Giáo trình tiền tệ - Chương 8

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

0
459
lượt xem
177
download

Giáo trình tiền tệ - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LS là gì?; các phép đo lãi suất; Phân loại lãi suất; Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất; Tác động của LS tới các biến số khác; Cấu trúc rủi ro & cấu trúc kỳ hạn của lãi suất; Vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tiền tệ - Chương 8

 1. C H Ö Ô N G   –  Õ I SU A Á T 8  LA   Muï teâu: c i LS aø  ?;caùc  l gì   pheùp  l   ño aõisuaát; Phaân oaï aõisuaát l il   ; Caùc nhaân oá  t aûnh  höôûng ôùil   t  aõisuaát ;     Taùc  ñoäng cuûa  t   LS ôùicaùc  eán  bi soá  khaùc; Caáu r r  o  caáu r kyø  n  tuùc uûir &  tuùc  haï cuûa aõisuaát l   ; Vaitoø   r cuûa aõisuaáttong  l    r neàn  nh eá  ki t t töôøng. hò r 06/12/09   1
 2. I   H A Ù I N I M     EÙ P  O   ­K   EÄ & PH Ñ Laõis   uaát 1/Khaùini :     eäm Coâng höùc t :   LS aø yû eä    öõa  l t l % gi Soá i l  kyø) teàn aõi( soá i l  hay    LS( =  teàn aõi( chi kyø) *100   phí  )phaûitaû r  r teân  Toång voán  vay kyø) cho  ( toång  voán  soá  cho  vay r 1  tong  khoaûng  t   an  hôøigi nhaátñònh.   06/12/09   2
 3. VD:  OÂng  vay  A  VCB. HCM  teàn aø  ti soá i l 100 reäu  ñ,t   an  l 9 haùng.Ñöôï bi      hôøigi vay aø  t   c  eátkhi ñaùo  n  haï OÂng  phaûit A   hanh oaùn  NH  t cho  toång  teàn aø  8 reäu.Tí l   soá i l 110, ti   nh aõisuaát   (haùng)cuûa  t   khoaûn  teân  uùp  vay r gi OÂng  A? Gi : aûi  110,8­100 Tr ­ Soá  eàn  t l (haùng)          =  2  i aõit =           1, Tr 9 th 1,2 TR ­ LS(haùng) t =  *100%   1,  haùng   =  2% t 100 Tr 06/12/09   3
 4. 2/Caùc    pheùp  l   ño aõisuaát : a/Laõisuaátñôn:l LS  duï khiheát        aø  aùp  ng      m oãikyø  n      haï vay,ngöôøit tnh aõivaø   a í l   thanh oaùn  ngöôøicho  t cho    vay. VD:Xem       xeùtvoøng    khoaûn í duï   ñôøi1  tn  ng,voán  goác  vay aø    cho  cho  l C,LS  vay aø ;t   an  vay:t;goàm    kyø  n  Moâ  nh  l i hôøigi cho      :n  haï nhö  Hì döôùiñaây:   Voán  goác:C   Voán:C   C C C 0 1 2 3  …. n Laõi  i :C. C.i C.i C+C.i Thanh oaùn t Thanh oaùn t Thanh oaùn t Thanh oaùn t Neáu  iAn aø  goï l Toång    voán  l  hì  n  C( i vaø aõit :A =  1+ . n) 06/12/09   4
 5. b/Laõisuaátkeùp:l LS  duï khiheát        aø  aùp  ng      m oãikyø  n      haï vay,ngöôøit tnh aõivaø   a í l   coäng  doàn vaøo voán  tnh aõicho  ñeå í l   kyø  VD:Xemteáp heo. khoaûn í duï         t ñôøi1  i xeùtvoøng    tn  ng,voán  goác  vay aø    cho  cho  l C,LS  vay  l i hôøigi cho   ;goàm    kyø  n,nhö  aø ;t   an  vay:t  :n  haï   Moâ  nh  Hì döôùiñaây:   C (1 + i ) C (1 +i ) 2 Voán  goác:C   Voán: 1+i C( ) 3 0 1 2 3  …. n C (1+i ).i C (1 + i ) n Laõi  i :C. C (1 +i ) .i 2 Thanh oaùn t I = (1 + i ) − 1 n Neáu  iIl l   goï  aø aõikeùp,t :  hì voán aø aõi An = C (1 + i ) n Neáu  iAn aø  goï  l Toång  v l   t: hì  06/12/09   5
 6. c/Laõisuaátñeán  n:       haï Laõisuaátñeán  n aø  quy      haï l LS  ñònh heo  t töøng  haï   kyø  n,nhöng  eäc  vi hoaøn r l   taû aõi ñöôï t c  eän  oätl khiñaùo  n. c höï hi m  aàn    haï Goï d aø  ñeán  n,t : ii l LS  haï  hì id = (1 +i ) n −1 n 06/12/09   6
 7. d/Laõisuaáthi gi       eän  aù:  LS  eän  aù aø  tnh a  aù  eän  hi gi l LS í r gi hi haønh  t phöông  heo  phaùp  eän  hi haønh  hoaù,t  heå  hi chí xaùc  aù höï t cuûa  eän  nh  gi t c eá  khoaûn  voán  vaø  eäu  vay  hi suaátt c eá   höï t cuûa  khoaûn  cho  tong   hôøikyø  vay r moätt   nhaátñònh.    Vôùi:  PV:gi tò  eän aï   aù r hi t i ;  Fn:Thu    nhaäp  nhaän  c seõ  ñöôï Fn PV =     n hôøigi   sau  t   an;  n:soá  n    haï kyø; (1 + a ) n  a:Laõi     suaáthi gi   eän  aù. 06/12/09   7
 8. I ­PH A Â N   A Ï   Õ I I  LO I LA   SU A Á T: 1/Caên  vaøo  nh höùc í duï   cöù  hì t tn  ng: a/LS  n  ng höông  aï:l LS  duï   Tí duï t m i aø  aùp  ng  tong  r quan  tn  ng höông  aï. heä í duï t m i Coâng höùc:       t                     aù  haøng    gi caû            Gi caû       aù  haøng           Hoaù             baùn  chòu ­    hoaù  baùn r ngay taû  LaõisuaátTM =                       ×100                                             Gi caû                 aù  haøng  hoaù                          Baùn r ngay                 taû  06/12/09   8
 9. b/Laõisuaátngaân        haøng:  Khaùini :Laø  aùp  ng r quan    eäm   LS  duï tong  heä  TD.NH.  Tr ñoù  caùc oaï  ong  coù  l isau: ­ Ls i göûi aø  do  aùp  ng  tnh  teàn  :l Ls  NH  duï ñeå í soá  teàn aõiphaûit i l    hanh oaùn  ngöôøigöûiteàn t cho     i ­ Ls  vay:l Ls  aø  aùp  ng  tnh  cho   aø  m NH  duï ñeå í soá  teàn aõiphaûituy   öø  i l    r ñoøit ngöôøivay i   teàn.           Quan  gi Ls i göûivaø  cho  heä  öõa  teàn    Ls  vay? 06/12/09   9
 10.  Caùc oaï  NH:(i l iLs   teáp) ­ Ls  eátkhaáu:l 1 oaï  chi    aø  l iñaëc  eätcuûa  bi   LS  cho  m aø  vay  NHTG  nhaän  c hoâng  ñöôï t qua  nghi vuïcho  döôùihì t eäp    vay    nh höùc  eát chi   khaáu  caùc  aáy ôø  gi gi t coù  aù. ­ Ls aùichi   t   eátkhaáu:l Ls  vay   aø  cho  cuûa  NHTW   döôùihì t   nh höùc  eátkhaáu  chi   hoaëc  t   eátkhaáu  aùichi   caùc  aáy ôø  gi ñoái gi t coù  aù    vôùicaùc   NHTG.     Quan  gi Ls  eátkhaáu  Ls       heä  öõa  chi   vaø  t   eátkhaáu?  nghóa  aùichi   YÙ  cuûa  eäc  vi nghi cöùu  l iLs  06/12/09 eân  2 oaï  naøy?   10
 11.  Caùc oaï  NH:(i l iLs   teáp) ­ Ls i NH:l Ls  hoaëc  vay  öõa  leân   aø  vay  cho  gi caùc  teân hò r NH r t töôøng i t leân  teàn eä i NH. ­ Ls  baûn:l Ls  NHTW   cô   aø  do  aán ñònh vaø  thoâng baùo aøm   sôû  caùc  t   l cô  cho  NH ham khaûo,xaùc    ñònh  ki doanh  Ls  nh  cuûa  ì m nh.      YÙ        nghóa  cuûa  eäc  eân  vi nghi cöùu  2  l iLs  oaï  naøy? 06/12/09   11
 12. BA Ø I TA Ä P   1/Tì   eåu  Ls  vay    m hi veà  cho  cuûa  NHNN  eätNam     Vi   ñoái vôùicaùc      NH,TCTD?   iyù: Gôï  ­ Ls aùi t   caáp voán? ( naêm   Töø  2006 ñeán  nay) ­ Ls aùi t   eátkhaáu? chi   2/Di bi quy    eãn  eán  ñònh  cô  Ls  baûn  NHNN  eät do  Vi   Nam  coâng boá? t naêm   ñeán  (öø  2006  nay) Lyù  cuûa  do  nhöõng   hay    keå r söït ñoåiLS  teân? 06/12/09   12
 13. c/Laõisuaáttn  ng       í duï nhaø  nöôùc: Laø aõisuaátaùp  l     duï tong  ng r quan  heä í duï nhaø  tn  ng  nöôùc. 06/12/09   13
 14. 2/Caên  vaøo hôøihaï cuûa   cöù  t   n   í duï tn  ng: Coù  l i 2 oaï:  Ls ngaén  n:l Ls  duï tong  haï  aø  aùp  ng r quan  heä í duï ngaén  n. tn  ng  haï  Ls    n:l Ls  duï tong  daøihaï  aø  aùp  ng r quan  heä í duï tung  daøihaï tn  ng r vaø    n.       Vaäy  quan  gi Ls  heä  öõa  ngaén  n  haï vaø  Ls    n? daøihaï 06/12/09   14
 15. 3/Caên  vaøo  aù r t c    cöù  gi tò höï cuûa  aõisuaát l   : Coù  l i 2 oaï:  Ls  danh nghóa:l Ls hoaû huaän  öõa   aø  t t gi ngöôøi  cho  vaø  vay  ngöôøiñivay,duøng  tnh oaùn       ñeå í t soá  teàn aõim aø  i l   ngöôøiñivay     phaûitaû  ngöôøi  r cho    cho vay.  Ls höï   t c:l Ls í r gi hi haønh r cô  aø  tnh a  aù  eän  teân  sôû  ñi chæ nh aï aï heo  eàu  l il it nhöõng hay     í t ñoåidöïtnh  veà  aù  do aï   gi caû  l m phaùthay  aûm     gi phaùt .      Quan  gi LS        heä  öõa  danh  nghóa  LS höï vaø  t c? 06/12/09   15
 16. Theo r ng  sher  Ivi Fi ,OÂng  r ñöa a  coâng höùc: t Tr ñoù:   danh  ong  i:LS  nghóa . i = ir + Π e i:LS höï r  t c ∏e:Tyû eä  döïtnh   l LP   í Töø  OÂng  r ñoù  cho aèng,neáu  t c    eán hìseõ    Ls höï baátbi t   phaùtsi 1    nh  quan  töï teáp  öõa  danh  heä r c i gi Ls  nghóa  t l vaø yû eä  l m  aï phaùtdöïtnh;ñoù aø:“Laï      í   l   m phaùtdöïtnh aêng hìl      í t t  aõisuaát   danh nghóa aêng” Ngöôøit goï aø  eäu  t (  a  il Hi ÖÙng  sher. Fi ) Vaäy  nghóa  yù  cuûa: ­Ls    danh  nghóa? ­Ls höï   t c? 06/12/09   16
 17. 4/Caên  vaøo í oån    cöù  tnh  ñònh  cuûa aõisuaát  2 oaï: l   :coù  l i a/LS  ñònh:l LS    coá   aø  ­Öu  eåm :coù heå    ñi   t keá  ñöôï duy r  ñònh  c  tìcoá  hoaï töôùc  c hu  ch r ñöôï t tong  r suoátt   an   hôøigi hoaëc      chiphícuûa  cho vay. khoaûn í duï tn  ng.        ­Haï cheá:coù heå    n    t gaëp     ñi ,haï cheá   Öu  eåm   n  r  o  uûir neáu  t LS hò  khiaùp  ng oaï    duï l iLS  töôøng  eán  r bi ñoäng  naøy? t chi höôùng  heo  eàu  baátl i  ôï. 06/12/09   17
 18. 4/Caên  vaøo í oån    cöù  tnh  ñònh  cuûa aõisuaát teáp) l   :(i b/LS  eán   LS hả    bi ñoåi( t ­Öu  eåm :coù heå    ñi   t nổi:l LS  t ) aø  coù heå  ñi chæ nh i hoaï  eàu  lnh  t ñöôï ñi chæ nh heo  c  eàu  t neân r taùnh  c uûi ñöôï r   bi ñoäng  eán  cuûa aõi l   r veà aõisuaát o  l   . suaátteân hò r  r t töôøng. ­Haï cheá:khoâng    n           chuû ñoäng   í döïtnh     ñi ,haï cheá   Öu  eåm   n  töôùc  c hu  r ñöôï t nhaäp  khiaùp  ng oaï    duï l iLS  hoaëc     r chiphítong  naøy? hoaï  tñoäng í duï tn  ng. 06/12/09   18
 19. I I  AÙC  H AÂN  Á  ÛNH   I ­C N TO A H Ö Ô Û N G   Ù ILA Õ ISU A Á T: TÔ     (   Khiphaân í  a  aû  caùc  tch,t gi söû  nhaân oá  t khaùc  khoâng  ) ñoåi 1/Cung     ­caàu  quyõ  vay: cho  a/Nguoàn  nh haønh    hì t cung  caàu  –  quyõ  vay: cho  Cung  Quyõ  vay cho  Caàu  quyõ  vay cho  ­Voán    nhaøn oãicuûa  r   caùc  Doanh  ­Caàu  voán    vay  cuûa  caùc  nghieäp. Doanh  eäp. nghi ­Voán i   eäm     teátki cuûa  caùc  Hoä  ­Caàu  voán    vay  cuûa  caùc  Hoä  gi ñì   nhaân. a  nh,caù  gi ñì   nhaân. a  nh,caù  ­Voán haëng  cuûa    t dö  ngaân  ­Caàu  voán    vay  cuûa  ngaân  saùch nhaø nöôùc    TW hoaëc  saùch nhaø nöôùc    TW hoaëc  caùc  phöông. ñòa  caùc  phöông. ñòa  06/12/09   19
 20. b/Cung  caàu    –  quyõ  vay  cho  quyeátñònh aõisuaátcaân    l     baèng: ­Cung­   Caàu  quyõ cho  . Laõisuaát   vay quyeátñònh    LS  caân baèng:LS öông    t S1 öùng    eåm   vôùiñi caân  baèng cung­ caàu quyõ  i1 A1 cho  ñöôï goï aø  vay  c  il LS. caân  baèng D1 LS caân baèng hay  ( LS  thanh oaùn r t t teân hò  0 Q1 Q. cvay töôøng) r . Xem   t teân ñoà hò r 06/12/09   20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản