intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình -Trang bị điện-điện tử -Máy gia công kim loại -chương 7

Chia sẻ: Song Song Cuoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

117
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7: Đại cương về gia công bằng áp lực Biến dạng của kim loại Kim loại được gia công bằng áp lực rất phổ biến. Phương pháp gia công bằng áp lực bao gồm nhiều dạng: cán, ép, dập, đột, cắt, kéo, chuốt,... Dưới tác động của áp lực ngoài (ngoại lực), kim loại sẽ hoặc bị biến dạng, hoặc bị đứt gãy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình -Trang bị điện-điện tử -Máy gia công kim loại -chương 7

  1. A • '" .. DI~N T U C AC M AY T RANG BJ D ItN G IA C ONG B ANG Ap L llC , Chuang 7 D~I C llONG VE Ap GIA CONG BANG LI,IC §7.1. B IeN DANG CUA K IM L OAI . . K im IO!;li dUQc g ia c ong b ang a p h,tc ra:t phD b i€n. P h1.wng p hap g ia c 6ng b ang a p l\1c b aa g am nhil1u dl.lng : c an, e p, d~p, d~t, c at, keo, c hu6t v ,v ... D lloi t ae d~ng c ua l ip I\1C n goai (ngol.li hIe), k im lo!.li s e ho~c hi b ien dl;lng, ho~c hi dl1t gay. L am bieD d~ng k im iOl.li d~ n h$n dUQc c ae Ran p ham t hea y ell c au n ao do k hi g ia c ong b ang l ip h,t'c 18. n(li d ung t huQc c ae g iao t rlnh : II t huyet b ien dl.lng d eo, H t huyet g ia c 6ng k im iOl.li M ng lip l \lc .. 0 d ay t o c hI x em x et n hung v lin d e c hung n hat, c o d nh c hAt d!;li c udng n hat, d u de' hie'u n hung y eu cAu c ong n gM d oi h oi sl,t d ap u ng c ua t rang h i di~n c ho c ae m ay g ia c ong b ang l ip l\lc. D ung k fnh h ien v i de q uaD 2 at m ot m~t k im IOl.li d a m ai nhAn Sf! thiIy d iu trut" c ua n 6 n hll h lnh 7~1. Q ua h lnh v e n ay t a tha:y c ac h~t t inh th~ k im IOl.li t iep x uc voi n hau t heo c ac d llong t hAng g ay k hue t ren 1ll~t m ai B ang n hH!u thl,tc nghi~m h gubi t a d a nh~n bie't d uge : Kin,l IO!;li bi p M h uy k hOng pha.i t heo l op p ha.n c ach g iua c ac h~t, r na sl,t p ha h uy I~i e hinh a c ac h~t ( theo m!),t t rllgt t inh. t he). SI,t t hay dcii k feh t hll'oc v a h lnh d~ng b an d au c ua v $t t he k im IO!,1i k hi bj ngo!,1i ll,tc t ac b) d\,l.hg g 9i li'r sl,t b ien d~ng e ua k im lo~i. B ien a) d~ng c ua k im IO!,1i d llgc c hia t hanh h ai IO{li lit : b ien d~ng d an hOi vA b ien d~ng d eo. I ll"," 7 -1. I linh u;lng h(l ~t k im 10;11 a ) - So d 6 c ae h,1.I t inh t he k im 10(li ; ~ Bi~'n dq.ng d im h ai Iii b ien d~ng c ua V$t b ) - Ranh gUli giiia cuc h
  2. t hl v dt s e t ra I~i h lnh d~ng v a k ich t huac b an d au, n ghia IA v~t d~ng c hi b ien k hi n o d ang c hiu t ac d \lng c ua n goai l uc. - Bien d ang deo l a b ien d ang c ua v~t m a s au k hi bo ngo~i l uc t ic d \lng v ao n o, n d c d h lnh d(!.ng v a k ich t huac m ai kh{J.c v aj h lnh dry.ng v a k fch t huuc b an d au. H inh 7 -2 c ho m 6i q uan h e g-iita Ittc keo doc tr1,lc m ot m au t hep va. b ien d ang dfti e ua m::'iu t h('p deL T r\lc t ung bi~u t hi l uc keo h ay l ing s uat P, G keo. T r\lc h oimh b ieu t hi c hieu di"ti t hanh t hcp mAu h ay d o d an t tldng d oi. 8 D au ti~n, do dlli m~u t hep t ang t i Ie thui).n vui h,tc k eo ( doan O A). ( ) cloan n ay, nf)"u t hai t ac d ung h ic, m au s e l ay Iry.i h inh d ang v a A k ich t huac cli - do Iii g iai do(!.n b ien d ::mg d an h oi. T rong m~ng t inh the', c ac n guyen ttl: k im I - l oai c hiem vi t rl t ttdng l ing vui t he n ang q rc °Il,. col t ieu. K hi b ien d''lng d an h6i, c ae n guyen ttl: Er ..j " x e d ich k hoi vi t ri c an b ang 6 n cljnh SIf x e d ich n ay n it n M, k h6ng q ua k hoang e ach g iiia l I'nl. 7 -2. G li!n cl() k cn m tiu I h,,[, mL'i11 c ac n guyen t v (Cd vAi A, l A = l lO-7 mm ). i t c achon. Do slf t ang k hoang c ach giii"a c ac n guyen ttl: mft t he t ich k im lo.;ti t a.ng 16n, m~t dl? k im lo!).i g i3m d i N eu t iep tl,lC t ang IIfC ken q ua gidi h
  3. J' d inh t ily thuQc t inh ch:H c ua k im lo~i vA t hling dUr;1C n 9l trO' t rfln m~t p h/mg trur;1t h ay t hea d uong p hiln c ach g iua c ac h~t t rong k im lo~i. K hi g ia c 6ng b ang a p h,lC, co t he coi ngo~i h,lC l a mQt t 6 hr;1p c ac l1,lC k eo v a n en. De k hao s at mOt s 6 d~ng bj~n d~ng c hinh, t a q uy u oc u ng s uat n en l a d uong, u ng s uM k eo JA a.m. §7.2. NEN K IM LOA I T REO M OT D UONG T RANG GiS. s u co ngo~i i '!c dQc tr~c P y H c d~ng l en m:;i.t ( phang) n am n gang d i$n t ich F . D ng s uat p hap t uy€n Iii ( 7-1) "y = hi~u 6 1) V I y co.ng d 6ng t hai l a u ng s uat p hap t uyi'n c hinh ( ky k h6ng co u ng s tint 6 t iep t uyen t ren t hie't di~n F v uong goc voi P y . F~l --~ N eu s I a u ng su:'H dQc trl,lc y t ren thi~t di~n F l ' t~o voj m~t p ha.ng n am n gang goc a t hi : F sF = s - - = F6 coax y 1 r J f ;; " < RI5 r ang u ng suil:t t himg d ung 0, ~' " n ha h on (Jy : , s = (Jycoax ( 7-2) X et niOt phAn t o vO c ling n ha M (pha.n g~ch c beo a h lnh 7 -3) v a khAo s at di~u ki!)n di.n b ang c ua n o. Ill"," 7-,1. Philo l ich ogo;,ti l!Jc tiic U\)og v~" vi,l l h, P han d ch s t hanh 2 t hanh p hdn : G + c os2a) u ng s uilt p hap t uyen : 6 0 = s cosa = 6 ycmla = 2(1 ( 7-3) 2 ( 7-4) u ng s uat t iep t uyen : (JT = s sina = (Jy sino: coax K hi a = 4 5° t hl 6 r d~t g ia t rl c,!c d~i : ( 7-5) V~y k hi n en t rfln 1 d uong t ha.ng, t rong m(!,t p ha.ng n ghieng veil g 6c 45() d oi voi ngo~i h,lc, u ng su:'H t iep t uyen JA C \tc d~i vA b llng n ua u ng suil:t p hap t uyen c hinh. N ghia l a, m(!,t trur;1t c ua k im la~ti t rung voi m~t p ha.ng t ac d \lng c ua u ng s uat t iep t uyen c1,lc d~i. 95
  4. K im lo~i b at d au c hay k hi d ng s u!\t p hap tuy~n c hinh vl1Qt q ua g ioi h~n c hay ( \ c ua n o t dc HI k hi : 11[ I1s ( 7-6) 2= 2 = fJ1 m dX G ia t ri "-s t hllong dllQc xlic d inh bAng thll'C nghi~m keD mAu voi ngol.li Il,ic b ien : d 6i r at ch~m, c on di~u k i¢n g ia cOng k im 10l.li b a.ng lip h tc t hi h di k hac, n en k hi
  5. D~ d ang thAy k hi a = 4 5° t hl : - ~ ~ y , ( 7-11) 2 + (J)( (Jy ( 7-12) ( In t nmgbinh = 2 n ghla lit t rong t ruong hc;lP n en t heo 2 p huong vul'lng g oc t hi d ng s uAt ti(!p t uyen c~c d~i b lng mOt nil'a hililU c ac u ng s otH p hap t uyen c hfnh. ~ Ly thuyl~l vll b ien dl,lng c ho b iet : u ng s ul[t t iep t uyen c~c df,li c;1n d~ bAt dl1u cd. b ien df,lng d itn h6i c ua k im IO!.li lit khl'lng d 6i, khl'lng ph1,l t hu/)c vito c ach k eo, n en h ay t o hc;lP k eo - nen. D o do, t heo ( 7-8) c o t he v iet : ~p (In ( Jy - ( 7-13) = ~ ( JTmax 2 2 ( 7-14) h ay: (J-(J=(Jp Y " hol;ic chuy~n q ua d ng s ullt p hap c hinh t t10ng d ng ( 7-15) = ( Jp (J1 - (J3 V h : k hi k eo k im lo~i t heo 2 p huong v u8ng g oc n hau, hi(lu c ac u ng s uAt phlip t uyen c hinh lit mOt d~i lUQng khl'lng d 6i, b lng n/)i t ro b ien df,lng th~c t e n hu n en t heo m /)t d uong t ha.ng. §7.4. NEN - KEO T HEO 2 P HliONG VUONG GOC s~ t~o ngbi~ng T ruong hc;lP n ay I vc P y ( nen) v a p)( ( keo) F 1 cAe r a t Nn m$,t d ng sut'lt ph~p t uyen (J~ (J~ ngUc;lc c hil!u vA cAe d ng s ullt t iep t uyen (J~, (J~ c ung , ehi~u ( hlnh 7 -5). D illu k ien c an b lng c ua phAn t 6 M c ho : P, Py ffi,.11 7 -$. N en - teo t heo hai phlJong vw'lng g 6c n hau. + ( Jy - (Jx (Jy (Jx (J~ = co~ ( 7-16) 2 ( In = (In - (JycO'ila - (J.pin a = 2 : 2 + " ( Jy ( Jx ( 7-17) = -'-~2~':: s in2a + = (Jr. (Jr. (Jr. 97 7- TRANG BI D I';N ... A
  6. ay + 0, o , K hi a = 4 5 ( 7-18) t hl: Cfrmax = = 2 W c III k hi n en k eo t hea 2 p huong v uOng gdc n hau, u ng s uflt p hap t uyen c \tc d ai b rmg m ¢t TI\Ja t ong c ac g ia tr~ tuyl;!t d oi cu.a c ac u ng s uat p hap t uyen c hinh. I~i B ieu t hdc ( 7-18) c d t he v iet ( 7-19) S o s anh n en t hea 2 p huong vuOng gdc vA n en k eo t hea 2 p huong v uong gdc ' ,vai g ia t hiet CJx = CJ3 = c onst t hi k hi bi1t d au co b ien dl;1ng d eo (CJr dl;lt oP 2 ) cAn co, n eu n en t heo 2 p huong v uong gdc, m{}t u ng s uat t hAng d ung CJrmax = + 0"3 = = O"p c on n eu n en - keo t hea 2 p huong v utmg goc, mQt u ng s uat CJy Cf 1 O"y = Cf1 = O"p - Cf3 n ghIa l a, t ruang hQ"p dAu dbi hOi mOt u ng s uat I an h dn t rubng hQ"p s au. T u d o s uy r a k hi g ia c 6ng k im IOl;li ba.ng a p Ivc, p huong p hap s au ( nen - keo t heo 2 p huong v uong goc n hau) thu~n IQ"i b on p huong p bap d au ( nen t heo 2 p huong v u6ng goc n hau). Dii~u d o t hay ro k hi c an k hOng k ea d oi hoi a p Il!c trl,lc c an I an h an k hi c an c o k eo n bb t r\lc q uan. 0 §7.5. B ItN DANG KIM LOAI TRANG THAI NGU(II VA NONG T h\tc t e c hung t o : k hi Hl.ng m uc O p,klJ/11l 2 dO b ien d~ng c ua k im IOl;1i c'J trl;lng t hai ,OOO~-~--~-~- - '
  7. SI,{ h6i ph1,lc xa.y r a k hi d 6t n ong k im lo~i bi~n c ung 0 n hi(!t d{:l t hap ( d6i v(Ji t hep l a 4 00 + 5 00°C). Clru t ruc k im lo~i k h6ng t hay d 6i n hung u ng s ulrt nOi giAm, d nh d eo n ang 80 I, I c ao (gi6"i h~n b en, gi6"i h~n c hay v a dO c ung - -...,- -r--1rdl-1 keY I I g iam), d nh d an diLi t ang l en. Sl,i t ai k~t t inh - ~j---~ 11ifJ1-~- 660 6J xAy r a k hi d 6t n ong k im lo~i d nhi~t dO c ao I rOI p!Juc I I 10 - '-, - .- ~ -~:::=:::;:=14"rJ h an. L uc d o x ay r a t ai s inh clru t ruc k im lo~i (h!.lt p hat tri~n) v a co d nh d ugc hOi ph1,lc. f '},; I , ,.:!J _ _ -" _ __ J - - - - T - 100 bi~n d~ng L am k im 10!.li d nhililt dO c ao t:=,=::::l_~_~ o h an nhi~t dO t ai k et t inh gQi lit g ia cOng 1 00 50/) 100 {OOP o[
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2