intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Tin học đại cương part 2

Chia sẻ: Akjshdj Aksjdh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

366
lượt xem
127
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình tin học đại cương part 2', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tin học đại cương part 2

 1. * Toán t OR (ho c ) B ng chân lý: X Y X OR Y FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE * Toán t XOR (ho c lo i tr ) B ng chân lý: X Y X XOR Y FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE * Th t ưu tiên c a 4 toán t trên là: NOT, AND, OR, XOR * Bi u th c logic: Là s k t h p gi a các h ng logic, bi n logic, hàm logic và các toán t logic. K t qu c a bi u th c logic là 1 h ng logic ( TRUE ho c FALSE). Có th tính gía tr c a bi u th c logic theo th t sau: - Thay giá tr vào các bi n n u có. - Th c hi n các phép tính s h c, các phép tính so sánh n u có. - Th c hi n các toán t logic theo thư t ưu tiên ñã nêu. Các phép tính s h c và phép so sánh các s ta ñã bi t, chú ý hơn v so sánh 2 xâu kí t. * So sánh 2 xâu kí t : Khi so sánh 2 xâu kí t ta ti n hành so sánh mã ASCII c a t ng c p kí t tương ng t 2 xâu, k t qu c a phép so sánh theo 3 trư ng h p sau: - N u g p m t c p có mã khác nhau thì xâu ch a kí t có mã nh hơn là xâu nh hơn. - N u hai xâu có t t c các c p kí t có mã b ng nhau thì 2 xâu b ng nhau. - N u trong qúa trình so sánh m t xâu ñã h t các kí t , m t xâu v n còn kí t thì xâu ít kí t hơn là xâu nh hơn. Ví d : “ABCD” < “AX” “ABCD” = ”ABCD” “ABC” < ”ABCDE” Ví d : Tính giá tr bi u th c logic sau (“AB” > “1234”) OR ( sinx >2) AND NOT ((X2 +Y2+ 2XY) ≥ 0 ) = TRUE OR FALSE AND NOT TRUE = TRUE OR FALSE AND FALSE = TRUE OR FALSE = TRUE 20 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 20
 2. Bài t p chương I Bài 1: Chuy n ñ i s trong các h ñ m a, Chuy n 3310 , 3510 sang s h 2,h 16 b, Chuy n 101110012, 10011012 h 10, h 16 c, Chuy n 20A16, 3EB16 sang h 2, h 10 Bài 2: Th c hi n các phép tính trong h 2 a, x=3610, y=1810 Tính x+y, x-y, x*y, x/y b, x=2010, y=510 Tính x+y, x-y, x*y, x/y Bài 3: Tính giá tr c a các bi u th c logic sau a, NOT (LOAI < 'C') AND ( GIA >= 500000) OR (LOAI =16) OR (DT>8) AND (KV=1) AND (DIEM>=15) Tính khi : 1- DT=6, KV=3, DIEM=17 2- DT=9, KV=1, DIEM=16 3- DT=6, KV=3, DIEM=15 c, (TEN='H*' ) AND (TINH='T*') OR NOT(TEN='D*') AND (TINH < > 'H*') Chú ý: D u * thay cho m t dãy kí t b t kỳ. Tính khi : 1- TEN='HA' , TINH= 'THAI BINH' 2- TEN='DUNG', TINH=' HA NOI' 3- TEN='MAI', TINH='THAI NGUYEN' d, (SIN2 X 'AXY') AND ( (X+Y)2 ≥ 2XY ) e, ( ( COS X + SIN X ) > 2 ) OR ( 'ABC' < 'XY' ) AND NOT ((3’a’) ) f, NOT ((lg100 + 1!) >2) AND ((3!+2)
 3. CHƯƠNG II: C U TRÚC MÁY VI TÍNH ð s d ng t t máy vi tính ph c v cho chuyên môn c a mình trư c tiên ph i hi u ch c năng và c u t o c a máy vi tính. ðây là m t giáo trình Tin h c d y cho sinh viên không ph i chuyên ngành Tin h c do ñó không ñi sâu vào c u t o chi ti t máy vi tính mà ch gi i thi u c u trúc c a máy vi tính hay các kh i chính c a máy vi tính. Chương này cung c p các ki n th c chính như sau: Ch c năng và sơ ñ c u trúc c a máy vi tính, CPU, b nh , các thi t b ngo i vi, cách t ch c m t phòng máy. 1- Ch c năng và sơ ñ c u trúc c a máy vi tính 1.1- Ch c năng c a máy vi tính Máy vi tính là máy vi ñi n t ho t ñ ng theo chương trình và có các ch c năng cơ b n sau ñây: * Ti p nh n thông tin vào và ñưa thông tin ra ( Vào / Ra : Input / Output). V i ch c năng này ngư i s d ng giao ti p ñư c v i máy vi tính. * X lý thông tin hay bi n ñ i thông tin, ñây là ch c năng quan tr ng nh t c a máy vi tính, th c hi n nhi m v t ñ ng hoá x lý thông tin thay cho con ngư i. * Lưu tr thông tin. Các thông tin s d ng trên máy vi tính n u c n s ñư c lưu tr ñ trao ñ i và s d ng cho nhi u l n sau. 1.2- Sơ ñ c u trúc máy vi tính ð ñ m nh n ñư c các ch c năng cơ b n trên, máy vi tính ñư c thi t k v i các kh i chính theo sơ ñ c u trúc sau (Hình 1.2) ðơn v vào ðơn v ra B nh (Input) (Output) Ngư i s (Memory) Ngư i d ng s d ng ðơn v tính toán s h c và logic (ALU) ðơn v ñi u khi n (Control unit ) Hình 1.2 Trong sơ ñ trên dùng 2 kí hi u: Tín hi u thông tin Tín hi u ñi u khi n 22 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 22
 4. * Các tín hi u thông tin t ngư i s d ng qua ñơn v vào ( bàn phím, chu t, ñĩa,...) ñư c ñưa vào b nh , t b nh các thông tin ñư c chuy n vào ñơn v tính toán s h c và logic ñ x lý, x lý xong k t qu ñư c chuy n vào b nh , t b nh chuy n ñ n ñơn v ra ( màn hình, máy in, máy v , ...) và t i ngư i s d ng. * Các tín hi u ñi u khi n ñư c thi t l p gi a ñơn v ñi u khi n và các kh i khác trong dàn máy vi tính ñ chuy n các tín hi u ñi u khi n c a ñơn v ñi u khi n t i các kh i khác và chuy n các tín hi u ph n h i t các kh i khác v ñơn v ñi u khi n. * Các kh i trong máy vi tính ñư c n i v i nhau b ng các cáp truy n d n ( BUS), g m 3 lo i cáp ñó là cáp ñ a ch (Bus Address), cáp D li u (Bus Data) và cáp ñi u khi n (Bus Control). * Trong máy vi tính 2 kh i quan tr ng nh t là ñơn v tinh toán s h c và logic, ñơn v ñi u khi n n m trong cùng m t v c a m ch vi x lí (Micro Processor), ñư c g i là ñơn v x lý trung tâm (CPU : Central Processor Unit) hay b vi x lý(Micro Processor). * CPU và b nh n m trong thân máy. ðơn v vào/ ra n m bên ngoài máy ñư c g i chung là thi t b ngo i vi, ngày nay các thi t b ngo i vi c a máy vi tính r t phong phú và ña d ng. * Ngoài các kh i cơ b n k trên, ñ cho máy vi tính ho t ñ ng c n có m t b ngu n n i v i máy. 2- Các b ph n cơ b n c a máy vi tính 2.1- B x lý trung tâm(CPU: Central Processor Unit ) a) Ch c năng c a CPU CPU là b ch huy c a máy vi tính, có các ch c năng sau: - Th c hi n vi c nh n l nh, gi i mã l nh và ñi u khi n các kh i khác th c hi n l nh. - Th c hi n các phép tính s h c, logic và các phép tính khác. - Sinh ra các tín hi u ñ a ch trên máy. b) C u t o c a CPU CPU bao g m các ph n sau: * ðơn v ñi u khi n (Control unit): Th c hi n vi c nh n l nh, gi i mã l nh và ñi u khi n các kh i khác th c hi n l nh và sinh ra các tín hi u ñ a ch trên máy ñ qu n lý b nh . * ðơn v tính toán s h c và logic (Arithmeric – Logic Unit): Bao g m các vi m ch tính ñ th c hi n các phép tính s h c, logic và các phép tính khác. * Thanh ghi (Register) là m t c u trúc g m 16 bít (ho c 32 bit) nh li n k nhau ñư c thi t l p ngay trong m ch vi x lý. Các thanh ghi này ñư c phân thành 4 nhóm theo m c ñích s d ng sau: - Nhóm 1: 4 thanh ghi ña năng kí hi u là AX,BX,CX,DX ñư c s d ng cho nhi u m c ñích khác nhau. - Nhóm 2: 4 thanh ghi ñ a ch ño n (Segment) b nh , thanh ghi CS (Code segment) ch a ñi c ch ño n mã l nh, thanh ghi DS (Data Segment) ch a ñ a ch ño n d li u, thanh ghi SS (Stack Segment) ch a ñ a ch ño n ngăn x p, thanh ghi ES (Extra Segment) ch a ñ a ch ño n d li u m r ng. - Nhóm 3: 5 thanh ghi ñ a ch tương ñ i (offset), thanh ghi IP (Instruction Pointer) tr t i ô ch a l nh trong ño n CS; thanh ghi SI (Source Index) tr t i ô ch a d li u ngu n trong 23 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 23
 5. ño n DS, Thanh ghi DI (Destination Index) tr t i ô ch a d li u ñích trong ño n DS, Thanh ghi SP (Stack Pointer) tr t i ô ch a d li u trong ño n ngăn x p SS và thanh ghi BP (Base Pointer) tr t i ô d li u trong ño n ch a d li u m r ng ES. Nhóm 4: 1 thanh ghi c (Flag) ñ ghi các tr ng thái (ta g i là c ) x y ra trong các phép toán s h c. 2.2- B nh ( Memory) B nh hay còn g i là b nh trong ( b nh ) chính c a máy vi tính. * Ch c năng c a b nh : B nh dùng ñ ch a các thông tin c n thi t như chương trình, d li u trong quá trình máy ho t ñ ng. * T ch c c a b nh : - Các thông tin ñư c c t trong b nh dư i d ng mã nh phân ( các bít 0 ho c 1). - M t nhóm các bít có th là 16 bít ho c 32 bít,... g i là m t ô nh . M i ô nh ñư c ñánh m t s th t trong h 16 g i là ñ a ch c a ô nh . Thông tin ghi bên trong ô nh là n i dung c a ô nh . Dùng ñ a ch ñ truy nh p vào ô nh ñ ñ c n i dung ho c ghi nôi dung vào ô nh . - Kích thư c c a b nh hay dung lư ng c a b nh là s lư ng thông tin mà b nh có kh năng ch a ñư c, thư ng dùng ñơn v MB ho c GB. * Phân lo i b nh : Theo tính ch t thông tin ch a trong b nh ngư i ta chia thành b nh ROM và RAM. - ROM ( Read Only Memory): là b nh c ñ nh cho phép ch ñ c thông tin mà không ghi thông tin vào ñư c. ROM là b nh c ng do hãng ch t o cài ñ t s n các chương trình bên trong, bao g m các chương trình ki m tra và các chương trình cơ s c t lõi nh t c a máy vi tính. Các thông tin trong ROM s không b m t ñi khi ta t t ngu n c a máy. - RAM (Random Access Memory): Là b nh m m, có th thay ñ i, truy nh p m t cách ng u nhiên. RAM làm t các m ch vi m ch (g i là Chip nh ). RAM dùng ñ ghi chương trình c a h ñi u hành n p vào t ñĩa kh i ñ ng, chương trình và d li u c a ngư i s d ng. Có th ñ c và ghi thông tin vào RAM. Thông tin trong RAM s b m t ñi khi ta t t ngu n c a máy, do v y ta ph i lưu tr thông tin ra b nh ngoài. 2.3- Thi t b ngo i vi a) Bàn phím (Keyboard) * Bàn phím là thi t b vào thông d ng c a máy vi tính. Dùng bàn phím có th ñưa vào máy các l nh ñi u khi n, chương trình, d li u. * Nguyên t c c a bàn phím: n m t phím thì gây ra s ti p ñi n gi a m t dây d c và m t dây ngang t o ra m t xung ñi n , xung ñi n này qua chương trình ñi u khi n bàn phím s ñưa vào máy mã ASCII c a kí t c a phím ñó. * Bàn phím g m 5 khu v c sau: - Khu phím máy ch g m các phím ch , phím d u và phím s như các phím trên bàn phím máy ch trong ñó có phím cách (Space bar) - Khu phím ch c năng F1,F2,..F12 có tác d ng th c hi n m t ch c năng hoàn ch nh nào ñó khi ta gõ phím ñó, tác d ng c a nó ñư c cài ñ t tuỳ theo chương trình. Thí d DOS dùng phím F1 ñ nh c l i t ng kí t c a câu l nh v a gõ trư c, F3 ñ nh c l i toàn b câu l nh v a gõ. - Khu v c phím s bên ph i bàn phím 24 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 24
 6. - Khu phím d ch chuy n con tr màn hình g m các phím d ch lên, d ch xu ng, d ch trái, d ch ph i, d ch v ñ u màn hình (Home), d ch xu ng cu i (End), d ch lên m t trang (PgUp), d ch xu ng m t trang (PgDn), D ch trái và xoá (Back space), phím TAB d ch con tr ñi m t kho ng 8 c t (g i là m t tab) - Khu phím ñi u khi n: ESC ñ thoát ra kh i chương trình ho c l nh ñang th c hi n CapsLock ñ chuy n ñ i thư ng xuyên ki u ch nh sang to và ngư c l i Shift có tác d ng chuy n t m th i ch to thành nh ho c ngư c l i khi ñè gi phím ñó và gõ ch . V i các phím có 2 kí t thì n u gõ ñư c kí t dư i, n u ñè shift và gõ thì cho kí t trên. Insert - chèn kí t vào v trí con tr Delete - xoá kí t t i v trí con tr Print Screen - In màn hình Scroll Lock - b t ho c t t tr ng thái cu n màn hình Pause/Break - Ch ho c ng t chương trình Ctrl và Alt dùng ñ m r ng ch c năng c a bàn phím. Num Lock - ñ kích ho t bàn phím s , bàn phím s ch có tác d ng khi nào ñèn Num Lock sáng. b) Màn hình ( Display) * Màn hình là thi t b ra thông d ng t i thi u c a may vi tính. Các kí hi u ta gõ vào t bàn phím, các k t qu x lý, các thông báo c a máy vi tính ñ u ñư c hi n ra trên màn hình. * Màn hình có c u t o v t lý gi ng như m t màn hình vô tuy n thông thư ng cũng g m có ng phóng tia ñi n t , m ch quét ngang và quét d c, tia ñi n t ñ p vào màn hình t o thành m t ñi m sáng, b ñi u khi n CRT t o tín hi u b t ho c t t tia ñi n t theo tín hi u l y ra t b nh màn hình 1 hay 0, tia ñi n t quét t trái sang ph i t o thành m t dòng, t dòng trên cùng xu ng dòng dư i cùng t o thành m t mành. T n s quét mành b ng 60Hz nghĩa là trong 1 giây ñ ng h màn hình ñư c làm m i l i t ñ u 60 l n, th i gian h i d c ñ tia ñi n t chuy n v góc trái trên cùng là 1,25ms * Có 2 ki u màn hình: ki u màn hình văn b n và màn hình ñ ho : - Màn hình văn b n (Text mode) ñư c phân thành 2 ch ñ : 80 c t ( kí t ) 25 dòng là d ng chu n ho c 40 c t ( kí t ) 25 dòng. - Màn hình ð ho (Graphic Mode) ñư c thi t k g m nhi u ñi m sáng (Pixel) theo hai chi u ngang và d c. Màn hình ñ ho ñư c phân thành nhi u ch ñ khác nhau tuỳ theo ñ phân gi i, ch ng h n chi u ngang 640 pixel chi u d c 200 pixel (640x200), 640x350, 640x480, 1024x768 . Màn hình càng có ñ phân gi i cao thì hình nh càng min. - M u c a màn hình ñư c t o ra b i s pha tr n c a 4 y u t sau: 3 m u cơ b n là ñ (Red), xanh lá cây (Green), xanh da tr i (Blue) và ñ chói. V i t h p c a 3 m u cơ b n ñ chói khác nhau c a t ng m u mà máy tính có th t o ra t i 256 m u khác nhau. c) ñĩa và ñĩa t ñĩa và ñĩa t là thi t b vào / ra : Có th ñ c thông tin t ñĩa t và ghi thông tin vào ñĩa t . * ñĩa là kh i hình ch nh t có ch a các thi t b và linh ki n ñ làm vi c v i ñĩa t . Máy vi tính có 2 lo i ñĩa t là ñĩa c ng (Hard Disk/ Fixed Disk) và ñĩa m m (Soft Disk/Flopy Disk). 25 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 25
 7. - ñĩa c ng ñư c l p trong thân máy, n u máy có 1 ñĩa c ng thì tên ñĩa là C: , n u máy có 2 ñĩa c ng thì tên là C: , D: . ñĩa c ng ch a các ñĩa c ng có dung lư ng lưu tr l n t 40 MB ñ n hàng ch c GB. - ñĩa m m l p ngay bên ngoài v máy, 2 m m có tên là A: , B: , ñĩa m m ch a các ñĩa m m có dung lư ng lưu tr nh hơn ñĩa c ng, hi n nay thông d ng là 1,44MB. * ðĩa t có hình d ng tròn ñư c c u t o b ng ch t d o ( ñĩa m m ) ho c nhôm ( ñĩa c ng) có ph các h t s t t trên b m t ñ lưu tr thông tin d a theo ñ c tính nhi m t c a các h t s t t . Các thông tin lưu tr trên ñĩa t d ng mã nhi phân ( bít 0 ho c 1). - M i ñĩa t m m g m có hai m t t hoá ñư c ñánh s là m t 0/1, có 2 ñ u t ti p xúc trên dư i ñ ñ c và ghi thông tin, m i m t phân thành nhi u rãnh (Track) ñánh s t 0 tr ñi ,rãnh ngoài g n mép ñĩa là rãnh s 0, m i m t ñư c phân thành nhi u cung (sector) ñư c ñánh s t 1 tr ñi, (ñĩa 1,2M phân thành 80 rãnh và15 sectơ, ñĩa 1,44 M phân thành 80 rãnh và 18 sectơ ), m i cung ch a 512 byte. - ðĩa c ng g m nhi u m t ñĩa cùng tr c quay t o thành kh i tr g i là cylinder, s m t tuỳ theo dung lư ng c a ñĩa, ch ng h n ñĩa có 8 ñ u t (Head) ñánh s t 0 ñ n 7 g m 4 m t ñĩa, m i m t c a ñĩa c ng ñư c phân thành 17 sectơ, m i m t g m nhi u rãnh (ðĩa c ng XT g m 305 rãnh, ñĩa c ng AT g m 615 rãnh ), m i rãnh trên m t cung ch a 1024 byte. d) Máy in (Printer) * Máy in là thi t b ra c a máy vi tính, dùng ñ in ra k t qu x lý, d li u, chương trình, thông báo c a máy vi tính. * Máy in dùng trong máy tính g m nhi u lo i khác nhau ho t ñ ng theo các nguyên lý khác nhau. Ta có th phân thành các lo i cơ b n sau: - Máy in m u (Ploter) g m 8 bút v màu khác nhau ho t ñ ng trên nguyên t c bút v . - Máy in Lazer ho t ñ ng trên nguyên t c dùng tia Laeser ép nóng ch y b t m c khô bám trên lô - Máy in kim (9 kim ho c 24 kim) ho t ñ ng trên nguyên t c kim phun b n vào băng m c và t o ra trên gi y các n t ch m ñen. Hi n nay máy in Laser ñư c s d ng r ng rãi vì có ưu ñi m là in nhanh và ch t lư ng t t nhưng giá ñ t hơn máy in kim. Máy in kim giá r hơn và b n hơn nhưng ch t lư ng không cao và in ch m hơn. e) Thi t b chu t Chu t là m t thi t b vào c a máy vi tính. Có th ch n l nh, ch n các ñ i tư ng, di chuy n và thay ñ i kích thư c các ñ i tư ng b ng chu t. Thông thư ng chu t có 2 nút b m. Nút trái dùng cho ph n l n các thao tác, nút ph i tuỳ theo t ng chương trình mà có các ch c năng khác nhau, thông thư ng nh n nút ph i ñ hi n ra các l nh có th th c hi n ñư c t i v trí v a ch n c a chu t. l nh này tuỳ thu c ph n m m ñang s d ng. f) Các thi t b khác Các thi t b ngo i vi c a máy vi tính hi n nay r t phong phú, ngoài các thi t b cơ b n nêu trên còn các thi t b khác như : ðĩa CD-ROM, máy chi u (Projecter), máy quét nh 26 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 26
 8. (Scaner), ... T t c các thi t b ngo i vi giúp cho vi c ñưa thông tin vào máy nhi u d ng t các kí t ñ n âm thanh, hình nh. 3- T ch c m t phòng máy tính và cách b o qu n 3.1- T ch c m t phòng máy Khi thi t l p m t phòng máy tính, c n ch n v trí thoáng mát, tránh ánh n ng m t tr i, tránh nơi có nam châm và t trư ng. Không nên ñ t máy g n c a s , nhà b p. Nên ñ t máy vi tính cách xa tư ng ñ tránh m và nên ñ máy sao cho nh ng ngư i ng i làm máy không quay lưng vào ñuôi máy. Nhìn chung, máy tính nên ñư c ch y qua n áp ñ tránh nh ng thay ñ i ñ t ng t ñi n áp làm nh hư ng ñ n máy tính. Nên l p ñi u hoà, máy hút m trong phòng máy ñ ñ m b o nhi t ñ và ñ m trong phòng ñư c chu n. T t nh t là t 200 C ñ n 250C. Trong phòng máy nên tr i th m cách ñi n và máy nên n i ñ t ñ kh tĩnh ñi n. Trong phòng máy ph i dùng các bi n pháp ñ ngăn ch n b i b m thâm nh p vào máy tính. Vì v y, không nên ñi giày, dép vào phòng máy tính, không hút thu c trong phòng máy, không ñ các ch t hay gây cháy n trong phòng máy. Không ñ ki n, gián và các lo i côn trùng khác vào phòng máy tính. 3.2 B o qu n ñĩa t , màn hình, bàn phím *ð i v i ñĩa t : - ðĩa c ng: Tu i th c a ñĩa c ng thư ng t 8.000 ñ n 20.000 gi . ð u máy ph i ñ t trên bàn b ng ph ng, v ng ch c, không lung lay. Khi máy ñang v n hành, n u vô ý ñ p manh vào ñ u máy, ho c vô ý làm lung lay m nh thì ñ u t s ñ p m nh vào ñĩa c ng làm bong l p t ph ngoài ho c chính ñ u t b v ho c l ch d n ñ n tình tr ng c ng không s d ng ñư c. Khi nhi t ñ tăng cao thì l p t tính trên m t ñĩa s b bong ra ho c ñĩa b cong. Trong trư ng h p này, d li u trên ñĩa c ng không th l y ra ñư c và b n cũng không truy nh p thông tin lên ñĩa ñư c. Khi di chuy n ñ u máy, ñ ñ m b o an toàn cho ñĩa c ng, b n c n ch y chương trình “Park” ñ di chuy n ñ u t ra mé ngoài c a ñĩa c ng vì v trí này không có d li u. Nhìn chung, b n nên thư ng xuyên ki m tra tình tr ng c a ñĩa c ng b ng các chương trình ti n ích như Scandisk, NDD… Khi m máy, b n ph i tuân th các nguyên t c v v n hành máy như sau: c m n áp vào ngu n lư i, b t n áp, b t công t c ñ u máy. Khi t t máy, b n làm ñ ng tác ngư c l i: t t máy tính, t t n áp, rút phích c m n áp ra kh i ñi n lư i. - ðĩa m m thư ng có ch t lư ng không ñư c t t b ng ñĩa c ng, Vì v y, n u b n lưu tr d li u trên ñĩa m m thì c n ph i thư ng xuyên ki m tra tình tr ng c a ñĩa và d li u ñư c lưu tr trên ñĩa. Khi dùng ñĩa, b n không ñư c ch m tay vào ph n phía trong c a ñĩa mà ch ñư c c m ph n v nh a bên ngoài. Không ñ b i rơi vào ph n lõi nh a bên trong, không ñ ñĩa g n nơi có t tính, tránh xa các nơi có tia X quang. Không ñ v t n ng ñè lên ñĩa, không ñư c ñ ñĩa b cong, tránh tuy t ñ i ñ ñĩa m m nơi m ư t, nhi t ñ cao. Tránh va ch m m nh vào ñĩa. Khi di chuy n máy, c n có ñĩa gi ñưa vào ñĩa ñ ñ u t không b l c, rung. Khi ñĩa b b n do b i, b n không nên ñưa ñĩa vào vì có th s làm b n ñ u t ho c th m chí có th làm h ng ñ u t . *Màn hình:Khi không dùng máy, b n ph i ph kín máy ñ che b i, khói và nh t là ch t l ng bám vào. Không ñư c bít các l thông hơi hai bên hông và phía trên màn hình. Thư ng 27 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 27
 9. xuyên lau chùi b i b m các khe rãnh thông hơi. B n cũng c n lưu ý r ng: khi làm vi c, màn hình và ñ u máy phát nhi t nhi u nên hút b i r t m nh. Khi làm vi c, ñi n th trong màn hình có th lên t i hàng nghìn vôn nên có th gây ch t ngư i trong giây lát. Vì v y, khi máy ñang làm vi c, b n không ñư c m n p nh a, tránh ñ nh ng nơi m th p. B n không nên ñ màn hình nh ng v trí có th b nư c mưa h t vào. Không ñư c ñ ng ch m m nh vào phía trư c màn hình. Khi v n chuy n màn hình kh i khu v c làm vi c, b n b t bu c ph i cho màn hình vào h p có ñ m x p. * Bàn phím: dư i các phím ñ u có các lò xo ñ ñàn h i khi gõ phím. Vì v y, b n không nên gõ m nh lên m t phím. Ph i ñ y bàn phím khi không dùng t i. Không ñư c ñ bàn phím b b i b n, ch t l ng ho c nư c h t vào s làm bàn phím b k t, không s d ng dư c. Khi b o qu n bàn phím, b n nên dùng c n ñ lau m t bàn phím nhưng không ñư c ñ c n ch y xu ng phía dư i bàn phím. Câu h i ôn t p chương II 1. Nêu các ch c năng cơ b n c a máy vi tính. 2. T i sao CPU l i là b não c a máy vi tính? Các thành ph n c a CPU. 3. ð ch a các thông tin c n thi t khi máy làm vi c thì c n có b ph n nào? T i sao ph i lưu tr thông tin ra b nh ngoài? 4. T i sao l i g i là các thi t b ngo i vi? Trình bày các thi t b ngo i vi thông d ng c a máy vi tính. 5. Cách b o qu n ñĩa t , màn hình, bàn phím. 28 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 28
