Giới thiệu chung về quá trình đùn ép nhôm

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
268
lượt xem
117
download

Giới thiệu chung về quá trình đùn ép nhôm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu chung về quá trình đùn ép nhôm', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu chung về quá trình đùn ép nhôm

  1. Giíi thiÖu chung vÒ qu¸ tr×nh ®ïn Ðp nh«m Tõ thanh Billet nh«m (thμnh phÇn6063) dμi ®−îc gia nhiÖt lªn ®Õn 4300C - 4500C, qua m¸y c¾t nãng c¾t thμnh ®o¹n kÝch th−íc nhÊt ®Þnh, Container gia nhiÖt vμ khu«n (vËt liÖu: SKD 61) còng ®−îc gia nhiÖt ®Õn 4300C - 4500C . Khi nhiÖt ®é ®· ®¶m b¶o billet nh«m ®−îc ®−a vμo trong container, khu«n ®−îc ®Æt vμo trong DIE RING vμ trong DIE HOUSE. Chμy Ðp ®i vμo, lóc nμy ë nhiÖt ®é kho¶ng 5800C nh«m ë tr¹ng th¸i gÇn nh− láng ®−îc ch¶y qua khu«n t¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc cña profile, khi ®ïn ra th× thiÖt ®é cña thanh nh«m cßn kho¶ng 5300C. Thanh nh«m ®−îc ®ïn ra vμ lμm m¸t trªn giμn b¨ng t¶i, sau ®ã qua hÖ thèng kÐo c¨ng, qua hÖ thèng c¾t t¹o ra kÝch th−íc s¶n phÈm theo yªu cÇu. §−a toμn bé s¶n phÈm qua lß ho¸ giμ ®Ó lμm thay ®æi tæ chøc t¹o ®é cøng cho thanh nh«m, sau ®ã qua quy tr×nh an«t, s¬n tÜnh ®iÖn, phñ phim ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hoμn chØnh. §Ó nh«m cã thÓ ®ïn Ðp ra th× ph¶i ®¶m b¶o 3 yÕu tè nhiÖt ®é sau: - NhiÖt ®é cña Billet - NhiÖt ®é cña Container 4300C – 4500C - NhiÖt ®é cña khu«n - L−îng co ngãt cña nh«m khi ®«ng ®Æc lμ 1/100. Qu¸ tr×nh ®ïn Ðp: 1. Xylanh m¸y Ðp 7. L.I.P (BG) 2. Th©n chμy Ðp 8. DIE 3. §Çu chμy Ðp 9. BK 4. Nh«m billet 10. DIE Ring 5. B¹c 11. BOLSTER 6. Container 12. DIE HOUSE
  2. KÕt cÊu c¬ b¶n cña khu«n Khu«n ®ïn Ðp nh«m ®−îc ph©n ra lμm 2 lo¹i chÝnh lμ: - Khu«n SOLID - Khu«n HOLLOW 1. KÕt cÊu cña khu«n SOLID gåm cã 3 thμnh phÇn c¬ b¶n lμ: + L.I.P + DIE + BACKER (BK) Chøc n¨ng vμ nguyªn lý lμm viÖc: - L.I.P: Ph©n chia dßng nh«m vμ dÉn h−íng cho dßng nh«m vμo khu«n, ®−îc l¾p ghÐp phÝa tr−íc DIE th«ng qua chèt ®Þnh vÞ, chÞu ¸p lùc Ðp vμ ®é ®μn håi nhiÖt cho khu«n, t¨ng ®é cøng v÷ng vμ tuæi thä cña khu«n trong qu¸ tr×nh lμm viÖc. - DIE: T¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc cña profile vμ chÊt l−îng bÒ mÆt cña s¶n phÈm, cho phÐp dßng nh«m ch¶y qua c¸c khe hë ®−îc t¹o trªn bÒ mÆt DIE. - BACKER: T¨ng ®é cøng v÷ng cho DIE, ®−îc l¾p ghÐp phÝa sau DIE th«ng qua chèt ®Þnh vÞ, lμm t¨ng ®é æn ®Þnh vμ tuæi thä cña khu«n. 2. KÕt cÊu khu«n HOLLOW gåm cã 3 thμnh phÇn c¬ b¶n: + BRIDGE (BG) + DIE + BACKER (BK) Chøc n¨ng vμ nguyªn lý lμm viÖc: - BG: Ph©n chia dßng nh«m vμ dÉn h−íng cho dßng nh«m vμo khu«n, t¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc c¸c lç rçng khÐp kÝn bªn trong cña profile. §−îc l¾p ghÐp chÆt víi DIE th«ng qua chèt ®Þnh vÞ - DIE: T¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc bao qu¸t phÝa bªn ngoμi cña profile, khi ®−îc l¾p ghÐp víi BG sÏ t¹o ra h×nh d¸ng h×nh häc cña s¶n phÈm hoμn chØnh. - BK: T¨ng ®é cøng v÷ng cho khu«n, ®−îc l¾p ghÐp phÝa sau cña DIE ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh cho khu«n. Sau khi ®· l¾p ghÐp ®−îc mét bé khu«n hoμn chØnh ta l¾p ghÐp vμo víi DIE RING (lμ chi tiÕt bao bªn ngoμi toμn bé khu«n), tiÕp tôc l¾p ghÐp víi BOLSTER vμ ®Æt vμo trong DIE HOUSE sau ®ã ®−a vμo ®ïn Ðp. (theo nh− h×nh vÏ) * Chó ý: Tr−íc khi ®−a vμo ®ïn Ðp th× toμn bé khu«n ph¶i ®−îc gia nhiÖt lªn tíi 4300C – 4500C.
  3. Quy tr×nh s¶n xuÊt khu«n hoμn chØnh: 1. N/c thiÕt kÕ: Tuú thuéc vμo tõng lo¹i m¸y ®ïn Ðp, còng nh− yªu cÇu cña kh¸ch hμng mμ ng−êi thiÕt kÕ khu«n sÏ ®−a ra ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ còng nh− c¸ch bè trÝ dßng nh«m vμo kh¸c nhau. 2. N/c chän ph«i: Chän theo ®−êng kÝnh vμ chiÒu dμy (theo b¶n vÏ thiÕt kÕ) 3. N/c tiÖn tr−íc khi nhiÖt luyÖn: TiÖn th« ph«i cho tÊt c¶ c¸c chi tiÕt ®¶m b¶o ®é nh¸m ∇3 (theo b¶n vÏ thiÕt kÕ) 4. N/c lÊy dÊu: LÊy dÊu cho tÊt c¶ c¸c chi tiÕt (theo b¶n vÏ thiÕt kÕ) 5. N/c khoan: Khoan lç chèt cho tÊt c¶ c¸c chi tiÕt, khoan dÉn h−íng cho L.I.P, BG, BK, khoan gi¶m bít l−îng d− gia c«ng cho DIE (theo b¶n vÏ thiÕt kÕ), khoan lç måi cho N/c c¾t d©y ®èi víi DIE. 6. N/c phay: - M¸y phay ®øng: Phay th«: ®−êng dÉn nh«m vμo cho L.I.P vμ BG, ch©n bearing vμ bearing cho BG (®Ó l¹i l−îng d− lμ 1 mm cho nguyªn c«ng phay CNC) ®é nh¸m ∇3 , ®−êng dÉn nh«m ra cho BK, gi¶m bít l−îng d− gia c«ng cho nguyªn c«ng EDM. (theo b¶n vÏ thiÕt kÕ) - M¸y phay CNC: Phay th« bÒ mÆt lèi vμo nh«m cña DIE ®é nh¸m ∇3 7. N/c nhiÖt luyÖn: T«i vμ ram tÊt c¶ c¸c chi tiÕt ®¶m b¶o ®é cøng 49 - 50 HRC. 8. N/c tiÖn sau khi nhiÖt luyÖn: TiÖn tinh ®−êng kÝnh ®¶m b¶o ®é nh¸m ∇5 vμ kÝch th−íc theo b¶n vÏ thiÕt kÕ cho tÊt c¶ c¸c chi tiÕt, tiÖn tinh bÒ mÆt vμo nh«m cña DIE vμ bÒ mÆt ra nh«m cña BG, ®−êng kÝnh l¾p ghÐp cña DIE vμ cña BG ®¹t ®é nh¸m ∇6. (theo b¶n vÏ thiÕt kÕ) * chó ý: §èi víi DIE vμ BG cho khu«n HOLLOW tiÖn ®−êng kÝnh l¾p ghÐp ®Ó lμm chuÈn cho n/c phay CNC vμ n/c c¾t d©y rμ chuÈn. 9. N/c phay sau khi nhiÖt luyÖn: Phay tinh bÒ mÆt vμo nh«m cña DIE, phay hÕt l−îng d− bÒ mÆt ra nh«m cña BG mμ nguyªn c«ng tiÖn ®Ó l¹i, ®é nh¸m ∇6. 10. N/c mμi: - M¸y mμi ph¼ng: Mμi ph¼ng toμn bé 2 mÆt cho L.I.P, BK, DIE ®¹t ®é nh¸m ∇4. - M¸y mμi cÇm tay ch¹y b»ng ®iÖn: Mμi th« b»ng ®¸ trô: lμm ph¼ng vμ nh½n líp nhÊp nh« tÕ vi do n/c phay ®Ó l¹i (chó ý: kh«ng lμm ¶nh h−ëng ®Õn h×nh d¸ng h×nh häc cña chi tiÕt gia c«ng) cho BG, L.I.P, Mμi tinh b»ng giÊy r¸p: ®èi víi L.I.P ®¹t ®é nh¸m ∇5(chó ý bo gãc tÊt c¶ c¸c c¹nh s¾c)
  4. 11. N/c phay CNC: Phay tinh bÒ mÆt bearing cña BG ®¹t ®é nh¸m ∇6 ®Ó l¹i l−îng d− +0.05 cho nguyªn c«ng nguéi, khoan chÝnh x¸c vÞ trÝ 2 lç chèt ®Þnh vÞ trªn BG. (theo b¶n vÏ thiÕt kÕ) 12. N/c c¾t d©y: C¾t theo h×nh d¸ng cña profile, ®Ó l¹i l−îng d− cho nguyªn c«ng nguéi - 0.05, c¾t chÝnh x¸c 2 lç chèt ®Þnh vÞ trªn DIE. (theo b¶n vÏ thiÕt kÕ) * Chó ý: §©y lμ kh©u quyÕt ®Þnh ®Õn h×nh d¸ng h×nh häc cña s¶n phÈm, do ®ã khi gia c«ng ph¶i chó ý ®Õn sai sè cña m¸y mμ ng−êi gia c«ng cã thÓ ®iÒu chØnh chÕ ®é c¾t còng nh− l−îng d− gia c«ng hîp lý ®Ó ®¶m b¶o ®óng kÝch th−íc theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. 13. N/c EDM (m¸y xung): gia c«ng c¸c chi tiÕt bearing cña DIE vμ BG. Cã 2 lo¹i ®iÖn cùc lμ : ®iÖn cùc ®ång vμ ®iÖn cùc ch× - §iÖn cùc ®ång: Dïng ®Ó xung nh÷ng vÞ trÝ vμ h×nh d¸ng trªn bearing cña BG mμ m¸y phay CNC kh«ng gia c«ng ®−îc, - §iÖn cùc ch×: ®Ó xung nh÷ng vÞ trÝ vμ h×nh d¸ng mμ m¸y phay kh«ng gia c«ng ®−îc ®èi víi ch©n bearing cña BG (®−êng dÉn nh«m vμo), ®Ó xung gia c«ng ®é dμi ng¾n cña bearing theo b¶n vÏ thiÕt kÕ: * Chó ý: §èi víi DIE cho khu«n SOLID th× dïng ®iÖn cùc ch× xung bearing ngay sau khi c¾t d©y xong. (theo b¶n vÏ thiÕt kÕ) §èi víi khu«n HOLLOW th× xung sau khi l¾p ghÐp gi÷a BG víi DIE, ®é dμi ng¾n cña bearing theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. 14. N/c nguéi : Hoμn thiÖn vμ l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt: §èi víi DIE cho khu«n SOLID vμ khu«n HOLLOW: - Söa ch÷a nh÷ng khuyÕt tËt do n/c tr−íc ®Ó l¹i, - KiÓm tra ®é kh«ng th¼ng, ®é kh«ng ph¼ng cña bÒ mÆt bearing, ®é kh«ng vu«ng gãc cña bÒ mÆt bearing víi mÆt chÞu ¸p lùc nh«m. (c¸c kÝch th−íc ph¶i tu©n theo b¶n vÏ thiÕt kÕ) - Gia c«ng bÒ mÆt bearing víi l−îng d− gia c«ng < 0.05, mμi ®¹t ®é bãng ∇6 §èi víi BG cña khu«n HOLLOW: - KiÓm tra c¸c lç dÉn nh«m vμo khu«n, söa l¹i c¸c mÊp m« tÕ vi (kh«ng lμm ¶nh h−ëng còng nh− sai lÖch ®Õn h×nh d¸ng h×nh häc) mμi b»ng giÊy r¸p c¸c lç ®¹t ®é bãng ∇4. - T¹o ®é cong ë c¸c vÞ trÝ c¹nh s¾c ®Ó ®¶m b¶o cho dßng nh«m ch¶y dÔ dμng vμ thuËn lîi.
