intTypePromotion=1

Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Trung cấp): Phần 1

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
65
lượt xem
7
download

Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Trung cấp): Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Trung cấp) trình bày các nội dung: Chưng cất, truyền nhiệt ống lồng ống, tháp đệm. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Trung cấp): Phần 1

 1. TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG COÂNG NGHIEÄP 4 KHOA HOAÙ GIAÙO TRÌNH THÖÏC HAØNH MAÙY VAØ QUAÙ TRÌNH THIEÁT BÒ HEÄ TRUNG CAÁP Thaønh phoá Hoà Chí Minh, 9 – 2004
 2. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò MUÏC LUÏC Noäi dung Trang MUÏ C ..........................................................................................................2 C LUÏ T ...........................................................................................5 BAØI 1: CHÖ NG CAÁ BAØI 2: TRUYEÀ N NHIEÄT OÁ NG LOÀ NG ..........................................................10 NG OÁ BAØI 3: THAÙP ÑEÄM ............................................................................................16 BAØI 4: QUAÏ M ......................................................................................28 T LY TAÂ M ........................................................................................33 BAØI 5: BÔ M LY TAÂ C KHUNG BAÛN .................................................................................44 BAØI 6: LOÏ BAØI 7: THAÙO LAÉ P THIEÁ N NHIEÄT ....................................................52 T BÒTRUYEÀ BAØI 8: THAÙO LAÉ P THIEÁ C. .....................................................................53 T BÒLOÏ 2
 3. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò MOÂN HOÏC: THÖÏC HAØNH MAÙY VAØ THIEÁT BÒ 1. Maõ moân hoïc : 038TP320 2. Soá ñôn vò hoïc trình: 2 3. Trình ñoä thuoäc khoái kieán thöùc: Khoá i kieá n thö ùc cô sôûngaø nh. 4. Phaân boá thôøi gian: 100% thö ï c haønh 5. Ñieàu kieän tieân quyeát: Thö ï c haø nh sau khi hoï c song caùc moâ n hoïc lyù thuyeá t caùc quaùtrình vaøthieá t bò1 vaø2. 6. Moâ taû vaén taét noäi dung moân hoïc: Trang bò cho sinh vieâ n naé m baé t ñö ôï c caùc kieá n thö ùc lyù thuyeá t ñaõhoïc trö ôùc veàcaùc cô sôû caùc quaù trình thuûy lö ï c, cô hoï c vaät lieäu rôø i, truyeàn nhieät, truyeàn khoá i. Tính toaùn ñö ôï c caùc thoâ ng soácô baûn trong caùc quaùtrình ñoù. 7. Nhieäm vuï cuûa sinh vieân: Tham dö ïhoï c vaøthaûo luaän ñaày ñuû. Thi vaøkieå m tra giö õa hoïc kyøtheo qui cheá04/1999/QÑ-BGD&ÑT 8. Taøi lieäu hoïc taäp : Giaùo trình thö ï c taäp quaùtrình vaøthieá t bò 9. Taøi lieäu tham khaûo : [1]. Soåtay quaù trình vaøthieá t bò coâ ng ngheähoùa hoï c. Taäp 1, 2 - Nhaøxuaá t baûn Khoa hoï c vaøkyõthuaät. Haønoäi, 1992 [2]. Nguyeãn Bin - Tính toaùn quaù trình, thieá t bò trong coâ ng ngheä hoùa chaá t vaø thö ïc phaå m. Taäp 1, 2 - NXB Khoa hoï c vaøkyõthuaät, 1999 [3]. Phaï m Vaê n Boân, Nguyeãn Ñình Thoï- Quaùtrình vaøthieá t bò coâng ngheähoùa hoïc - Truyeàn nhieät - NXB Ñaï i hoïc quoác gia thaø nh phoáHoàChí Minh. [4]. ÑoãTroï ng Ñaø i, Nguyeãn Troï ng Khuoâ ng, Traàn Quang Thaûo, VoõThò Ngoï c Tö ôi, Traàn Xoa - Cô sôû quaù trình vaøthieá t bò coâng ngheähoùa hoï c. Taäp 1, 2 - NXB Ñaï i hoïc vaøtrung hoï c chuyeâ n nghieäp. HaøNoäi, 1974 [5]. Hoaø ng Ñình Tín - Nhieät coâ ng nghieäp - NXB Ñaï i hoïc quoá c gia thaø nh phoá HoàChí Minh, 2001 [6].VoõVaê n Bang, VuõBaù Minh - Truyeàn khoá i - NXB Khoa hoï c vaøkyõthuaät, 1998 [7]. Hoaø ng Minh Nam, VuõBaù Minh - Cô hoï c vaät lieäu rôøi - NXB Khoa hoï c vaøkyõthuaät, 1998 10. Tieâu chuaån ñaùnh giaù sinh vieân: Tham dö ïñaày ñuûcaùc buoå i thö ï c haønh vaøthaûo luaän ñaày ñuû. Thi kieå m tra giö õa hoï c kyøkyøtheo qui cheá 04/1999/QÑ- BGD&ÑT 11. Thang ñieåm: 10/10 12. Muïc tieâu moân hoïc: Trang bòcho sinh vieâ n nhö õng kieá n thö ùc cô baûn veàcô sôû lyùthuyeá t chuyeâ n ngaø nh hoaùhoï c. 3
 4. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò 13. Noäi dung chi tieát: Baø i 1: Chö ng caá t Baø i 2: Truyeàn nhieät oá ng loàng oá ng Baø i 3: Thaùp ñeäm Baø i 4: Quaï t ly taâ m Baø i 5: Bôm ly taâ m Baø i 6: Loï c khung baûn Baø i 7: Thaùo laé p thieá t bòtruyeàn nhieät Baø i 8: Thaùo laé p thieá t bòloï c 4
 5. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 1: CHÖNG CAÁT I . MUÏC ÑÍCH : Khaûo saùt aûnh hö ôûng cuûa doøng hoøan lö u vaøaûnh hö ôûng cuûa vò trí maâ n nhaäp lieäu ñeán hieäu suaá t cuûa thaùp chö ng caá t vaøñoätinh khieá t cuûa saûn phaå m. II. LYÙ THUYEÁT : Moâhình maâ m lyùthyeá t laømoâhình toùan ñôn giaûn nhaá t dö ï a treâ n caùc cô sôûsau : a / Caâ n Baè ng giö õa hai pha loûng – hôi cho hoãn hoï p hai caáu tö û. b / Ñieàu kieän ñoäng lö ï c hoï c lö u chaá t lyù tö ôûng treân maâ m lyù tö ôûng cho hai pha loûng – hôi laø : - Pha loûng phaûi hoø a troän hoø an toø an treâ n maâ m - Pha hôi khoâ ng loâ i cuoá n caùc gioï t loûng tö ømaâ m dö ôùi leâ m maâ m treâ n vaøñoàng thôøi coùnoàng ñoäñoàng nhaá t taï i moï i vòtrí treân tieát dieän. - Treâ n moãi maâ m luoâ n ñaï t sö ïcaân baè ng giö õa hai pha. 1. Hieäu suaát : Ñeåchuyeå n soámaâ m lyù thuyeá t thaønh soámaâ m thö ïc ta caàn phaûi bieá t hieäu suaát maâm. coù 3 loï ai hieäu suaá t caàn duø ng laø: (1) hieäu suaá t toå ng quaùt , lieâ n quan ñeá n toø an thaùp. (2) hieäu suaá t maâ m Murphree, lieâ n quan ñeá n moät maâ m vaø(3) hieäu suaá t cuï c boä, lieân quan ñeá n vòtrí cuïtheåtreâ m maâ m. Hieäu suaá t toå ng quaùt E0 ñôn giaûn khi sö ûduï ng nhö ng keùm chính xaùc nhaá t, ñuoï 7c ñònh nghóa laøtyûsoágiö õa maâ m lyùtö ôûng vaøsoámaâ m thö ïc cho toøan thaùp. Soámaâ m lyùtö ôûng soábaäc thang - 1 E0 = = Soámaâ m thö ïc soámaâ m thö ïc Vôùi 1 tö ôïng trö ng cho noài ñun luoân luoân tö ông ñö ông vôùi moät maâ m lyùthuyeá t Hieäu suaá t maâm Murphree ñònh nghóa laø: yn - yn+1 EM = y*n - yn+1 Trong ñoù: yn = noàng ñoäthö ïc ucuûa pha hôi rôø i maâ m thö ùn. yn+1 = Noàng ñoäthö ï c cuûa pha hôi vaø o maâ m thö ùn. * y n = Noàng ñoä pha hôi caâ n baèng vôùi pha loûng rôø i oá ng chaûy chuyeàn maâ m thö ùn. Hieäu suaá t maâ n Murphree do ñoù laøtyû soágiö õa sö ïbieá n ñoåi noàng ñoä pha hôi qua moät maâ m vôùi sö ïbieá n ñoåi noàng ñoäcö ï c ñaï i coùtheåñaï t ñö ôï c khi pha hôi rôø i maâm caân baèng vôùi pha loûng rôø i maâ m thö ù n . noùi chung pha loûng rôø i maân coù noàng ñoä 5
 6. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò khoâng baè ng vôùi noàng ñoätrung bình cuûa pha loûng treâ n maâ m neâ n daãn ñeá n khaùi nieäm hieäu suaá t cuïc boä. hieäu suaát cuï c boäñö ôïc ñònh nghóa nhö sau : , , yn - y n+1 EM = y,en - y,n+1 yn, : Noàng ñoärôø i khoûi vòtrí cuïtheå treân maâ mn. , y n+1 : Noàng ñoäpha hôi vaø o maâ m n taï i cuø ng vòtrí . , y en : Noàng ñoäpha hôi caâ n baè ng vôùi pha loûng taï i cuøng vòtrí 2. Moái lieân heä giöõa hieäu suaát maâm Murpree vaø hieäu suaát toång quaùt : Hieäu suaá t toå ng quaùt cuûa thaùp khoâ ng baè ng vôùi hieäu saâ t trung bình cuûa tö ø ng maâm. Moá i lieân heä naø y tuøy thuoäc vaø o ñoä doá c tö ông ñoá i cuûa ñông2 caâ n baèng vaø ñö ôøng laø m vieäc. Khi mG/L > 1 hieäu suaá t toång quaùt coù giaù trò lôùn hôn vaøkhi mG/L < 1 hieäu suaá t toå ng quaùt coù giaù trò nhoû hôn .Nhö vaäy vôùi quaù trình trong ñoù caû hai vuøng nhö treâ n (chö ng caá t) thì hieäu suaá t toång quaùt E0 coù theågaàn baè ng hieäu suaá t maâm EM. Tuy nhieâ n khi phaâ n tích hoaï t ñoäng cuûa moät thaùp thay moät phaàn cuûa thaùp thö ï c teátrong ñoù ño ñö ôï c sö ïbieán thieâ n noàng ñoäqua moät hoaë c moät vaø i maâm seõxaùc ñònh ñö ôïc giaùtròñuùng cuûa EM hôn laøgiaûsö ûEM = E0 . III. THIEÁT BÒ VAØ HOÙA CHAÁT : - Heäthoá ng chö ng caá t 5 maâ m xuyeâ n loã(xem hình veõ). - Moät heä thoáng ño nhieät ñoä . Ño nhieät ñoä caùc maâ m , noài ñun , nhieät ñoä nhaäp lieäu , nhieät ñoähoaøn lö u . - Moät phuøkeá. - Ñoàng hoàño thôø i gian (sinh vieân chuaån bò). - Moät oáng khaéc vaï ch 250 ml . - Moät bình nö ôùc caát. - Moät bình rö ôï u Etylic. IV. PHÖÔNG PHAÙP THÍ NGHIEÄM : 1 Tieán haønh thí nghieäm : - Ñoåbình nö ôc caá t vaø o bình nhaäp lieäu, pha rö ôïu vaø o sao cho noàng rö ôï u khoaûng 15-20 ñoä, pha hoãn hôï p gaàn ñaày bình nhaäp lieäu . - Khi hoãn hôïp trong noài ñun dö ôùi vaï ch traé ng (1/3) noài ñun seõraá t nguy hieå m, seõ chaùy ñieän trôû noài ñun, luoân luoâ n phaûi chuù yù mö ùc chaát loûng trong bình nhaäp lieäu (1/3 noài ñun). - Ñoùng caàu dao toå ng cuûa heä thoáng , môû coâ ng taé c ñieän cuûa nguoàn chính, môû coâng taé c gia nhieät noài ñun, chôønoài ñun soâi tieá n haønh nhaäp lieäu. 6
 7. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò - Noá i ñaàu oáng nhaäp lieäu vaø o maâ m muoá n khaûo saùt, môû van NL, môû van vaø o maâm caàn nhaäp lieäu,môû coâ ng taé c bôm nhaäp lieäu, ñieàu chænh lö u lö ôï ng nhaäp lieäu (baèng nuùt ñieàu chænh treâ n lö u lö ôï ng keá).Ô Ûñoäñoï c thích hôï p (theo giaùo vieâ n hö ôùng daãn). Nhieät ñoänhaäp lieäu coù theåñieàu chænh baè ng nuùt nhieät suaát cung caá p cho doø ng nhaäp lieäu. - Môû bôm nö ôùc cung caá p doø ng laø m nguoäi. (Sö û duï ng chung vôùi baø i oá ng loàng oáng). Trong quaùtrình chö ng caá t khoâng ñö ôïc taét bôm naø y. - Trong quaù trình thieá t bò chö ng caá t ñang hoaï t ñoäng. Caùc van SP, BNL seõ ñoùng. - Saûn phaå m ñænh thu ñö ôï c seõcho hoø an lö u qua ñænh thaùp chö ng caá t baèng caùch , môû van HL1, HL2, môû coâ ng taé c bôm hoaø n lö u, lö u lö ôïng hoø an lö u ñö ôï c ñieàu chænh qua lö u lö ôï ng keáhoø an lö u ôû ñoäñoï c thích hôï p (theo GVHD). Nhieät ñoähoaø n lö u coùtheåñieàu chænh baè ng nuùt nhieät suaá t cung caá p cho doø ng hoaø n lö u . - Khi saûn phaå m trong bình thu saûn phaå m ñaõñaày, tieá n haønh ño noàng ñoä saûn phaåm ñænh baè ng caùch môû van cho vaø o oáng ñong vaøño noàng ñoä rö ôï u ,sau khi ño xong noàng ñoä, phaûi môû van hö ùng saûn phaå m vaø o bình ñö ï ng coàn ñeåtieá n haø nh ño maân keátieá p (rö ôu trong oá ng ñong cuõng cho vaø o bình ñö ï ng coàn, khoâ ng môû van BNL ñeånoàng ñoänhaäp lieäu khoâ ng bòthay ñoå i) - Khi thay ñoå i vò trí maâ m nhaäp lieäu, thaùo ñaày oá ng nhaäp lieäu gaé n vaø o maâ m môùi (maâm caàn thí nghieäm), khoâ ng caàn thieát ñieàu chænh lö u lö ôï ng. Nhö ng caàn taé t bôm nhaäp lieäu vaøgia nhieät nhaäp lieäu . 2 Ngöøng maùy : + Taét gia nhieät hoaø n lö u , taé t bôm hoaø n lö u. + Taét gia nhieät nhaäp lieäu, taé t bôm nhaäp lieäu . + Taét gia nhieät noài ñun . + Thaùo saûn phaå m ñænh vaø o bình nhaäp lieäu coàn qua van. + Taét bôm doø ng laø m laï nh, khi khoâ ng coø n saûn phaåm. + Ngaé t coâng taét ñieän vaø o heäthoáng . + Ngaé t caàu dao toå ng cuûa heäthoá ng chö ng caá t. + Coùtheåduø ng loaï i saûn phaå m ñaùy neáu rö ôïu coø n nhieàu. V. NOÄI DUNG THÍ NGHIEÄM 1. Aûnh hö ôûng cuûa doø ng hoaøn lö u giö õdoøng nhaäp lieäu ôû ñoä ñoï c nhaá t ñònh khoâng ñoå i vaø o maâ m soá4 (hoaë c baát kyømaâm khaùc) thí nghieäm 3 trò soá khaùc nhau cuûa doø ng hoaøn lö u ôû3 ñoäñoï c khaùc nhau (theo GVHD) 2. Aûnh hö ôûng cuûa vò trí maâ m nhaäp lieäu : Thay ñoå i 2 vò trí môùi cuûa maâm nhaäp lieäu vaø o maâ m soá2 vaømaâ m soá5 (hoaë c hai maâ m khaùc vôùi thí nhgieäm 1) giö õlö u lö ôï ng nhaäp lieäu khoâng ñoå i. 3. Ño nhieät ñoä doø ng nhaäp lieäu vaønhieät ñoä doø ng hoaø n lö u baè ng ñoàng hoà ñieän tö û. 7
 8. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò 4. Ño noàng ñoänhaäp lieäu vaøtrong moãi thí nghieäm môûvan SP ñeålaá y maãu saûn phaå m vaø o oá ng ñong vaøño noàng ñoäbaè ng phuøkeá. VI. KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM VAØ TÍNH TOAÙN : 1. Keát quaû ño vaø tính toaùn ghi theo maãu sau: Thí nghieäm Vòtrí maâ m L.lö ôï ng doø ng Ñoächæ phuø Nhieät ñoä ño ml/ph keá F Lo D VD VF tF tLO 1 120 30 2 180 60 3 240 90 4 120 TN Vò trí maâm R xF xD xW tF 1 2 3 4 TN Phöông trình ñöôøng nhaäp lieäu Phöông trình ñöôøng caát 1 2 3 4 TN Vòtrí maâm R Soá maâm LT H.suaát maâm Hieäu suaát maâm soá t.quaùt 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2. Ñoà thò vaø keát quaû tính toaùn a. Tìm soámaâ m lyùthuyeá t baè ng phö ông phaùp ñoàthò. Duøng moãi ñoàthòcho moãi trö ôø ng hôïp thí nghieäm. a. Tính hieäu suaá t toå ng quaùt vaøhieäu suaá t maâ m cho moãi trö ôøng hôïp thí nghieäm. b. Tö øsoámaâ m thö ïc veõtreâ n ñoàthòsuy ra ñoätinh khieát cuûa saûn phaå m ñænh . 3. Baøn luaän: 8
 9. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò a. Baø n luaän veàaûnh hö ôûng cuûa doøng hoaøn lö u ñeá n ñoätinh khieá t cuûa saûn phaå m vaøhieäu suaá t maâm vaøhieäu suaát toå ng quaùt cuûa coät chö ng caá t. b. Baø n luaän veàaûnh hö ôûng cuûa vòtrí maâm nhaäp lieäu treân ñoätinh khieá t vaø hieäu suaát maâm. c. Nhö õng ö ùng duïng chö ng caá t trong coâ ng nghieäp, thieát bòchö ng caá t trong thö ï c teávaømoâhình thí nghieäm. VII. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: 1. Quaùtrình thieá t bòtaäp 3 – Truyeàn khoá i (chö ông 5 vaøchö ông 7) VoõVaê n Bang & VuõBaùMinh, ÑHBK.TP.HCM 1997. 2.Soåtay quaùtrình vaøthieát bòtaäp 1 vaøtaäp 2, ÑHBK Haønoäi ,1980. BoäPhaänNgö ng TuïSaûnPhaå m ÑieänTrôû Doø ngLaøm ÑieänTrôûÑun ÑunNoùng Nguoäi NoùngDoøng DoøngNhaäp AT HoaønLö u Lieäu LN Lö uLö ôï ng KeáÑ o Lö uLö ôï ngKeá DoøngHoaø n ÑoDoø ngNhaäp BìnhChö ùaSaûn Lö u Lieäu Phaå mÑ ænh HL2 NL HL1 BNL Noài Ñun SP BômHoaø nLö u Ñ ieänTrôû 2,5Kw BìnhChö ùaNhaäpLieäu TL BômNhaäpLieäu THIEÁ TBÒTHÍNGHIEÄMCHÖ NGCAÁ T 9
 10. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 2. TRUYEÀN NHIEÄT OÁNG LOÀNG OÁNG I. MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM Laø m quen vôùi thieá t bòtruyeàn nhieät daï ng oáng loàng oá ng, caùc duï ng cuïño nhieät ñoävaø lö u lö ôï ng lö u chaá t. Xaùc ñònh heäsoátruyeàn nhieät trong quaùtrình truyeàn nhieät giö õa hai doø ng laï nh noùng ñö ôïc ngaên caùch bôûi vaùch ngaên kim loaïi ôûcaùc cheáñoächaûy khaùc nhau. Thieátlaäp phö ông trình caâ n baè ng nhieät lö ôï ng . II. LYÙ THUYEÁT Truyeàn nhieät trong thieá t bòdaï ng oá ng loàng oá ng laøsö ïtruyeàn nhieät phö ùc taï p giö õa hai lö u chaát ñö ôï c ngaên caùch bôûi vaùch ngaê n kim loaïi. Phö ông thö ùc truyeàn nhieät ôûñaâ y laøtruyeàn nhieät ñoá i lö u tö øvaùch ngaên ñeá n lö u chaát (vaøngö ôïc laïi) vaødaãn nhieät qua thaø nh oáng kim loaï i. Nhieät lö ôïng do doøng noùng toûa ra: QN = G1C1(tv1 – tR1) Nhieät lö ôïng do doøng laïnh nhaän vaøo QL = G2C2(tR2 – tv2) Tö ødoùta thaø nh laäp phö ông trình caân baè ng nhieät lö ôï ng QN = Q L  G1C1(tv1 – tR1) = G2C2(tR2 – tv2) (1) Trong ñoù: G1, G2 - Lö u lö ôïng doøng noùng vaødoø ng laïnh, kg/s C1, C2 - Nhieät dung rieâ ng cuûa lö u chaát, J/kg.ñoä tv1, tR1 - Nhieät ñoävaø o vaøra cuûa doø ng noùng, 0C tv2, tR2 - Nhieät ñoävaø o vaøra cuûa doø ng laïnh, 0C Quaùtrình truyeàn nhieät ñö ôïc bieå u dieãn bôûi phö ông trình: Q = Kl*.tlog.L (2) Trong ñoù: L - Chieàu daø i oá ng, m Kl* - Heäsoátruyeàn nhieät daø c nghieäm, W/m2.ñoä i theo thö ï tlog – hieäu soánhieät ñoätrung bình giö õa hai doø t, 0C ng lö u chaá Δ t  Δt n Δt log  l (3) Δt ln l Δt n 10
 11. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò tv2 tv1 Neáu hai doø ng lö u chaá t chuyeå n ñoäng ngö ôï c chieàu thì tL vaø tL tv1 tN ñö ôïc tính nhö hình 1. tR2 tv1 tN Trong ñoù tR1 tL = tv2 – tR1 tv1 tv1 tv1 tN = tR2 – tv1 t v1 Hình 1 Neá u Δt L 2 thì hieäu soánhieät ñoätrung bình cuûa hai doø ng lö u chaá t coùtheåñö ôï c Δt N tính theo coâ ng thö ùc: Δt L  Δt N Δt  Δt  log tb 2 Heäsoátruyeàn nhieät daø i tính theo lyùthuyeá t Kl: (4) Π K  l 1 1 d ng 1 r  .ln   b α 1d tr 2λ d tr α 2 d ng d b Trong ñoù: dng, dtr - Ñö ôø ng kính ngoaø i vaøñö ôøng kính trong cuûa oàng truyeàn nhieät, m .  - heäsoádaãn nhieät cuûa kim loaï i laø m oáng, W/m.ñoä. db - Ñö ôø ng kính lôùp baå n baùm treâ n thaø nh oáng, m. 2 rb – heäsoátrôûnhieät cuûa caë n baå n, m .