intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Tin học đại cương - Đỗ Thị Mơ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:190

130
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Tin học đại cương dành cho sinh viên ngành xã hội trình bày các vấn đề cơ bản của tin học đại cương như hệ điều hành Windows, soạn thảo văn bản, excel và một số vấn đề khác. Tài liệu được minh họa bằng hình ảnh rõ ràng, cụ thể, giúp sinh viên học tập hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tin học đại cương - Đỗ Thị Mơ

TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P I<br /> B<br /> <br /> MÔN CÔNG NGH PH N M M<br /> *************************<br /> <br /> C¸c T¸c gi¶: §ç ThÞ m¬ (Chñ biªn)<br /> TS. D−¬ng Xu©n Th nh, Ths. NguyÔn ThÞ Thuû, Ths. Ng« TuÊn Anh<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> TIN H C ð I CƯƠNG<br /> DÙNG CHO KH I A<br /> <br /> Hà N i - 2006<br /> <br /> M CL C<br /> Ph n I: ð i cương v Tin h c....................................................................................<br /> Chương I: Gi i thi u chung ......................................................................................<br /> 1. Thông tin và tin h c............................................................................................<br /> 1.1 Khái ni m thông tin...........................................................................................<br /> 1.2 Khái ni m tin h c ..............................................................................................<br /> 2. H ñ m trong máy vi tính ...................................................................................<br /> <br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> <br /> 2.1 H 10 ................................................................................................................ 3<br /> 2.2 H 2 .................................................................................................................. 4<br /> 2.3 H 16 ................................................................................................................ 4<br /> 2.4 Bi u di n s trong máy tính và các ñơn v thông tin........................................... 5<br /> 2.5 Chuy n ñ i gi a các h ñ m.............................................................................. 6<br /> 2.6 Các phép toán trong h 2 ................................................................................... 8<br /> 3. T p và thư m c................................................................................................. 10<br /> 3.1 T p.................................................................................................................. 10<br /> 3.2 Thư m c.......................................................................................................... 10<br /> 4. Mã hoá .............................................................................................................. 11<br /> 4.1 Khái ni m mã hoá ........................................................................................... 11<br /> 4.2 Mã ASCII........................................................................................................ 12<br /> 5. ð i s logic ...................................................................................................... 12<br /> 5.1 Khái ni m m nh ñ Logic, bi n Logic, hàm Logic........................................... 12<br /> 5.2 Các toán t Logic cơ b n ................................................................................. 13<br /> Bài t p -Câu h i ôn t p........................................................................................... 15<br /> Chương II: C u trúc máy vi tính ............................................................................ 16<br /> 1. Ch c năng và sơ ñ c u trúc c a máy vi tính ...................................................... 16<br /> 1.1 Ch c năng c a máy vi tính .............................................................................. 16<br /> 1.2 Sơ ñ c u trúc máy vi tính ............................................................................... 16<br /> 2. Các b ph n cơ b n c a máy vi tính .................................................................. 17<br /> 2.1 B x lý trung tâm........................................................................................... 17<br /> 2.2 B nh ............................................................................................................ 18<br /> 2.3 Thi t b ngo i vi .............................................................................................. 18<br /> 3. T ch c m t phòng máy tính và cách b o qu n .................................................. 21<br /> 3.1 T ch c m t phòng máy .................................................................................. 21<br /> 3.2 B o qu n ñĩa t , màn hình, bàn phím............................................................... 21<br /> Bài t p - Câu h i ôn t p......................................................................................... 22<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 2<br /> <br /> Chương III: H ñi u hành ......................................................................................<br /> 1. Khái ni m h ñi u hành .....................................................................................<br /> 1.1 Khái ni m h ñi u hành ...................................................................................<br /> 1.2 Phân lo i h ñi u hành.....................................................................................<br /> 1.3 M t s h ñi u hành thông d ng ......................................................................<br /> 2. H ñi u hành Microsoft windows 98/2000........................................................<br /> 2.1 Kh i ñ ng máy và các thành ph n cơ b n........................................................<br /> 2.2 T o, thay ñ i các bi u tư ng ho c m c ch n cho m t n i dung .......................<br /> 2.3 S d ng h p tho i CONTROL PANEL ...........................................................<br /> 2.4 S d ng chương trình Windows Explorer ........................................................<br /> <br /> 23<br /> 23<br /> 23<br /> 23<br /> 23<br /> 25<br /> 25<br /> 28<br /> 29<br /> 35<br /> <br /> Bài t p - Câu h i ôn t p......................................................................................... 39<br /> Chương IV: H so n th o văn b n Microsoft Word ............................................... 40<br /> 1. Gi i thi u chương trình MS-Word ..................................................................... 40<br /> 1.1 Gi i thi u chung.............................................................................................. 40<br /> 1.2 Cách s d ng chu t ......................................................................................... 40<br /> 1.3 Kh i ñ ng và ra kh i Word ............................................................................. 41<br /> 1.4 Mô t các thành ph n trong màn hình Word .................................................... 42<br /> 2. Các phím gõ t t (Shortcut-Key) .......................................................................... 47<br /> 2.1 Các phím gõ t t b t ñ u b ng phím ALT ......................................................... 47<br /> 2.2 Các phím gõ t t b t ñ u b ng phím CTRL ....................................................... 47<br /> 2.3 Các phím gõ t t b t ñ u b ng phím SHIFT ...................................................... 47<br /> 3. Các thao tác ñ nh d ng ....................................................................................... 48<br /> 3.1 Phương pháp ti ng Vi t ................................................................................... 48<br /> 3.2 ð nh d ng kí t ................................................................................................ 49<br /> 3.3 ð nh d ng ño n văn b n .................................................................................. 51<br /> 3.4 ð nh d ng trang gi y ....................................................................................... 51<br /> 4. K b ng bi u ...................................................................................................... 47<br /> 4.1 Chèn b ng bi u và văn b n .............................................................................. 52<br /> 4.2 M t s thao tác s a ch a b ng bi u ................................................................. 54<br /> 4.3 ðánh s th t trong m t c t ........................................................................... 55<br /> 4.4 T o b ng băng bút chì ..................................................................................... 56<br /> 5. Các thao tác thư ng g p ..................................................................................... 56<br /> 5.1 Vi t ch cái ñ u tiên......................................................................................... 56<br /> 5. 2 Chia trang ho c ño n văn b n thành nhi u c t ................................................. 56<br /> 5. 3 Thu t ng vi t t t ........................................................................................... 57<br /> 5. 4 T o ño n văn b n m u..................................................................................... 58<br /> 5. 5 Vi t s mũ và ch s ........................................................................................ 59<br /> 3<br /> <br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 3<br /> <br /> 5. 6 Chèn vào văn b n m t kí t ñ c bi t ................................................................ 59<br /> 6. T ñ ng hoá quá trình so n th o......................................................................... 59<br /> 6.1 T o dòng TAB. ................................................................................................ 59<br /> 6.2. T o các Style................................................................................................... 60<br /> 6.3 T o Macro........................................................................................................ 62<br /> 7. ð ho ............................................................................................................... 65<br /> 7.1 Các thao tác v cơ b n ...................................................................................... 65<br /> 7.2 Ch ngh thu t ................................................................................................. 68<br /> 8. Tr n tài li u t o thành văn b n m i .................................................................... 71<br /> 8.1 T o m u gi y m i............................................................................................. 71<br /> 8.2 T o danh sách .................................................................................................. 71<br /> 9. Các thao tác h tr .............................................................................................. 72<br /> 9.1 Khôi ph c các thanh công c ............................................................................ 72<br /> 9.2 Hi n ho c d u các thanh công c ...................................................................... 73<br /> 9.3 Thêm b t ch c năng trên thanh công c ............................................................ 74<br /> 9.4 B o m t văn b n............................................................................................... 75<br /> Bài t p - Câu h i ôn t p......................................................................................... 78<br /> Chương V: Internet và cách s d ng Internet ........................................................ 83<br /> 1. Gi i thi u chung................................................................................................. 83<br /> 1.1 M ng máy tính ................................................................................................ 