  5. - KiÓm tra ®é kh«ng ph¼ng, kh«ng th¼ng , ®é song song gi÷a c¸c c¹nh (tuú thuéc vμo tõng kÕt cÊu khu«n). - Mμi bÒ mÆt bearing ®¶m b¶o ®é vu«ng gãc víi bÒ mÆt chÞu ¸p lùc nh«m vμ ®¹t ®é bãng ∇6 L¾p ghÐp hoμn thiÖn khu«n : - §èi víi khu«n SOLID: C¸c chi tiÕt ®−îc l¾p ghÐp theo thø tù: L.I.P + DIE + BK, chÕ ®é l¾p láng th«ng qua chèt, - §èi víi khu«n HOLLOW: C¸c chi tiÕt ®−îc l¾p ghÐp theo thø tù: BG + DIE + BK, chÕ ®é l¾p chÆt th«ng qua chèt. Sau khi l¾p ghÐp gi÷a BG víi DIE, ph¶i kiÓm tra l¹i kÝch th−íc, khe hë cña profile b»ng d−ìng kiÓm, tu©n theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. Tuú thuéc vμo yªu cÇu cña kh¸ch hμng mμ khi l¾p ghÐp sÏ ®Ó chªnh lÖch gi÷a bearing cña BG vμ bearing cña DIE lμ bao nhiªu. Sau ®ã mμi ph¼ng 2 mÆt cña s¶n phÈm ®¹t ®é bãng ∇4. Th«ng qua quy tr×nh s¶n xuÊt khu«n ta thÊy vÞ trÝ cña kh©u gia c«ng nguéi lμ kh©u hoμn tÊt vμ l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt, kiÓm tra kÝch th−íc, ®é dÇy cña s¶n phÈm, ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l−îng bÒ mÆt s¶n phÈm khi ®ïn Ðp. Sau khi ®· l¾p ghÐp hoμn chØnh bé khu«n, mang ®i ®ïn thö khu«n vμ kiÓm tra chÊt l−îng bÒ mÆt còng nh− vÒ kÝch th−íc vμ h×nh d¸ng h×nh häc cña s¶n phÈm. NÕu ®¹t th× mang ®i ho¸ nhiÖt luyÖn, thÊm Nit¬ cho bÒ mÆt bearing, tuú thuéc vμo tõng lo¹i khu«n mμ thêi gian thÊm Nit¬ lμ bao l©u vμ thÊm bao nhiªu lÇn. * Chó ý: khi mét bé khu«n ®· ®¶m b¶o vÒ tÊt c¶ c¸c th«ng sè vÒ kÕt cÊu còng nh− vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm, mang ®i ®ïn Ðp, trong qu¸ tr×nh ®ïn Ðp ta ph¶i kiÓm tra xem víi bÒ mÆt bearing nh− thÕ cã thÓ ®ïn Ðp ®−îc khèi l−îng lμ bao nhiªu, khi ®ã ta míi ®−a ra ®−îc ph−¬ng ¸n ho¸ nhiÖt luyÖn cho bÒ mÆt bearing ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng cña khu«n còng nh− n¨ng suÊt cña s¶n phÈm. Khi kiÓm tra nÕu thÊy bÒ mÆt cã dÊu hiÖu rç th× ph¶i ®i ho¸ nhiÖt luyÖn ngay ®Ó ®¶m b¶o cho bÒ mÆt cña bearing.
