Giấy thoả thuận về việc cho Trẻ em làm con nuôi

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
220
lượt xem
40
download

Giấy thoả thuận về việc cho Trẻ em làm con nuôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là giấy thoả thuận về việc cho Trẻ em làm con nuôi và người nhận nuôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy thoả thuận về việc cho Trẻ em làm con nuôi

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI Chúng tôi/Tôi là: Cha mẹ đẻ/Người giám hộ có tên dưới đây: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng,  năm sinh Dân tộc Quốc tịch Nơi thường  trú/tạm trú (1) Giấy CMND/Giấy  tờ hợp lệ thay  thế (2) Số Nơi cấp Ngày cấp (Tên Cơ sở y tế/Cơ sở nuôi dưỡng): ............................................... Người đại  diện: ...................................................................................... Chức vụ: .............................................................................. Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay  thế : ................................................. Số: ............................................ Cấp tại: ...................... ngày....... tháng...... năm........
  2. Đồng ý cho trẻ em dưới đây: Họ và tên:..........................Giới tính:........................................... Ngày, tháng, năm sinh .............................................. Nơi sinh: .................................. Dân tộc:...............Quốc tịch:......Quê quán:........... Nơi thường trú/Tạm trú: ............................ Làm con nuôi của Ông, Bà (Ông/Bà): ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm  sinh Dân tộc Quốc tịch Quê quán (3) Nơi thường trú/tạm  trú (1) Hộ chiếu/Giấy tờ  hợp lệ thay thế (2) Số Nơi cấp Ngày cấp Lý do đồng ý cho trẻ làm con  nuôi: ...................................................................................... ......................................................................................................... ....................................... Chúng tôi (Tôi) xin cam đoan những lời khai trên đây là  đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự thỏa  thuận của mình.
  3. Xác nhận của Ủy ban nhân  ............,  dân cấp xã nơi thường trú của  ngày...........tháng...........năm.......... Nguời làm Giấy thỏa thuận (4) Cha mẹ đẻ/Người giám hộ  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) hoặc nơi có Cơ sở y tế/Cơ sở  nuôi dưỡng (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) ................................................ ..................................................... .................... ..................................................... .................... ..............., ngày ...... tháng ......  năm .......... (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ,  đóng dấu) Ý kiến của người được  nhận làm con nuôi từ 9  tuổi trở lên (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản