intTypePromotion=1

Giáo trình tin học ứng dụng – Microsoft Excel 2007

Chia sẻ: Tự Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
231
lượt xem
60
download

Giáo trình tin học ứng dụng – Microsoft Excel 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình tin học ứng dụng – Microsoft Excel 2007 được biên soạn với các nội dung: Tổng quan về microsoft excel, sử dụng công thức và hàm trong excel, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu, đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tin học ứng dụng – Microsoft Excel 2007

Giáo trình tin học ứng dụng – Microsoft Excel 2007<br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL .........................................- 1 1.1 GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT EXCEL.....................................................- 1 1.1.1 Giới thiệu Microsoft Excel .......................................................................- 1 1.1.2 Cài đặt Microsoft Excel............................................................................- 1 1.1.3 Khởi động: ................................................................................................- 3 1.1.4 Thoát chƣơng trình ...................................................................................- 3 1.1.5 Giới thiệu mà hình làm việc Microsoft Excel ..........................................- 4 1.1.5.1 Cửa sổ làm việc .................................................................................- 4 1.1.5.2 Chức năng các thực đơn Menu .........................................................- 4 1.2 CẤU TRÚC BẢNG TÍNH ...........................................................................- 5 1.2.1. Workbook ................................................................................................- 5 1.2.2 Worksheet.................................................................................................- 5 1.2.3 Tạo mới một tài liệu Workbook. ..............................................................- 5 1.2.4 Lƣu một tài liệu. .......................................................................................- 5 1.2.5 Mở một Workbook đã lƣu trong ổ đĩa . ...................................................- 6 1.2.6 Kiểu dữ liệu trong bảng tính ....................................................................- 6 1.3 CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRONG BẢNG TÍNH. ..................................- 6 1.3.1 Di chuyển con trỏ trong bảng tính............................................................- 6 1.3.2 Các toán tử trong Excel. ...........................................................................- 7 1.3.3 Các thao tác với dữ liệu. ...........................................................................- 7 1.3.3.1 Thao tác chọn vùng dữ liệu. ..............................................................- 7 1.3.3.2 Sao chép dữ liệu. ...............................................................................- 7 1.3.3.3 Di chuyển dữ liệu. .............................................................................- 7 1.3.3.4 Dán dữ liệu. .......................................................................................- 8 1.3.3.5 Xoá vùng dữ liệu được chọn. ............................................................- 8 1.3.3.6 Chèn thêm Rows (dòng), Columns (cột), Cell (ô) .............................- 8 1.3.3.7 Xoá dòng, cột, ô.................................................................................- 9 1.4 CÔNG CỤ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU BẢNG TÍNH. .....................................- 9 -<br /> <br /> Biên soạn: thanhtusydney@gmail.com<br /> <br /> Giáo trình tin học ứng dụng – Microsoft Excel 2007<br /> 1.4.1 Sử dụng hộp thoại Format Cell ............................................................... - 9 1.4.1.1 Thẻ Number: ..................................................................................... - 9 1.4.1.2 Thẻ Alignment: ............................................................................... - 10 1.4.1.3 Thẻ Font ......................................................................................... - 11 1.4.1.4 Thẻ Border ...................................................................................... - 11 1.4.1.5 Thẻ Fill ........................................................................................... - 11 1.4.1.6 Thẻ Protection: Bảo vệ dữ liệu. .................................................... - 11 1.4.2 Sử dụng thẻ định dạng Home ............................................................... - 11 1.5 ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH ........................................................................ - 12 1.5.1 Thay đổi độ rộng của cột và chiều cao của dòng. ................................. - 12 1.5.1.1 Độ rộng cột. .................................................................................... - 12 1.5.1.2 Chiều cao của dòng. ....................................................................... - 12 1.5.1.3 Định dạng ô dữ liệu(Cell). ............................................................ - 12 1.5.3 Xoay dữ liệu. ......................................................................................... - 14 1.5.4 Cố định hàng, cột................................................................................... - 14 CHƢƠNG II: SỬ DỤNG CÔNG THỨC VÀ HÀM TRONG EXCEL. ............... - 15 2.1 ĐỊA CHỈ TRONG EXCEL ........................................................................ - 15 2.1.1 Khái niệm địa chỉ .................................................................................. - 15 2.1.2 Địa chỉ tƣơng đối ................................................................................... - 15 2.1.3 Địa chỉ tuyệt đối .................................................................................... - 15 2.1.4 Địa chỉ hỗn hợp: .................................................................................... - 15 2.2 CÔNG THỨC VÀ HÀM TRONG EXCEL. ............................................. - 16 2.2.1 Khái niệm công thức và hàm. ................................................................ - 16 2.2.2 Các nhóm hàm trong Excel: .................................................................. - 16 2.2.2.1 Nhóm hàm toán học: ...................................................................... - 16 2.2.2.2 Nhóm hàm thống kê. ....................................................................... - 17 2.2.2.3 Nhóm hàm sử lý chuỗi ký tự. .......................................................... - 19 2.2.2.4 Nhóm hàm thời gian. ...................................................................... - 22 2.2.2.5. Nhóm hàm tìm kiếm. ...................................................................... - 24 2.2.2.6. Nhóm hàm Logic. .......................................................................... - 27 -<br /> <br /> Biên soạn: thanhtusydney@gmail.com<br /> <br /> Giáo trình tin học ứng dụng – Microsoft Excel 2007<br /> 2.2.2.7. Nhóm hàm tái chính (tham khảo) ..................................................- 28 2.2.2.8 Nhóm hàm cơ sở dữ liệu..................................................................- 33 CHƢƠNG III : KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ..........................- 38 3.1 GIỚI THIỆU..................................................................................................- 38 3.1.1 Khái niệm dữ liệu (Data) ........................................................................- 38 3.1.2 Khái niệm cơ sở dữ liệu (Database) .......................................................- 38 3.1.3 Vùng dữ liệu (Database) ........................................................................- 38 3.1.4 Vùng tiêu chuẩn (Criteria) .....................................................................- 39 3.2 MỘT SỐ LỆNH SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU. .........................- 39 3.2.1 Sử dụng hộp thoại Data Form ................................................................- 39 3.2.1.1 Khái niệm và khởi động thanh công cụ Data form .........................- 39 3.2.1.2 Sử dụng công cụ Data Form ...........................................................- 40 3.2.2.2 Các bước xắp xếp dữ liệu ................................................................- 41 3.2.2 Lọc dữ liệu..................................................................................................- 42 3.2.2.1 Lọc bằng chế độ Auto Filter................................................................- 42 3.2.2.2 Lọc bằng Advanced Filter. ..................................................................- 43 3.2.2.3 Thống kê theo nhóm (Subtotal) .......................................................- 44 3.2.2.4 Chức năng Consolidate ...................................................................- 45 3.2.2.5 Chức năng Pivottable ......................................................................- 46 3.2.2.6 Chức năng Validation .....................................................................- 47 3.2.2.7 Chức năng Conditional Formatting ................................................- 49 CHƢƠNG IV: ĐỒ THỊ ...........................................................................................- 51 4.1 GIỚI THIỆU BIỂU ĐỒ ................................................................................- 51 4.1.1 Vẽ biểu đồ ..............................................................................................- 51 4.1.2 Hiệu chỉnh biểu đồ. ................................................................................- 52 4.1.3 Các thao tác với biểu đồ. ........................................................................- 52 CHƢƠNG V: IN ẤN VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU .......................................................- 54 5.1 Cài đặt trang in: .........................................................................................- 54 5.2 Định dạng Header and Footer. ..................................................................- 55 5.3 In ấn dữ liệu. ..............................................................................................- 56 -<br /> <br /> Biên soạn: thanhtusydney@gmail.com<br /> <br /> Giáo trình tin học ứng dụng – Microsoft Excel 2007<br /> CHƢƠNG VI. XÂY DỰNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ VẬT TƢ ........................... - 58 CHƢƠNG VII: PHẦN BÀI TẬP TỰ LÀM .......................................................... - 69 -<br /> <br /> Biên soạn: thanhtusydney@gmail.com<br /> <br /> Giáo trình tin học ứng dụng – Microsoft Excel 2007<br /> <br /> CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL<br /> 1.1 GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT EXCEL<br /> 1.1.1 Giới thiệu Microsoft Excel<br /> Microsoft Excel lµ mét bé phËn trong bé phÇn mÒm cña Microsoft Office, lµ phÇn<br /> mÒm b¶ng tÝnh phôc vô c«ng viÖc qu¶n lý. L-u tr÷ ë møc ®é nhá vµ trung b×nh rÊt<br /> tiÖn lîi cho c«ng viÖc cña c¸c b¹n. Excel t¹o vµ qu¶n lý sæ s¸ch ®iÖn tö víi dao diÖn<br /> th©n thiÖn, dÔ lµm viÖc. Mçi trang lµm viÖc lµ c¸c b¶ng ®· ®-îc kÎ s½n víi kh¶ n¨ng<br /> tÝnh to¸n vµ l-u ch÷ cho phÐp.<br /> + Thùc hiÖn ®-îc c¸c phÐp tÝnh tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, cã sù hç trî cña c¸c<br /> hµm tÝnh to¸n tõ c¬ b¶n dÕn n©ng cao.<br /> + Tæ trøc vµ l-u gi÷ th«ng tin d-íi d¹ng b¶ng nh-: b¶ng l-¬ng, b¶ng kÕ to¸n,<br /> b¶ng thanh to¸n, b¶ng xuÊt nhËp hµng…<br /> + khi cã sù thay ®æi, cËp nhËp d÷ liÖu th× b¶ng tÝnh sÏ tù ®éng tÝnh kh«ng cÇn<br /> ph¶i tÝnh to¸n l¹i.<br /> + Sö dông b¶ng tÝnh t¹o ra c¸c b¸o c¸o tæng hîp cã kÌm theo c¸c biÓu ®å, ®å thÞ<br /> vµ c¸c h×nh ¶nh minh ho¹…<br /> + Ngoµi ra Excel cßn cã nhiÒu c¸c tÝnh n¨ng -u viÖt kh¸c….<br /> - Víi c¸c tÝnh n¨ng m¹nh mÏ cña Excel nh- vËy sÏ cho phÐp b¹n gi¶i quyÕt ®-îc<br /> nh÷ng c«ng viÖc qu¶n lý vµ l-u tr÷. §Æc biÖt nã kh«ng thÓ thiÕu cho c«ng viÖc ë c¸c<br /> v¨n phßng trong c¬ quan, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Õn c¸c c«ng ty lín.<br /> 1.1.2 Cài đặt Microsoft Excel<br /> - Chọn mở ổ đĩa chứa bộ cài Microsoft Office<br /> Mở CD key sử dụng cài đặt<br /> <br /> Click double trái chuột vào biểu<br /> tƣợng “Setup” trong thƣ mục cài đặt<br /> <br /> Page | - 1 -<br /> <br /> Biên soạn: thanhtusydney@gmail.com<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2