  6. Dông cô cho qu¸ tr×nh lμm nguéi: 1. M¸y mμi cÇm tay b»ng ®iÖn ®¸ trßn vμ ®¸ ®Üa 2. M¸y dòa cÇm tay dïng khÝ nÐn 3. Dòa c¸c lo¹i 4. GiÊy r¸p th« vμ giÊy r¸p tinh 5. Bóa 6. §ét vμ chμy 7. D−ìng kiÓm tra 8. Th−íc kÑp 9. Ke gãc 10. C¸c lo¹i dông cô c¾t vμ mμi cho qu¸ tr×nh söa nguéi. (nh− ®¸ trô c¸c kÝch cì, ®¸ ®Üa c¸c lo¹i, l−ìi doa ®Çu vu«ng, l−ìi doa ®Çu trßn, l−ìi dòa) 11. §Ìn 12. £t« C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm: Trong qu¸ tr×nh ®ïn Ðp nh«m cã rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm, theo thèng kª trªn thùc tÕ th× 30% do khu«n, 30% do Billet, 30% do m¸y ®ïn Ðp vμ 10% do ng−êi s¶n xuÊt. Do ®ã khi mét s¶n phÈm ®ïn ra mμ kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng còng nh− vÒ h×nh d¸ng th× ph¶i xem xÐt ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n dÉn ®Õn tõ ®©u vμ do kh©u nμo g©y ra nh÷ng lçi ®ã. Mét sè d¹ng h− háng hay gÆp trong qu¸ tr×nh ®ïn Ðp nh«m. a) Lçi khu«n bÞ nøt: - HiÖn t−îng: bÞ nøt ch©n rÕt ë nh÷ng vÞ trÝ c¹nh gãc - Nguyªn nh©n: do kÕt cÊu yÕu, b¸n kÝnh gãc qu¸ bÐ, hoÆc ¸p lùc Ðp qu¸ lín. - Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc: mμi sang phanh råi hμn l¹i b»ng que hμn BKS 61, xem xÐt l¹i ¸p lùc vμ tèc ®é ®ïn Ðp cña m¸y Ðp. b) GÉy ë mét vÞ trÝ nμo ®ã trªn DIE: - HiÖn t−îng: Khi ®ïn Ðp do kh«ng chÞu ®−îc ¸p lùc cña m¸y Ðp mμ mét sè vÞ trÝ nμo ®ã trªn DIE bÞ gÉy, th«ng th−êng hay gÉy ë nh÷ng chç kÐp cøng v÷ng. - Nguyªn nh©n: Do kÕt cÊu yÕu, do lùc Ðp lín qu¸ - Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc: Ph¶i t¨ng ®é cøng v÷ng ë nh÷ng vÞ trÝ ®ã lªn, b»ng c¸ch c¾t mét miÕng thÐp kh¸c cïng vËt liÖu vμ ®é cøng, kÝch th−íc vμ h×nh d¸ng t−¬ng tù ghÐp vμo vÞ trÝ bÞ g·y.Trong nhiÒu tr−êng hîp do cÊu tróc còng nh− vÞ trÝ cña h×nh d¸ng h×nh häc qu¸