 10. CHƯƠNG III: H ðI U HÀNH ð s d ng máy vi tính trư c tiên ph i hi u và bi t s d ng b chương trình ñi u khi n các ho t ñ ng chung c a máy vi tính. B chương trình ñó chính là h ñi u hành. Chương này tình bày các ki n th c chính v h ñi u hành: Khái ni m h ñi u hành, các h ñi u hành thông d ng hi n nay, h ñi u hành Microsoft Windows 98/2000, kh i ñ ng và các thành ph n cơ b n c a windows 98/2000, thay ñ i các bi u tư ng ho c m c ch n trong Windows 98/2000, s d ng Windows Explorer trong windows 98/2000. 1 - Khái ni m h ñi u hành 1.1 - Khái ni m h ñi u hành * H ñi u hành là h th ng các chương trình ñi u khi n các hành vi cơ b n c a dàn máy vi tính. Ch khi h ñi u hành ñư c n p vào trong b nh thì máy tính m i ho t ñ ng. H ñi u hành m c ñích giúp ngư i s d ng máy tính d dàng và hi u qu . * Ch c năng cơ b n c a H ñi u hành: - H ñi u hành ñi u khi n t t c ho t ñ ng c a máy tính và các thi t b ngo i vi. - H ñi u hành là ngư i thông d ch, c u n i gi a ngư i s d ng và máy vi tính. 1.2 - Phân lo i h ñi u hành Có th chia h ñi u hành thành 2 lo i: H ñi u hành máy tính cá nhân, h ñi u hành m ng * H ñi u hành máy tính cá nhân là h ñi u hành vi t ñ ñi u khi n m t máy tính riêng l còn g i là máy tính cá nhân. Các h ñi u hành máy tính cá nhân thông d ng như: MS-DOS, WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP * H ñi u hành m ng là h ñi u hành vi t ñ ñi u khi n m t m ng máy tính bao g m 1 máy ch k t n i v i các máy tr m, h ñi u hành ñư c cài ñ t trong máy ch . Theo kho ng cách ñ a lý có th phân ra các lo i m ng máy tính sau: M ng c c b , m ng ñô th , m ng di n r ng, m ng toàn c u. - M ng c c b ( LAN - Local Area Network ): là m ng ñư c cài ñ t trong ph m vi tương ñ i nh h p như trong m t toà nhà, m t xí nghi p...v i kho ng cách l n nh t gi a các máy tính trên m ng trong vòng vài km tr l i. - M ng ñô th ( MAN - Metropolitan Area Network ): là m ng ñư c cài ñ t trong ph m vi m t ñ th , m t trung tâm văn hoá xã h i, có bán kính t i ña kho ng 100 km tr l i. - M ng di n r ng ( WAN - Wide Area Network ): là m ng có di n tích bao ph r ng l n, ph m vi c a m ng có th vư t biên gi i qu c gia th m chí c l c ñ a. - M ng toàn c u ( GAN - Global Area Network ): là m ng có ph m vi tr i r ng toàn c u ñó là Internet Các h ñi u hành m ng thông d ng hi n nay là: WINDOWS NT, UNIX, WINDOWS 2000 SERVER 1.3 - M t s h ñi u hành thông d ng * H ñi u hành MS-DOS H ñi u hành MS DOS là m t h ñi u hành ra ñ i cách ñây khá lâu và r t ph d ng trư c khi có s n ph m cùng hãng c a nó là h ñi u hành WINDOWS ra ñ i. DOS qu n lý, lưu tr thông tin dư i d ng các t p tin và thư m c. Giao di n c a DOS v i ngư i s d ng là giao di n dòng l nh. 29 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 29
 11. * H ñi u hành WINDOWS 98/2000 H ñi u hành WINDOWS 98/2000 do hãng ph n m m MICROSOFT phát hành. ðây là m t h ñi u hành theo phong cách hoàn toàn m i và nó nhanh chóng tr thành m t trong nh ng h ñi u hành ph d ng và ñư c yêu thích nh t hi n nay. Trư c kia ñ làm vi c ñư c v i h ñi u hành MS DOS, c n ph i nh r t nhi u l nh v i cú pháp dài dòng và r c r i, cùng v i vi c ph i ñ i di n v i m t màn hình t i om s làm cho công vi c tr nên nhàm chán. H ñi u hành WINDOWS ra ñ i, tương thích v i h ñi u hành MS DOS, ñã mang l i r t nhi u ti n l i trong vi c s d ng. H ñi u hành WINDOWS vì s d ng giao di n ñ h a do ñó r t d s d ng. M t s ñ c ñi m n i tr i c a WINDOWS 98/2000 - Cung c p m t giao di n ñ ho ngư i-máy thân thi n (GUI- Graphic User Interface). - Cung c p m t phương pháp ñi u khi n th ng nh t cho m i ng d ng trên môi trư ng WINDOWS 95 - Ho t ñ ng ch ñ ña nhi m - Môi trư ng Nhúng - Liên k t các ñ i tư ng (OLE - Object Linking and Embeding) - T ñ ng nh n d ng và cài ñ t trình ñi u khi n các thi t b (Plus and Play). - H tr m ng. * H ñi u hành WINDOWS NT Windows NT là h ñi u hành m ng ñư c ngư i dùng tin c y. Qua s d ng, nó ch ng t là h ñi u hành m ng tích h p nhi u tính năng như các giao th c truy n tin chu n, tính năng tìm ñư ng (routing), truy c p t xa, t c ñ , b o m t m c C2, giao di n ñơn gi n, d qu n tr , ñ c bi t ñây là h ñi u hành n n t ng cho r t nhi u chương trình và ng d ng ph bi n hi n nay như MS SQL Server. MS Mail Server, MS Exchange Server 4.0, Internet Infomation Server (bao g m FTP Server, Gopher Server, W.W.W. Server), MS Proxy Server, ... Windows NT là h ñi u hành 32 bit, ña nhi m có ưu tiên nh m khai thác h t kh năng c a các b vi x lý như Intel x86, RISC và các h th ng ña x lý ñ i x ng (symmetric multiproccessing system). Bên ngoài là m t giao di n ngư i s d ng gi ng như Windows, Windows NT ñã ñư c thi t k l i ph n h t nhân (kernel) c n thi t v i các h ñi u hành ñã có Windows NT th c hi n ñư c h u h t các chương trình ñang ch y trên các h máy tính x86 và RISC dư i MS-DOS, Windows, MS OS/2 version 1.x và các ng d ng cùng v i các ch c năng phát tri n v b o m t và qu n tr . Tính m : ð duy trì tương thích ví d v i các ng d ng vi t trên UNIX theo chu n POSIX. Tuy nhiên ñ t n d ng h t kh năng c a WINDOWS NT ta c n th c hi n các ng d ng vi t riêng cho h ñi u hành 32 bit này mà MS SQL Server là m t ví d . * H ñi u hành UNIX UNIX là h ñi u hành m ng ña nhi m, ña ngư i dùng. UNIX v i s c m nh và tính tin c y truy n th ng, c ng thêm nh ng kh năng mũi nh n v truy n thông, k t n i m ng qua TCP/IP, thư ñi n t , cơ s d li u, tính an toàn cao. ð c bi t, các ng d ng chuyên nghi p ñ u ñư c vi t r t hoàn thi n trên UNIX. H ñi u hành UNIX ñã ñư c phát tri n t i phòng thí nghi m AT&T Bell t i Murray bang New Jersey - m t trong nh ng phòng nghiên c u l n nh t trên th gi i. T khi phiên b n ñ u tiên c a h ñi u hành UNIX ñư c Ken Thompson thi t k năm 1969, nó ñã tr i qua 30 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 30
 12. m t quá trình phát tri n và ngày càng hoàn thi n. Khi h ñi u hành UNIX ñã phát tri n, r t nhi u máy tính v n còn ch y ch ñ ñơn nhi m, nghĩa là máy tính ch ph c v ñư c m t ngư i trong cùng m t kho ng th i gian, do ñó ngư i s d ng không khai thác h t ñư c năng l c cũng như t c ñ c a máy tính. Hơn th n a, môi trư ng làm vi c c a các l p trình viên b cô l p v i các l p trình viên khác. ði u ñó t o nên s khó khăn trong vi c chia x d li u và chương trình, ñi u ñó gi m năng su t làm vi c c a nh ng ngư i làm vi c trong cùng m t d án hay cùng m t m c ñích. H ñi u hành UNIX ra ñ i ñã cung c p ba ti n b ch y u so v i h th ng ñơn nhi m cũ là: - UNIX cho phép nhi u hơn m t ngư i có th s d ng máy tính ho c nhi u chương trình cùng x lý trong cùng m t lúc (ña nhi m). -UNIX cho phép t ng cá nhân có th thông tin tr c ti p v i các máy tính khác thông qua thi t b ñ u cu i . - Cu i cùng UNIX làm cho s chia x d li u và chương trình gi a các cá nhân v i nhau d dàng hơn. H ñi u hành UNIX ñư c xây d ng trên b n ph n chính bao g m: Ph n lõi (kernel) • H th ng t p (file system) • Ph n v (shell) • Các l nh (commands) • Hi n nay có r t nhi u h ñi u hành UNIX do nhi u hãng phát tri n. 2 - H ñi u hành Microsoft windows 98/2000 2.1 - Kh i ñ ng máy và các thành ph n cơ b n a) Kh i ñ ng h ñi u hành H ñi u hành ñư c cài ñ t trong C: c a máy vi tính. Khi m máy ( n nút Power ) thì h ñi u hành ñư c n p vào trong b nh c a máy vi tính, khi n p xong s hi n ra màn hình chính c a Windows ( Desk top) như sau (hình 1.3) 31 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 31
 13. Hình 1.3 - Phía trên là các bi u tư ng c a các trình ng d ng. Khi mu n m 1 trình ng d ng ta ch vi c kích ñúp chu t vào bi u tư ng c a nó. - Dư i cùng là thanh ng d ng TASKBAR b) Thanh ng d ng TASKBAR Thanh ng d ng Taskbar như sau: Thanh ng d ng này ch a nút Start và danh sách các ng d ng ñã kích ho t. T t c các c a s ng d ng khi ñưa v ch ñ c c ti u ñ u xu t hi n trên thanh Taskbar. Khi này, các b n ch c n nháy ñúp chu t lên bi u tư ng c a nó trên thanh này. - Di chuy n Taskbar Thanh Taskbar có th thay ñ i các v trí khác nhau trên màn hình. Mu n thay ñ i v trí, các b n ch c n thao tác nháy và kéo lên n n c a Taskbar. T i nơi xu t hi n mũi tên hai chi u, các b n nháy và kéo lên các biên phía trong ñ thay ñ i kích thư c c a Taskbar. - Các thao tác chính. Khi b n nháy nút ph i chu t lên n n c a Taskbar s xu t hi n b ng ch n. Các m c ch n trong b ng ch n có ý nghĩa như sau: + Toolbars: Khi ñưa con tr ñ n m c ch n này thì h p tho i xu t hi n. N u ch n Desktop thì các bi u tư ng trên màn hình chính c a Windows xu t hi n trên thanh Taskbar. 32 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 32
 14. N u ch n New Toolbar thì h p tho i New Toolbar xu t hi n. Gi s b n ch n Printer thì h p tho i Printer xu t hi n theo d ng rút g n trên thanh Taskbar. + Cascade Windows: Các c a s ñang m x p l p lên nhau. + Tile Windows Horizontally: Các c a s ng d ng x p l p lên nhau theo chi u ngang. + Tile Windows Vertically: Các c a s ng d ng x p c nh nhau theo chi u ñ ng. + Minimize All Windows: C c ti u hóa các c a s ñang m và ñưa v Taskbar. + Properties: ð nh nghĩa cách th hi n c a Taskbar và thay ñ i các thành ph n trong Start Menu Programs. Khi ch n m c này, h p tho i Taskbar Properties xu t hi n. Các m c ch n trong h p tho i này có các ch c năng như sau: Always on top: Taskbar luôn xu t hi n trên màn hình t t c các ng d ng. Auto hide: Taskbar b che d u ñ n khi con tr chu t di chuy n ñ n v trí c a nó. Show small icon in Start menu: Thay ñ i kích thư c các bi u tư ng trên b ng ch n Start. Show Clock: Hi n hay n ñ ng h trên Taskbar. c) Nút Start Nút Start th c hi n nhi u ch c năng quan tr ng: Th c hi n các ng d ng, m t p, g i c a s tr giúp, tìm t p, thoát kh i Windows 98, … và các công c thi t l p c u hình khác. Khi b n nháy chu t nút Start, trên màn hình xu t hi n b ng ch n Start Menu Programs. Tùy theo vi c cài ñ t mà trong b ng ch n Start s xu t hi n các m c khác nhau. B ng ch n Start có d ng như sau (Hình 2.3) Hình 2.3 Các m c ch n chính trong b ng ch n này có ch c năng như sau: - Programs: Th c hi n các chương trình ng d ng trên Windows. - Documents: M các tài li u văn b n, ñ h a. - Settings: Thi t l p c u hình Control Panel, máy in, Taskbar. - Find / Search: Tìm ki m t p ho c thư m c. - Help: M c a s tr giúp. - Run: Ch y các t p chương trình. - Shut Down: Khi ch n m c này, m t m c ch n xu t hi n, b n có th ch n m t trong các ch c năng: 33 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 33
 15. Shut down T t máy. Restart Kh i ñ ng l i h ñi u hành Windows. Stand by Kh i ñ ng l i Windows và vào ch ñ MS – DOS. d) M trình ng d ng ð m 1 trình ng d ng ta có th th c hi n 1 trong 3 cách sau: Cách 1: Kích ñúp chu t vào bi u tư ng c a trình ng d ng trên màn hình chính c a Windows Cách 2: Ch n nút START/ ch n m c PROGRAMS/ ch n trình ng d ng Cách 3: Ch n nút START/ ch n m c RUN / ch n BROWSE/ ch n thư m c và trình ng d ng/ ch n OK e) T t máy Ch n nút START/ SHUTDOWN / SHUTDOWN/ OK Sau ñó t t màn hình. f) Kk i ñ ng l i Trong quá trình làm vi c máy b treo (không ho t ñ ng ti p), ñ kh i ñ ng l i máy ta n nút RESET ( ho c n ñ ng th i 3 phím CTRL, ALT, DEL). 2.2 - T o, thay ñ i các bi u tư ng ho c m c ch n cho m t n i dung a) T o bi u tư ng ho c m c ch n cho m t chương trình ñ c l p. ð i v i các chương trình ñ c l p, ch ng h n như: Microsoft Excel, Microsoft Word, Foxpro, ta có th t o m t m c ch n n m trong m t b ng ch n nào ñó ho c t o m t bi u tư ng trên màn hình Windows ñ khi ch n m c ch n ho c bi u tư ng tương ng thì chương trình th c hi n mà không ph i th c hi n các thao tác tìm ki m ph c t p. Trình t th c hi n như sau: - Nh n nút Start. - Ch n m c Settings. Khi này, m t b ng ch n xu t hi n. - Ch n Taskbar. Khi này b ng ch n Taskbar Properties xu t hi n. - Ch n Start menu Programs, nh n nút Add… trong khung Customize Start Menu. Khi này h p Create Shortcut xu t hi n. - Nh n nút Browse… - Ch n thư m c ch a chương trình. - Ch n t p chương trình . - Ch n Next. Khi này, b ng ch n Select Program Folder xu t hi n. - Trong khung Select folder to place shortcut in, ta ph i ch n v trí ñ ch a bi u tư ng: + N u ta nh n chu t trên Desktop, bi u tư ng s xu t hi n trên màn hình chính c a Windows . + N u ch n Programs, bi u tư ng s xu t hi n trong khung Programs. + N u ch n Start Menu, m c ch n ñư c ñ t trong khung Start. + N u ch n StartUp, chương trình s ñư c th c hi n ngay sau khi kh i ñ ng Windows. 34 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 34
 16. + N u ch n New Folder, Windows s t o m t b ng ch n m i trong b ng ch n Programs ñ ch a bi u tư ng c a chương trình. - Sau khi ch n xong, b ng ch n Select a title for the Program xu t hi n. - Trong khung Select a name for the Shortcut, ta c n ñưa tên cho m c ch n này, n u ta không ñưa tên m i vào khung trên thì Windows s ñưa tên ng m ñ nh - Nh n nút Finish k t thúc. b) Thay ñ i bi u tư ng và tên c a bi u tư ng * Thay ñ i bi u tư ng: Gi s c n thay ñ i bi u tư ng cho chương trình ñ t trong b ng ch n Programs, các bư c ti n hành như sau: - ðưa con tr ñ n bi u tư ng này - Nh n chu t ph i. Khi này, h p tho i Properties xu t hi n. - Nh n chu t ph i vào nút Change Icon ñ thay ñ i bi u tư ng. Khi này, h p tho i Change Icon xu t hi n: Ch n bi u tư ng c n thi t ho c có th nh n nút Browse ñ tìm bi u tư ng thích h p trong các thư m c khác. Các t p là bi u tư ng có ph n m r ng là *.ICO. Cũng c n lưu ý r ng, trong thư m c System c a Windows có t p Shell32.dll là m t t p ch a r t nhi u bi u tư ng. B n có th m t p này và ch n bi u tư ng c n thi t. Xin lưu ý: Có th t t o bi u tư ng b ng cách t o ho c s a m t hình nh và ñ t tên t p có ph n m r ng là *.ICO. Khi này, hình nh ñư c t o có th làm bi u tư ng cho m t m c ch n nào ñó. * Thay ñ i tên bi u tư ng ð thay ñ i tên bi u tư ng ti n hành như sau: - N u bi u tư ng n m trên màn hình c a Windows (Desktop) thì có th nh n chu t vào tên bi u tư ng. Khi này, con tr n m tên bi u tư ng và s a l i tên này. Cũng có th ti n hành như dư i ñây. Vào b ng ch n ch a bi u tư ng, ch n bi u tư ng c n s a l i tên, nh n chu t ph i. Khi này, m t b ng ch n xu t hi n. Ch n m c Rename. Khi này, h p tho i xu t hi n. S a l i tên bi u tư ng (m c ch n) trong khung New name. Xin lưu ý: Trong b ng ch n còn có các m c sau: + Ch n m c Delete s xóa m c ch n (bi u tư ng) ñã ch n. + Ch n open s th c hi n n i dung c a m c ch n. + Ch n m c Create Shortcut s t o m t bi u tư ng cho m c ch n này trên màn hình chính c a Windows (Desktop). 2.3 - S d ng h p tho i control panel H p tho i Control Panel là h p tho i r t quan tr ng dùng ñ cài ñ t các tham s liên quan ñ n giao di n c a Windows, ph n m m ng d ng, ph n c ng c a máy … ð m h p tho i Control Panel, ti n hành các bư c sau: - Vào b ng ch n Start, ch n m c Settings. - Ch n Control Panel. Khi này, h p tho i Control Panel xu t hi n như hình sau ( Hình 3.3) 35 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 35
 17. Hình 3.3 a) Thi t l p t c ñ c a bàn phím và con tr màn hình Trong h p tho i Control Panel, ch n bi u tư ng: H p tho i xu t hi n: - Trong khung Repeat rate: Ch n t c ñ c a bàn phím b ng cách kéo thanh trư t trong khung này. T c ñ khi gõ các phím, kéo con tr b ng các phím mũi tên và ngay c khi s d ng NC, s càng nhanh khi kéo g n ñ n v trí Fast và ngư c l i, s ch m d n khi kéo thanh trư t ñ n g n v i Slow. - Trong khung Cursor blink rate: Thay ñ i t c ñ nh p nháy c a con tr . Khi thanh trư t càng g n ñ n v trí cu i (Fast) thì t c ñ nh p nháy càng nhanh. Ngư c l i, khi càng g n ñ n v trí ñ u (Slow) thì t c ñ càng ch m. - b) Thi t l p các tham s cho màn hình Trong h p tho i Control Panel, ch n bi u tư ng: Khi này, h p tho i Display Properties xu t hi n: Ta ch n các m c sau: * M c Background M c này ch n nh ho c màu n n cho màn hình. Khi ch n khung này, h p tho i Display Properties có d ng như hình sau. Trong khung Wallpaper, ch n nh ho c màu n n cho màn hình Windows. Có th s d ng nút Browse ñ ch n nh cho màn hình trong thư m c ho c ñĩa khác. 36 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 36
 18. Hình 4.3 * M c Screen Saver M c này ch n hình nh xu t hi n khi không s d ng chu t hay bàn phím và cài ñ t m t kh u. Khi ch n m c này thì h p tho i Display properties xu t hi n. -Trong khung Screen Saver c a h p tho i này ch n m t hình nh. Hình nh này s xu t hi n sau m t kho ng th i gian không s d ng chu t hay bàn phím. Kho ng th i gian này tính b ng phút và ñư c xác ñ nh trong khung Wait. - Khi ch n nút Password protected, ch ch n ñư c nút Password protected khi ñã ch n m t hình nh trong khung Screec Saver (n u ch n m c None thì không ch n ñư c nút này). Nh n chu t vào nút này, h p tho i xu t hi n.Khi ñưa m t kh u vào trong khung New password, c n nh c l i m t kh u này m t l n n a trong khung Confirm new password. Khi ñã thi t l p ch ñ này, sau m t th i gian xác ñ nh trong khung Wait mà ta không s d ng ñ n máy tính b ng cách tác ñ ng lên chu t ho c các phím c a bàn phím, hình nh ñã ñư c ch n trong khung Screen Saver s xu t hi n. N u n m t phím ho c nh n chu t thì h p tho i xu t hi n.Ta c n ph i ñưa vào m t kh u ñã cài ñ t ñ có th làm vi c v i máy tính. N u m t kh u ñưa vào không ñúng, ta không th ti p t c công vi c. - Khi c n xóa m t kh u ho c s a ñ i l i m t kh u, b n vào h p tho i Change Password th c hi n tương t như trên. - Ch n m c Power s xu t hi n: Khung Turn off monitor, xác ñ nh kho ng th i gian mà sau kho ng th i gian này không s d ng ñ n máy tính (không nh n các phím trên bàn phím ho c nh n chu t) thì màn hình s t ñ ng t t. Tương t v i các thao tác trên ñ i v i c ng khi ch n th i gian trong khung Turn off hard disks. * M c Appearance Khung này ñ ch n phông ch , kích thư c ch cho các bi u tư ng, các b ng ch n trong các ng d ng c a Windows … 37 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 37
 19. Khi ch n khung này, h p tho i Display Properties xu t hi n -Trong khung Scheme, ch n các c p màu cho màn hình giao di n c a Windows cũng như trong các ng d ng khác: Microsoft Excel, Microsoft Word … -Trong khung Item, ch n phông ch , kích thư c ch , màu s c ch cho các b ng ch n, các dòng thông báo, bi u tư ng, …Khi nh n chu t lên mũi tên xu ng trong khung này, h p tho i xu t hi n. + Ch n ñ i tư ng c n ch n phông ch , kích thư c ch trong h p tho i trên. M t s ñ i tư ng như m t m c ch n trong b ng ch n, n i dung văn b n trong c a s , … ñư c miêu t trong h p tho i Display Properties và b n có th nh n chu t lên các ñ i tư ng này ñ ch n thay cho vi c ch n chúng trong khung Item. + Ch n phông ch trong khung Font (khung này s tr thành sáng nét khi ñã ch n m t ñ i tư ng). + Ch n kích thư c ch trong khung Size và ch n màu trong khung Color cho ñ i tư ng ñã l a ch n. * M c Effects H p tho i này dùng ñ thay ñ i các bi u tư ng (Icon) trên giao di n c a Windows (Desktop). Khi ch n khung này, h p tho i Display Properties xu t hi n. - Nh n chu t vào bi u tư ng c n thay ñ i. - Nh n chu t vào bi u tư ng Change Icon Khi này, m t h p tho i là danh sách các bi u tư ng xu t hi n. Ch n bi u tư ng c n thi t. * M c Web Khung này ñ cài ñ t các tham s cho các trang Web khi máy c a b n ñư c n i v i Internet. * M c Settings M c này khai báo s màu c a nàm hình và ñ phân gi i c a hình. Khi ch n khung này, h p tho i Display Properties xu t hi n. - Trong khung Color palette, ch n s màu cho màn hình. S màu có th có ñư c còn ph thu c vào Card màn hình mà b n ñang s d ng. - Thanh trư t trong khung Desktop area dùng ñ ch n ñ phân d i cho màn hình. - Nh n chu t vào khung Advanced Properties ñ xem các thông tin v Card màn hình và màn hình. Trong trư ng h p c n thi t, b n có th thay ñ i Card màn hình khi ch n nút này. Cu i cùng ch n OK k t thúc. Xin lưu ý: Thay cho vi c ch n bi u tư ng Display trong h p Control Panel, có th thao tác như sau: Trên màn hình c a Windows, nh n chu t ph i, ch n Properties. c) Thay ñ i ngày tháng và th i gian cho h th ng Trong h p tho i Control Panel, ch n bi u tư ng: Ho c nh n chu t vào v trí ghi th i gian bên ph i dư i ñáy màn hình. Khi này, h p tho i Date/Time Properties xu t hi n. - Trong khung Date: Ch n ngày, tháng, năm cho h th ng. 38 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 38
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2