Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trung cấp) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Chia sẻ: Hương Hoa Cỏ Mới | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:142

15
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm cơ bản về bào; đặc tính kỹ thuật và sử dụng một số máy bào thông dụng; chọn, sử dụng các dụng cụ đồ gá thông dụng trên máy bào; chọn dao, mài sửa và cách gá đặt dao bào; bào mặt phẳng ngang; bào mặt phẳng song song và vuông góc;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Phay, bào mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trung cấp) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

 1. UY BAN NHAN DAN QU~N 5 TRUONG TRUNG CAP NGHE KY THU~T CONG NGH¥ HUNG VU'ONG , ' GIAOTRINH ? Phay, bito mJt phi'ing ngang, song song, vuOng g6c, nghieng ' , Nghe: Cat gqt kim lo~i TRINH DO TRUNG CAP " TPHCM-2019
 2. 1 . LOI GIOI THIEU I. Vj tri, y nghia, vai tro Bao mijt phing: Bao mijt phfulg bao g6m cac bai h9c v@ cfiu ti;io, nguyen ly lam vi~c cua m(:>t sf> may bao thong d\lllg, tu ca sa d6 giup cho h9c sinh hinh thafih cac ky nang ban dfiu v@ cac cong ngh~ CO' ban tren may bao. II. MlJC tieu cua Bai nay nhim ren luy~n cho h9c sinh: C6 dfiy du kiSn thtrc CO' ban v@ du ti;io, nguyen ly lam vi~c cua cac may bao thong d1,mg. Trinh bay duqc cac d~c diSm v@ qua trinh cit khi bao. C6 du ky nang tfnh toan, lµa ch9n. dao, d\lllg c1,1 ga, ga lip duqc dao, phoi. Bao duqc cac m~t phfulg ngang, cac m~t phfulg song song, vuong g6c, m~t b~c, m~t ph~ng nghieng tren may bao di;it yeu cfiu ky thu?t, thoi gian va an toan. III. MlJc tieu thvc hi~n : - H9c xong h9c sinh c6 kha nang: - Trinh bay duqc cfiu ti;io, nguyen ly hoi;it d(:>ng va chtrc nang cac b(:> ph?n chfnh cua m(:>t sf> may bao thong d\lllg. -Xac djnh dfiy du d~c tfnh khac bi~t cua qua trinh cit khi bao. - V~ hanh may bao thanh thi;io theo dung quy trinh va n(:>i quy su d1,1ng. - Chn chuful va ga lip phoi tren eto va m(:>t sf> d6 ga thong d1,1ng dam bao ctrng vung va phu hqp v&i bu&c gia cong. - Ch9n dao, mai sua va su d\lllg dao hqp ly, cho hi~u qua cao v&i tung bu&c cong ngh~. - TiSn hanh bao duqc cac mijt phfulg ngang, mijt phfulg song song, vuong g6c, m~t phfulg nghieng, m~t b~c di;it yeu c§u ky thu~t, dung thai gian quy dinh va an toan. - Su d\lllg cac d\lllg Cl,l do kiSm va tiSn hanh kiSm tra chfnh xac cac kfoh thu&c. - Xac djnh dung cac di;tng sai hong va phuang phap d@ phong, khAc ph1,1c. - Thµc hi~n d~y du rn}i quy su d\lllg va cham soc may. - Thu xSp nai lam vi~c dam bao gn gang, si;ich se va aq, toan. IV. Nqi dung chinh - Khai ni~m CO' ban vS bao - f)~c tfnh ky thu~t va su d\lllg m9t sf> may bao thong d\lllg - Ch9n, SU d\lllg cac d\lllg Cl,l d6 ga thong d1,1ng tren may bao - Ch9n dao, mai sua va each ga d~t dao bao
 3. 2 - Bao mijt phfulg ngang - Bao mijt phfulg song song va vuong g6c - Bao mijt b?C - Bao mijt phfulg nghieng - T6 chuc nai lam vi~c va cong tac an toan Qujn 5, ngay ...... thang ..... nam 20 .. . ·• Tham gia bien so~n 1.Nguy~n Hfru Dang 2.Le Ngqc Tin A ~ '- r r '- , A YEO CAO Ve DANH GIA HOAN THANH MO DUN 1. Ki~n thfrc: Trinh bay duqc cfiu t~o, ho~t d()ng cua cac b9 ph~ chinh cua may bao. Neu ra duqc sg khac nhau cua qua trinh cit khi bao so v&i qua trinh cit khi ti~n, phay. Neu duqc cac phuang phap bao: Mijt phfing ngang, mijt phfulg song song, vuong g6c, mijt b?c, mijt phfulg nghieng. Chi ra duqc nhfrng d~g sai hong va each dS phong. Qua bai ki@m tra viSt v&i cau tg lu~, tdic nghi~m. 2. Ky nang: Su dµng may bao ngang thanh th~o Nh~ d~ng, lga ch9n duqc cac d\lllg C\l, d6 ga thich hqp, mai sua dao phu hqp va dung yeu cfiu. Bao duqc cac mijt phfulg ngang, mijt phfulg song song, vuong. g6c, mijt b?c, mijt phfulg nghieng d~t yeu cfiu ky thu~t, thai gian va an toan. Buqc danh gia bfuig quan sat va bang ki@m d~t yeu cfiu.qua qua trinh thgc hi~n. 3. Thai dq: Th@ hi~n tinh nghiem me trong cong vi~c, qua trinh gia cong. Tinh thfin trach nhi~m va hqp tac trong khi lam vi~c. C6 trach nhi~m v&i yeu cfiu cua Sall phfim, giu gin Va bao quan d\lllg C\l, thiSt bi. Tuan thu quy trinh va ngan ngira cac sai hong, tai n~ c6 th@ xay ra.
 4. 3 Bai 1: . MAY BAO NGANG SU DUNG I. Gi6i thi~u: Trong cong CUQC cong nghi~p hoa va hi~n d~i hoa dfit nu6c, nganh ca khi n6i chung va nganh cilt g9t kim lo~i n6i rieng dong m9t vai tro to Ion. Vi v~y dS thi.rc hi~n tf>t cac cong vi~c tren may bao thong d\Ulg, h9c sinh c&n c6 cac ki@n thuc ca ban vS thao tac, sir d\Ulg may, cac d~c tinh ky thu~t cua may nh~m phat huy tf>t nhfit cac ky nang thµc hanh tren may bao ngang. II. My.c tieu thvc hi~n: - Trinh bay dfiy du cfiu t~o, cong dvng, nhfing d~c tinh ky thu~t va phan lo~i may bao. - Trinh bay va giai thich dugc cac ho~t d9ng cua cac b9 ph~n chinh, cac ca cfiu di@u khiSn, di@u chinh va nhung d~c tnmg cua may bao B650. "' - V~n hanh may bao thanh th~o dung quy trinh va dung n9i quy. III. N{>i dung chinh: - Khai ni~m ca ban vS gia cong bao -May bao (cfiu t~o, cong d\Ulg va phan lo~i.) -Nguyen ly lam vi~c - D~c tinh ky thu~t cua lo~i may bao ngang - Cac ca ciu di@u khiSn va phuang phap di@u chinh - V~ hanh va bao duong may - Cac bi~n phap an toan, bao duong may bao 1. HQC TREN LOP 1.1. Khai ni~m CO' ban v~ gia cong bao. 1.1.1. Khai ni~m: Bao tuc la hot di m9t lop kim lo~i tren b@ m~t gia cong dS co chi ti@t d~t hinh d~g, kich thu6c va d9 mham b@ m~t theo yeu c&u. Trong d6 chuySn d9ng chinh la chuySn d9ng tinh ti@n cua d&u bao mang dao, chuySn d9ng ph\l la chuySn d9ng tinh ti@n cua ban may mang phoi. 1.1.2. Cac y~u t8 cua ch~ d{> ciit:
 5. 4 Hinh 27.1.1. Khai ni?m c~t g9t khi bao 1.1.2.1. Vqn t6c c&t (V): La quang duong do duqc mil luai cit cua dao tham gia cit g9t trong m9t phut. V= KL(1+m) ml h 1000 p Trong d6: K - la s6 hanh trinh kep ma d§u bao di duqc trong m9t phut L - la chiSu dai cit. m - la ty s6 truySn d9ng gifra t6c d9 lam vi?c va t6c d9 ch~y khong (thuong m duqc xac dinh va tinh toan ClJ thS theo ly lich may, may bao m = 0.75; mayx9cm= 1) 1.1.2.2. ChiJu sau c&t g9t (t). La khoang each gifra bS m~t tru6c khi cit va sau khi cit trong m9t l~n cit. 1.1.2.3.Lu()'ng chc;,,y dao (s). La luqng chuySn d
 6. 5 1.2.1. Cong dl}ng ciia may bao Gia cong cac lo?i m?t phfuig ngang, m?t ph~ng song song vuong g6c, m?t b~c, nghieng, m?t cong, m?t djnh hinh, cac lo?i ranh, banh rang, thanh rang ...Do d?c di@m cua qua trinh cit khi bao, thuong nguai ta dung may bao d@ bao nhung m?t phing 16n va dai, h~p va dai, nhfmg v~t c6 kich thu&c cf>ng'k@nh, n?ng ... 1.2.2. Phan Io~i Phv thu9c vao tinh chfit va cac d~c di@m chung, ma c6 th@ chia tfit ca may bao thanh 2 nh6m co ban: may c6 cong dl)Ilg chung va may chuyen mon hoa (may chuyen dung). May c6 cong dl)Ilg chung la: May bao ngang va may bao d9c (giuong). May chuyen mon hoa g6m: May chuyen dung d@ gia co_ng nhung chi ti@t nhfit djnh chu y@u dung trong san xufit hang kh6i. "' 1.3. May bao B650. 1.3.1. Cac d{ic tinh k~ thu~t ciia may bao ngang B650. - Khoang ch?Y l&n nhat 650mm - Khoang ch?Y nho nhfit 95mm - Khoang ban may l&n nhfit 600mm - Khoang len xuf>ng l&n nhfit cua ban may 300mm ~- - Khoang len xu6ng l&n nhfit cua dAu trugt 175mm - Goe quay cua dAu dao ± 60° - T6c d9 dAu bao duqc tinh bfulg hanh trinh kep 12.5 d@n 73 lugt I ph - T6c d9 luqng ch?y dao 0.33 - 3 .3mm/ph - Cong sufit d9ng co N = 4.5kw, n = 950v/ph - Kich thu&c may cao x dai x r9ng la: 1700 x 2060 ~ 450 (mm) - Tr9ng luqng 1975 kg. 1.3.2. Cftu tao Tren (hinh 27.1.2) trinh bay cfiu t?o cua may bao ngang B650. Nhin vao hinh ve ta thfiy may bao ngang ho?t d9ng nha CO' cfiu culit (banh rang cheo - con trugt va tay bien). Nhung b9 ph~ chu y@u la: 1- Con trugt vuong; 2- Tay bien; 3- Ca cfru dai 6c diSu chinh khoang ra vao cua dAu bao; 4- D&u bao; 5- Vit me; 7- Thang thu&c xoay g6c nghieng d&u dao; 8- D&u dao; .9- Th&t dao; 10- Gia dao; 11- Gia b~t dao; 12- Ca cau gift gifta b~ da va ban may; 13- B~ da ban may; 14- Ban may; 15- Ca cfiu nang ban may len xu6ng; 16- Ca cfiu gift tay bien; 17- B~ may; 18- H9p t6c d9; 19- Banh rang cheo 102; 20- Banh rang truy@n d9ng d@n banh rang cheo c6 Z = 25.
 7. 6 4 14 N =3.5 Kw 12 n =950 v/ph 13 Hinh 27.1.2. C~u t~o may bao ngan~ B650 1.3.3. Nguyen Iy lam vi~c 1.3.3.1. Chuyin tl9ng tlfiu bao. Tu chuySn d
 8. 7 - Truqt len xu6ng trong tay bien 111 Khi lam vi~c tay bien thvc hi~n hai d:()ng tac: Lie qua, l~i lam cho d:fiu truqt chuySn d:()ng theo hai hu6ng tiSn valid thanh m()t hanh trinh khep kin. Ta quan sat (hinh 27.1.3.) f)fiu bao chuySn d:9ng d:ugc la nha S\J' di l~i cua bien dao d:9ng. Banh rang (1) quay nha chuySn d:9ng cua h()p t6c d:9, truySn chuySn d:9ng cho banh rang cheo (2), trong banh rang cheo co ranh chua con truqt (3). Con truqt (3) n~m trong ranh cua tay bien d:6ng t]aai n~m trong ranh cua tay bien (4). Khi con truqt thvc hi~n cac d:9ng tac chuySn d:9ng (d:a neu 6 tren) lam cho tay bien lie t6i, lie lui. Do phia tren cua canh tay bien d:ugc n6i ch?t v6i d:fiu bao nha kh6p n6i (5). Nen keo theo d:fiu bao (6) lie t6i, lie lui tr& thanh m(>t hanh trinh khep kin. 1.3.3.2 Chuyin tv ll9ng ban may ngang. 3 2-r--f'r::.-::CA. 1 ...,,__:,..,... 5 8 Hinh 27.14.Ca c§u tv d:9ng ban may Tu chuySn d:9ng cua h()p t6c d:9 qua banh rang cheo 102. TruySn chuySn d:9ng qua h~ th6ng ban may ngang (hinh 27.1.4) bfug thanh truy@n (9), lam cho thanh gifug ( 6) chuySn d:9ng t6i, lui theo nguyen tic chuySn d:9ng culit. f)fiu tru6c cua thanh gifug d:ugc g~ v6i h~ th6ng con c6c an kh6p v6i banh c6c (3) nha con lfiy (4). Khi thanh gifug chuySn d:(:mg lui t6i se keo theo con c6c lie t6i, lie lui lam cho ban may chuySn d:9ng cung hanh trinh v6i t6c d:9 cua cua d:fiu bao. Tom l~i: BS h~ th6ng ban may chuySn d:9ng tv d:()ng v6i lugng tiSn (s) theo yeu cfiu, phv thu()c vao khoang ha cua s6 rang cua banh c6c nhiSu hay it. M?t khac phv thu()c vao khoang ha gifra tam cua thanh n6i (8) v6i tam cua trvc chinh may bao. a (hinh 27.1.4) biSu hi~n CO' c~u con c6c va gia tri cua khoang di chuySn ('If). ChiSu chuySn d:()ng cua ban may phv thu9c chi@u lorn cua c6c.
 9. 8 Hinh 27.1.5. Ca c~u con c6c Con (hinh 27.1.5) thS hi~n chiSu cua ban may se tiSn ngugc chiSu kim d6ng h6 (rue la ban may tiSn tu ngoai vao trong). DS diSu chinh chiSu xoay Cl.la con c6c nguai ta phai nang num (3) keo ngam c6c (4) len phia thfulg dung va xoay num (3) di m9t g6c 180°. Khoang che (1) cua la biSu thi ma s6 rang ma c6c phai dich chuySn. 1.3.4. Di~u chinh t6c d{>. 1.3.4.1. SO' il8 biing t6c ii~. 1 Nhin vao c~u true cua bang diSu khiSn t6c d9 may bao ngang, ta th~y may bao ngang c6 hai tay g~t: tay g~t Ava tay g~t B. Tay g~t A c6 hai vi tri (I) va (II), tay g~t B c6 3 vi tri: l;.2; 3. Ta c6 thS xac dihli ngay la may bao ngang B650 c6 6 ~c~: . . Khi A:1 - B:1, 2, 3 va khi A:11 - B:1, 2, 3. ,
 10. 9 ~-. Bang 1.1. Bang di~u khi~n tBc di) may bao ngang B650 II 2 A 3 B A I . II B 1 2 3 1 2 3 Lugt/ 12.5 17.9 25 36.5 52.5 73 phut 1.3.4.2. Bi~u chinh tBc di): ~ a day ta co t6c d9 th&p nh&t tuc la s6 hanh trinh ma dfiu bao chuySn d9ng trong m9t phut co s6 lfin hanh trinh la 12.5 htk (hanh trinh kep) trong m9t phut khi ta djch chuySn tay g~t A a vi tri (I) va tay g~t Ba vi tri (1). Cu nhu thS ta co t6c d9 16n nh&t tuc la s6 hanh trinh ma dfiu bao chuySn d9ng trong m9t phut co s6 Ifill hanh trinh la 73 htk. Ta dich chuySn tay g~t A a vi tri (II) va tay g~t Ba vi tri (3). xem (bang 1.1) Bang diSu khiSn t6c d9 may bao ngang B650. 1.3.4.3. M6i quan h~ gifra chi~u dai ciit voi t6c di) d~u bao. BS dam bao an toan trong qua trinh cit va dam bao ch&t luqng cho san phAm. Vi~c chQn t6c d9 dfiu bao ung v6i khoang ch~y d~u bao (tuong ung chiSu dai cit cua chi tiSt) v6i v~n t6c cit duqc thS hi~n 6 bang 27.1.2. Vi d1.1-: Khi ta ck gia cong bao v6i khoang ch~y cua hanh trinh la 24 5mm. Nhin vao bang nSu ch9n chiSu dai khoang ch~y cua dfiu bao la 250mm, a day xu&t hi~n cac chi s6 duqc chQn nhu la t6c d9: 2; 3; 4; 5; 6 (17.9 dSn 73 htk) ta dSu ch9n duqc ca. Nhung trong truong hqp su d1,mg t6c d9 ( 1) tung ung v6i khoang ch~y la 12.5 htk/p thi khong nen dung v6i ly do khong phu hqp boi chiSu dai cit ngin khong nen dung t6c d9 qua th&p (lang phi). Tuy nhien each ch9n nay ph1.1 thu9c vao ySu t6 cua qua trinh cit nhu: V~t li~u lam dao, v~t li~u gia cong, cac yeu cfiu ky thu~t, cac d~ng cong ngh~ gia cong. Gia su: Ta SU d1)ng v~t li~u lam dao va v~t li~u chi tiSt cho cac d?Ug gia cong la gi6ng nhau, nhung khi bao g6c thi ta ch9n t6c d9 co thS la t6i thiSu (17.9
 11. 10 htk), con dung dao bao d§.u thrtng d@ bao m~it phrtng ngang thi t6c d(} c6 th@ la t6i da (73 htk). Luu y: - Nhung o tr6ng ma khi hanh trinh cua dfiu bao c6 khoang ch~y la 150mm, ho~c 250 mm, n&m 6 nhung tr6ng (150.1.1; 150.1.2; 150.1.3; 250.1.1) Thi khong nen su d1,1ng bai khoang ch~y ng~n + t6c d9 thfip. - Nhung o tr6ng ma hanh trinh dliu bao c6 khoang ch~y la 450; 550; 650, nb 6 nhung o trf>ng (450.2.3; 550.2.2; 550.2.3; , 650.2.2; 650.2.3). Thi ciing khong ~ nen su dl,lilg bai khoang ch~y dai + toe d9 cao khong an toan cho may ciing nhu d9 chinh xac cua chi ti@t. Bang 27.1.2. ChQn t6c d{> diu bao ung voi chi~u dai cit A I II ~ 8 1 2 3 1 2 3 - I◄ Htkl p, ·1 ?.G.6 ~ 1/.Y 2b b2.b ll , ... ... , rm, 1::ib lJ... X m I Ph . 150 9.5 13.6 18.9 2-0 8.1 11.-1 16.3 23.6 32.8 3bU I.I 11 H.4 22b 32.4 .,ffi 0 9.IR 1?.R 19 77 J\ ,o !550 11.2 16.3 22.8 33.-1 mo 12.8 18.!i 26 38
 12. 11 1.4. Gi6i thi~ u may bao gm:rng 6 Hinh 27.1.6. May bao giuong 2 trg ,) Khi chS t
 13. 12 Ki~u Die tinh may 7110 7122 7116 7134 7142a Kich , thu&c 16n 1000 X 1250 X 1400x 1600x 2000 X nhat cua v~t gia 3000 4000 6000 6200 6000 cong n)ng X dai '(._; mm Ki~u may Die tinh 7110 7122 7116 7134 7142a Chieu cao 16n nhat 900 1120 1230 1400 1500 cua chi ti@t gia ·1 cong mm Khoang each 16n 1000 1220 1250 1500 1600 nhftt gifra ban may va ban ngang, mm Khoang each gifra 1100 1350 1660 1800 2100 cactr\lmm ~~ Kh6i luQ'Ilg l&n - nhftt cua san phfun tren 1500 2000 2000 2000 3300 m9t m chiSu dai ban may, kg Kich thu&c m~U ;'i_ lam vi~c cua ban may, 900x 1120 X 1250 X 1400 X 1800 X (r(lng x dai), mm 3000 4000 6000 6000 6000 Chi@u dai l&n nhat 3200 4200 6200 6200 6000 cua hanh trinh ban , may, mm Chieu dai l&n nhat 300 300 300 .,: 300 420 cua di chuy@n d~u bao,mm Goe quay tinh theo ±60 ±60 ±60 ±60 ±60 d9. Gi&i hlµl toe d9 lam vi~c cua ban maym/p: - Giai 1 6 - 90 6.,5 - 80 4,5 - 75 6,5 - 80 6 - 75 - Giai 2 4 - 60 4 - 48 4- 50
 14. 13 Ki~u Bjc tinh may . 7110 7122 7116 7134 7142a Gi6i h~n toe d9 el/; hanh trinh nghich cua ban may: - Giai 1 20-90 20 - 80 4,5 - 75 20- 80 12 - 75 - Giai 2 12 - 60 12 -48 12- 50 Ki@umay ,. D~c tinh 7110 7122 7116 7134 7142a Gi6i h~n lugng 0.5 - 25 0.5 - 25 0.5 - 25 0.5 - 25 0.5 - 25 ch~y dao cua ban may, mm/htr .k. Gi6i h~n lugng ch~y .,,, dao ngang va ch~y ? 0.25 - 0.25 - 0.25 - 0.25 - 0.25 - dao thang dung 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 cua ban dao ngang, mm/htr .k. Cong suat d9ng ca 40 50 55 75 75 di~n cua chuySn d9ng ban may, C KW. Khoi lugng cua 27.500 35.000 40.500 48.000 58.150 may, kg. Kich thu6c ngoai: ' 14000 14000 - Chieu dai 7950 9950 13700 -· 4800 5350 - ChiSu r9ng 4000 4500 4360 - ChiSu cao 3450 3800 3700 4350 4160
 15. 14 1.5. Quy trinh v@,n hanh va sir dyng may bao 1. Sip x@p va v~ sinh may - Vi tri lam vi~c phai d~y du khong gian va khong con cac nguy co tai n:;m. - Cac trang bi cong ngh~ c6 dinh, cac tr~ng bi tieu chufui phai gc;m gang, ngan nap. - Cac b9 ph~n cua may phai dam bao f--------------+-s_,:;i.'--c~ se, d~c bi~t cac ca cfiu truySn d9ng. 2. KiSm tra h~ th6ng boi tran - May phai du muc d~u theo quy dinh - D~y du d~u boi tran tren cac b9 ph~n truy~n d9ng 3. Ki Sm tra cac b9 ph~n truySn - Tfo;ic hi~n thanh th:;i.o cac thao tac ngu9i d9ng dS di~u khiSn cac b9 ph~n truySn d9ng cua may :)ao. 4. Tim hiSu cac b9 ph~n co ban - Mo ta dugc cac b9 ph~n co ban, cong va cac d~c tfnh ky thu~t cua d\lllg va cac d~c tfnh ky thu~t cua may. may bao, XQC thong dµng 5. DiSu khiSn cac b9 ph~n cua Thay d6i dugc cac f6c d9 cua d~u trugt, maybingtay khoang ch:;i.y cho phep cua d~u bao, trinh tv cac bu6c v~n hanh may khi khong c6 di~n. 6. V~n hanh may khong tai Cac b9 ph~n truySn d9ng ho:;i.t d9ng t6t: - DiSu khiSn ban~may chuySn d9ng ngang, len xu6ng 7. Cho may ch:;i,y thu va di Su - Dong ngu6n di~n dung ky thu~t chinh Cho may ch:;i.y dung trinh t\I - DiSu chinh h@t d9 ro cua cac b9 ph~n co (ck thi@t) (' 8. DiSu khiSn d~u bao - DiSu khiSn dugc d~u bao v6i t6c d9 va khoang ch:;i.y thfch hgp.
 16. 15 1.6. Cham soc va bao du&ng may Bay la m9t vfui dS rfit quan tn;mg nh~m dam bao d9 chinh xac cua may, nang sufit khi cit g9t, d6ng thoi dam bao tu6i th9 cua may. 1.6.1. Lau chui may Tnr&c khi lau chui may phai dung h~n may, d9n phoi bkg bang xo, ch6i mSm, dung gie tfim dAu mazut lau s~ch sau do dung gie kho, s~ch lau l~i. NSu nghi lau ngay phai boi m9t lap dAu mo len tren may d@ ch6ng ri ret. 1.6.2. Tra diu m&: Thuong xuyen theo doi dAu mo qua kinh sang. (H()p t6c d9, h(>p ch~y dao c6 dAu mo da dung luQTig quy dinh chua), nSu thiSu phai b6 sung cho du, trong tnrong hqp nghi lam vi~c qua lau ngay dAu mo co nhung hi~n tuQTig biSn chfit, ta nen thay dAu, mo m&i. Ngoai ra phai cho dAu vao dAu truqt hang ngay theo chi dfui duqc gin tren than may, cac bang tnrqt dAu dao, ngang, len xu6ng ban may, .. kiSm tra dAu mo xem c6 hi~n tuQTig tic thi phai sua chua ~gay. Chu y: Chung lo~i d&u, mo phai dung v&i ly lich m~y. IV. Cao hoi va bai t~p Cao hoi di~n khuy~t Hay di~n n{>i dung thich hQ'p vao ch6 tr6ng trong cac trucmg hQ'p sau day: 1) Banh rang cheo duqc n6i v&i tay bien b~ng nen khi 102 quay thi con tnrqt ' , ,,. ? ' vuong quay theo dong thoi tnrqt len, tnrqt xuong trong ranh tay bien 2) Be dieu chinh khoang ch~y dAu bao ta phai ... Cau hoi dung sai Cao hoi tric nghi~m: Khi diSu khi@n may bao ngang mu6n cho hanh trinh dAu bao chuy@n d(>ng dai ta phai: , a. Cho t6c d9 cua may bao tang len? b. f)iSu chinh tam con truqt roi xa tam cua banh rang cheo? c. Cho t6c d9 may bao giam xu6ng? d. BiSu chinh tam con tnrqt gAn v&i tam cua banh rang cheo? Hay danh diu vao m{>t trong hai 8 (dung-sai) trong cac truirng hQ'p sau day: 1. May bao ngang B650 c6 khoang ch~y l&n nhfit la 650mm Bung Sai
 17. 16 2. Goe quay cua dfiu dao c6 k:hoang quay la± 45° Dung ~ Sai 3. That dao dung dS nang d§.u dao k:hi dao chuySn d9ng vS. Dung Sai Cau hoi ghep doi Hay ch9n kSt qua & hang cac sf> u_r nhien phai phu hqp v&i cac chu cac & hang du6i 1) Khi diSu chinh ban may sang trai 2) Khi diSu chinh ban may sang phai 3) ChuySn dc)ng chinh cua may bao 4) Quay tron cua tfl.lc chinh mang dao 5) ChuySn dc)ng chinh cua may ti~n 6) Quay tron cua tfl.lC chinh mang phoi 7) Tinh tiSn cua ban may mang phoi 8) Tinh tiSn cua ban may mang dao a. Cung chiSu kim d6ng h6 b. Nguqc chiSu kim d6ng h6 c. Tinh ti@n d§.u bao mang dao d. ChuySn dc;mg ph\l cua may phay e. ChuySn dc)ng chinh cua may phay f. ChuySn dc)ng ph\l cua may bao g. ChuySn dc)ng ph\l cua may ti~n h. ChuySn d9ng chinh cua may ti~n Cau hoi va bai t~p 1. Hay trinh bay cfiu t~o va nguyen ly lam vi~c cua may bao B650? Dva vao c§u t~o va nguyen ly lam vi~c cua may bao ngang B650, hay 2. cho bi@t vi sao canh tay bien chuySn d9ng theo hinh cung, ma d§u bao chuySn d9ng th~ng? 3. Neu quy trinh SU d1:1ng may?
 18. 17 TIIAOLU4NTHEONHOM Sau sv hu6ng dfin cua giao vien va t6 chuc chia nh6m 4 - 5 h9c sinh. Cac nh6m c6 nhi~m V\l thn hiSu va giai quySt cac cong vi~c sau: - Neu ro sv khac va gi6ng nhau gifra qua trinh c~t khi bao, ti~n ... - Xac dinh vi tri, ten g9i cua m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2