GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 26

Chia sẻ: Asdasdsdqeqwdd Asdasdsadasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
94
lượt xem
47
download

GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 26', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 26

  1. GUICtrlSetData($item2, "|ITEM1") GUICtrlSetData($item3, "||COL33") GUICtrlDelete($item1) Do $msg = GUIGetMsg() Select Case $msg = $button MsgBox(0, "listview item", GUICtrlRead(GUICtrlRead($listview)), 2) Case $msg = $listview MsgBox(0, "listview", "clicked=" & GUICtrlGetState($listview), 2) EndSelect Until $msg = $GUI_EVENT_CLOSE EndFunc ;==>Example GUICtrlDelete Xóa bỏ một control GUICtrlDelete ( controlID ) Các tham số Định danh (ID) của control . Định danh này được trả về bởi hàm controlID GUICtrlCreate... Giá trị trả về Th. Trả về 1 Công : Hỏng : Trả về 0. Chú ý
  2. Đối với việc xóa ContextMenu (menu ngữ cảnh) , xem remark của GUICtrlCreateContextMenu. GUICtrlGetState Lấy trạng thái hiện hành của control GUICtrlGetState ( [controlID] ) Các tham số controlID [tùy chọn] định danh của control được trả về từ hàm GUICtrlCreate.... Giá trị trả về Th. Trả về trạng thái. Xem hàm GUICtrlSetState để biết giá trị Công : Hỏng : Trả về -1 nếu control không được định nghĩa Chú ý Khác với hàm GUICtrlRead , hàm này chỉ trả về trạng thái của control : kích hoạt/vô hiệu/ẩn/hiện/cho phép kéo thả Ngoại lệ : với ListView nó trả về tổng số cột đã click GUICtrlRead Đọc trạng thái hoặc dữ liệu của control GUICtrlRead ( controlID [, advanced] ) Các tham số controlID Định danh của control , được trả về từ hàm GUICtrlCreate... [tùy chọn] trả về thông tin mở rộng của control advanced 0 = (Default) trả về một giá trị là trạng thái hoặc dữ liệu của control 1 = trả về thông tin mở rộng (xem chú ý)
  3. Giá trị trả về Th. Trả về giá trị phụ thuộc vào loại control Công : Hỏng : Trả về 0 Loại Giá trị Checkbox, Trạng thái của nút bấm (xem bảng trạng thái State trong file help) Radio Combo, List Giá trị được chọn Input, Edit Văn bản đã nhập vào Button Văn bản đang hiển thị Date Ngày được chọn Progress Phần trăm hiện hành Slider Giá trị hiện hành Một số hoặc ID của control tabitem đã chọn , phụ thuộc vào giá Tab trị tham số Advanced Menu, Trạng thái của menu/item. Xem State table MenuItem TreeView ID của control TreeViewItem được chọn TreeViewItem Trạng thái của TreeViewItem ListView Định danh (ID) của ListViewItem đã chọn. 0 có nghĩa là không
  4. có mục nào được chọn Giá trị được gán bởi GUICtrlSendToDummy Dummy hoặc GUICtrlSetData Chú ý Trong chế độ advanced , giá trị trả về chứa dữ liệu bổ sung của control (xem bảng bên dưới) ghi chú : không phải tất cả các control đều có sẵn thông tin bổ sung ! Loại Giá trị bổ sung Checkbox, Văn bản của control Radio Menu, Văn bản của control MenuItem TreeView Văn bản của TreeViewItem đang được chọn TreeViewItem Văn bản của treeviewitem Trạng thái của ListViewItem nếu style mở rộng ListViewItem $LVS_EX_CHECKBOXES sử dụng trong chế độ advanced . Xem state table Tab ID của control tabitem được chọn Với checkbox , radio vài trạng thái có thể trả về $GUI_FOCUS và $GUI_CHECKED,. Ví dụ : BitAnd(GUICtrlRead($Item),$GUI_CHECKED) để kiểm tra xem control có được đánh-dấu-chọn (check).
  5. Đối với các mục trong Listview , vài trạng thái có thể được trả về như $GUI_CHECKED và $GUI_UNCHECKED (chỉ đối với control listview có style mở rộng LVS_EX_CHECKBOXES – trả về dạng Advanced) . ví dụ : BitAnd(GUICtrlRead($Item),$GUI_CHECKED) để kiểm tra xem item có được đánh dấu hay không. Đối với các mục trong TreeView , vài trạng thái có thể được trả về như $GUI_FOCUS, $GUI_EXPAND và $GUI_CHECKED, $GUI_UNCHECKED (chỉ đối với treeview controls có style TVS_CHECKBOXES). Ví dụ : BitAnd(GUICtrlRead($Item),$GUI_CHECKED) để kiểm tra xem control có được check GUICtrlRegisterListViewSort Đăng ký một hàm đã được định nghĩa dùng vào việc sắp xếp các mục trong ListView. Đây là hàm nội bộ , sẽ được gọi tự động khi có yêu cầu sắp xếp. GUICtrlRegisterListViewSort ( controlID, "function" ) Các tham số controlID ID của ListView function Tên của hàm cần gọi để thực hiện sắp xếp Giá trị trả về Th. 1 Công : Hỏng : 0 Chú ý :
Đồng bộ tài khoản