intTypePromotion=1

Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 1

Chia sẻ: Vixyliton Vixyliton | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:219

0
77
lượt xem
16
download

Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Xã hội học là một khoa học, khái niệm và đối tượng nghiên cứu, lý thuyết phát triển và vai trò của phụ nữ trong phát triển, sơ lược phong trào nữ quyền và lý thuyết nữ quyền, bất bình đẳng, bình đẳng giới và công bằng giới, bản sắc giới - vai trò giới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 1

TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VÀN<br /> ■<br /> <br /> §<br /> <br /> t<br /> <br /> HOÀNG BÁ THỊNH<br /> <br /> , T T<br /> <br /> TV<br /> <br /> * ĐHQGHN<br /> <br /> 305<br /> <br /> »<br /> <br /> HOÀNG BÁ THỊNH<br /> <br /> GIÁO TRÌNH<br /> <br /> XÃ HỘI HỌC VỀ GIỚI<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Q u ố c GIA HÀ NỘI<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Thay lời ßitfi thiộu ......................................................................................1<br /> Chương 1:<br /> Xã hội học là một khoa hục ....................................................................5<br /> Mục tiêu học tậ p .......................................................................................... 5<br /> 1. Định n g h ĩa............................................................................................ 5<br /> 2. Đôi tượng nghiên cứu của xã hội học .............................................6<br /> 3. Nguồn gen; ra đời của xã hội h ọ c ..................................................... 9<br /> 4. Các nhà xã hội học đầu tiên ........................................................... 12<br /> 5. Chức năng và nhiệm vụ của xã hội h ọ c....................................... 29<br /> 6. Vấn đề giới trong xã hội học .........................................................30<br /> Tóm tắt ....................................................................................................... 34<br /> Câu hỏi ôn tập .......................................................................................... 34<br /> Tài liệu đọc th ê m ..................................................................................... 34<br /> Chương 2:<br /> Khái niệm và đôi tưựng nghiên cứu................................................... 35<br /> Mục tiổu học tập........................................................................................ 35<br /> 1. Khái niệm giới tính và giđi.............................................................. 35<br /> 2. Phản ứng của các nhà nữ quyển...................................................... 50<br /> 3. Đôi tượng nghiên cứu của xã hội học vể giđi................................53<br /> Tóm tắt......................................................................................................... 65<br /> Câu hỏi ôn tập............................................................................................. 65<br /> Tài liệu đọc thêm....................................................................................... 65<br /> Chương 3:<br /> Lý thuyết phát triển và vai trò của phụ nữ trong phát triển ....67<br /> Mục tiêu học tập ................................. ...................................................... 67<br /> 1 Quan niệm về phát triển....................................................................67<br /> ì. Những cách tiếp cận lý thuyết xã hộihọc đương đại................... 82<br /> Ị. Điểm hạn chế của các lý thuyết..................................................... 90<br /> ị. Từ phụ nữ trong phát triển đến giới và phát triển.........................91<br /> í. Các chỉ sô" về phát triển giđi.............................................................96<br /> róm t ắ t ................. ................. ............................................................... 97<br /> râu hòi ôn tập.............................................................................................97<br /> rài liộu đọc them....................................................................................... 97<br /> <br /> .7.<br /> <br /> iv<br /> <br /> Chương 4:<br /> Sơ lược phong trào nữ quyền và lý thuyết nữ quyền.................*...99<br /> Mục tiêu học tập..........................................................................................99<br /> 1. Sơ lược về phong trào nữ quyển.................................................... 99<br /> 2. Một sô' lý thuyết nữ quyền.................................................................107<br /> Tóm tắ t............................. ............. .<br /> !„117<br /> Câu hỏi ôn tập...............................................................................................118<br /> Tài liệu đọc thêm....................................................................................... 118<br /> Chương 5:<br /> B ât bình đẳng, bình đẳng gỉđỉ và công bằng giđi.......................„ ...1 19<br /> Mục tiêu học tậ p .................................................................................... .....119<br /> 1<br /> Bất bình đẳng giđi...............................................................................119<br /> 2. Bình đẳng giới......................................................................................132<br /> 3<br /> Công bằng xã hội và công bằng giđi................................... .........135<br /> 4. Đặc thù giđi ở Việt N am ........................................................ .........146<br /> 5. Bình đẳng giới ỏ Việt Nam................................................................ 151<br /> Tóm tắt.................................................................................................... «„..160<br /> Câu hỏi ổn tập.............................................................................................. 160<br /> Tài liệu đọc thêm......................................................................................... 161<br /> Chương 6: Bản sắc giđi - vai trò giđi.................................................163<br /> Mục tiêu học tập................................................................................................ .... 163<br /> 1. B ả n sắ cg iđ i................................................................................................ .....163<br /> 2. Vai trò g iđ i.................. ............. ...................................................... ...172<br /> 3. Những giải thích vể các vai trò giđi theoquan điểm<br /> xã hội học...............................................................................................182<br /> 4.<br /> Các vai trò cơ bản của giđi.............................................................. 187<br /> 5. Xã hội hoá vai trò giđi........................................................................195<br /> Tóm tắt.......................... ..... ...............................................................<br /> .213<br /> Câu hỏi ôn tập.............................................................................................. 213<br /> Tài liệu đọc thêm.........................................................................................213<br /> <br /> .7.<br /> <br /> Chương 7: Giđi và giáo dục........................................................ »,.........215<br /> Mục tiêu học tập ...................................................................................... ...215<br /> 1.<br /> Giáo dục và vai trò của giáo dục đôivđi phát triển...... ............ 215<br /> 2. Vai trò của phụ nữ trong giáo dục...................................... ............ 211<br /> 3. Một vài biểu hiện bất bình đẳng giới tronggiáo dục.....................221<br /> 4. Quan điểm và mục tiêu bình đẳng giớitronggiáo dục____ ___ 231<br /> <br /> Tóm tắ t......................................................................................................... 232<br /> Câu hỏi ổn lập.............................................................................................232<br /> Tài liệu đọc them....................................................................................... 232<br /> Chương 8: Giổi và lao đ ộng.............. ............ ...... ....... .......... .....233<br /> Mục tiêu học tập........................................................................................ 233<br /> 1. Ý nghĩa của lao động........................................................................ 233<br /> 2. Quan điểm xã hội học về giđi và lao động................................... 235<br /> 3. Phân công lao động theo giới...........................................................243<br /> 4. Bình đẳng giđi trong lĩnh vực việc làm.......................................... 248<br /> 5. Một vài biểu hiện bất bình đẳng giới trong lao động.................. 254<br /> Tóm tắ t......................................................................................................... 264<br /> Câu hỏi ôn tập.............................................................................................264<br /> Tài liệu đọc thêm....................................................................................... 264<br /> Chương 9: Giới và quảnlý................................................................... 265<br /> Mục tiêu học tập........................................................................................ 265<br /> 1. Quan niệm về quản lý ...................................................................... 265<br /> 2. Phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo.................................................268<br /> 3. Những khía cạnh bình đẳng giớivề tham gia chính trị<br /> ở Việt Nam...........................................................................................272<br /> 4. Vì sao phụ nữ Việt Nam còn íttham gia hoạt động<br /> chính trị - xã hội?..............................................................................276<br /> Tóm tắt.................... ..................................................... ....... ................... 281<br /> Câu hỏi ôn tập............................................................................................. 281<br /> Tài liệu đọc thêm........................................................................................281<br /> Chương 10: Giđi và sứckhoe.............................................................. 283<br /> Mục tiêu học tập ........................................................................................ 283<br /> 1. Sức khoẻ............................................................................................... 283<br /> 2. Một vài cách tiếp cận vể sức khoẻ, bệnh tậ t............................... 286<br /> 3. Giới và sức khoẻ................................................................................. 293<br /> 4. Phụ nữ và những rủi ro về sức khoẻ................................................302<br /> 5. về thực hiện chính sách chăm sóc sức khoẻ phụ nữ ................. 305<br /> Tóm t ắ t ........................................................................................................308<br /> Câu hỏi ôn tập.............................................................................................308<br /> Tài liệu đọc thêm....................................................................................... 309<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2