intTypePromotion=1

Giáo trình Thực tập Điện công nghiệp: Phần 2 - CĐ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Bautroimaudo Bautroimaudo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
6
lượt xem
0
download

Giáo trình Thực tập Điện công nghiệp: Phần 2 - CĐ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thực tập Điện công nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lắp mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha qua hai cấp điện trở (cuộn kháng); Lắp mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha bằng phương đổi nối sao – tam giác; Lắp mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha; Lắp mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thực tập Điện công nghiệp: Phần 2 - CĐ Giao thông Vận tải

 1. Baøi 11: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha qua hai cấp điện trở (cuộn khaùng) BÀI 11: LẮP MẠCH KHỞI ĐỘNG GIÁN TIẾP ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA QUA HAI CẤP ĐIỆN TRỞ (CUOÄN KHÁNG) Thời lượng: 12 giờ Mục tiêu:  Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch.  Laép ráp, vận hành mạch đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn khi thao tác. Nội dung: 11.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT - Töông töï maïch treân, nhöng maïch naøy ñöôïc khôûi ñoäng qua hai caáp. - Sau khi nhaán nuùt khôûi ñoäng, ñoäng cô ñöôïc khôûi ñoäng qua hai caáp ñieän trôû, sau ñoù, laàn löôït ñöôïc loïai boû töøng caáp R1 vaø R2 thoâng qua hai contactor KM2 vaø KM3 *) Nguyeân lyù hoïat ñoäng: a. Môû maùy: - Ñoùng CB Q1 - Nhaán nuùt S2  Noái taét (3-4)S2 caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 vaø rôle thôøi gian TP1. - Khi cuoän huùt contactor KM1 coù ñieän:  Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi duy trì caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 coù ñieän. Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 68
 2. Baøi 11: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha qua hai cấp điện trở (cuộn khaùng)  Ba Tieáp ñieåm chính KM1 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô M1 khôûi ñoäng qua 2 caáp ñieän trôû R1 vaø R2. - Khi cuoän daây Rôle thôøi gian TP1 coù ñieän: Seõ ñeám thôøi gian. Khi heát thôøi gian ñaõ ñöôïc caøi ñaët:  Tieáp ñieåm (67-68)TP1 ñoùng laïi: Cung caáp ñieän cho cuoän huùt Rôle trung gian KA1. - Khi cuoän huùt Rôle trung gian KA1 coù ñieän:  Tieáp ñieåm (13-14)KA1 ñoùng laïi, cung caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM2 vaø rôle thôøi gian TP2. - Khi cuoän huùt contactor KM2 coù ñieän:  Ba Tieáp ñieåm chính KM2 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï noái taét boä ñieän trôû R1 ñeå loïai boû R1 ra khoûi maïch. Luùc naøy maïch chæ khôûi ñoäng vôùi 1 boä ñieän trôû R2. - Khi cuoän daây Rôle thôøi gian TP2 coù ñieän: Seõ ñeám thôøi gian. Khi heát thôøi gian ñaõ ñöôïc caøi ñaët:  Tieáp ñieåm (67-68)TP2 ñoùng laïi: Cung caáp ñieän cho cuoän huùt Rôle trung gian KA2. - Khi cuoän huùt Rôle trung gian KA2 coù ñieän:  Tieáp ñieåm (13-14)KA2 ñoùng laïi, cung caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM3. - Khi cuoän huùt contactor KM3 coù ñieän:  Ba Tieáp ñieåm chính KM3 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï noái taét boä ñieän trôû R2, ñeå loïai boû boä ñieän trôû R2 ra khoûi maïch ñoäng löïc. Luùc naøy ñoäng cô laøm vieäc bình thöøông, keát thuùc quaù trình khôûi ñoäng. Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 69
