intTypePromotion=1

giáo trình SQL server 7.0 phần 3

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
70
lượt xem
10
download

giáo trình SQL server 7.0 phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình sql server 7.0 phần 3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình SQL server 7.0 phần 3

 1. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com 3.3. Söa ®æi CSDL, më réng CSDL vµ thu nhá CSDL Transaction log cung cÊp thªm cho chóng ta c¸c thµnh phÇn sau: - Bulkload/Operation - Select into statement. - Modify database - T¨ng hoÆc gi¶m kÝch th−íc database : - Shrink database : Chän chøc n¨ng nµy b¹n sÏ cã c¸c tiªu thøc ®Ó chän c¾t gi¶m kÝch cì database. Còng cã thÓ dïng lÖnh trong Transaction SQL: DBCC Shrinkfile ({filename| file_ID}{[,target size]}| [,{emptyfile|Notruncate| Truncate_only}]) Lùa chän: Click Option 1) Database Access: + DBO: ChØ ®Þnh quyÒn DBO + Single user: T¹i mçi thêi ®iÓm cã mét ng−êi khai th¸c d÷ liÖu + Readonly: QuyÒn chØ ®−îc ®äc 2) ANSI null: NgÇm ®Þnh lµ Not null 3) Select into/Bulk copy: cho phÐp thùc hiÖn c¸c lÖnh 32
 2. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com + Update text + Write text + Select into statement + BCP .. .. + Bulk insert statement 4) Truncate logon/Checkpoint Cho phÐp thùc hiÖn lÖnh CHECKPOINT 5) Auto close 6) Auto Shrink: tù ®éng gi¶m kÝch cì cña file 7) Auto create statistic 8) Auto Update statistic 9) Use quated Indentifiers C¸c thµnh phÇn khãa vµ c¸c ®Æc tr−ng cã liªn quan: 1) Primary Key 2) Foreign Key 3) Uniquie Constraint 4) Default Constraint 5) Check Constraint + Primary key: 33
 3. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com “Kho¸ trong” lµ tr−êng d÷ liÖu (kho¸) chØ tån t¹i duy nhÊt trong hµng d÷ liÖu cña mét table. Kho¸ trong kh«ng chÊp nhËn gi¸ trÞ NULL + Foreign key : “Kho¸ ngoµi” lµ 1 hay nhiÒu tr−êng d÷ liÖu ®−îc thiÕt lËp ®Ó kÕt nèi quan hÖ (liªn kÕt) gi÷a c¸c table víi nhau + To¸n tö UNIQUE : To¸n tö UNIQUE cã thÓ gióp cho ng−êi sö dông nã thay cho kho¸ trong v× : a) Trong mét cét kh«ng bao giê cho phÐp cã hai gi¸ trÞ kh¸c hµng l¹i gièng nhau b) NÕu b¹n sö dông nhiÒu to¸n tö UNIQUE th× cã nghÜa lµ trong table ®ã cã nghiÒu “kho¸ trong” ®−îc ®Þnh nghÜa c) Cét cã chøa gi¸ trÞ null th× kh«ng thÓ lµ primary key nh−ng ta cã thÓ dïng to¸n tö nµy ®Ó sö dông. + To¸n tö Check : CHECK b¾t buéc h¹n chÕ trªn ph¹m vi toµn bé giíi h¹n gi¸ trÞ cã thÓ chÊp nhËn cña c¸c cét. Nã chØ ®Þnh c¸c gi¸ trÞ hîp lÖ tho¶ m·n biÓu thøc logic c¬ b¶n cña c¸c cét d÷ liÖu kh¸c. +§Þnh nghÜa Default : Mçi cét trong record chøa c¸c gi¸ trÞ, nÕu nã ngÇm ®Þnh lµ NULL th× nã thay thÕ gi¸ trÞ NULL nµy b»ng gi¸ trÞ ngÇm ®Þnh Default. Gi¸ trÞ ngÇm ®Þnh cña nã lµ “UNKNOW” khi chóng ta kh«ng chØ ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ cho cét ®ã. 3.4. ChuyÓn c¸c files d÷ liÖu tõ m«i tr−êng ngoµi vµo CSDL - Ngoµi ra ta còng cã thÓ sö dông mét sè lÖnh cña Transact SQL ®Ó thùc hiÖn chuyÓn ®æi d÷ liÖu. VÝ dô nh− lÖnh : + BCp database_name..Tablename 34
 4. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com {IN| OUT} dataFile [/F firstrow][/L lastrow][/b batchsize][/C ][/U login_ID] [/P Password] [/S Servername]. + DUMP Database Database_name to Disk = “path\filename” + DUMP table table_name to Disk = “path\filename” + DUMP Transacttion Database_name to Disk = “path\filename” NÕu muèn xo¸ d÷ liÖu khi bÞ trµn « nhí: + DUMP Transacttion Database_name with [Truncate_opnly | No_log ] Khi muèn LOAD vµo hay phôc håi d÷ liÖu ®−îc BACKUP ra dïng lÖnh LOAD . + LOAD Table Dbname..Tablename from DISK =”Path\FileName” 3.5. Di chuyÓn CSDL gi÷a c¸c m¸y chñ: SQL Server cho phÐp b¹n xuÊt nhËp d÷ liÖu (import and export data) . §©y lµ mét chøc n¨ng quan träng cña Microsoft SQL Server. Nã cung cÊp DTS (Distributed Transaction Services) dÞch vô chuyÓn ®æi d÷ liÖu. Gåm cã c¸c d¹ng d÷ liÖu sau: + ASCII –Fixed –field length text file + ODBC data source + SQL Server database + Microsoft excel Speadsheets 35
 5. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com + Microsoft Access database + Microsoft Foxpro database + Dbase or Paradox database • Lµm thÕ nµo ®Ó nhËp xuÊt CSDL(database)? 1) Chän All tasks 2) Chän import data (hay export data) 3) NhÊn Next Víi h×nh trªn b¹n ph¶i vµo ®ñ th«ng tin d÷ liÖu nguån: + Chän server. + Chän sè liÖu nguån Sau khi chän xong hai thµnh phÇn trªn b¹n cÇn ph¶i x¸c ®Þnh kiÓu d÷ liÖu xuÊt/nhËp ra. Sö dông: Windows NT hay SQL Server NÕu b¹n chän SQL Server th× ph¶i cung cÊp thªm Logon_ID, password +Chän database : Th−êng gi¸ trÞ ngÇm ®Þnh cña nã lµ default. B¹n nªn lµm t−¬i (Refresh) l¹i mét lÇn -> Next ->OK 36
 6. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com Víi h×nh trªn b¹n ph¶i vµo ®ñ th«ng tin d÷ liÖu ®Ých: T−¬ng tù nh− c¸c b−íc trªn b¹n chän tõng b−íc mét -> Sau ®ã chän Next. Khi ®ã b¹n ph¶i chän c¸c lo¹i b¶ng nguån ®−îc xuÊt/nhËp, copy hay c¸c query nguån cÇn chuyÓn ®æi -> Next -> OK NÕu b¹ chän sai d÷ liÖu th× kÕt qu¶ sÏ kh«ng ®óng . V× vËy ph¶i cÈn thËn khi chän sè Víi h×nh d−íi b¹n ph¶i chän c¸c cét(tr−êng) cÇn kÕt xuÊt sau ®ã NhÊn vµo nót Finish ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc 37
 7. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com Víi h×nh d−íi b¹n ph¶i chän lo¹i d÷ liÖu cÇn ®−îc kÕt xuÊt ra theo c¸c d¹ng : + Runtime immediately. + Create DTS package for replication + Shedule DTS package for later execution SAVE DTS package: + SQL Server: D÷ liÖu d¹ng table SQL server +Respository: §ãng gãi vµo DTS->Respository package +File: D¹ng file TiÕp tôc -> NhÊn Next (hoµn thµnh). 38
 8. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com PhÇn IV: C¸c thµnh phÇn cña CSDL 4.1. B¶ng (bao gåm c¸c thµnh phÇn ®i cïng) Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o 1 TABLE? B¶ng (table) lµ thµnh viªn cÊu thµnh CSDL chÝnh v× vËy nã ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong viÖc t¹o mét hÖ CSDL. - Chän Table-> NhÊn nót ph¶i chuét-> chän New database NhËp tªn cña b¶ng(table_name) b¹n cÇn t¹o vµo dßng sau ->chän OK Sau ®ã lÇn l−ît thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: 1) NhËp tªn cét (column name) 2) Chän kiÓu d÷ liÖu cho cét (field): (data type) SQL server cung cÊp cho ng−êi dïng c¸c d¹ng d÷ liÖu sau: Data type Desciption -Varbinary KiÓu nhÞ ph©n -Image Max 2 G bytes -Binary -Char KiÓu ký tù (char –1 bytes) -Varchar Varchar 0..n bytes -Text Text Max 2 G Bytes 39
 9. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com -nChar -nVarchar -nText -DateTime KiÓu thêi gian (8Byte) - Smalldatetime (4byte) -Int (-2.147.483.648,+ 2.147.483.647) -Smallint (-32.768,+ 32.767) -Tinyint 0..255 -Decimal - Numeric -Float KiÓu sè thùc (8 bytes) -Real -Timestamp (0,1) -Bit(On,OFF) -(Tru,false) 3) Length: ChiÒu dµi cña tr−êng d÷ liÖu 4) Precision: §é chÝnh x¸c cña tr−êng d÷ liÖu 5) Allow null cã gi¸ trÞ null hay kh«ng Nªn nhí r»ng tr−êng d÷ liÖu nµo lµ kho¸ th× nã nhÊt ®Þnh kh«ng tån t¹i gi¸ trÞ null 40
 10. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com 6) Default value: Gi¸ trÞ ngÇm ®Þnh cña tr−êng d÷ liÖu. Khi mµ b¹n ®· hoµn thµnh qu¸ tr×nh trªn tr−íc khi ®ãng l¹i b¹n nhí lµ ph¶i ghi l¹i. • Mét table lµ mét thµnh viªn cña mét CSDL(database); ®Ó cã ng÷ nghÜa vÒ ng«n ng÷ qu¶n trÞ CSDL th× bÊt cø mét table nµo còng ph¶i cã nghÜa trong CSDL ®ã. • D÷ liÖu ®−îc t¹o ra kh«ng ph¶i user nµo còng cã thÓ truy cËp ®−îc chÝnh v× vËy mµ b¹n ph¶i cÇn thiÕt lËp quyÒn truy cËp cho tõng lo¹i table mµ b¹n ®· t¹o ra tõng chøc n¨ng riªng biÖt th× cµng tèt. 4.2. Quan s¸t. ThÕ nµo gäi lµ Views? Lµ tËp hîp c¸c “thñ tôc” chøa c¸c ®o¹n m· Transact SQL l−u tr÷ toµn bé néi dung ®−îc ®Þnh nghÜa trong c¸c VIEW ®ã d−íi d¹ng c¸c query ®éng(real) thùc sù. Mét View chÝnh lµ tËp hîp c¸c cét cña c¸c table trong CSDL. Tuy nhiªn nÕu database rçng th× View kh«ng thùc sù tån t¹i T¹i sao ta ph¶i dïng VIEWS? + Trong mét CSDL : mçi lo¹i CSDL ®iÒu cã nh÷ng ®Æc tr−ng quan träng cña nã, chÝnh v× vËy ®Ó gi¶m bít c¸c b·ng l−u tr÷ c¸c th«ng tin ®ã trong CSDL ng−êi Sö Dông cã thÓ t¹o ra c¸c query trung gian ®−îc l−u gi÷ ngay trung t©m ®Ó khi cÇn d÷ liÖu chóng ta cã thÓ khai th¸c ngay mµ kh«ng tèn bé nhí ®Ó l−u tr÷. + VIEWS còng cã nh÷ng chøc n¨ng nh− mét database cã nghÜa lµ nã cã thÓ chia sÎ nhiÒu møc kh¸c nhau. 41
 11. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com -Lµm thÕ nµo thiÕt lËp ®−îc VIEWS? 1) Chän Views - > NhÊn nót ph¶i chuét -> New Views 2) Chän c¸c table mµ b¹n ®Þnh lÊy lµm CSDL cña VIEWS. (Hoµn toµn t−¬ng tù nh− lóc b¹n chän c¸c table ®Ó thiÕt kÕ CSDL trong Diagram) 3) Dïng c¸c lÖnh trong bé Transact SQL ®Ó so¹n th¶o trong « TEXT: Khi so¹n th¶o xong b¹n nªn thùc hiÖn CHECK Syntax. B¹n h·y dïng c¸c c«ng cô hç trî trªn thanh Toolbar ®Ó lµm viÖc víi Views. V× Views lµ d¹ng query nªn ta còng thiÕt lËp quyÒn Permission cho nã. 42
 12. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com ThiÕt lËp quyÒn cho Views hoµn toµn t−¬ng tù nh− thiÕt lËp quyÒn cho database, nã gåm cã c¸c b−íc chÝnh nh− vËy. Trong nhãm 1: user/DB roles/Public Gåm c¸c login_ID vµ c¸c nhãm lµm viÖc . Nhãm 2: TËp c¸c lÖnh trong Transact SQL NÕu b¹n check vµo « nµo cña user/nhãm nµo th× user/nhãm ®ã ®−îc quyÒn sö dông lÖnh ®ã. Sau khi ®· check c¸c quyÒn hoµn thµnh -->TiÕp tôc nhÊn nót OK (cã thÓ nhÊn Apply) TiÕp theo (l¸t c¾t thø hai trong Views) lµ chän c¸c tªn cét d÷ liÖu (field_name) trong c¸c b¶ng ®· ®−îc chän ®Ó ®−a ra trong Views .(h×nh sau) Sau khi chän xong c¸c cét d÷ liÖu, SQL server tù ®éng biªn dÞch c¸c thao t¸c cña b¹n thµnh ng«n ng÷ Transact SQL ®−îc l−u gi÷ trong (nguån –Text) cña Views. 43
 13. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com Ngoµi ra b¹n còng cã thÓ check trªn c¸c table ®· ®−îc thªm (Add) vµo trªn l¸t c¾t thø nhÊt. (trªn s¬ ®å quan hÖ cña CSDL) 4.3. Kho¸. Kho¸ lµ tËp hîp c¸c tuéc tÝnh ®éc lËp víi nhau cã ng÷ nghÜa nhÊt ®Þnh, ®−îc m« t¶ trong c¸c b¶ng (table) cña CSDL co môc ®Ých liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng(table) víi nhau. Cã hai møc kho¸ chÝnh lµ + Primary Keys: Kho¸ trong (Xem phÇn kho¸) + Foreign Keys: Kho¸ ngoµi + Primary key: “Kho¸ trong” lµ tr−êng d÷ liÖu (kho¸) chØ tån t¹i duy nhÊt trong hµng d÷ liÖu cña mét table. Kho¸ trong kh«ng chÊp nhËn gi¸ trÞ NULL + Foreign key : “Kho¸ ngoµi” lµ 1 hay nhiÒu tr−êng d÷ liÖu ®−îc thiÕt lËp ®Ó kÕt nèi quan hÖ (liªn kÕt) gi÷a c¸c table víi nhau 4.4. Thñ tôc ghi nhí -ThÕ nµo lµ Stored procedure? Lµ tËp hîp c¸c thñ tôc ®−îc thiÕt lËp ®Ó qu¶n lý, xö lý vµ trao ®æi th«ng tin víi c¸c øng dông víi SQL server. 44
 14. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com Mçi khi b¹n thiÕt lËp c¸c øng dông trªn SQl Server, Transact SQl lµ giao diÖn quan träng nhÊt gi÷a SQL Server database vµ øng dông, khi ®ang sö dông ch−¬ng tr×nh Transact SQL cã hai kh¶ n¨ng thuéc tÝnh x¶y ra nh− sau: + Mçi ch−¬ng tr×nh sÏ ®−îc g¸n trong ph¹m vi côc bé ë client . VÝ dô Visual Basic göi mét lÖnh ®Õn SQl Server th× nã ®· ®−îc xö lý. + HoÆc lµ ch−¬ng tr×nh nµy sÏ tËp trung t¹i SP trong SERVER. • Sö dông SP cã lîi Ých h¬n lµ sö dông lÖnh Transact SQL ë m¸y client lµ bëi v×: 1) Thùc hiÖn nhanh 2) Gi¶m l−u l−îng giao dÞch trªn m¹ng 3) B¶o mËt tèt ngay t¹i Server 4) M· nguån l−u tr÷ ngay t¹i trung t©m 5) Cã thÓ sö dông cho nhiÒu øng dông kh¸c nhau còng nh− c¸c client kh¸c nhau. Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o SP? 1) Chän Stored procedure -> nhÊn nót ph¶i chuét -> chän New SP 2) Dïng ng«n ng÷ Transact SQL ®Ó so¹n th¶o SP. 3) Save SP còng t−¬ng tù nh− Views: ng−êi thiÕt lËp ra SP cã thÓ chia sÎ tµi nguyªn nÕu cung cÊp quyÒn sö dông c¸c SP nµy cho c¸c client hay mét sè c¸c øng dông kh¸c trong c¸c Server kh¸c ( gÇn hay xa) 4.5. ThÕ nµo lµ Trigger? Lµ d¹ng ®Æc biÖt cña Stored procedure, còng lµ d¹ng thñ tôc ®−îc chia sÎ nh− SP nh−ng thùc hiÖn (ngÇm ®Þnh lµ automatic ) khi ®¸p l¹i c¸c lÖnh (Insert, Update, Delete) mçi khi ®−îc thùc hiÖn. Mét Trigger cã thÓ lµ mét query vµ còng cã thÓ lµ mét ®o¹n m· lÖnh cña Transact SQL. T¹o mét Trigger. 45
 15. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com Chän All tasks 1) Chän manager trigger 2) Chän New 3) Dïng c¸c lÖnh cña Transact SQL ®Ó so¹n th¶o 4) Check Syntax 5) Save 4.6. ChØ sè - Indexes: SQL Server tù ®éng qu¶n lý indexes cho c¸c kho¸ trong còng nh− c¸c th«ng sè: UNIQUE constraint. Tuy nhiªn mçi khi thùc hiÖn INDEXES mét b¶ng nµo ®ã th× b¶ng nµy cÇn nhiÒu h¬n bé nhí mµ nã ®ang cã ®Ó thùc hiÖn index. NÕu mçi lÇn thùc hiÖn c¸c d¹ng lÖnh INSERT, UPDATE, DELETE cã index th× cÇn mét thêi gian l©u h¬n ®Ó xö lý. Cã hai d¹ng INDEXES sau: Clustered-Index: Lµ d¹ng index theo hµng c¸c b¶ng ghi d÷ liÖu NonClustered-Index: Lµ d¹ng index theo cét c¸c b¶ng ghi d÷ liÖu 46
 16. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com -Edit Indexes: NÕu b¹n muèn thay ®æi c¸c cét gi¸ trÞ cÇn indexes, b¹n chän cét d÷ liÖu - > click vµo nót EDIT (index). Tõ ®©y b¹n cã thÓ cËp nhËt (modify) cét cÇn s¾p xÕp. T¹i d©y b¹n cã c¸c lùa chän vÒ indexes: + To¸n tö unique : Khö trïng + Clustered index : kiÓu s¨p xÕp 47
 17. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com + Ignore duplicate value: Bá qua gi¸ trÞ nh©n b¶n + Filegroup: Chän nhãm file lµ bao nhiªu? + Ngoµi ra b¹n cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi lÖnh SQL b»ng c¸ch nhÊn EDIT SQL. 48

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản