intTypePromotion=1
ADSENSE

Giới thiệu truyền thông đa phương tiện

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

170
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng xem tài liệu "Giới thiệu truyền thông đa phương tiện" để tìm hiểu các nội dung về: Multinedia; các tình huống đa phương tiện; bản quyền; quá trình phát triển đa phương tiện; sơ đồ phát triển; pha lập kế hoạch và vạch nét chính; pha viết kịch bản và lên kế hoạch về dữ liệu; sản xuất sản phẩm; các thiết bị đa phương tiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu truyền thông đa phương tiện

 1. Taøi lieäu 1. Multimedia Managing, 2. Interactive Guide to Multimedia, Giôùi thieäu veà ña phöông tieän 1. Multimedia 2. Caùc tình huoáng duøng ña phöông tieän 3. Baûn quyeàn 4. Quaù trình phaùt trieån ña phöông tieän 5. Sô ñoà phaùt trieån 6. Pha laäp keá hoaïch vaø vaïch neùt chính 7. Pha vieát kòch baûn vaø leân keá hoaïch veà döõ lieäu 8. Saûn xuaát saûn phaåm 9. Caùc thieát bò ña phöông tieän
 2. Muïc ñích ñeå hoïc vieân coù theå 1. Khaùi nieäm chính veà ña phöông tieän 2. Thaáy caùc vaán ñeà vaø öu ñieåm cuûa ña phöông tieän 3. Thieát bò ña phöông tieän 4. Giaûi thích veà xu theá söû duïng ña phöông tieän 5. Tieán trình ña phöông tieän 1. Khaùi nieäm veà ña phöông tieän 1.1. Khaùi nieäm - Phöông tieän dieãn taû - Phöông tieän truyeàn thoâng Trong dòch vuï coù : - Phöông tieän coâng coäng - Phöông tieän thu goïn, duøng rieâng (CD)
 3. 1.2. Ñònh nghóa - Nghóa cuûa ña phöông tieän roäng, laø toå hôïp cuûa vaên baûn, hình, hoaït hình, aâm thanh vaø video - Caùc thaønh phaàn ña phöông tieän coù töông taùc vôùi nhau - Ba loaïi ña phöông tieän töông taùc thoâng duïng laø Theå hieän tuaàn töï Theo caùc nhaùnh chöông trình hoaù Sieâu ña phöông tieän (thoâng tin phöùc taïp) Ñònh nghóa : Ña phöông tieän laø kó thuaät moâ phoûng ñoàng thôøi vaø söû duïng nhieàu daïng phöông tieän chuyeån hoaù thoâng tin vaø caùc taùc phaåm taïo töø caùc kó thuaät ñoù. Caùc ñieåm maáu choát ñeå hieåu khaùi nieäm naøy goàm coù : - Soá hoaù thoâng tin - Maïng - Töông taùc - Giao dieän con ngöôøi
 4. Trong töông lai, ña phöông tieän coù maët trong : - VOD (video theo yeâu caàu) - Troø chôi video - Mua baùn ñieän töû - Ngaân haøng ñieän töû - Thö ñieän töû cao caáp - Giaùo duïc xa - Laøm vieäc ôû nhaø
 5. Thay ñoåi do aùp duïng ña phöông tieän - Thay ñoåi caáu truùc coâng nghieäp : phaùt trieån khoâng haïn cheá, suy xeùt laïi noäi dung cuûa quaù trình coâng nghieäp - Thay ñoåi caùch thöùc toå chöùc lieân keát Ban ñaàu ngöôøi ta quan taâm ñeán caùch thöïc hieäu quaû, sau ñoù saûn phaåm; caáu truùc hình choùp thaúng ñöùng seõ chuyeån sang caáu truùc haøng ngang - Thay ñoåi caùch soáng
 6. 1.3. Moät soá moác lòch söû - 1965 : loaït phim, caùc tôø chieáu hình ñöôïc chieáu trong hoäi thaûo. Khi ñoù ngöôøi ta duøng thuaät ngöõ ña phöông tieän - 1975 : caùc troø chôi, quaûng caùo, troø video ñöôïc goïi laø ña phöông tieän - 1985 : Nhaïc só nhaïc POP Laurie ANDERSON duøng ñIeän töû, maùy tính ñeå theå hieän aâm nhaïc vaø ñIeàu khieån aùnh saùng. Ña phöông tieän laø moät phaàn cuûa ñôøi soáng haøng ngaøy. - 1995 : Moãi ngöôøi laøm vieäc vaø soáng trong tieän nghi cuûa rieâng mình. Hoï trao ñoåi vôùi nhau qua ña phöông tieän.
 7. 1.4. Caùc öùng duïng cuûa ña phöông tieän - Ñaøo taïo treân maùy tính CBT (computer based training) - Moâ phoûng - Hieän thöïc aûo. Moâi tröôøng do maùy tính taïo neân caøng gaàn vôùi hieän thöïc. Con ngöôøi khoâng chæ nhìn laïi caûnh, maø coøn xem caûnh do maùy saùng taïo. (chieán tranh vuõ truï) - Vui chôi, maø hoïc, coù saùng taïo. - Theå hieän ña phöông tieän - Troø chôi vaø giaûi trí - Ña phöông tieän vaø WEB
 8. 1.5. Caùc vaán ñeà vôùi ña phöông tieän Moät vaøi vaán ñeà lieân quan ñeán ña phöông tieän : - Nhaän thöùc (perception), ngöôøi ta khoâng chaáp nhaän maùy daïy mình. - Theá giôùi thay ñoåi -> caàn thay ñoåi caû phaàn meàm ña phöông tieän - Khoù thieát keá chöông trình - Trì treä trong moät toå chöùc - Thieáu coâng ngheä
 9. 1.6. Lí do duøng ña phöông tieän - Theo ñaø phaùt trieån cuûa coâng ngheä - Ña phöông tieän taïo neân thoâng tin môùi - Ña phöông tieän taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå theå hieän - Theá giôùi aûo
 10. 2. Tình huoáng ña phöông tieän - Nhaän xeùt ñaùnh giaù veà ña phöông tieän taïi Vieät Nam - Ña phöông tieän taïi caùc nöôùc ASIAN 2.1. Xu theá vaø phaùt trieån ña phöông tieän - Dòch vuï - Giaùo duïc - Truyeàn thoâng - Ngaân haøng - Y teá
 11. 2.2. Ña phöông tieän taïi Vieät nam - Vaán ñeà caàn giaûi quyeát ñeå öùng duïng vaø nghieân cöùu veà ña phöông tieän - Nhieäm vuï cuï theå cuûa caùc toå chöùc nghieân cöùu, öùng duïng vaø chuyeån giao coâng ngheä 3. Veà baûn quyeàn 3.1. Muïc ñích cuûa baûn quyeàn hoaù - Kí hieäu baûn quyeàn laø kí hieäu quoác teá duøng ñeå cho bieát tính baûn quyeàn. Thoâng thöôøng coù 3 chi tieát, veà : - Kí hieäu baûn quyeàn - Teân ngöôøi sôû höõu - Naêm ñöa ra laàn ñaàu. - Muïc ñích cuûa baûn quyeàn laø : - Theå hieän yù töôûng vaø caûm nghó veà söï kieän - Tính nguyeân goác cuûa taùc phaåm
 12. 3.2. Quyeàn taùc giaû Quyeàn taùc giaû (theo luaät...) ñaûm baûo baûn quyeàn veà : - Taùc phaåm aâm nhaïc - Taùc phaåm vaên hoïc - Taùc phaåm kòch caâm,... - Taùc phaåm ngheä thuaät - Taùc phaåm kieán truùc - Taïo hình veà töï nhieân - Taùc phaåm ñieän aûnh - Taùc phaåm aûnh - Chöông trình (maùy tính) 3.2. Vi phaïm quyeàn taùc giaû - Sao cheùp - Theå hieän laïi - Truyeàn baù - Trích daãn - Trieån laõm - Trình baøy tröôùc coâng chuùng - Dòch laïi - Suy dieãn
 13. 4.Toång quan veà quaù trình phaùt trieån ña phöông tieän 4.1. YÙ nghóa cuûa keá hoaïch toång theå - Xaùc ñònh nhan ñeà chính xaùc ñeå ñôõ toán coâng cho caùc giai ñoaïn - Ñònh ra lòch tuaàn töï - Xaùc ñònh soá ngöôøi thöû nghieäm, laäp trình, vieát...
 14. 4.2. Yeâu caàu veà taøi nguyeân - Nguoàn nhaân löïc Ngöôøi saûn xuaát/ quaûn lí ñeà aùn/ thieát keá giao dieän/ ngöôøi phaùt trieån/ giaùm ñoác ngheä thuaät/ ngöôøi vieát/ kó sö - Thieát bò ña phöông tieän CD ROM/ loa vaø bìa aâm thanh/ phöông tieän MIDI/ maùy queùt/ soá hoaù video/ maùy aûnh soá/ maùy quay video soá
 15. 4. 3. Tuaàn töï caùc coâng vieäc - Chuaån bò saûn xuaát choïn phaïm truø coâng vieäc/ ñònh teân vaø xaùc ñònh khaùn giaû/ xaùc ñònh noäi dung/ laäp nhoùm ñeà aùn - Saûn xuaát phaùt trieån ñeà aùn - Sau saûn xuaát ñaùnh giaù saûn phaåm
 16. Caáu truùc tuyeán tính/ phaân caáp/... cuûa caùc coâng ñoaïn trong saûn phaåm ña phöông tieän
 17. 5. Quaù trình phaùt trieån saûn phaåm ña phöông tieän 5.1. Chuaån bò saûn xuaát - Choïn teân saûn phaåm : teân saûn phaåm/ teân coù tính thoâng tin/ teân giai trí/ teân saùng taùc/ teân giaùo duïc - Xaùc ñònh khaùn giaû quyeát ñònh thaønh coâng, gôïi yù saùng taùc - Caàn xaùc ñònh noäi dung theo teân saûn phaåm - Nhoùm ñeà aùn taäp hôïp nhieàu nhoùm ngöôøi khaùc nhau 5.2. Saûn xuaát Lieân quan ñeán vieäc taäp hôïp caùc vaên baûn, hình veõ, hình ñoäng..
 18. 5.3. Sau saûn xuaát - Cô cheá phaûn hoài seõ giuùp ngöôøi thieát keá chænh lí saûn phaåm - Caàn ñaùnh giaù -> ngöôøi thöû nghieäm. - Lòch ñaùnh giaù
 19. 6. Pha laäp keá hoaïch vaø quyeát ñònh caùc neùt chính 6.1. Keá hoaïch ñeà aùn ña phöông tieän - Saûn phaåm cuoái cuøng seõ phaûn aùnh quaù trình taïo ra noù. - Quaù trình vieát ñeà aùn seõ moâ taû : Ñeà aùn ban ñaàu Ñích/muïc tieâu Khaùn giaû Khaùi nieäm/ chuû ñeà Phöông tieän phaân phaùt Moâi tröôøng saûn xuaát Ngaân saùch Lòch saûn xuaát
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2