GIẤY XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG 1

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
11
download

GIẤY XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Số:____/_______ ngày....... tháng ........ năm........... GIẤY XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG 1 Giấy phép xây dựng Biên bản kiểm tra hoàn công - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẤY XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG 1

  1. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ XÂY DỰNG hoặc Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... –––––––––––––––––––––––– Số:____/_______ ngày....... tháng ........ năm........... GIẤY XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG 1 Giấy phép xây dựng Biên bản kiểm tra hoàn công - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; - Xét đơn của Ông (Bà).....................………, ngày......tháng.....năm......... về việc đề nghị điều chỉnh nội dung : + Giấy phép xây dựng số :..............……………………………………, ngày.....tháng........năm …………..do.......................cấp và các chứng thư kèm theo. + Biên bản kiểm tra hoàn công số:............………………………………, ngày.......tháng........năm ……….do...............………………………… cấp và các chứng thư kèm theo. Qua đối chiếu hồ sơ, ………………………2 xác nhận nội dung được điều chỉnh như sau : 3 + Nội dung trong Giấy phép xây dựng Biên bản kiểm tra hoàn công ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ + Nội dung điều chỉnh: ......................................................................... ............................................................................................................ 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày___/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dưng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng 3 Đánh dấu X vào ô thích hợp
  2. ............................................................................................................ ............................................................................................................ Giấy xác nhận này được lập thành 02 (hai) bản, cấp cho Ông/Bà:.…….................…. 01 (một) bản, lưu tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ..............….... hoặc Sở Xây dựng 01 (một) bản và có giá trị pháp lý đính kèm Giấy phép xây dựng số .........................…………………………..., ngày.........tháng….....năm...…. GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc TUN. CHỦ TỊCH UBND QUẬN (HUYỆN)...... TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản