giáo trình vật liệu cơ khí, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
179
lượt xem
106
download

giáo trình vật liệu cơ khí, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ủ là phương pháp nhiệt luyện gồm có nung nóng chi tiết lên đến nhiệt độ nào đó rồi giữ nhiệt một thời gian và làm nguội với vận tốc chậm. b. Mục đích: -Làm giảm độ cứng để phù hợp gia công cắt giọt -Làm tăng độ dẻo để gia công áp lực. -Làm nhỏ hạt thép. -Làm đồng điều thành phần hóa học trong toàn bộ thể tíchcủa thép. -Ủ để khử ứng suất dư. 2. Phương pháp ủ: (tùy t0 chia 2 phương pháp )...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật liệu cơ khí, chương 7

  1. CHƯƠNG 7: CAÙC HÌNH THÖÙC NHIEÄT LUYEÄN I. PHÖÔNG PHAÙP UÛ: 1. Ñònh nghiaõ- muïc ñích: a. Ñònh nghóa: Uû laø phöông phaùp nhieät luyeän goàm coù nung noùng chi tieát leân ñeán nhieät ñoä naøo ñoù roài giöõ nhieät moät thôøi gian vaø laøm nguoäi vôùi vaän toác chaäm. b. Muïc ñích: -Laøm giaûm ñoä cöùng ñeå phuø hôïp gia coâng caét gioït -Laøm taêng ñoä deûo ñeå gia coâng aùp löïc. -Laøm nhoû haït theùp. -Laøm ñoàng ñieàu thaønh phaàn hoùa hoïc trong toaøn boä theå tíchcuûa theùp. -UÛ ñeå khöû öùng suaát dö. 2. Phöông phaùp uû: (tuøy t0 chia 2 phöông phaùp ) a. UÛ khoâng coù chuyeån bieán pha (t0 < a1) + UÛ thaáp (uû non) nhieät ñoä uû < t0 keát tinh laïi duøng ñeå khöû öùng suaát dö. +UÛ keát tinh laïi Duøng ñeå khöû öùng bieán cöùng cuûa vaät lieäu sau khi keát tinh laïi. b. UÛ coù chuyeån bieán pha (t0 > a1) + UÛ hoaøn toaøn: Aùp duïng cho theùp tröôùc cuøng tích Nhieät ñoä uû  100% γ, t0uû = Ac3 + (20-300c) -Muïc ñích Giaûm ñoä cöùng phuø hôïp gia coâng caét goït Laøm taêng ñoä deûo gia coâng aùp löïc. +UÛ khoâng hoaøn toaøn: aùp duïng cho theùp tröôùc cuøng tích nhieät ñoä uû
  2. t0uû = Ac1+ (20-300c) -Muïc ñích giaûm ñoä cöùng phuø hôïp gia coâng caét gioït. +UÛ laøm nhoû haït theùp (nhoû 2-3 laàn) nhieät ñoä uû theùp TCT t0uû = ac3 + (20-300c) nhieät ñoä uû theùp TST t0uû = ac1+ (20-300c) + UÛû khueách taùn: -Muïc ñích laøm ñoàng ñieàu noàng ñoä trong toaøn boä theå tích nhieät ñoä uû (1000-1100) sau khi uû khuyeách taùn uû laøm nhoû haït theùp. +UÛcaàu hoùa: aùp duïng cho theùp sau cuøng tích -Muïc ñích bieán xe daïng taám thaønh xe daïng haït ñeå giaûm ñoä cöùng taêng deûo dai 760-770 660-670 Nung noùng 760-770 sau ñoù laøm nguoäi xuoáng 660-670 cöù nhö theá nhieàu laàn. II. PHÖÔNG PHAÙP THÖÔØNG HOÙA: 1. Ñònh nghóa:
  3. Thöôøng hoùa laø phöông phaùp nhieät luyeän goàm coù nung noùng chi tieát tôùi traïng thaùi hoaøn toaøn γ, giöõ nhieät roài laøm nguoäi trong khoâng khí tónh. 2. Nhieät ñoä thöôøng hoùa: -Theùp tct: t0thû = ac3 + (20-300c) -Theùp sct: t0thû = acm + (20-300c) 3. Muïc ñích: -Laøm taêng ñoä cöùng cuûa theùp caùc bon thaáp (c0.3% thì uû ). -Maát löôùi xeii cuûa theùp sau cuøng tích. III. TOÂI (TRUI): 1. Ñònh nghóa: Toâi laø phöông phaùp nhieät luyeân goàm coù nung noùng chi tieát tôùi traïng thaùi γ, giöõ nhieät vaø laøm nguoäi vôùi toác ñoä >= toác ñoä tôùi haïn (toác ñoä tôùi haïn laø toác ñoä nhoû nhaát ñeå γ  Maxtenxit). 2. Muïc ñích: -Laøm taêng ñoä beàn cuûa chi tieát ñeå taêng khaû naêng chòu taûi (aùp duïng cho moïi loaïi theùp). -Laøm taêng ñoä cöùng ñeå taêng khaû naêng choáng maøi moøn chi tieát (aùp duïng cho chi teát c > 0.35-0.4% 3. Nhieät ñoä toâi – ñoä thaám toâi: *Nhieät ñoä toâi: choïn phuø hôïp vôùi noàng ñoä c coù trong theùp. -Theùp tct vaø theùp ct toâi hoaøn toaøn (laø nung noùng tôùi traïng thaùi hoaøn toaøn γ) t0toâi = Ac3 + (30-500c) -Theùp sct toâi khoâng hoaøn toaøn (laø nung noùng tôùi traïng thaùi khoâng hoaøn toaøn γ maø γ+ xe) t0toâi = Ac1 + (30-500c)
  4. *Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán ñoä thaám toâi: + Ñoä thaám toâi laø chieàu daøy cuûa lôùp ñöôïc toâi ñöôïc tính töø beà maët chi tieát ñeán vuøng ½ maxtenxit+ ½ troxtit. -Vaän toác tôùi haïn caøng beù thì ñoä thaám toâi caøng lôùn, theùp coù haøm löôïng hk caøng nhieàu thì ñoä thaám toâi caøng taêng vaø ngöôïc laïi. -Aûnh höôûng cuûa toác ñoä nguoäi, laøm nguoäi nhanh ñoä thaám toâi taêng leân nhöng khoâng neân quaù laïm duïng seõ gaây öùng suaát daãn ñeán cong veânh. D δ D: ñöôøng kính chi tieát δ: chieàu daøy lôùp thaám toâi 4. Caùc phöông phaùp toâi: a. Toâi trong moät moâi tröôøng v1 (ñöôøng a): -Nung noùng theùp ñeán nhieät ñoä toâi giöõ nhieät roài laøm nguoäi trong moâi tröôøng naøo ñoù(nöôùc, daàu) vôùi toác ñoä ñuû nhanh ñeán nhieät ñoä nhaát ñònh ñeå γmaxtenxit. -Phöông phaùp naøy laøm chi bieán daïng nöùc, vôõ
  5. b. Toâi trong hai moâi tröôøng v2 (ñöôøng b) ôû nhieät ñoä cao theùp laøm nguoäi trong moâi tröôøng toâi maïnh (nöôùc) ñeán nhieät ñoä chuyeån bieán A1 maxtanxit theùp chuyeån bieán sang laøm nguoäi yeáu (daàu) cho ñeán khi mguoäi haún. Mñ -PP naøy khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa pp v1 -Khoù xaùc ñònh nhieät ñoä toâi moâi tröôøng v1 sang v2. c. Toâi phaân caáp (ñöôøng c) Toâi trong moâi tröôøng muoái noùng chaûy coù nhieät ñoä > mñ giöõ ñaúng nhieät ñeå ñöôïc nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng muoái noùng chaûy laáy ra laøm nguoäi chaäm trong khoâng khí, chuyeån bieán maxtenxit xaûy ra trong khoâng khí. -Khaéc phuïc ñöôïc nhöôïc ñieåm cuûa pp v2 -Chæ aùp duïng cho chi tieát nhoû. d. Toâi boä phaän: -Toâi phaàn laøm vieäc cuûa chi tieát, ôû ñoù caàn coù ñoä cöùng vaø khaû naêng choáng maøi moøn. -Nhieät ñoä tb 727< t0
  6. g. Toâi beà maët (duøng cho theùp c cao) *ÑN: laø phöông phaùp nung noùng nhanh beà maët chi tieát tôùi nhieät ñoä toâi roài laøm nguoäi vôùi vnguoäi>vth ñeå beà maët chuyeån bieán thaønh maxtenxit coù khaû naêng choáng maøi moøn, trong khi loõi vaãn giöõ nguyeân traïng thaùi ban ñaàu vôùi ñoä deûo dai cao. *Muïc ñích: -Aùp cho chi tieát maø beà maët bò maøi moøn, chòu löïc lôùn, va ñaäp, uoán, xoaén… -Laøm taêng öùng suaát neùn dö ôû beà maët chi tieát laøm taêng giôùi haïn beàn moûi. *Caùc phöông phaùp toâi beà maët: +Toâi beà maët baèng doøng ñieän caûm öùng coù taàn soá cao: -Ñaët chi tieát vaøo trong töø tröôøng thay ñoåi, treân beà maët chi tieát suaát hieän moät doøng ñieän caûm öùng voøng naøy nung noùng nhanh chi tieát ñeán nhieät ñoä toâi. -Voøng caûm öùng ñöôïc cheá taïo baèng moät oáng ñoàng nguyeân chaát coù hình daïng ñoàng daïng vôùi beà maët chi tieát. -Öu ñieåm: naêng suaát cao, chaát löôïng toát Ñoä cöùng cao hôn toâi theå tích Haït beù Ít oxy hoùa vaø thoaùt c Deã töï ñoäng hoùa, ñieàu kieän lao ñoäng toát. -Nhöôïc ñieåm: Khoù cheá taïo voøng caûm öùng cho nhöõng chi tieát phöùc taïp. Chæ phuø hôïp vôùi saûn xuaát haøng loaït Giaù thaønh thieát bò ñaét +Toâi beà maët baèng ngoïn löûa O2+C2H2 -Duøng naêng löôïng hoãn hôïp khí chaùy O2+C2H2 nung noùng nhamh beà maët chi tieát ñeán nhieät ñoä toâi laøm nguoäi ngay vôùi vnguoäi>vth
  7. -Öu ñieåm: thieát bò goïn nheï toâi ñöôïc nhöõng chi tieát coù kích thöôùc lôùn. -Nhöôïc ñieåm: khoù xaùc ñònh nhieät ñoä beà maët nung leân, ñoøi hoûi coâng nhaân phaûi coù tay ngheà cao.
Đồng bộ tài khoản