  7. yÕu, th× khi gia c«ng trªn n/c c¾t d©y ph¶i chó ý t¨ng ®é cøng v÷ng ë nh÷ng vÞ trÝ ®ã lªn b»ng c¸ch c¾t TAPER. c) S¶n phÈm bÞ trãc vÈy - HiÖn t−îng: trªn bÒ mÆt s¶n phÈm xuÊt hiÖn nhiÒu vÞ trÝ bÞ trãc vÈy, bÒ mÆt xÊu kh«ng ®¹t. - Nguyªn nh©n: Do trong qóa tr×nh ®óc billet bÞ hiÖn t−îng rç khÝ; do trong khi kÐo c¨ng s¶n phÈm ®Ó lùc kÐo lín qu¸; do trong khi nung nãng billet vμ khi ®ïn Ðp nhiÖt ®é lμm viÖc cao qu¸ møc quy ®Þnh sÏ dÉn ®Õn hiÖn t−îng nμy. - Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc: KiÓm tra Billet tr−íc khi ®−a vμo ®ïn Ðp, h¹n chÕ tèi ®a hiÖn t−îng rç khi khi ®óc billet, Gi¶m lùc kÐo c¨ng xuèng cho hîp lý, gi¶m nhiÖt ®é lμm viÖc cña m¸y xuèng møc hîp lý. d) BÒ mÆt c¹nh cña s¶n phÈm bÞ nøt: - HiÖn t−îng: r¹ng nøt ë vÞ trÝ c¹nh cña s¶n phÈm, kh«ng ®¹t yªu cÇu - Nguyªn nh©n: do b¸n kÝn gãc qu¸ bÐ - Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc: t¨ng b¸n kÝnh gãc lªn. e) S¶n phÈm bÞ cong: - HiÖn t−îng: BÒ mÆt cña s¶n phÈm bÞ cong lªn - Nguyªn nh©n: Do ®−êng dÉn nh«m vμo ch−a c©n b»ng (l−îng nh«m bè trÝ kh«ng ®ång ®Òu), do chiÒu dμi bearing lín qu¸ - Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc: KiÓm tra l¹i kÝch th−íc cña ®−êng dÉn nh«m vμo, ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång ®Òu cña nh«m khi ®i vμo khu«n, nÕu kÝch th−íc ®−êng dÉn hîp lý th× khi ®ã ta xö lý chiÒu dμi bearing cho ng¾n l¹i hoÆc t¨ng tèc ®é dßng ch¶y cña dßng nh«m ë vÞ trÝ ®ã lªn ®Ó l−îng nh«m ®−îc ®ång ®Òu trªn toμn bé khu«n. f) Nh¨n bÒ mÆt s¶n phÈm: - HiÖn t−îng: BÒ mÆt s¶n phÈm khi ®ïn ra bÞ nh¨n - Nguyªn nh©n: Do t¹i vÞ trÝ nμy dßng nh«m ch¶y nhanh qu¸, l−îng nh«m vμo nhiÒu qu¸. - Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc: H¹n chÕ dßng ch¶y t¹i vÞ trÝ nμy b»ng c¸ch ®iÒu chØnh bÒ mÆt bearing. g) §iÓm tr¾ng trªn bÒ mÆt s¶n phÈm: - HiÖn t−îng: XuÊt hiÖn nhiÒu vÖt tr¾ng dμi, hay nh÷ng ®iÓm tr¾ng trªn bÒ mÆt cña s¶n phÈm. - Nguyªn nh©n: do billet kh«ng ®ång ®Òu vÒ thμnh phÇn, còng cã thÓ do nhiÖt ®é ®ïn Ðp qu¸ cao. - Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc: KiÓm tra l¹i thμnh phÇn cña billet, ®iÒu chØnh l¹i nhiÖt ®é cña m¸y ®ïn Ðp khi lμm viÖc.
  8. h) BÞ r¸ch s¶n phÈm: - HiÖn t−îng: Khi ®ïn ra cã mét sè vÞ trÝ cña s¶n phÈm bÞ r¸ch, kh«ng ®¶m b¶o h×nh d¸ng h×nh häc cña s¶n phÈm. - Nguyªn nh©n: Do l−îng nh«m vμo vÞ trÝ nμy kh«ng ®ñ - Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc: §iÒu chØnh l¹i dßng nh«m vμo khu«n, t¨ng l−îng nh«m t¹i vÞ trÝ nμy lªn, i) Mãp, vªnh, xo¾n s¶n phÈm: - HiÖn t−îng: Khi ®ïn ra s¶n phÈm bÞ cong vªnh, mãp l¹i, xo¾n, kh«ng ®¶m b¶o h×nh d¸ng h×nh häc cña s¶n phÈm. - Nguyªn nh©n: Do l−îng nh«m vμo khu«n kh«ng ®ång ®Òu, chç nhanh chç chËm, do ¸p lùc Ðp qu¸ lín. - Ph−¬ng ph¸p kh¾c phôc: §iÒu chØnh l¹i dßng nh«m, ®iÒu chØnh l¹i ¸p lùc vμ tèc ®é ®ïn Ðp. Ph−¬ng ph¸p söa ch÷a khu«n th«ng th−êng Trong qu¸ tr×nh ®ïn Ðp th× cã rÊt nhiÒu nh÷ng ph−¬ng ¸n söa khu«n, tuú thuéc vμo tõng lo¹i khu«n vμ kÕt cÊu khu«n, cïng víi sù c¶m nhËn cña ng−êi söa khu«n mμ cã thÓ ®−a ra ®−îc nh÷ng ph−¬ng thøc söa kh¸c nhau. Tuy nhiªn vÉn theo tr×nh tù −u tiªn cho söa bearing ®Çu tiªn v× ®©y lμ ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt. Khi ®ïn Ðp th× nh«m ë nhiÖt ®é kho¶ng 5800C – 6100C, lóc nμy nh«m ë tr¹ng th¸i gÇn nh− thÓ láng nªn tu©n thñ theo ®óng quy luËt cña dßng ch¶y lμ cμng chÞu lùc masat lín cμng ch¶y chËm. * Chó ý: Khi lμm thay ®æi dßng ch¶y cña nh«m ta cã thÓ ®iÒu chØnh gãc ®é nghiªng cña bearing ra ngoμi hay vao trong, ®Ó lμm t¨ng tèc ®é ch¶y cña bearing ta lμm nh− tr−êng hîp a) vμ ng−îc l¹i muèn lμm chËm dßng ch¶y ta lμm theo tr−êng hîp b) víi gãc ®é v¸t kho¶ng 1 – 1.5 ®é a) b) NÕu nh− söa bearing mμ s¶n phÈm vÉn ra kh«ng nh− mong muèn th× ta cã thÓ söa l¹i lç dÉn nh«m vμo, tuú thuéc vμo tõng kÕt cÊu khu«n mμ cã thÓ ®−a ra ®−îc ph−¬ng ¸n söa hîp lý nhÊt.
  9. B¶o qu¶n khu«n. Khi khu«n ®ïn Ðp xong th× l−îng nh«m vÉn cßn b¸m l¹i trong khu«n, khi ®ã ta ph¶i lÊy l−îng nh«m nμy ra b»ng c¸ch ®un trong dung dÞch NaOH 20% ë nhiÖt ®é 1000C, tuú thuéc vμo tõng lo¹i kÕt cÊu khu«n mμ ta ®un trong thêi gian lμ bao l©u, th«ng th−êng tõ 8 –12 h. Sau khi ®· lÊy nh«m ra ta chuyÓn vμo phßng söa khu«n vμ dïng giÊy r¸p mÞn ®¸nh bãng l¹i toμn bé bÒ mÆt bearing sau ®ã xÞt vμo bÒ mÆt bearing dung dÞch b¶o qu¶n (NABAKEM). Th«ng th−êng ®èi víi mçi lo¹i khu«n sau khi ®ïn Ðp ®−îc mét l−îng nh«m nhÊt ®Þnh nμo ®ã ta ph¶i bá ra ®Ó ®i ho¸ nhiÖt luyÖn sau ®ã mμi b»ng giÊy r¸p, tiÕp theo xÞt dung dÞch b¶o qu¶n råi ®−a vμo phßng b¶o qu¶n khu«n. Khu«n ®−îc thèng kª theo hÖ thèng vμ b¶o qu¶n n¬i kh« r¸o trªn c¸c gi¸ khu«n. * Chó ý: Tuæi thä cña mçi bé khu«n phô thuéc vμo møc ®é lμm viÖc vμ m¸y ®ïn Ðp, còng nh− phôc thuéc vμo qu¸ tr×nh ho¸ nhiÖt luyÖn cho bÒ mÆt bearing.
Đồng bộ tài khoản