 3. Baøi 11: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha qua hai cấp điện trở (cuộn khaùng) b. Döøng maùy:Nhaán nuùt S1. Toøan boä maïch bò maát ñieän vaø trôû veà traïng thaùi ban ñaàu *) Ứng dụng thực tế: Dùng để mở máy cho những động cơ có công suất nhỏ. 11.2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 1/ Chuaån bò duïng cuï thieát bò: - Sa baøn thöïc haønh - Coâng taéc tô - Nuùt nhaán - Rô le nhieät - Rô le thôøi gian - Rô le trung gian - Ñieän trôû môû maùy - Ñoäng cô ñieän 3 pha - Daây ñieän ñaáu noái - Ñoàng hoà vaïn naêng, tuoác nô vít, ampe kìm 2/ Sô ñoà thöïc haønh: Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 70
 4. Baøi 11: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha qua hai cấp điện trở (cuộn khaùng) Sô ñoà maïch ñoäng löïc vaø ñieàu khieån: Hình 11.1: Maïch ñieàu khieån vaø ñoäng löïc 3/ Caùc böôùc thöïc hieän: Böôùc 1: Kieåm tra nguoàn vaø thieát bò Böôùc 2: Ñaáu maïch ñieàu khieån theo sô ñoà Böôùc 3: Ño vaø kieåm tra thoâng maïch maïch ñieàu khieån Böôùc 4: Vaän haønh maïch ñieàu khieån Böôùc 5: Ñaáu maïch ñoäng löïc theo sô ñoà Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 71
 5. Baøi 11: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha qua hai cấp điện trở (cuộn khaùng) Böôùc 6: Ño vaø kieåm tra thoâng maïch maïch ñoäng löïc Böôùc 7: Vaän haønh toaøn maïch Böôùc 8: Kieåm tra cheá ñoä quaù taûi Chuù yù: Trong quaù trình vaän haønh phaûi theo doõi hoaït ñoäng cuûa maïch vaø ghi vaøo baûng baùo caùo 4/ Hư hỏng thường gặp Nguyên nhân Stt Cách khắc phục Ghi chú hư hỏng - Dùng VOM đo, kiểm tra lại nguồn mạch điều, nguồn mạch động lực. Nhấn nút ON S2 - Đo kiểm tra cuộn dây của congtacto 1 động cơ M1 không KM1. hoạt động - Kiểm tra sơ đồ dấu dây động cơ xem có chạy đúng ở chế độ Sao (X-Y-Z nối tắt) - Sau khoảng thời - Đo kiểm tra các tiếp điểm thường mở gian TP1 tác động đóng chậm của TP1 bên mạch điều congtacto KM2 khiển. không hoạt động. - Đo kiểm tra các tiếp điểm thường mở 2 Mạch động lực KA1 (13-14) mạch điều khiển. không loại bỏ bộ - Kiểm tra các tiếp điểm chính của điện trở R1 ra khỏi KM2 (1-2,3-4,5-6) ở mạch động lực. mạch. - Sau khoảng thời - Đo kiểm tra các tiếp điểm thường mở 3 gian TP2 tác động đóng chậm của TP2 bên mạch điều congtacto KM3 khiển. Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 72
 6. Baøi 11: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha qua hai cấp điện trở (cuộn khaùng) không hoạt động. - Đo kiểm tra các tiếp điểm thường mở Mạch động lực KA2 (13-14) mạch điều khiển. không loại bỏ bộ - Kiểm tra các tiếp điểm chính của điện trở R2 ra khỏi KM3 (1-2,3-4,5-6) ở mạch động lực. mạch. - Dùng VOM đo, kiểm tra nút nhấn S1. Nhấn nút OFF S1 - Đo kiểm tra các tiếp điểm chính động cơ vẫn còn 4 KM1 (1-2, 3-4, 5-6), KM2 (1-2, 3-4, hoạt động, không 5-6) của congtacto KM1, KM2. dừng. - Kiểm tra sơ đồ dấu dây mạch động lực Khi có sự cố quá tải - Dùng VOM đo, kiểm tra tiếp điểm động cơ vẫn còn F1 ở mạch điều khiển, mạch động 4 hoạt động, không lực. dừng. 11.3. VIẾT BÁO CÁO THỰC HÀNH 1/ Teân baøi. 2/ Trang bò ñieän vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch. 3/ Sô ñoà thöïc haønh. 4/ Baûng chaân lyù. 5/ Nhaän xeùt. Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 73
 7. Baøi 11: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha qua hai cấp điện trở (cuộn khaùng) Hoaït ñoäng cuûa caùc phaàn töû trong maïch Thöù töï Cuoän huùt Tieáp Tieáp Ñoäng Traïng thaùi ñieàu cô M1 ñieàu KM1 ñieåm ñieåm khieån khieån chính phuï … KM1 KM1 1 Nuùt nhaán S2 2 Nuùt nhaán S1 … … CAÂU HOÛI KIEÅM TRA: 1/ So saùnh caùc phöông phaùp môû maùy giaùn tieáp? 2/ So saùnh tröôøng hôïp môû maùy qua 1 caáp ñieän trôû vaø 2 caáp ñieän trôû? Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 74
 8. Baøi 12: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha bằng phương phaùp đổi nối sao – tam giaùc BÀI 12: LẮP MẠCH KHỞI ĐỘNG GIÁN TIẾP ĐỘNGCƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA BẰNGPHƯƠNG PHÁP ĐỔI NỐI SAO – TAM GIÁC Thời lượng: 12 giờ Mục tiêu:  Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch.  Laép ráp, vận hành mạch đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn khi thao tác. Nội dung: 12.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT Ñoåi noái sao tam giaùc baèng caàu dao hai ngaõ tuy laép raùp ñôn giaûn, giaûm giaù thaønh nhöng vaän haønh phöùc taïp, toán söùc lao ñoäng, khoù xaùc ñònh chính xaùc thôøi ñieåm keát thuùc quaù trình môû maùy. Ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm naøy ngöôøi ta thay theá caàu dao baèng coâng taéc tô vaø rôø le thôøi gian. Trong baøi naøy chuùng ta nghieân cöùu maïch ñieän töï ñoäng môû maùy ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha roâto loàng soùc theo kieåu ñoåi noái sao tam giaùc. *) Nguyeân lyù hoaït ñoäng: a. Môû maùy: - Ñoùng CB Q1 - Nhaán nuùt S2  Noái taét (3-4)S2 caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1, cuoän huùt Rôle trung gian KA1 vaø Role thôøi gan TP1.(Luùc naøy Role thôøi gian TP1 seõ baét ñaàu ñeám thôøi gian) Khi cuoän huùt contactor KM1: Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 75
 9. Baøi 12: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha bằng phương phaùp đổi nối sao – tam giaùc  Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi. Duy trì caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 vaø Role thôøi gian TP1.  Ba tieáp ñieåm chính KM1 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi. Chuaån bò caáp ñieän cho ñoäng cô khôûi ñoäng. (ñoäng cô chæ ñöôïc khôûi ñoäng khi ba tieáp ñieåm chính KM2 ñoùng) Khi cuoän huùt Rôle trung gian KA1 coù ñieän:  Tieáp ñieåm (13-14)KA1 ñoùng laïi, caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM2. Khi ñoù, tieáp ñieåm (21-22)KM2 môû ra, khoùa cheùo KM3, khoâng cho KM3 hoïat ñoäng trong luùc KM2 hoïat ñoäng. Ñoàng thôøi ba tieáp ñieåm chính KM2 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi, noái boä daây quaán ñoäng cô theo hình Sao. Luùc naøy ñoäng cô seõ khôûi ñoäng cheá ñoä ñaáu hình Sao. Khi heát thôøi gian caøi ñaët cuûa Rôle thôøi gian TP1:  Tieáp ñieåm (55-56)TP1 môû ra, ngaét ñieän cho rôle KA1, tieáp ñieåm(13- 14)KA1 môû ra, ngaét ñieän cuoän huùt contactor KM2, tieáp ñieåm (21-22)KM2 ñoùng laïi, ba tieáp ñieåm KM2 beân maïch ñoäng löïc môû ra. Ñoäng cô keát thuùc quaù trình khôûi ñoäng hình sao.  Ñoàng thôøi Tieáp ñieåm (67-68)TP1 ñoùng laïi, caáp ñieän cho cuoän huùt rôle trung gian KA2. Khi KA2 coù ñieän, tieáp ñieåm (23-24)KA2 ñoùng laïi, caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM3.  Khi KM3 coù ñieän, tieáp ñieåm (11-12)KM3 môû ra, khoâng cho pheùp KM2 hoïat ñoäng trong luùc KM3 hoïat ñoäng. Ñoàng thôøi ba teáp ñieåm chính KM3 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi, noái boä daây quaán ñoäng cô theo hình tam giaùc. Luùc naøy ñoäng cô ñöôïc chuyeån sang cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng. b. Döøng maùy:Nhaán nuùt S1, toaøn boä maïch ñieàu khieån maát ñieän, maïch trôû veà traïng thaùi ban ñaàu, ñoäng cô ngöng hoïat ñoäng. Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 76
 10. Baøi 12: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha bằng phương phaùp đổi nối sao – tam giaùc *) Ứng dụng thực tế: Dùng để mở máy cho những động cơ có công suất vừa và nhỏ dưới 100KW. 12.2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 1/ Chuaån bò duïng cuï thieát bò: - Sa baøn thöïc haønh - Coâng taéc tô - Nuùt nhaán - Rô le nhieät - Rô le thôøi gian - Rô le trung gian - Ñoäng cô ñieän 3 pha - Daây ñieän ñaáu noái - Ñoàng hoà vaïn naêng, tuoác nô vít, ampe kìm 2/ Sô ñoà thöïc haønh: Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 77
 11. Baøi 12: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha bằng phương phaùp đổi nối sao – tam giaùc Sô ñoà maïch ñieàu khieån Hình 12.1: Maïch ñieàu khieån Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 78
 12. Baøi 12: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha bằng phương phaùp đổi nối sao – tam giaùc Sô ñoà maïch ñoäng löïc Ñieàu kieän: KM2 vaø KM3 khoâng ñöôïc pheùp ñoàng thôøi coù ñieän Hình 12.2: Maïch ñoäng löïc 3/ Caùc böôùc thöïc hieän: Böôùc 1: Kieåm tra nguoàn vaø thieát bò Böôùc 2: Ñaáu maïch ñieàu khieån theo sô ñoà Böôùc 3: Ño vaø kieåm tra thoâng maïch maïch ñieàu khieån Böôùc 4: Vaän haønh maïch ñieàu khieån Böôùc 5: Ñaáu maïch ñoäng löïc theo sô ñoà Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 79
 13. Baøi 12: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha bằng phương phaùp đổi nối sao – tam giaùc Böôùc 6: Ño vaø kieåm tra thoâng maïch maïch ñoäng löïc Böôùc 7: Vaän haønh toaøn maïch Böôùc 8: Kieåm tra cheá ñoä quaù taûi Chuù yù: Trong quaù trình vaän haønh phaûi theo doõi hoaït ñoäng cuûa maïch vaø ghi vaøo baûng baùo caùo 4/ Hư hỏng thường gặp Nguyên nhân Stt Cách khắc phục Ghi chú hư hỏng - Dùng VOM đo, kiểm tra lại nguồn mạch điều, nguồn mạch động lực. - Đo kiểm tra cuộn dây của congtacto KM1, KM2. Nhấn nút ON S2 - Đo kiểm tra các tiếp điểm động lực 1 động cơ M1 không KM1(1-2,3-4,5-6),KM2(1-2,3-4,5-6) hoạt động của congtacto KM1, KM2. - Kiểm tra sơ đồ dấu dây động cơ xem có chạy đúng ở chế độ Sao (X-Y-Z nối tắt) - Sau khoảng thời - Đo kiểm tra các tiếp điểm thường mở gian TP1 tác động đóng chậm của TP1 bên mạch điều congtacto KM2 khiển. không dừng hoạt - Đo kiểm tra các tiếp điểm KA1, KA2 2 động. Co6ngtacto ở mạch điều khiển. KM3 không hoạt - Đo kiểm tra các tiếp điểm TP1 (55- động. Mạch động 56) và TP1 (67-68) lực không chuyển - Kiểm tra các tiếp điểm chính của Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 80
 14. Baøi 12: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha bằng phương phaùp đổi nối sao – tam giaùc sang chế độ tam KM3 (1-2,3-4,5-6) ở mạch động lực. giác. - Dùng VOM đo, kiểm tra nút nhấn S1. Nhấn nút OFF S1 - Đo kiểm tra các tiếp điểm chính động cơ vẫn còn KM1 (1-2, 3-4, 5-6), KM2 (1-2, 3-4, 3 hoạt động, không 5-6), KM3 (1-2,3-4,5-6) của dừng. congtacto KM1, KM2, KM3. - Kiểm tra sơ đồ dấu dây mạch động lực Khi có sự cố quá tải - Dùng VOM đo, kiểm tra tiếp điểm động cơ vẫn còn F1 ở mạch điều khiển, mạch động 4 hoạt động, không lực. dừng. 12.3. VIẾT BÁO CÁO THỰC HÀNH 1/ Teân baøi. 2/ Trang bò ñieän vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch. 3/ Sô ñoà thöïc haønh. 4/ Baûng chaân lyù. 5/ Nhaän xeùt. Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 81
 15. Baøi 12: Lắp mạch khởi động giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha bằng phương phaùp đổi nối sao – tam giaùc Hoaït ñoäng cuûa caùc phaàn töû trong maïch Thöù töï Cuoän huùt Tieáp Tieáp Ñoäng Traïng thaùi ñieàu cô M1 ñieàu KM1 ñieåm ñieåm khieån khieån chính phuï … KM1 KM1 1 Nuùt nhaán S2 2 Nuùt nhaán S1 … … V. CAÂU HOÛI KIEÅM TRA: 1/ Taïi sao phaûi ñaët ra vaán ñeà môû maùy caùc ñoäng cô khoâng ñoàng boä? 2/ So saùnh doøng ñieän môû maùy ñoäng cô khi duøng bieän phaùp ñoåi noái sao tam giaùc vôùi doøng ñieän môû maùy khi duøng bieän phaùp môû maùy ñoäng cô tröïc tieáp? Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 82
 16. Baøi 13: Lắp mạch đảo chiều quay giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha BÀI 13: LẮP MẠCH ĐẢO CHIỀU QUAY GIÁN TIẾP ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA Thời lượng: 9 giờ Mục tiêu:  Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch.  Laép ráp, vận hành mạch đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn khi thao tác. Nội dung: 13.1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT Trong tieán trình laøm vieäc cuûa moät soá maùy moùc trong coâng nghieäp, seõ coù thôøi ñieåm caàn ñaûo chieàu quay ñoäng cô ñeå chuyeån sang cheá ñoä laøm vieäc khaùc. Ví duï: quaù trình caét ren cuûa maùy tieän, quaù trình naâng haï cuûa caàu thang, maùy naâng haï taûi . . . Ñeå thay ñoåi chieàu quay cuûa ñoäng cô xoay chieàu ba pha, veà nguyeân taéc ta phaûi thay ñoåi chieàu cuûa töø tröôøng quay stato baèng caùch thay ñoåi thöù töï cuûa hai trong ba pha vaøo ñoäng cô. Chuùng ta coù theå thay ñoåi thöù töï pha vaøo ñoäng cô baèng caàu dao hai ngaû. Nhö duøng caùch naøy tuy coù giaûm giaù thaønh, deã ñaáu laép nhöng baát tieän trong quaù trình vaän haønh, quaù trình ñoùng nhaû caùc tieáp ñieåm khoâng döùt khoaùt deã phaùt sinh hoà quang. Ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm treân chuùng ta söû duïng boä khôûi ñoäng töø keùp keøm theo boä nuùt aán. Tuy nhieân tuøy theo yeâu caàu coâng vieäc maø ta choïn caùch ñieàu khieån phuø hôïp. Sau ñaây chuùng ta nghieân cöùu maïch ñieän ñaûo chieàu quay ñoäng cô xoay chieàu ba pha baèng khôûi ñoäng töø keùp vôùi phöông thöùc ñieàu khieån: tröôùc khi ñoåi chieàu quay phaûi aán nuùt döøng. Maïch ñieän naøy moâ phoûng hoaït ñoäng cuûa moät Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 83
 17. Baøi 13: Lắp mạch đảo chiều quay giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha baêng taûi khi haøng ñöôïc taûi ñeán vò trí ñaõ ñònh thì baêng taûi döøng moät thôøi gian ñeå boác haøng sau ñoù môùi quay trôø laïi cho chu trình tieáp theo. Maïch söû duïng 2 contactor KM1 vaø KM2 duøng ñeå ñoùng ñieän cho Ñoäng cô M1 hoïat ñoäng theo chieàu quay Thuaän hoaëc Ngöôïc. *) Nguyeân lyù hoaït ñoäng: a. Môû maùy: - Ñoùng CB Q2 - Nhaán nuùt S2: Noái taét (3-4)S2, cung caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 - Khi cuoän daây KM1 coù ñieän:  Tieáp ñieåm (21-22)KM1 môû ra: khoâng cho doøng ñieän qua cuoân daây KM2(maïch KM2 luoân bò hôû maïch trong suoát quaù trình maïch KM1 laøm vieäc)  Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï duy trì doøng ñieän qua cuoân daây KM1  Ba Tieáp ñieåm chính KM1 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô quay vôùi chieàu quay thöù nhaát. b. Ñaûo chieàu quay: Nhaán nuùt S1 ñeå döøng maùy (luùc naøy maïch trôû veà traïng thaùi ban ñaàu). Sau ñoù nhaán nuùt S3 ñeå caáp ñieän cho cuoän huùt Contactor KM2. - Khi cuoän daây KM2 coù ñieän:  Tieáp ñieåm (11-12)KM2 môû ra: Khoâng cho doøng ñieän qua cuoän daây KM1(maïch KM1 luoân bò hôû maïch trong suoát quaù trình maïch KM1 laøm vieäc)  Tieáp ñieåm (23-24)KM2 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï duy trì doøng ñieän qua cuoân daây KM2 Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 84
 18. Baøi 13: Lắp mạch đảo chiều quay giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha  Ba Tieáp ñieåm chính KM2 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô quay vôùi chieàu quay thöù hai. (vì ñaõ ñöôïc ñaûo 2 trong ba pha caáp vaøo cho ñoäng cô). CHUÙ YÙ: Hai contator KM1 vaø KM2 khoâng ñöôïc pheùp ñoàng thôøi coù ñieän. *) Ứng dụng thực tế: Dùng để ứng dụng điều khiển các cần trục, balang, thang máy, cửa cuốn…. 13.2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 1/ Chuaån bò duïng cuï thieát bò: - Sa baøn thöïc haønh - Coâng taéc tô - Nuùt nhaán - Rô le nhieät - Ñoäng cô ñieän 3 pha - Daây ñieän ñaáu noái - Ñoàng hoà vaïn naêng, tuoác nô vít, ampe kìm 2/ Sô ñoà thöïc haønh: Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 85
 19. Baøi 13: Lắp mạch đảo chiều quay giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha Sô ñoà maïch ñieàu khieån vaø maïch ñoäng löïc: Hình 13.1: Maïch ñieàu khieån vaø ñoäng löïc 3/ Caùc böôùc thöïc hieän: Böôùc 1: Kieåm tra nguoàn vaø thieát bò Böôùc 2: Ñaáu maïch ñieàu khieån theo sô ñoà Böôùc 3: Ño vaø kieåm tra thoâng maïch maïch ñieàu khieån Böôùc 4: Vaän haønh maïch ñieàu khieån Böôùc 5: Ñaáu maïch ñoäng löïc theo sô ñoà Böôùc 6: Ño vaø kieåm tra thoâng maïch maïch ñoäng löïc Böôùc 7: Vaän haønh toaøn maïch Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 86
 20. Baøi 13: Lắp mạch đảo chiều quay giaùn tiếp động cơ khoâng đồng bộ ba pha Böôùc 8: Kieåm tra cheá ñoä quaù taûi Chuù yù: Trong quaù trình vaän haønh phaûi theo doõi hoaït ñoäng cuûa maïch vaø ghi vaøo baûng baùo caùo 4/ Hư hỏng thường gặp Nguyên nhân Stt Cách khắc phục Ghi chú hư hỏng - Dùng VOM đo, kiểm tra lại nguồn mạch điều, nguồn mạch động lực. - Đo kiểm tra cuộn dây của congtacto Nhấn nút ON S2, KM1. KM1 không hút, - Đo kiểm tra các tiếp điểm động lực 1 động cơ M1 không KM1(1-2,3-4,5-6) của congtacto hoạt động (quay KM1. thuận) - Kiểm tra sơ đồ dấu dây động cơ xem có chạy đúng ở chế độ Sao (X-Y-Z nối tắt) - Dùng VOM đo, kiểm tra lại nguồn mạch điều, nguồn mạch động lực. - Đo kiểm tra cuộn dây của congtacto - Nhấn nút ON S3, KM2. KM2 không hút, - Đo kiểm tra các tiếp điểm động lực 2 động cơ M1 không KM2(1-2,3-4,5-6) của congtacto hoạt động (quay KM2. nghịch) - Kiểm tra sơ đồ dấu dây động cơ xem có chạy đúng ở chế độ Sao (X-Y-Z nối tắt) Nhấn nút OFF S1 - Dùng VOM đo, kiểm tra nút nhấn 3 động cơ vẫn còn Giaùo Trình Thöïc Taäp Ñieän Coâng Nghieäp Trang 87
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2