n thöôøn g xuyeân. Söûa chöõa:  Thay cho ñeàu.  Raùp laïi.  Chaâm theâm cho ñeàu. d. Nhuùn tröôùc seä moät beân, baù nh tröôùc caï vaøo deø: Baïc thau gioø ñaïp moøn, thay boä baïc thau môùi e. Nhuùn keâu:  OÁc deø loûng.  Loø xo gaõy.  OÁng boïc moùp. CM  Cao su giaûm chaán beå. P. H uat T  Nhuùn raùp khoâng chaët ôû khung hay gaép. m Ky th pha H Su ng D Söûa chöõa: Truo ©  Thay môùi. an quyen B  Sieát oác laïi. f. Nhuùn thuyû löïc xì nhôùt:  Phoát daàu moøn, beå, loûn g.  Khaâu höôù ng daãn moøn  Truïc phuoäc moøn roã. Söûa chöõa:  Thay môùi.  Trôû ñaàu hay phuïc hoài. g. Moãi laàn duøng thaéng sau coù tieáng keâu cuïp cuïp:  Ñai oác giöõ maâm thaéng sieát khoâng chaët.  Loø xo nhuù n quaù yeáu hoaëc cao su giaûm chaán bò beå. Söûa chöõa: Sieát oác laïi, thay môùi. -208- Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2