ñoä/W 1, 2 - heäsoácaá p nhieät giö õa vaùch ngaên vaøcaùc doø ng lö u chaát ñö ôï c tính tö øchuaån soáNu. P 0,25 Nu  A.R e m .Pr n ( r ) .E .E R Prt l Caùc heäsoáA, m, n, El, ER laøcaùc heäsoáthö ï c nghieäm phuïthuoäc vaø o caùc yeá u toá : Cheáñoächaûy cuûa doø ng lö u chaá t. Sö ïtö ông quan giö õa doø ng chaûy vaøbeàmaë t truyeàn nhieät. Ñaë c ñieå m beàmaë t truyeàn nhieät bao goàm ñoänhaùm, hình daïng… III. THIEÁT BÒ THÍ NGHIEÄM Heäthoá ng thieát bòthí nghieäm coù3 loaï i oá ng vôùi kieå u keácaá u beàmaët truyeàn nhieät nhö sau:  Kieå u oáng A: Loaïi oá ng coùcaùnh taûn nhieät.  Kieå u oá ng B: Loaïi oá ng loàng oáng maølö u chaá t chaûy ngang maë t ngoaøi cuûa oá ng trong. 11
 12. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò  Kieå u oá ng C: Loaï i oá ng loàng oá ng ñôn giaûn, lö u chaát chaûy doï c beàmaë t cuûa oá ng trong Kích thö ôùc caùc loaï i oá ng truyeàn nhieät cho trong baûng 1 Baûng 1: Kích thöôùc caùc loaïi oáng truyeàn nhieät trong baøi thí nghieäm Kieå u oá ng Ñö ôø ng kính oá ng Ñö ôø ng kính oáng Chieàu daø i, mm trong, mm ngoaøi, mm A 10,7/12,7 26/28 1000 B 14/16 26/28 1000 C 14/16 26/28 1000 IV. TRÌNH TÖÏ THÍ NGHIEÄM: Môûvan 1 cho nö ôùc vaø o thuø ng D khoaûng 2/3. Baäc coâ ng taéc ñieän trôûF, ñun nö ôùc cho tôùi luùc soâ i. Ñoáivôùi baø i thí nghieäm naø y ta coáñònh lö u lö ôï ng doø ng laïnh vaøcho thay ñoå i doøng noùng ñeåxeùt sö ïtrao ñoå i nhieät giö õa hai doø ng lö u chaát. 1. Ñoáivôùi oá ng B: Ñieàu chænh doø ng laïnh: Môûhoaø n toaøn van 2 vaø6/ ñeåñaûm baûo raè ng nö ôùc coùtheåhoaø n lö u laï i thuøng chö ùa. Ñoùng 3 van noùng 9N, 10N, 11 vaømôû3 van laï nh 9L, 10L, 12. Môûbôm laï nh BL vaømôûvan 8 ñeådoø ng laïnh vaø o oáng B. / Ñoùng hoaø n toaø n van 12 vaøñieàu chænh van 6 ñeålö ôï ng nö ôùc qua lö u lö ôïng keálaø8 l/phuùt. Môûlaïivan 12 ñoàng thôø i ñoùng hai van 9L, 10L ñeåkhoâ ng cho doø ng laïnh chaûy qua lö u lö ôï ng keá . Lö u yùraè ng doø ng laïnh chaûy qua oá ng B luùc naø y laø8 l/phuùt. Ñieàu chænh doø ng noùng: Môû3 van noùng 9N, 10N, 11. Môûvan 4 vaøñoùng hai van 3, 5 ñeådoø ng noùng chaûy vaø o oá ng B. Baäc bôm BN sau ñoùñoùng van 11 laï i. Ñieàu chænh van 4 cho nö ôùc qua lö u luôï ng keá laø4 l/phuùt. Ñôïikhoaûng 2 phuùt, sau ñoùño nhieät ñoäñaàu vaø o vaøra cuûa 2 doø ng lö u chaát ö ùng vôùi caùc nuùt treâ n thieá t bòño nhieät ñoä. Tieáp tuïc ñieàu chænh van 4 ñeåtaê ng lö u lö ôï ng doøng noùng leâ n 8 vaø12 l/phuùt, ño nhieät ñoäñaàu vaø o vaøra tö ông tö ïnhö treâ n. Taétbôm noùng BN. 2. Ñoáivôùi oá ng C Ñoùng ba van noùng 9N, 10N, 11 vaømôûlaï i ba van laï nh 9L, 10L, 12. Môûvan 7 vaøñoùng van 8 ñeåcho doø ng laï nh chaûy qua oá ng C. 12
 13. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Ñoùng van 12 laï i vaøñieàu chænh van 6/ ñeånö ôùc chaûy qua lö u lö ôï ng keáG laø8 l/phuùt. Ñoùng 3 van noùng 9N, 10N, 11 vaømôû3 van laï nh 9L, 10L, 12. Caùc bö ôùc coø n laïi hoaøn toaø n tö ông tö ïnhö ñoái vôùi oá ng B. 3. Ñoáivôùi oáng A Do oáng A chæ coùdoø ng noùng chaûy qua neâ n caùc bö ôùc thí nghieäm SV laø m tö ông tö ï nhö treân. Caùc keát quûa thí nghieäm coùtheålaäp vaø o baûng 2: Baûng 2: Keá t quûa thí nghieäm Nhieät ñoädoø ng Nhieät ñoädoø ng Lö u lö ôï ng doø ng Lö u lö ôï ng doø ng noùng laï nh laï nh, l/ph noùng, l/ph Vaøo, 0C Ra, 0C Vaøo, 0C Ra, 0C OÁ ng A QN1 = 4 QN2 = 8 QN3 = 12 QL = 8 QN1 = 4 (OÁ ng B) QN2 = 8 QN3 = 12 QL = 8 QN1 = 4 (OÁ ng C) QN2 = 8 QN3 = 12 V. TRÌNH TÖÏ TÍNH TOAÙN b1 - Tính nhieät lö ôï ng Q theo coâ ng thö ùc (1) b2 - Tính log theo (3) b3 - Tính heäsoátruyeàn nhieät daøi thö ï c nghieäm theo (2) b4 - Tính heäsoátruyeàn nhieät daøi theo lyùthuyeát theo (4) baè ng caùch tính heäsoácaá p nhieät 1, 2 nhö sau: Xaùc ñònh cheáñoächaûy cuûa lö u chaá t baè ng chuaån soáRe ρω d Re  td μ Trong ñoù: ,  - khoá i lö ôï ng rieâ ng vaøñoänhôùt ñoäng hoï t, kg/m3 vaøPa.S c cuûa lö u chaá dtd – kích thö ôùc hình hoï c chuûyeá u, m 4F d  td π Vôùi: F – dieän tích maë t caét, m2  - chu vi maë t caé t ö ôùt, m Ñoáivôùi oá ng B: Cheáñoächaûy maø ng 5 < Re
 14. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò 0,25  Pr  Nu  0,5Re 0,5 Pr 0,38    Prt  Cheáñoächaûy chuyeå p 103 < Re < 2.105 n tieá 0,25  Pr  Nu  0,25Re 0,6 Pr 0,38    Prt  i 2.105 < Re < 2.106 Cheáñoächaûy roá 0,25  Pr  Nu  0,023Re 0,8 Pr 0,37    Prt  Ñoáivôùi oá ng C: Cheáñoächaûy maø ng Re < 2300 0,25  Pr  Nu  0,15Re 0,33 Pr 0,43 Gr 0,1    Prt  Cheáñoächaûy chuyeå n tieá p 2300 < Re 10.000 0,25  Pr  Nu  0,021Re 0,8 Pr 0,43    Prt  Trong ñoù: Pr, Prt – chuaå n soáprandt ôûnhieät ñoätrung bình cuûa doø ng lö u chaá t vaøcuûa vaùch ngaên, ñaëc trö ng cho sö ïkhaùc nhau cuûa heäsoácaáp nhieät khi ñun noùng vaølaøm laïnh. Neáu khoâ ng bieát nhieät ñoävaùch ngaê n, ñeåñôn giaûn trong tính toaùn ta xem nhieät ñoä trung bình cuûa doø ng lö u chaát baè ng nhieät ñoäcuûa vaùch ngaê n nghóa laøtæ soáPr/Prt = 1. C – heäsoáphuïthuoäc vaø o Re. Coùtheåchoï n C theo baûng 3: l – heäsoáphuïthuoäc tyûleäl/d khi Re < 10.000, l cho trong baûng 4 Gr – chuaå n soáGrashop gd 3ρ 2 βΔt Gr  td μ 2 Vôùi:  - heäsoágiaûn nôûtheåtích t – hieäu nhieät ñoägiö õa thaø nh oá ng vaødoø ng lö u chaá t Baûng 3: Caùc giaùtròcuûa C theo Re Re.103 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 3 4 5 6 8 10 C 1,9 2,2 3,3 3,8 4,4 6 10,3 15,5 19,5 27 33 14
 15. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Baûng 4: caùc giaùtròcuûa l theo tyûsoál/d l/d 1 2 5 10 15 29 30 40 50 l 1,9 1,7 1,44 1,28 1,18 1,13 1,05 1,02 1 Sau khi coùchuaå n soáNu ta tìm 1, 2 theo coâ ng thö ùc: αd Nu  td λ vôùi:  - heäsoádaãn nhieät cuûa lö u chaá t b5 - Laäp baûng keá t quûa tính Kl vaøKl theo cheáñoächaûy tö øñoùsuy ra sai soágiö õa Kl* * vaøKl. b6 - Dö ï ng ñoàthòKl*, Kl theo Re VI. BAØN LUAÄN Sau khi tính toaùn vaødö ï ng caùc ñoàthò, sinh vieân tö ïñö a ra nhö õng nhaän xeùt, ñaùnh giaùvaøbaø n luaän veàkeá t quaûthí nghieäm theo caùc noäi dung sau: Toå n thaá t nhieät coùñaùng keåkhoâ ng. Taï i sao. Nguyeâ n nhaâ n gaâ y ra sai soátrong luùc laø m thí nghieäm, aûnh hö ôûng cuûa sai soá ñeán keá t quûa tính toaùn. Bieän phaùp khaé c phuï c. Giaûi thích sö ïkhaùc nhau giö õa Kl* vaøKl. Ñö a ra moät vaø i ö ùng duï ng moâhình thí nghieäm trong thö ï c teá . 7. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: 1. Hö ôùng Daãn Thí Nghieäm Quaù Trình vaøThieá t Bò – Trö ôø ng Ñaï i Hoï c Baùch Khoa Thaø nh PhoáHoàChí Minh. 2. SoåTay Taäp II Quaù Trình VaøThieá t Bò Coâ ng NgheäHoùa Chaá t – NXB Khoa Hoïc vaøKyõThuaät. 15
 16. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 3. THAÙP ÑEÄM I. MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM: - Khaûo saùt ñaë c tính ñoäng lö ï c hoï c lö u chaá t vaøkhaû naê ng hoaï t ñoäng cuûa thaùp ñeäm baèng caùch xaùc ñònh: - AÛnh hö ôûng cuûa vaän toá c khí vaøloûng leâ n ñoägiaûm aùp suaá t cuûa doø ng khí qua coät. - Sö ïbieá n ñoå i cuûa heä soáma saùt fck trong coät theo chuaå n soáReynolds Rec cuûa doø ng khí vaøsuy ra caùc heäthö ùc thö ï c nghieäm. - Sö ïbieá n ñoå i cuûa thö ø a soá lieâ n heägiö õa ñoägiaûm aùp cuûa doø ng khí khi coät khoâvaø khi coät ö ôùt vôùi vaän toác doøng loûng. II. LYÙ THUYEÁT THÍ NGHIEÄM: 1. Caáu taïo: Thaùp ñeäm laømoät thaùp hình truïgoàm nhieàu ñoaïn noái vôùi nhau baè ng maët bích hay haø n. Vaät ñeäm ñö ôï c ñoåñaày trong thaùp theo moät trong hai phö ông phaùp: xeá p ngaãu nhieâ n hay xeá p thö ùtö ï . Vaät ñeäm sö ûduï ng goàm nhieàu loaï i khaùc nhau, phoåbieá n nhaá t laømoät trong soácaùc vaät loaï i sau:  Voø ng Raschig: hình truïroãng baè ng sö ù, kim loaï i hoaë c nhö ïa.  Vaät ñeäm hình yeâ n ngö ïa  Vaät ñeäm voø ng xoaé n Yeâ u caàu chung cuûa caùc loaï i vaät ñeäm laøphaûi coù dieän tích beà maë t rieâng lôùn 2 3 3 3 (m /m taàng ñeäm), ngoaø i ra ñoä roãng (hay theåtích tö ïdo, m /m taàng ñeäm) lôùn ñeå giaûm trôû lö ï c pha khí. Vaät lieäu cheátaï o phaûi coù khoái lö ôï ng rieâ ng nhoû vaøbeàn hoùa hoïc 2. Söï chuyeån ñoäng cuûa löu chaát qua thaùp ñeäm: Khi chaá t loûng chueå n ñoäng tö øtreâ n xuoá ng vaøpha khí chuyeå n ñoäng tö ødö ôùi coù theåxaûy ra 4 cheáñoä thuûy lö ï c sau: cheáñoämaø ng, cheáñoätreo, cheáñoänhuõtö ông vaø cheáñoäkeùo theo. Trong ba cheáñoächaûy maø ng, treo vaønhuõtö ông thì pha khí laøpha lieân tuïc chieám taát caûkhoâ ng gian coø n laïi trong thaùp coøn chaá t loûng chaûy theo beàmaë t ñeäm vaølaøpha phaâ n taùn. Ô ûcheáñoäkeùo theo (hay cheáñoäsuûi boï t thì pha loûng chieá m toaøn boätheåtích tö ïdo vaønhö vaäy pha loûng laøpha lieâ n tuïc coø n pha khí laøpha phaâ n taùn. 16
