intTypePromotion=1

Giáo trình quản lý chất thải sinh hoạt rắn part 5

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
68
lượt xem
25
download

Giáo trình quản lý chất thải sinh hoạt rắn part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thùng chứa vật liệu có khả năng tái sinh tuỳ thuộc vào loại chất thải đã phân loại và hình thức thu gom. 4.2.2.4 Các căn hộ cao tầng. Ở những nơi có sẵn máng đổ chất thải thì thùng chứa chất thải riêng biệt không được sử dụng. Ở một số căn hộ trung bình và cao tầng cũ không có máng đổ rác, chất thải được lưu trữ trong các thùng chứa đặt ở nơi quy định thu gom.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình quản lý chất thải sinh hoạt rắn part 5

 1. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT thu gom. Caùc thuøng chöùa vaät lieäu coù khaû naêng taùi sinh tuyø thuoäc vaøo loaïi chaát thaûi ñaõ phaân loaïi vaø hình thöùc thu gom. 4.2.2.4 Caùc caên hoä cao taàng. ÔÛ nhöõng nôi coù saün maùng ñoå chaát thaûi thì thuøng chöùa chaát thaûi rieâng bieät khoâng ñöôïc söû duïng. ÔÛ moät soá caên hoä trung bình vaø cao taàng cuõ khoâng coù maùng ñoå raùc, chaát thaûi ñöôïc löu tröõ trong caùc thuøng chöùa ñaët ôû nôi quy ñònh thu gom. Caùc phöông tieän thoâng duïng ñeå löu tröõ chaát thaûi töø caùc caên hoä rieâng leû bao goàm (1) caùc thuøng chöùa ñaäy kín hoaëc caùc tuùi chöùa coù theå thaûi boû theo chaát thaûi ñöôïc söû duïng keát hôïp vôùi thieát bò eùp raùc, (2) caùc thuøng chöùa lôùn, môû naép duøng ñeå chöùa chaát thaûi khoâng eùp, coàng keành, (3) caùc thuøng chöùa lôùn, môû naép duøng chöùa vaät lieäu coù khaû naêng taùi sinh. 4.2.2.5 Khu thöông maïi. Caùc loaïi thuøng chöùa duøng ôû khu thöông maïi phuï thuoäc vaøo quy moâ khu vöïc phuï vuï vaø caùc phöông phaùp duøng ñeå thu gom chaát thaûi sinh ra töø nhöõng nguoàn thaûi khaùc nhau vaø vaøo khoâng gian saün coù (Hình 4.10). Caùc thuøng chöùa lôùn khoâng coù naép thöôøng duøng ñeå chöùa chaát thaûi khoâng phaân loaïi. Vieäc söï duïng thuøng chöùa keát hôïp vôùi thieát bò eùp raùc ngaøy caøng taêng (Hình 4.11). ÔÛ nhöõng nôi löôïng chaát thaûi coù khaû naêng taùi sinh lôùn, caùc thieát bò xöû lyù taïi nguoàn cuõng thöôøng ñöôïc söû duïng. 4.2.3 Vò trí ñaët thuøng chöùa Vò trí ñaët thuøng chöùa phuï thuoäc vaøo loaïi nhaø ôû hoaëc khu thöông maïi, khoâng gian saün coù vaø loái vaøo vò trí thu gom. 4.2.3.1 Nhaø ôû khu daân cö. Giöõa caùc laàn thu gom, thuøng chöùa duøng cho khu daân cö nhaø thaáp taàng thöôøng ñaët ôû (1) beân hoâng hoaëc gaàn nhaø (Hình 4.12), (2) ôû heûm, (3) beân trong hoaëc gaàn nhaø ñeå xe, hoaëc ôû nhöõng nôi coù ñuû dieän tích vaø ñöôïc thieát keá ñeå ñaët thuøng chöùa. Khi hai hoaëc nhieàu caên hoä naèm gaàn nhau, coù theå xaây moät hoá beâtoâng ôû vò trí thích hôïp giöõa caùc caên hoä. Hoá coù theå ñeå môû hoaëc che kín baèng goã. Tuy nhieân, chæ khi hoá ñöôïc che kín môùi baûo ñaûm veä sinh. Nhöõng vò trí ñaëc tröng ñeå ñaët thuøng chöùa ñoái vôùi caùc toaø nhaø trung bình hoaëc cao taàng thöôøng laø taàng haàm hoaëc beân ngoaøi cöûa. ÔÛ nhöõng toaø nhaø cao taàng thuøng chöùa chaát thaûi vaø caùc thieát bò xöû lyù thöôøng ñöôïc ñaët ôû taàng haàm. TS: Nguyeãn Trung Vieät 4-12 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 2. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT 4.2.3.2 Khu thöông maïi vaø coâng nghieäp. Vò trí ñaët thuøng chöùa chaát thaûi ôû caùc khu thöông maïi vaø coâng nghieäp phuï thuoäc vaøo caû khoâng gian saün coù vaø nhöõng ñieàu kieän cuûa loái vaøo (Hình 4.11). Thoâng thöôøng, vò trí vaø loaïi thuøng chöùa duøng chöùa chaát thaûi taïi nguoàn ôû caùc khu thöông maïi vaø coâng nghieäp phaûi ñöôïc löïa choïn treân cô sôû phuø hôïp vôùi yeâu caàu söû duïng cuûa nôi phaùt sinh chaát thaûi vaø thuaän tieän cho coâng taùc thu gom. 4.2.4 Söùc khoeû coäng ñoàng vaø myõ quan Maëc duø chaát thaûi raén sinh hoaït chieám moät phaàn khaù nhoû trong toång soá löôïng raùc sinh ra ôû Myõ (10 – 15%) nhöng coù leõ ñaây laø nguoàn chaát thaûi quan troïng nhaát vì chuùng ñöôïc sinh ra töø nhöõng khu vöïc coù khoâng gian bò giôùi haïn. Do ñoù, chuùng coù theå gaây aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán söùc khoeû coäng ñoàng vaø myõ quan khu vöïc. Yeáu toá lieân quan ñeán söùc khoeû coäng ñoàng ñaàu tieân laø söï sinh soâi naûy nôû caùc loaïi coân truøng, saâu haïi mang maàm beänh trong khu vöïc chöùa chaát thaûi. Bieän phaùp toát nhaát ñeå haïn cheá chuoät boï vaø ruoài laø giöõ veä sinh khu vöïc moät caùch hôïp lyù baèng caùch duøng thuøng chöùa coù naép ñaäy kín, röûa thuøng chöùa cuõng nhö laøm veä sinh khu vöïc chöùa chaát thaûi theo ñònh kyø vaø chuyeån caùc chaát thaûi coù khaûn naêng phaân huyû sinh hoïc ñeán nôi thaûi boû (thöôøng trong voøng ít hôn 8 ngaøy) nhaát laø ôû nhöõng nôi coù khí haäu aám aùp. Vaán ñeà myõ quan khu vöïc thöôøng lieân quan ñeán söï hình thaønh muøi vaø caûnh quan khoâng ñeïp maét do khoâng duy trì ñieàu kieän veä sinh phuø hôïp. Muøi coù theå ñöôïc khoáng cheá baèng caùch duøng thuøng chöùa kín vaø duy trì chu kyø thu gom hôïp lyù. Neáu vaãn phaùt sinh muøi, coù theå söû duïng chaát khöû muøi nhö moät giaûi phaùp taïm thôøi. Ñeå duy trì myõ quan khu vöïc, caùc thuøng chöùa phaûi ñöôïc lau chuøi vaø suùc röûa ñònh kyø. 4.3 XÖÛ LYÙ SÔ BOÄ CTRSH TAÏI NGUOÀN 4.3.1 Xöû lyù chaát thaûi taïi caùc hoä gia ñình Quaù trình xöû lyù chaát thaûi ñöôïc aùp duïng ñeå (1) giaûm theå tích, (2) thu hoài vaät lieäu coù theå taùi söû duïng ñöôïc, hoaëc (3) thay ñoåi hình daïng vaät lyù cuûa chaát thaûi. Caùc hình thöùc xöû lyù chaát thaûi taïi nguoàn thöôøng ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi caùc caên hoä thaáp taàng rieâng leû cuûa khu daân cö nhö nghieàn chaát thaûi thöïc phaåm, phaân loaïi chaát thaûi, eùp, ñoát (trong loø söôûi) vaø laøm phaân compost. Tuy nhieân, hieän nay, phöông phaùp töï ñoát chaát thaûi trong saân nhaø ñeå giaûm theå tích khoâng ñöôïc pheùp söû duïng ôû caùc vuøng ñoâ thò. Caùc quaù trình xöû lyù duøng ôû caùc khu daân cö nhaø thaáp taàng, trung bình vaø cao taàng bao goàm phöông phaùp nghieàn chaát thaûi thöïc phaåm, phaân loaïi vaø eùp cuõng nhö caùc phöông tieän caàn thieát ñöôïc trình baøy trong Baûng 4.6. TS: Nguyeãn Trung Vieät 4-13 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 3. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT Baûng 4.6 Caùc hoaït ñoäng vaø thieát bò xöû lyù chaát thaûi raén taïi nguoàn Nguoàn Ngöôøi chòu traùch nhieäm Hoaït ñoäng vaø thieát bò Khu daân cö - Caên hoä thaáp taàng rieâng leû Cö daân Nghieàn, phaân loaïi, eùp, laøm phaân compost. - Caên hoä thaáp taàng vaø trung bình Cö daân Nghieàn, phaân loaïi, eùp, ñoát (loø söôûi). Nhoùm baûo trì chung cö, dòch vuï EÙp, phaân loaïi, laøm phaân compost. - Caên hoä cao taàng Cö daân Nghieàn, phaân loaïi, eùp, ñoát (loø söôûi). Nhoùm baûo trì chung cö, dòch vuï EÙp, phaân loaïi, ñoát, nghieàn, nghieàn nhaõo. Dòch vuï troâng nom nhaø cöûa. Phaân loaïi, eùp, nghieàn, ñoát, nghieàn Thöông maïi nhaõo. Dòch vuï troâng nom nhaø cöûa. Phaân loaïi, eùp, nghieàn, ñoát, nghieàn Coâng nghieäp nhaõo. Nhaân vieân vaän haønh Thieát bò khöû nöôùc. Traïm xöû lyù nöôùc thaûi Chuû noâng traïi, noâng daân Thay ñoåi tuyø töøng loaïi. Noâng nghieäp 4.3.1.1 Nghieàn chaát thaûi thöïc phaåm Maùy nghieàn chaát thaûi thöïc phaåm ñaõ ñöôïc söû duïng roäng raõi trong 20 naêm qua, chuû yeáu ñeå nghieàn chaát thaûi töø quaù trình chuaån bò, naáu nöôùng vaø caùc dòch vuï veà thöïc phaåm. Haàu heát maùy nghieàn ôû caùc hoä gia ñình khoâng theå nghieàn xöông lôùn vaø caùc chaát thaûi coàng keành khaùc. Veà nguyeân taéc, maùy nghieàn nghieàn caùc vaät lieäu ñi qua noù ñeán kích thöôùc thích hôïp ñeå coù theå vaän chuyeån trong heä thoáng thoaùt nöôùc. Vì thaønh phaàn chaát höõu cô ñöôïc nghieàn ñöa vaøo nöôùc thaûi gaây quaù taûi cho nhieàu coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi neân nhieàu nôi caám khoâng ñöôïc laép ñaët caùc maùy nghieàn chaát thaûi thöïc phaåm tröø khi traïm xöû lyù coù ñuû coâng suaát hoaït ñoäng. Khi söû duïng maùy nghieàn chaát thaûi thöïc phaåm, khoái löôïng chaát thaûi raén thu gom tính treân ñaàu ngöôøi seõ giaûm. Tuy nhieân, ñoái vôùi hoaït ñoäng thu gom, vieäc söû duïng maùy nghieàn ôû caùc hoä gia ñình khoâng aûnh höôûng ñaùng keå ñeán theå tích chaát thaûi raén thu gom. Ngay caû söï cheânh leäch veà khoái löôïng cuõng khoâng ñaùng keå. Trong moät soá tröôøng hôïp, vieäc söû duïng maùy nghieàn chaát thaûi thöïc phaåm giuùp laøm taêng khoaûng thôøi gian giöõa caùc laàn thu gom vì caùc chaát thaûi deã phaân huyû ñaõ ñöôïc thaûi theo nöôùc thaûi. TS: Nguyeãn Trung Vieät 4-14 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 4. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT 4.3.1.2 EÙp Coù hai loaïi maùy eùp ñöôïc duøng ñeå xöû lyù chaát thaûi raén ôû caùc khu daân cö: (1) maùy eùp nhoû duøng cho caùc hoä gia ñình rieâng leû vaø (2) maùy eùp lôùn duøng ñeå eùp chaát thaûi töø nhieàu hoä gia ñình. Maùy eùp nhoû duøng cho caùc hoä gia ñình rieâng leû. Vaøi naêm tröôùc ñaây, nhieàu maùy eùp nhoû duøng cho caùc hoä gia ñình rieâng leû ñaõ xuaát hieän treân thò tröôøng. Theo caùc nhaø saûn xuaát, tyû soá eùp cuûa caùc maùy naøy döïa treân cô sôû eùp giaáy xoáp vaø giaáy loùt laøn soùng (ñeå baûo quaûn thuyû tinh). Maëc duø caùc maùy eùp naøy coù theå giaûm theå tích ban ñaàu cuûa chaát thaûi ñeán 70% nhöng chuùng ñöôïc söû duïng chæ cho moät phaàn nhoû chaát thaûi raén sinh ra. Vieäc söû duïng maùy eùp ôû caùc hoä gia ñình cuõng coù theå gaây phaûn taùc duïng ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng xöû lyù chaát thaûi tieáp sau ñoù. Ví duï, neáu chaát thaûi seõ ñöôïc phaân loaïi baèng caùc phöông tieän cô khí taïi nhaø maùy thu hoài vaät lieäu, chaát thaûi ñaõ eùp phaûi ñöôïc thaùo bung ra trôû laïi tröôùc khi phaân loaïi. Theâm vaøo ñoù, do eùp, chaát thaûi coù theå bò baõo hoaø bôûi chaát loûng chöùa trong chaát thaûi thöïc phaåm laøm cho khaû naêng thu hoài giaáy hoaëc caùc vaät lieäu khaùc coù theå khoâng khaû thi vì khoâng ñaït tieâu chuaån taùi söû duïng. Maùy eùp duøng cho caùc chung cö. Ñeå giaûm theå tích chaát thaûi raén caàn quaûn lyù, caùc maùy eùp thöôøng ñöôïc laép ñaët taïi caùc chung cö, ôû ñaùy cuûa caùc maùng ñoå raùc (Hình 4.3). Chaát thaûi rôi qua maùng ñoå raùc taùc ñoäng leân maùy eùp thoâng qua teá baøo quang ñieän hoaëc coâng taéc. Khi coâng taéc bò taùc ñoäng, chaát thaûi ñöôïc eùp. Tuyø theo thieát keá cuûa töøng loaïi maùy eùp, chaát thaûi ñaõ eùp coù theå ñöôïc ñoùng thaønh töøng kieän hoaëc ñöôïc ñaåy töï ñoäng vaøo caùc thuøng chöùa kim loaïi hoaëc tuùi giaáy. Khi ñaõ taïo thaønh kieän chaát thaûi hoaëc khi caùc thuøng vaø tuùi giaáy ñaõ chöùa ñaày chaát thaûi, maùy eùp ngöng hoaït ñoäng töï ñoäng vaø ñeøn hieäu baät saùng. Khi ñoù, coâng nhaân vaän haønh phaûi buoäc daây vaø thaùo kieän chaát thaûi hoaëc laáy thuøng chöùa vaø tuùi raùc ñaày ra khoûi maùy eùp vaø thay thuøng hoaëc tuùi khaùc vaøo. ÔÛ moät soá nôi caùc coâng ñoaïn naøy hoaøn toaøn töï ñoäng. Kích thöôùc cuûa maùy eùp söû duïng keát hôïp vôùi caùc maùng ñoå raùc ñöôïc thieát keá treân cô sôû caùc thoâng soá lieân quan ñeán maùng ñoå raùc. Vieäc söû duïng maùy eùp chaát thaûi coù theå giaûm theå tích ban ñaàu cuûa chaát thaûi töø 20-60% nhöng khoái löôïng chaát thaûi hoaøn toaøn khoâng thay ñoåi. Vieäc thu hoài chaát thaûi seõ khoâng theå thöïc hieän ñöôïc tröø khi chaát thaûi ñaõ ñoùng kieän ñöôïc thaùo bung ra trôû laïi. Neáu böôùc xöû lyù tieáp theo laø ñoát, chaát thaûi ñaõ eùp cuõng phaûi ñöôïc laøm vuïn ra ñeå traùnh laøm chaäm quaù trình ñoát vaø traùnh laøm taêng phaàn vaät lieäu khoâng bò ñoát chaùy hoaøn toaøn. Taát caû nhöõng yeáu toá naøy phaûi ñöôïc xem xeùt caån thaän khi quyeát ñònh söû duïng maùy eùp chaát thaûi taïi nguoàn phaùt sinh. 4.3.1.3 Composting Vaøo nhöõng naêm 1970, laøm phaân compost taïi caùc hoä gia ñình laø phöông phaùp taùi sinh chaát thaûi höõu cô ñöôïc öùng duïng roäng raõi. Ñaây laø phöông phaùp giaûm theå tích vaø bieán ñoåi thaønh phaàn vaät lyù cuûa chaát thaûi moät caùch hieäu quaû ñoàng thôøi taïo ra saûn phaåm phuï höõu duïng. Nhieàu phöông phaùp laøm phaân compost khaùc nhau ñöôïc öùng duïng tuyø thuoäc vaøo khoâng gian saün coù vaø chaát thaûi duøng laøm phaân compost. TS: Nguyeãn Trung Vieät 4-15 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 5. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT Laøm phaân compost ôû saân nhaø. Ñeå laøm phaân composting ôû saân nhaø cö daân caàn naém ñöôïc moät soá phöông phaùp laøm phaân ñoái vôùi laù caây, coû vaø caùc maåu vuïn caây coái bò caét xeùn. Buïi caây, goác caây vaø goã cuõng coù theå laøm phaân compost ñöôïc. Phöông phaùp ñôn giaûn nhaát laø ñoå vaät lieäu laøm phaân compost thaønh ñoáng, töôùi nöôùc vaø ñaûo troän theo chu kyø ñeå cung caáp ñoä aåm vaø oxy caàn thieát cho vi sinh vaät soáng vaø phaùt trieån. Trong quaù trình laøm phaân compost, coù theå keùo daøi ñeán 1 naêm, caùc vaät lieäu seõ bò phaân huyû döôùi taùc duïng cuûa vi sinh vaät vaø naám cho ñeán khi chæ coøn laïi muøn (humus). Vaät lieäu phaân compost sau khi ñaõ oån ñònh sinh hoïc coù theå duøng laøm chaát boå sung dinh döôõng cho ñaát hoaëc laøm vaät lieäu che phuû. Lôùp phuû baõi coû. Nhöõng daïng laøm phaân compost khaùc nhö thaûi coû treân caùc baõi coû môùi xeùn. Neáu caùc maåu coû ñaõ xeùn naøy ñuû nhoû, chuùng coù theå phuû thaønh moät lôùp treân maët ñaát. Theo thôøi gian, lôùp coû naøy seõ ñöôïc chuyeån thaønh phaân compost. Hình thöùc naøy khoâng nhöõng giuùp laøm giaûm löôïng chaát thaûi sinh ra taïi nguoàn maø coøn cho pheùp taùi sinh dinh döôõng. 4.3.1.4 Ñoát Tröôùc ñaây, vieäc ñoát chaát thaûi ôû loø söôûi vaø ôû saân nhaø raát phoå bieán, nhöng hieän nay vieäc ñoát chaát thaûi ôû saân nhaø ñaõ bò caám. AÛnh höôûng cuûa vieäc ñoát chaát thaûi ôû loø söôûi ñeán löôïng chaát thaûi thu gom phuï thuoäc vaøo vò trí vaø khoaûng thôøi gian cuûa muøa ñoát loø söôûi. Vieäc caám ñoå chaát thaûi ôû saân nhaø ñaõ laøm taêng ñaùng keå löôïng giaáy, carton vaø raùc vöôøn trong thaønh phaàn chaát thaûi raén thu gom ñöôïc. 4.3.2 Xöû lyù chaát thaûi taïi caùc khu thöông maïi vaø cô sôû coâng nghieäp Xöû lyù chaát thaûi taïi caùc khu thöông maïi vaø cô sôû coâng nghieäp veà cô baûn cuõng töông töï nhö ñoái vôùi chaát thaûi cuûa khu daân cö. Tuy nhieân, phöông phaùp eùp ñoùng vai troø quan troïng trong xöû lyù chaát thaûi taïi caùc khu thöông maïi. Ñoái vôùi nguoàn thaûi coâng nghieäp, tuyø theo töøng loaïi chaát thaûi maø löïa choïn phöông phaùp xöû lyù taïi nguoàn phuø hôïp. 4.3.2.1 EÙp Ñoùng kieän carton thaûi boû ôû caùc chôï vaø caùc khu thöông maïi laø hình thöùc khaù thoâng duïng. Caùc kieän naøy coù kích thöôùc ñaëc tröng laø 36 in x 48 in x 60 in ( 91 cm x 122 cm x 152 cm). Carton ñoùng kieän ñöôïc cheá bieán thaønh vaät lieäu ñoùng goùi hoaëc xuaát khaåu ñeå saûn xuaát thaønh caùc saûn phaåm khaùc. 4.3.2.2 Nghieàn vaø nghieàn nhaõo Nghieàn chaát thaûi laø phöông phaùp ñöôïc söû duïng ñoäc laäp hoaëc keát hôïp vôùi nhöõng phöông phaùp xöû lyù tröôùc ñoù ñeå giaûm theå tích chaát thaûi. Phöông phaùp nghieàn ñöôïc söû duïng ôû caùc khu thöông TS: Nguyeãn Trung Vieät 4-16 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 6. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT maïi vaø caùc cô quan nhaø nöôùc ñeå huyû caùc taøi lieäu khoâng coøn giaù trò. Trong moät soá tröôøng hôïp, theå tích chaát thaûi taêng leân sau khi nghieàn. Maëc duø heä thoáng nghieàn nhaõo hoaït ñoäng toát, nhöng raát ñaét tieàn vaø chaát thaûi sau khi nghieàn ñöôïc ñoå vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa ñòa phöông laøm taêng taûi löôïng höõu cô cuûa heä thoáng xöû lyù. Do ñoù, heä thoáng nghieàn nhaõo seõ khoâng ñöôïc pheùp söû duïng neáu heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi khoâng ñuû coâng suaát hoaït ñoäng. TS: Nguyeãn Trung Vieät 4-17 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 7. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT CHÖÔNG 5 THU GOM CHAÁT THAÛI RAÉN 5.1 THU GOM CHAÁT THAÛI RAÉN Thu gom chaát thaûi raén bao goàm vieäc gom nhaët caùc chaát thaûi raén töø nguoàn goác khaùc nhau vaø vieäc chuyeân chôû caùc chaát thaûi ñoù tôùi ñieåm tieâu huyû. Vieäc ñoåõ boû caùc xe raùc cuõng ñöôïc coi laø moät phaàn cuûa hoaït ñoäng thu gom. Caùc phöông thöùc thu gom: Thu gom theo khoái: trong heä thoáng naøy, caùc xe thu gom chaïy theo moät quy trình ñeàu ñaën theo taàn suaát ñaõ ñöôïc thoaû thuaän tröôùc, ngöôøi daân seõ mang raùc ñeán ñoå vaøo xe taïi vò trí quy ñònh theo tín hieäu do xe raùc phaùt ra. Thu gom beân leà ñöôøng: heä thoáng thu gom naøy ñoøi hoûi moat dòch vuï ñeàu ñaën vaø moät loch trình töông ñoái chính xaùc. Raùc thaûi ñöôïc ñeå trong soït raùc ñaët beân leà ñöôøng. Xe raùc seõ tôùi thu gom taïi choã. Hình 5.1: Xe thu gom raùc thaûi ñang thu gom chaát thaûi raén sinh hoaït töø caùc xe thu gom côõõ nhoû 5.2 HEÄ THOÁNG THU GOM VAØ VAÄN CHUYEÅN CHAÁT THAÛI RAÉN 5.2.1 Caùc loaïi thieát bò taäp trung vaän chuyeån chaát thaûi raén Coù nhieàu caùch phaân loaïi nhö sau: Theo kieåu vaän haønh hoaït ñoäng: bao goàm TS: Nguyeãn Trung Vieät 5-1 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 8. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT 5.2.1.1 Heä thoáng xe thuøng di ñoäng Ñaây laø heä thoáng thu gom, trong ñoù caùc thuøng chöùa nay raùc ñöôïc chuyeân chôû ñeán baõi choân thaûi roài ñöa thuøng khoâng veà vò trí taäp keát ban ñaàu. Öu ñieåm: ña daïng veà hình daïng vaø kích thöôùc neân raát cô ñoäng, coù theå thu gom nhieàu loaïi chaát thaûi raén. Nhöôïc ñieåm: thuøng lôùn, thöôøng phaûi thöïc hieän thuû coâng neân khoâng chaát nay. Do ñoù, hieäu quaû söû duïng dung tích keùm. 5.2.1.2 Heä thoáng xe thuøng coá ñònh: Ñaây laø heä thoáng thu gom trong ñoù xe chöùa nay raùc vaãn coá ñònh ñaët taïi nôi taäp keát raùc, tröø moät khoaûng thôøi gian raát ngaén nhaác leân ñoå raùc vaøo xe thu gom. Theo thieát bò, duïng cuï söû duïng nhö caùc xe côõ lôùn, côõ nhoû… Theo loaïi chaát thaûi caàn thu gom. 5.2.1.3 Xe naâng Noù coù theå töï naâng vaø thu gom. Haïn cheá: chæ söû duïng ñeå: Thu gom chaát thaûi raén töø caùc ñieåm raûi raùc veà moät nôi vaø löôïng chaát thaûi raén laø ñaùng keå. Thu gom caùc ñoáng chaát thaûi raén hoaëc chaát thaûi raén coâng nghieäp maø khoâng duøng caùc xe coù boä neùn ñöôïc. 5.2.1.4 Xe thuøng coù tôø keùo Gioáng loaïi xe thuøng saøn ñôõ nghieâng, duøng roäng raõi ñeå thu gom, chuyeân chôû chaát thaûi raén nhö caùt, goã xeû nhaø cöûa, maûnh vuïn kim loaïi… 5.2.1.5 Heä thoáng xe thuøng coá ñònh vaø trang bò Heä thoáng naøy duøng ñeå thu gom taát caû caùc loaïi chaát thaûi raén. Nhöõng heä thoáng naøy ñöôïc söû duïng tuyø thuoäc vaøo soá löôïng chaát thaûi raén thu doïn vaø soá ñieåm nguoàn taïo chaát thaûi raén. TS: Nguyeãn Trung Vieät 5-2 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 9. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT Heä thoáng naøy goàm 2 loaïi chính: - Heä thoáng vôùi boä neùn vaø töï boác dôõ: thöôøng söû duïng ñeå vaän chuyeån chaát thaûi raén ñeán khu traïi, baõi thaûi veä sinh, traïm trung chuyeån hoaëc traïm xöû lyù chaát thaûi raén. Heä thoáng naøy khoâng thu gom ñöôïc chaát thaûi naëng, coàng keành. - Heä thoáng xe boác dôõ thuû coâng: duøng ñeå chuyeân chôû chaát thaûi raén ôû khu nhaø ôû. Loaïi boác dôõ thuû coâng hieâu quaû hôn ôû nhöõng nôi coù soá löôïng ít, thôøi gian tieáp xuùc, boác xeáp ngaén. 5.3 PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG THU GOM Ñeå xeùt nhu caàu veà duïng cuï, phöông tieän, nhaân coâng ñoái vôùi caùc heä thoáng thu gom ngöôøi ta phaûi xaùc ñònh thôøi gian, ñôn vò, ñònh möùc, thôøi gian hoaøn thaønh töøng nhieäm vuï coâng ñoaïn. Baèng caùch phaân chia caùc hoaït ñoäng ngöôøi ta coù theå: - Xaùc ñònh caùc soá lieäu thieát keá, toå chöùc vaø xaùc laäp caùc moái quan heä trong heä thoáng. - Ñaùnh giaù caùc phöông aùn trong hoaït ñoäng thu gom chaát thaûi raén vaø kieåm soaùt caùc vò trí ñaëc bieät. 5.3.1 Sô ñoà hoaù heä thoáng thu gom Ñeå moâ hình hoaù heä thoáng thu gom chaát thaûi raén ngöôøi ta phaûi phaân bieät töøng nhieäm vuï töøng coâng ñoaïn. 5.3.2 Sô ñoà trình töï vaän haønh vôùi heä thoáng xe thuøng di ñoäng TS: Nguyeãn Trung Vieät 5-3 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 10. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT Kieåu thoâng thöôøng Veà cô quan 2 3 1 keát thuùc ca 4 laøm vieäc Töø cô quan baét ñaàu haønh … Caùccvò trí trình laøm vieäc … Caù vò trí 1 2 3 ñaëttthuøng ñaë thuøng Chôû thuøng ñaày Chôû thuøng khoâng Ñieåm taäp trung ( baõi choân laáp, traïm trung chuyeån hoaëc xöû lyù) Kieåu thay thuøng ( thay ñoåi vò trí thuøng ) 2 3 1 4 Töø cô quan ñeán vôùi thuøng khoâng baét ñaàu Xe vôùi thuøng haønh trình laøm khoâng veà cô vieäc quan keát thuùc ca laøm vieäc Ñieåm taäp trung ( baõi choân laáp, traïm trung chuyeån hoaëc xöû lyù) Hình 5.1 Sô ñoà trình töï vaän haønh – hoaït ñoäng cuûa loaïi xe thuøng di ñoäng TS: Nguyeãn Trung Vieät 5-4 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
 11. Tel: (08)5150181 COÂNG TY MOÂI TRÖÔØNG Fax: (08)4452694 GREE TAÀM NHÌN XANH www.gree-vn.com GREEN EYE ENVIRONMENT 5.3.3 Trình töï vaän haønh vôùi heä thoáng xe thuøng coá ñònh Xe ñaõ ñaày thuøng chaát 2 3 1 4 thaûi raén Xe khoâng töø Ñieåm taäp cô quan ñeán trung Xe chôû khoâng taûi ñeán haønh trình tieáp theo hoaëc veà cô quan keát thuùc ca laøm vieäc Hình 5.2 Sô ñoà trình töï vaän haønh – hoaït ñoäng cuûa xe thuøng coá ñònh 5.4 CHOÏN TUYEÁN ÑÖÔØNG THU GOM VAÄN CHUYEÅN Sau khi xaùc ñònh ñöôïc thoâng soá tính toaùn vôùi nhu caàu vaän chuyeån chung nhö maùy moùc, thieát bò, nhaân coâng, thì phaûi vaïch tuyeán thu gom sao cho hôïp lyù. 5.4.1 Caùc yeáu toá caàn xeùt ñeán khi choïn tuyeán ñöôøng vaän chuyeån - Xeùt ñeán chính saùch vaø quy taéc hieän haønh coù lieân quan ñeán vieäc taäp trung chaát thaûi raén, soá laàn thu gom 1 tuaàn; - Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa heä thoáng vaän chuyeån, caùc loaïi xe maùy vaän chuyeån; - Tuyeán ñöôøng can phaûi choïn cho luùc baét ñaàu haønh trình vaø keát thuùc haønh trình phaûi ôû ñöôøng phoá chính; - ÔÛ vuøng ñòa hình doác thì haønh trình neân xuaát phaùt töø choã cao xuoáng thaáp; - Chaát thaûi phaùt sinh töø caùc nuùt giao thoâng, khu phoá ñoâng ñuùc thì phaûi ñöôïc thu gom vaøo luùc coù maät ñoä giao thoâng thaáp; TS: Nguyeãn Trung Vieät 5-5 TS: Traàn Thò Myõ Dieäu © Copyright 2007 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2