83<br /> 1.2 Nhà cung c p d ch v Internet ......................................................................... 84<br /> 1.3 K t n i Internet ................................................................................................ 85<br /> 2. S d ng trình duy t Internet Explorer (IE).......................................................... 86<br /> 2.1 Kh i ñ ng Internet Explorer ............................................................................. 86<br /> 2.2 Ra kh i Internet Explorer ................................................................................. 86<br /> 2.3 Tìm ki m thông tin ........................................................................................... 86<br /> 2 4 Cách lưu tr các ñ a ch và cách t ch c l i các ñ a ch . .................................... 87<br /> 2.5 M t s tuỳ ch n Internet Explorer .................................................................... 87<br /> 2.6 Lưu trang Web vào máy tính ............................................................................ 88<br /> 2.7 Lưu nh............................................................................................................ 88<br /> 2.8 In trang Web .................................................................................................... 88<br /> 3. Thư ñi n t (E-mail)........................................................................................... 89<br /> 3.1 Gi i thi u Email ............................................................................................... 89<br /> 3.2 Các mô hình ho t ñ ng c a d ch v Email ........................................................ 90<br /> 3.3 T o hòm thư mi n phí v i Yahoo ..................................................................... 90<br /> 3.4 G i và nh n thư v i Yahoo............................................................................... 90<br /> 3.5 G i nh n thư b ng Outlook Express ................................................................. 92<br /> 4<br /> <br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 4<br /> <br /> 3.6 Download và m t s ñ a ch Internet................................................................. 94<br /> Bài t p - Câu h i ôn t p ......................................................................................... 95<br /> Chương VI: Gi i thu t ............................................................................................. 96<br /> 1. Khái ni m gi i thu t ........................................................................................... 96<br /> 2. Các yêu c u v i gi i thu t................................................................................... 97<br /> 3. Các cách di n t gi i thu t .................................................................................. 97<br /> 4. Thi t k gi i thu t............................................................................................... 99<br /> 5. Gi i thu t s p x p..............................................................................................100<br /> 6. Gi i thu t tìm ki m............................................................................................101<br /> 7.Gi i thu t ñ quy ...............................................................................................102<br /> Bài t p chương VI. ...............................................................................................105<br /> <br /> Ph n II: Ngôn ng l p trình Turbo Pascal .............................................................106<br /> Chương I: C u trúc c a chương trình Pascal.........................................................106<br /> 1. Gi i thi u v ngôn ng l p trình ........................................................................106<br /> 2. Yêu c u ph n m m và cách kh i ñ ng...............................................................107<br /> 3. Nh ng quy ñ nh v cách vi t bi u th c và chương trình ....................................108<br /> 4. C u trúc chung c a m t chương trình Pascal .....................................................109<br /> Câu h i ôn t p chương I .......................................................................................109<br /> Chương II: Các ki u d li u cơ s và cách khai báo ........................................111<br /> 1. Khái ni m d li u, ki u d li u ..........................................................................111<br /> 2. Các ki u d li u ñơn gi n ..................................................................................111<br /> 3. Cách khai báo....................................................................................................115<br /> 4. Bi u th c và câu l nh ........................................................................................117<br /> Bài t p chương II ..................................................................................................117<br /> Chương III:.Các th t c vào ra d li u và các c u trúc ñi u khi n .......................118<br /> 1. Phép gán ...........................................................................................................118<br /> 2. Các th t c Vào-Ra d li u................................................................................118<br /> 3. Các câu lênh ñi u ki n.......................................................................................123<br /> 4. Các l nh l p ......................................................................................................126<br /> Bài t p chương III .................................................................................................134<br /> Chương IV: Ki u d li u có c u trúc: ki u m ng, ki u xâu kí t , ki u t p h p 135<br /> 1. Ki u m ng.........................................................................................................135<br /> 2. Ki u xâu kí t ....................................................................................................142<br /> 5<br /> <br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2