intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích nguyên lý ứng dụng vào quy trình cấu tạo liên kết tán đinh trong thép hình p1

Chia sẻ: Fsdfds Dsfsdxf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

42
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu tạo mặt cầu kim loại bao gồm tấm thép nằm ngang chạy suốt chiều rộng cầu, phía dưới tấm thép nμy được hμn tăng cường các sườn dọc, khoảng cách giữa các sườn dọc 25-30cm có các mặt cắt ngang lμ thép dải có hoặc không có gia cường biên dưới hoặc lμ mặt cắt kín.Mặt cầu kim loại: Mặt cầu kim loại có ưu điểm lμ nhẹ hơn so với mặt cầu bêtông đồng thời có thể tận dụng bản thép mặt cầu cùng tham gia chịu lực với dầm chủ. Kết cấu nhịp có mặt cầu kim...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích nguyên lý ứng dụng vào quy trình cấu tạo liên kết tán đinh trong thép hình p1

  1. GiáoGi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp trình phân tích nguyên lý ứng dụng vào Biªn so¹n:trìnhV¨n Mü quy NguyÔn cấu tạo liên kết tán đinh trong thép hình b a khi b< 120mm bè trÝ 1 hμng ®inh a1 a2 b khi b150mm bè trÝ 2 hμng song song H×nh 2.38: Bè trÝ ®inh t¸n trong c¸c lo¹i thÐp h×nh 8.1.4-CÊu t¹o liªn kÕt t¸n ®inh: 8.1.4.1-Liªn kÕt ®èi xøng: H×nh 2.39: CÊu t¹o liªn kÕt ®inh t¸n ®èi xøng Lo¹i nμy chÞu lùc tèt, ®inh chÞu c¾t 2 mÆt nªn sè l−îng ®inh gi¶m vμ ®−îc sö dông nhiÒu. 8.1.4.2-Liªn kÕt kh«ng ®èi xøng: H×nh 2.40: CÊu t¹o liªn kÕt ®inh t¸n kh«ng ®èi xøng Lo¹i nμy chÞu lùc kÐm h¬n, b¶n nèi cßn chÞu uèn nªn Ýt dïng trõ khi dïng lo¹i ®èi xøng kh«ng ®−îc. Ch−¬ng II: VËt liÖu thÐp trong x©y dùng cÇu - 51 -
  2. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü 8.1.4.3-Liªn ®èi víi c¸c lo¹i thÐp h×nh: ThÐp gãc ghÐp 450 25 80 240 80 25 50 500 50 50 500 50 1 h =10mm h 20 50 14x120 50 20 50 200 50 50 200 50 170 60 170 600 600 H×nh 2.41: CÊu t¹o liªn kÕt ®inh t¸n trong thÐp h×nh 8.1.5-TÝnh to¸n mèi nèi ®inh t¸n: Néi dung tÝnh to¸n bao gåm c¸c c«ng viÖc: tÝnh sè l−îng ®inh t¸n vμ ®é bÒn cña b¶n nèi. X¸c ®Þnh sè l−îng ®inh t¸n cã 2 ph−¬ng ph¸p tÝnh: • TÝnh theo lùc t¸c dông. • TÝnh theo tiÕt diÖn. 8.1.5.1-TÝnh sè l−¬ng ®inh t¸n theo lùc t¸c dông: TÝnh sè l−îng ®inh t¸n: N tt • TÝnh theo ®iÒu kiÖn chÞu c¾t: n = (2.23) [S ]cd N tt • TÝnh theo ®iÒu kiÖn chÞu Ðp mÆt: n = (2.24) [S ]em d Ta chän sè ®inh theo (2.23) vμ (2.24) nμo lín h¬n ®Ó bè trÝ. Ch−¬ng II: VËt liÖu thÐp trong x©y dùng cÇu - 52 -
  3. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü B¶n ghÐp N N N N H×nh 2.42: TÝnh ®inh t¸n theo lùc t¸c dông N • KiÓm tra ®inh chÞu kÐo hay bÞ ®øt ®Çu ®inh: n = ttd (2.25) [S ]k KiÓm tra ®é bÒn cña b¶n nèi: 2 1 e1 e N N m m 2 1 a H×nh 2.43: DuyÖt b¶n nót • DuyÖt hμng ®inh t¸n ®Çu tiªn ë mÆt c¾t 1-1: N ≤ m.R.Fgy (2.26) Trong ®ã: +R: c−êng ®é tÝnh to¸n cña b¶n nèi. +Fgy: tiÕt diÖn b¶n nèi cã xÐt ®Õn gi¶m yÕu do lç ®inh, Fgy = Fnguyªn-n.d.δ +n: sè ®inh ë hμn ®inh t¸n ®Çu tiªn. +d: ®−êng kÝnh ®inh t¸n. +δ: chiÒu dμy b¶n nèi. • Khi ®inh t¸n bè trÝ kiÓu hoa mai, ta kiÓm tra theo mÆt c¾t zÝch z¾c 2-2: diÖn tÝch [ ] gi¶m yÕu ®−îc tÝnh Fgy = 2e1 + (n − 1) a 2 + e 2 − n.d víi n lμ sè ®inh bè trÝ trªn ®−êng zÝch z¾c. Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®inh theo lùc t¸c dông chØ ¸p dông cho c«ng tr×nh nhá, kÕt cÊu phô thø yÕu trong c«ng tr×nh. 8.1.5.2-TÝnh sè l−¬ng ®inh t¸n theo tiªt diÖn: Ta biÕt r»ng thanh vμ ®inh t¸n cïng chÞu lùc do vËy ta ph¶i thiÕt kÕ sao cho khi ph¸ ho¹i th× ®inh vμ thanh cïng bÞ ph¸ ho¹i. Ph−¬ng ph¸p nμy xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn sö dông hÕt c−êng ®é cña vËt liÖu. Sè l−îng ®inh t¸n còng xuÊt ph¸t tõ kh¶ n¨ng lμm viÖc Ch−¬ng II: VËt liÖu thÐp trong x©y dùng cÇu - 53 -
  4. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü lín nhÊt cña chóng do t¶i träng g©y ra. Do vËy ph−¬ng ph¸p nμy dïng cho c¸c c«ng tr×nh quan träng. Theo ®iÒu kiÖn trªn, néi lùc lín nhÊt trong thanh cã thÓ x¶y ra: • Thanh chÞu kÐo: [N ] = Ro .Fgy (2.27a) • Thanh chÞu nÐn: Theo ®é bÒn: [N ] = Ro .Fgy (2.27b) Theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh: [N ] = ϕ .Ro .Fng (2.27c) TÝnh sè l−îng ®inh: [N ] • Theo ®iÒu kiÖn chÞu c¾t: n = (2.28a) [S ]cd [N ] = R0 .Fgy n= (2.28b) Thanh chÞu kÐo: [S ]cd R d . π .d 2 c 4 Thanh chÞu nÐn: [N ] R0 .Fgy o Theo ®é bÒn: n = = (2.28c) [S ]cd π .d 2 d R. c 4 [N ] ϕ .R0 .Fng o Theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh: n = = (2.28d) [S ]cd π .d 2 d R. c 4 ⎧ Rd kc = c ⎪ R0 ⎧n = μ c .Fgy ⎪ ⎪ ⎪ NÕu ta ®Æt: ⎨ ⎨ (2.28e) th× sè l−îng ®inh t¸n ®−îc tÝnh 1 ⎪n = ϕ .μ c .Fgy μc = ⎪ ⎩ π .d 2 ⎪ kc . ⎪ ⎩ 4 Trong ®ã: +kc: hÖ sè chuyÓn ®æi c−êng ®é tÝnh to¸n c¬ b¶n cña thanh sang c−êng ®é tÝnh to¸n cña ®inh chÞu c¾t vμ ®−îc tra b¶ng. +μc: hÖ sè tÝnh to¸n chÞu c¾t tøc lμ sè l−îng ®inh t¸n trªn 1 cm2 diÖn tÝch thanh. Ta thÊy μc chØ phô thuéc vμo d vμ ®−îc tra b¶ng. NÕu ®inh chÞu c¾t 2 mÆt th× chia ®«i. B¶ng tra trÞ sè μc cña liªn kÕt ®inh t¸n B¶ng 2.4 §−êng kÝnh ®inh (mm) VËt liÖu lμm HÖ sè ®inh t¸n vμ 20 23 26 lμm kÕt cÊu X T X T X T Gièng nhau 0.398 0.455 0.301 0.344 0.236 0.269 μc Kh¸c nhau 0579 0.637 0.438 0.482 0.343 0.377 X: ®inh t¸n t¹i c«ng tr−êng, T: ®inh t¸n t¹i ph©n x−ëng. • Theo ®iÒu kiÖn chÞu Ðp mÆt: Ch−¬ng II: VËt liÖu thÐp trong x©y dùng cÇu - 54 -
  5. . Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü ⎧ Rd k em = em ⎪ ⎪ R0 T−¬ng tù nh− trªn ta ®Æt ⎨ , ta tÝnh ®−îc sè ®inh: ⎪μ = 1 ⎪ em k em .d .δ ⎩ Thanh chÞu kÐo: n = μ em .Fgy (2.29a) Thanh chÞu nÐn: n = μ em .ϕ .Fgy (2.29b) B¶ng tra trÞ sè μem cña liªn kÕt ®inh t¸n B¶ng 2.5 §−êng kÝnh ®inh (mm) BÒ dμy Ðp HÖ sè mÆt 20 23 26 (cm) X T X T X T 0.250 0.286 0.217 0.248 0.192 0.220 μem δ δ δ δ δ δ δ Ngoμi ra ta cßn xÐt thªm ®iÒu kiÖn chÞu mái. 8.2-Liªn kÕt bul«ng: 8.2.1-C¸c lo¹i bul«ng: Liªn kÕt ®inh t¸n ®ßi hái ph¶i chÝnh x¸c, c«ng nh©n cã kü thuËt cao vμ ph¶i cã thiÕt bÞ phøc t¹p. Khi tËp b¶n dμy qu¸ sÏ kh«ng dïng ®−îc v× dÔ lμm ®inh cong quÑo khi t¸n. Liªn kÕt bul«ng cã thÓ gi¶i quyÕt 1 sè vÊn ®Ò tån t¹i trªn nh− th¸o l¾p dÔ dμng, thi c«ng dÔ dμng, nhanh. Nh−îc ®iÓm nhÊt lμ bul«ng th−êng lμ chÞu lùc xung kÝch kÐm, vâng lín, ®inh lμm viÖc kh«ng ®Òu. N N ChiÒu dμi ren chiÒu dμi bu l«ng H H W F H×nh 2.44: CÊu t¹o bul«ng Ph©n lo¹i: cã 3 lo¹i • Bul«ng th−êng. Ch−¬ng II: VËt liÖu thÐp trong x©y dùng cÇu - 55 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=42

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2