 17. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò A- Ñieåm haõm D B- Ñieåm treo C- Ñieåm ñaûo pha D- Ñieåm saëc OA- Cheáñoämaø ng C AB- Cheáñoätreo BC-Cheáñoänhuõtö ông CD- Cheáñoäkeùo theo A B 0 Wy Sö ïphuïthuoäc giö õa cö ôø ng ñoächuyeå n khoá i vaøvaän toá c khí Ñoä giaûm aùp khi coät khoâ: Ñoä giaûm aùp Pc cuûa doø ng khí qua thaùp ñeäm phuïthuoäc vaø o vaän toá c khoá i lö ôïng G cuûa khí khi coät khoâ(khoâ ng coùdoø ng loûng chaûy ngö ôï c chieàu). Khi doø ng khí chuyeån ñoäng trong caùc khoaûng troá ng giö õa caùc vaät ñeäm taê ng daàn vaän toá c thì ñoä giaûm aùp cuõng taê ng theo, sö ïgia taê ng naø y theo luõy thö ø a tö ø1,8 ñeá n 2 cuûa vaän toá c doø ng khí:  Pc ~ Gn (Vôùi n = 1,8  2) (1) Neá u chia hai veáphö ông trình (1) cho chieàu cao coät ñeäm Z vaølaá y logarit hai veáta ñö ôï c: lg Pc/Z = nlgG – lgZ Ñaâ y laøphö ông trình ñö ôø ng thaúng coùheäsoágoùc n Ñoä giaûm aùp khi coät öôùt: Khi coù doø ng loûng chaûy ngö ôï c chieàu, caùc khoaûng troá ng bò thu nhoû laï i vaødoø ng khí di chuyeå n khoù khaê n hôn vì moät phaàn theåtích tö ïdo bò lö ôï ng chaá t loûng chieá m cö ù. Trong giai ñoaï n ñaàu (dö ôùi ñieå m A), lö ôï ng chaá t loûng bò giö õlaï i trong thaùp laø khoâng ñoå i theo toá c ñoä khí maë c daàu lö ôï ng chaá t loûng naø y taê ng theo suaá t lö ôïng pha loûng. Trong vuø ng giö õa A vaøB, lö ôï ng chaá t loûng bò giö õlaï i trong thaùp taê ng nhanh theo toá c ñoäkhí, caùc choåtroá ng trong thaùp nhoû daàn vaøñoägiaûm aùp cuûa pha khí taê ng nhanh. Vuø ng naøy goï i laøvuø ng gia troïng, ñieå m B goï i laøñieå m gia troï ng. Taï i B, neá u tieáp tuïc taêng toác ñoäpha khí (ö ùng vôùi moät suaá t lö ôï ng pha loûng khoâ ng ñoå i) thì seõcoù hieän tö ôïng pha khí suûi boï t qua lôùp chaá t loûng taï i beàmaë t lôùp vaät ñeäm vaøtaï o ra sö ï ñaûo pha tö øpha khí (lieâ n tuïc) – pha loûng (phaâ n taùn) thaø nh pha khí (phaâ n taùn) – pha loûng (lieâ n tuïc) . Luùc ñoù hieän tö ôï ng pha khí loâ i cuoá n chaá t loûng taêng maï nh vaø thaùp ôû traï ng thaùi ngaäp luï t, ñoä giaûm aùp cuûa pha khí taê ng raá t nhanh. Ñieå m baé t ñaàu vuø ng ngaäp luï t thö ôø ng ñö ôï c xaùc ñònh baè ng sö ïthay ñoå i heä soágoùc cuûa ñö ôø ng bieå u dieãn. Trong thö ï c teáthaùp thö ôø ng ñö ôïc vaän haø nh trong vuø ng gia troï ng, gaàn ñieå m ngaäp luï t. 17
 18. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò log(Pc/Z) L3 L2 L1 B Hình 1: AÛnh hö ôûng cuûa G vaøL ñoá i L=0 vôùi ñoä giaûm aùp Pc cuûa pha khí A trong thaùp ñeäm ngaãu nhieâ n. logG III. THÖØA SOÁ MA SAÙT FCK THEO REC KHI COÄT KHOÂ: Shilton vaøColburn ñö a ra moät heä thö ùc lieâ n heä giö õa ñoä giaûm aùp cuûa doøng khí qua coät cheâ m khoâvôùi vaän toá c khoá i lö ôï ng cuûa doø ng khí qua coät: 2 G Z N Pck = 2fck p w , (2) G Dp m2 Trong ñoù: Z: chieàu cao phaàn cheâ m, m. G: vaän toác khoá i lö ôï ng doø ng khí qua coät, Kg/m2.s. Dp: kích thö ôùc ñaë c trö ng cuûa vaät cheâ m, m. p: heä soáñieàu chænh duø ng cho vaät cheâ m roãng (nhö voø ng sö ù, Raschig...) thay vì caùc vaät cheâm ñaë c. w: heäsoáñieàu chænh aûnh hö ôûng cuûa thaø nh coät leân ñoäxoá p cuûa taàng cheâm. Sherwood toå ng hôï p keát quaû cuûa moät soánghieâ n cö ùu vaøñö a ra trò soásau cho voøng sö ù12,7mm: p = 0,35 w = 1,0 Tuy nhieâ n Zhavoronkov ñeànghò moät heä thö ùc khaùc khaù ñuùng hôn vì ñaõñö a ñö ôïc tròsoáñoäxoá p cuûa taàng cheâ m vaø o heäthö ùc: 2 G Z Pck = 2fck (3) G De Trong ñoù: De : ñö ôøng kính tö ông ñö ông cuûa vaät cheâ m, m De = 4/a : ñoäroãng hay ñoäxoá p (khoâ ng thö ùnguyeâ n). a: dieän tích beàmaë t rieâng cuûa vaät cheâ m, m2/m3. Thö ø a soáma saùt fck laøhaø m soátheo chuaå n soáRe vôùi Re ñö ôï c ñònh nghóa: G De 4G Rec =   = (4) a Trong ñoù:  - ñoänhôùt cuûa doø ng khí, Kg/m.s. 18
