intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Marketing du lịch: Phần 3 - NXB Tổng Hợp TP.HCM

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

142
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp phần 1 và phần 3 gồm chương 13, 14, 15: Một số ứng dụng marketing du lịch. Phần 1 và phần 2 được thiết kế dành cho bậc học Đại học, riêng phần 3 được xem là cho bậc học cao hơn, hay để xúc tiến các nghiên cứu có liên quan, 2 phần đầu của sách có thể được bổ sung nhiều hơn trong những lần tái bản sau, với lý do sinh viên đã học môn Marketing căn bản trước môn Marketing du lịch, giáo trình này sẽ không nhắc lại một số khái niệm căn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Marketing du lịch: Phần 3 - NXB Tổng Hợp TP.HCM

PHAN I I I<br /> MOT SO XfNG DUNG<br /> M A R K E T I N G DU L I C H<br /> Chiro-ng 13<br /> Marketing cac diem tham quan<br /> MUC T I E U CHirONG<br /> • Hieu biet ve diem tbam quan dugc quan ly<br /> • Pban loai cac diem tbam quan cbo muc tieu marketing<br /> • Hieu biet ve san pbam ciia diem tbam quan<br /> • Hinb tbanb cacb tbuc pban kbiic tbi truang diem tbam quan<br /> • Hinb tbanb cbien luge marketing diem tbam quan<br /> • Hieu biet cac ban cbe trong dieu banh marketing diem tbam quan<br /> • Hinb tbanb cacb tbuc lien ket de pbat trien diem tbam quan<br /> NOI DUNG CHl/ONG<br /> • Cac kbai niem truyen tbong va bien dai ve marketing<br /> • San pbam va pban kbuc tbi truong diem tbam quan<br /> • Cbien luge marketing diem tbam quan<br /> <br /> 319<br /> <br /> P H A N III. M O T S O U N G D U N G M A R K E T I N G D U L I C H<br /> <br /> "Cdc vien bdo tang se chi rihu the hodc gidm sut di, khong<br /> chi do ndng hrc ciia ho de giit gin bo sini tap md con bai khd ndng<br /> phuc vu ngudi dan. N6i each khdc, ho can phdi dinh hudng thi<br /> truang (market-oriented) neu muon ton tgi'\, 1985:44).<br /> Diem thu hut khaeh du lich thu hut sir ehu y eua giai truyen<br /> thong va eae ehinh tri gia a hau het eac nuoe, nhu nhiing bao tang<br /> quoe gia Ian va phong trien lam a cac thii do, va eac nha khai thac<br /> thuoiig mai nhu tong eong ty Disney (My); Madame Tussauds,<br /> Alton Towers va Legoland Windsor (Anh). Tat ca nhung nai noi<br /> tren c6 so lirgt vieng tham tren 1 trieu lugt mot nam, va diem Ion<br /> nhat hon 10 trieu lugt. Tuy nhien, giong nhu eae ITnh vuc khae ciia<br /> nganh eong nghiep du lich, cac diem tham quan duge ngay cang<br /> phan cue, giua mot vai diem thu hut lofn, va vai hang ngan doanh<br /> nghiep nho va rat nho. Hau het cac diem hap dan du khach o Anh va<br /> nhieu quoe gia khae nhan duge it han 30.000 lugt/ nam va it han<br /> £50.000 doanh thu. Hau het deu dua tren mot dia diem duy nhat.<br /> Nhieu diem tham quan la do ehinh quyen quan ly, khong hoat dgng<br /> nham thu Igi nhuan.<br /> Chuong nay nham mue dieh cho thay rang cac nguyen tac<br /> marketing c6 the ap dung day dii, tham chi trong mot iTnh vuc cua<br /> nganh eong nghiep du lich noi chung, khong phan biet bai van hoa<br /> dinh huong khach hang (customer-oriented), hoac bang ky nang<br /> quan ly kinh doanh. No tap trung vao cac diem tham quan dime<br /> quan ly (managed attractions) dua tren cac tai nguyen thien nhien,<br /> van hoa. hoac nhung nguon lire, tu nhien hay nhan tao. c6 sue hap<br /> dan hoac khuyen khich du kliach den eac dia diem. Thuat ngu<br /> 'khach tham quan (visitor attractions) ' duge dung thay vi 'du khach<br /> tham quan (tourist attractions)', mot phan de phan anh thue te<br /> nganh eong nghiep, va mot phan vi nhieu diem tham quan ciing<br /> duge eu dan quanh vung vieng tham nhieu nhu khach du lich.<br /> I. C A C K H A I NIEM T R U Y E N THONG VA HIEN DAI V E<br /> M A R K E T I N G D I E M T H A M QUAN<br /> 1. Cac (|uan niem ve marketing diem tham quan<br /> Ve mat chue nang, cac diem tham quan dong mot vai tro thiet<br /> yeu trong du lich nhu la yeu to trong moi truang cua diem den giup<br /> xac dinh, phan Ian lira chgn cua nguai tieu dung, va anh huong din<br /> 320<br /> <br /> CHUONG 13. MARKETING CAC DIEM THAM Q U A N<br /> <br /> "dong lire' ciia nguai mua tiem nang. Trong thirc ii, nhieu dich vu<br /> van tai va liru trii ngay cang dugc xay dung thuong hieu va<br /> marketing ra toan cau, cac diem tham quan c6 vai tro dac biet quan<br /> trong trong ca dai dien va phan phoi cac y nghla cu the ciia dia diem,<br /> nai cung cap nguon canh tranh ca ban giiJa cac dilm d8n. Nhieu<br /> diem tham quan thien nhien, van hoa. nhan tao dugc tao ra dac biet<br /> de bao ton va ton vinh nhung dac diem doc dao, va nhirng dac trung<br /> dia phuong lam cho chung dang nen tham vieng.<br /> Theo truyen thong, nhieu diem tham quan khong can phai<br /> thirc thi marketing. Chung it thay doi, doi khi hoat dong tir nguon trg<br /> cap cong, khong tinh phi, va doi khi boi vi nhung nguai chu chi<br /> muon thoa niem dam me, khong can huang ngoai theo yeu cau<br /> khach hang. Cho den thap ky qua, ngoai trir nhung diem thu hut Ian<br /> nhat, nhiing y tuang ve quan tri marketing da khong dugc ap dung<br /> trong phan Ian lanh vuc nay.<br /> Tuy vay, trong nhung nam gan day, su tang truong toan cau<br /> ve du lich va lu hanh, va tac dong cua viec truy cap khong dugc<br /> quan ly den cac tai nguyen thien nhien, van hoa, kien true dan den<br /> viec gia tang sir cong nhan ve sir can thiet quan ly khdch (visitor<br /> management). Cum tir 'du khach c6 xu huang pha huy nhung nai hg<br /> di du lich' dugc dung qua nhieu da c6 tac dung trong hau het cac<br /> diem den pho bien, va lam nen tang cho viec sii dung ky thuat quan<br /> ly du khach, dac biet la marketing.<br /> Nhieu diem tham quan dugc dat tai cac kliu vuc nhay cam ve<br /> moi truong. O mot so nai, viec thuc day cong chung den tham quan<br /> la thu yeu so vai yeu cau bao ton mot gia tri ngi tai cua rieng minh.<br /> Co truong hgp, vi du de duy tri vung dat ngap nuofc vi Igi ich cua<br /> cac dong vat hoang da, nai ma muc tieu la de ngan chan han la cung<br /> cap cho khach tham quan, cac muc tieu moi truong se dugc uu tien.<br /> Chap nhan nhiing dieu kien quan trong, viec tiep nhan du khach, dac<br /> biet la doanh thu ma hg tao ra de dong gop vao muc tieu moi truong<br /> - noi chung la mot yeu to quan trgng trong de an bao ton tai nguyen.<br /> Diem moi la sir nhan thuc ngay cang tang va y thirc cap bach ve<br /> nguon tai nguyen moi truong la huu han a nhiing nai hap dan doi<br /> vai du lich. va ky nang quan ly du khach cung vai cac ky thuat quan<br /> ly tai nguyen phai dugc cai thien.<br /> Trong so cac ky nang quan ly khach san c6 cua cac diem<br /> tham quan, marketing ngay cang dugc xem la ca ban de thanh cong.<br /> 321<br /> <br /> P H A N ni. M O T so<br /> <br /> U'NG D U N G M A R K E T I N G D U LICH<br /> <br /> No dirge eong nhan la each tot nhat de tao ra doanh thu, de gop phan<br /> ehi phi hoat dgng va bao tri eac co so tai nguyen, phat trien va duy<br /> tri cae san pham dap urng. tao ra gia tri cho tien bae va anh huong<br /> den khoi lugng va co eau theo mua eua cae khu w c vieng tham.<br /> Nhung no chi co the hieu qua khi tap trung vao cae vi tri hoae cac<br /> khu vue khep kin hoae ra vao co kiem soat. Bao tang Ion va hap dan<br /> thuang mai la nhung v i du hien nhien, nhung theo nguyen tac kiem<br /> soat cho cae mue dich quan ly ciSng duge ap dung cho ca cae eong<br /> vien, khu vuon, ho quoe gia va cac khu vue di san ven bien.<br /> Dieu phan biet chu yeu hien tiai va qua khu la sir phan cue<br /> giiJa eac diem tham quan Ion va nho trong khu vire eong va tu, sir<br /> tang truong dang ke nguon cung mgi hinh thuc diem tham quan,<br /> canh tranh danh thai gian va tien bae eua du khaeh. va giam trg cap<br /> hang nam eua khu vyc eong. Nhung thay doi nay ngay cang doi hoi<br /> viec thuc hien cac ky thuat quan ly tinh vi co the duge su dung dong<br /> thai de bao ve tai nguyen, de nang cao kinh nghiem eua du khach,<br /> de xuc tien mot vi tri va de tao ra doanh thu trong mot thi truong<br /> canh tranh.<br /> Khai niem ve ap dung cac ky thuat quan ly he thong kinh<br /> doanh hien dai tai cac diem thu hut du khach da dang nhu bao tang,<br /> eong vien quoe gia van eon ehua hoan toan chap nhan a mgi quoc<br /> gia. Y tuong ve tinh phi vao eong cac di san quoe gia chinh tham chi<br /> con it duge chap nhan rgng rai, mac du thu phi vao eua la pho bien<br /> tai cac diem tham quan mai. Mot trong nhirng so thay doi nhanh<br /> nhat trong each tiep can co the duge ehirng kien a cac nuac Dong<br /> Au, cac y tuong marketing la can thiet cho sir ton vong, ma khong<br /> CO nhung khoan trg cap eua nha nuac va nhu eau chi tieu de thu hut<br /> khach du lieh. Thay doi nay da duge thuc hien a vai diem tham quan<br /> a phuang Tay tu nhung nam 1990.<br /> Viec thay doi trong nhan thuc ve quan ly va marketing tai cac<br /> diem tham quan du khach len nhanh chong trong nhirng nam 1990.<br /> Sy thay doi nay duge ho trg bai viec ma rgng giao due quoe te cho<br /> cae nha quan ly du lieh, lu hanh va giai tri; va co the dy doan chac<br /> chan viec ung dung rgng rai hon cac ky thuat quan ly hien dai trong<br /> the ky X X I .<br /> <br /> S22<br /> <br /> CHU'ONG 13. MARKETING CAC DIEM T H A M QUAN<br /> <br /> 2. Quan ly hien dai lam nen tang phat trien cac diem tham<br /> quan moi<br /> Khi the giai phat trien vao thai ky hau cong nghiep,<br /> vai tro trong xa hoi ciia nghe thuat, di san, khach san, van hoa, vui<br /> chai giai tri c6 tarn quan trong kinh te Ion hon, va du lich c6 mot<br /> dong gop nhu mot thi truang tang truong trong nen 'kinh te<br /> mai'nay.<br /> Vai tro thuoiig mai nay dugc cong nhan rpng rai, va huong<br /> dan dau tu Ian ciia the ky vao nhung phuang tien huong ve ban le<br /> cac diem tham quan moi ngay, thuong bao gom mot hon hgp theo<br /> chii de giai tri va khach san ciang nhu nha ban le. nam gan nhung<br /> 4irang chinh, trong pham vi de dang den vai trung tam thanh pho.<br /> Xuat phat tu My va Canada nhu la mang phat trien kem theo cac<br /> trung tam mua sam, chung bang qua Dai Tay Duang den Bac Au<br /> vao giua nhung nam 1990. Diem tham quan Ian nhat a Anh thu hut<br /> hon 30 trieu lugt vieng tham moi nam, quanh nam, 24 gia mot ngay.<br /> pac diem tham quan mai dugc quan ly va marketing bai cac doi<br /> :fhuyen nghiep tot nhat, dugc thiet ke de thu hut nguai tieu dung<br /> ' ien dai, cac tien ich chua tung bict cho tat ca cac nhom tuoi. Tiem<br /> ang canh tranh cua hg anh huong den cac diem tham quan truyen<br /> ong, thuc te la khoang 2.500 bao tang chi con c6 hon 70 trieu lugt<br /> vieng tham mot nam.<br /> Cung vai su phat trien cua quan ly va marketing la su hieu<br /> biet ngay cang tang ve cac each thuc ma cac diem tham quan c6 the<br /> dugc phat trien ve nguon luc va ca cau, khac vai nhiing suy nghT<br /> ban dau ve Igi ich khach hang, hoac khong giong vai nhung gi da c6<br /> tmac do. V i du dien hinh la Disney World va Epcot a Florida, bat<br /> dau vofi viec mua 27.400 m dat nong nghiep dam lay, khong c6 gi<br /> hap dan ngoai trir muoi, vao giCra nam 1960. V i du gan day ve phat<br /> trien sang tao cac diem tham quan c6 the dugc nhin thay tai luu vuc<br /> kenh Wigan Pier a mien Bac cua nuac Anh giua thap nien 1980, su<br /> tai phat trien ciia thanh pho cong nghiep nhu Liverpool, Manchester<br /> va Birmingham bang viec su dung cac diem tham quan van hoa nhu<br /> lanh vuc dan dau trong phuc hung kinh te, va hoat dgng nghe thuat<br /> hien dai, hinh anh thu nho cua Guggenheim, Bilbao va Tate Modem<br /> a Luan Don da ma rong han nhieu a chau Au trong nam nam qua.<br /> Dang chu y tai Anh la han mot nua tat ca cac diem tham quan<br /> CO san vao cuoi nhung nam 1990 da dugc phat trien trong hai thap<br /> 323<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=142

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2