 19. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Zhavoronkov ñaõxaùc ñònh ñö ôï c khi doø ng khí chuyeå n tö øcheáñoächaûy taàng sang chaûy roá i ö ùng vôùi trò soáRec = 50. Trong vuøng chaûy roá i 50 < Re < 7000 vôùi coät cheâm ngaãu nhieâ n thì 3,8 f  ck Re 0,2 Trong vuø ng chaûy doø ng Re < 50 thì heäsoáma saùt coùtheåtính theo coâ ng thö ùc: 140 f  ck Re Tuy nhieâ n caùc heä thö ùc toå ng quaùt treâ n khoâ ng ñö ôï c chính xaùc laé m vì khoâ ng keå ñö ôïc toaø n boäaûnh hö ôûng cuûa hình daïng vaät cheâ m. IV. ÑOÄ GIAÛM AÙP PCÖ KHI COÄT ÖÔÙT: Sö ïlieâ n heägiö õa ñoägiaûm aùp khoâPck vaøö ôùt Pcö coùtheåvieá t nhö sau: Pcö =  Pck (6) Do ñoùcoùtheådö ïkieá n: fcö =  fck (7) 2 Vôùi  tuøy thuoäc vaø o vaän toá c khoá i lö ôï ng cuûa doøng loûng L (Kg/m s). Leva ñeànghòaûnh hö ôûng cuûa L leâ n  nhö sau: L  = 10 (8) hay log = L (9) Vôùi  tuø y thuoäc loaï i, kích thö ôùc, caùch thö ùc ñaë t vaät cheâ m vaømö ùc ñoä cuûa L. Thí duïvôùi vaät cheâ m voø ng Raschig 12,7mm, cheâ m ngaãu nhieâ n, ñoäxoáp  = 0,586, L 2 tö ø0,39 ñeá n 11,7 Kg/m .s vaøtrong vuø ng dö ôùi ñieåm gia troï ng:  = 0,84. V. ÑIEÅM LUÏT CUÛA COÄT CHEÂM: Khi coät cheâ m luït, goïi trò soáG tö ông ö ùng vôùi ñieå m naø y laøG*, caùc doø ng chaûy khoâng coø n ñeàu ñaë n, aùp suaá t dao ñoäng maï nh; hieän tö ôïng naøy baát lôïi cho sö ïhoaït ñoäng cuûa coät. Zhavoronkov keá t luaän raè ng ñieåm luït xaûy khi coù moät sö ïlieâ n heänhaá t ñònh giö õa hai nhoùm soásau (rieâ ng cho moãi coät): 2 fck.a v G 1 = 3 ()0,2 (10)  2g L L G 2 = (11) G L Trong ñoù fck: ñö ôï c tính tö øheäthö ùc lieâ n laïc vôùi Rec. v: vaän toác daøi cuûa khí ngay trö ôùc khi vaø o coät cheâ m. 1: ñoänhôùt tö ông ñoá i cuûa chaát loûng so vôùi nö ôùc 1 =  loûng/  nö ôùc = 1 neáu chaá t loûng laønö ôùc. 19
 20. Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Do ñoù sö ïlieân heä giö õa 1 vaø2 treân giaûn ñoàlog - log seõxaùc ñònh moät bieå u ñoà luïtcuûa coät, phaâ n ñònh giôùi haï n hoaït ñoäng cuûa coät ôûdö ôùi ñö ôø ng naø y. log2 Hình 2: Bieå u ñoàluï t cuûa coät cheâ m log1 VI. PHÖÔNG PHAÙP THÍ NGHIEÄM: Trö ôùc khi thí nghieäm, môû hoaø n toaøn hai van VK1 vaøvan VL2 , caùc van coø n laï i ñeàu ñoùng. Môû bôm loûng BL ñoàng thôø i môû van VL3 ñeåcho nö ôùc vaø o 2/3 oá ng chæ mö ïc chaát loûng baè ng caùch ñieàu chænh van VL4 . Baäc bôm khí BK , môû tö øtö øvan VK2 vaøñoùng tö øtö øvan VK1 ñeåtaê ng lö ôïng khí vaø o thaùp nhaè m thoå i heát lö ôïng nö ôùc coø n ñoï ng trong caùc khe cuûa vaät ñeäm. Sau khoaûng thôø i gian 5 phuùt, môû van VK1 vaøñoùng van VK2 chuaå n bò laø m thí nghieäm khi coät khoâ . Ño ñoägiaûm aùp khi coät khoâ : Môû daàn van VK2 ñeåtaê ng lö ôïng khí qua coät. Ñoï c 6 giaù tròPck treân aùp keáchö õ U theo cm coät nö ôùc ö ùng vôùi 6 trò soáG ôû ñieàu kieän oå n ñònh sau ñoù Ñoùng laï i van VK2 laïi. Ño ñoägiaûm aùp cuûa doø ng khí khi coät ö ôùt: Baäc bôm loûng BL , ñieàu chænh van VL3 ñeågiö õlö u lö ôï ng loûng khoâ ng ñoåi qua lö u lö ôïng keávaø o coät. Môû van thaùo VL4 vaøVL5 neá u caàn sao cho vaãn duy trì mö ï c nö ôùc trong oá ng chæ mö ï c chaá t loûng laø2/3. Taê ng daàn lö u lö ôïng khí G vaøñoï c Pcö theo cm coät nö ôùc taïi aùp keáchö õU tö ông tö ïnhö laøm thí nghieäm coät khoâ . Laëp laïi 5 giaùtròkhaùc nhau cuûa L. Taé t bôm BL trö ôùc roài taé t bôm Bk sau ñeåtraùnh nö ôùc traø n vaøo ñö ôøng oáng daãn khí. VII. PHUÙC TRÌNH: 1. Keát quûa: Ghi laïi caùc keá t quaûño vaøtính toaùn trình baø y theo caùc baûng sau: G, kg/s.m2 Pck/Z , N/m2/m fck Reck 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2