Giới thiệu về hóa phân tích

Chia sẻ: Phạm Minh Tiềm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
265
lượt xem
126
download

Giới thiệu về hóa phân tích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hóa phân tích là ngành phân tích các mẫu chất để biết được thành phần hóa học của các chất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về hóa phân tích

  1. Gi i Thi u v Hóa Phân Tích Analytical Chemistry Gi i Thi u v Hóa Phân Tích Hóa Phân Tích là ngành phân tích các m u ch t bi t c thành ph n hóa h c c a các ch t. Hóa Phân Tích bao g m hai l nh v c ch y u: • Phân tích nh tính, phát hi n s t n t i c a m t nguyên t hay h p ch t ã cho. • Phân tích nh l ng, c tính hàm l ng c a m t nguyên t hay h p ch t cho. Hóa h c phân tích hi n i h u nh là phân tích nh l ng, tuy nhiên vi c kh o sát nh l ng có th c chia ra nhi u l nh v c nghiên c u khác nhau. M t ví d n gi n v phân tích nh l ng là vi c xác nh hàm l ng ph n tr m c a m t nguyên t có m t trong ch t m u. Tuy nhiên vi c này không xác nh c phân t nào ch a nguyên t kh o sát (th m chí không bi t c d n xu t hay phân t co ch a nguyên t kh o sát thu c lo i nào). Các ph ng pháp phân tích chi ti t h n kh o sát m t nguyên t ã cho có th có m t trong m t lo i h p ch t nào ó. ây là u mà ng i ta quan tâm c bi t trong vi c nghiên c u các h th ng sinh h c; Phân t c a v t th có ch a carbon, hydro, oxy, nit và nhi u nguyên t khác trong các c u trúc ph c t p. Nhà phân tích có th th c hi n các nghiên c u xác nh s hi n di n và s phong phú c a hàng ngàn h p ch t ch a bi t. Thu t Phân Tích Hi n nay có r t nhi u k thu t tách, phát hi n và o hàm l ng c a các h p ch t hóa h c. Các ph ng pháp phân tích c n òi h i tách ch t r t k l ng o kh i l ng và th tích c a s n ph m cu i. Nhi u thi t b hi n i, r t nh y và chính xác d a trên các qui t c c a phép phân tích ph . o s h p th ánh sáng c a m t dung d ch hay m t khí, chúng ta có th tính toán c hàm ng c a các ch t mà không c n dùng ph n pháp tách. Các ph ng pháp m i h n bao g m ph p th nguyên t (atomic absorption spectroscopy, AAS), ph c ng h ng t h t nhân ( Nuclear magnetic Resonance, NMR), và phân tích neutron ho t hóa (neutron activation analysis,NNA). Nhi u k thu t k t h p hai hay nhi u ph ng pháp phân tích. Ví d nh ph ng pháp phân tích ph kh i c m ng ôi Plasma, ICP-MS(Inductively-Coupled Plasma-Mass Spectroscopy), Trong ó s bay h i c a m u phân tích x y ra trong b c th nh t, và o n ng th c hi n b c th 2. B c th nh t có th bao g m m t k thu t tách, nh là s c kí và b c th hai c ti n hành b ng các thi t b o và b detect. Các k thu t bao g m vi c bay h i t o ra các nguyên t t do c a các nguyên t t o nên m u kh o sát, mà sau ó có th c o b ng n ng b im c mà chúng h p th hay phát ra m t n s ph riêng bi t nào ó. Các ph ng pháp này có h n ch là nó ã quá h y hoàn toàn m u phân tích, và các thành ph n có trong m u. Nh ng k thu t phân tích này bao g m ph h p th và ICP-AES. Nh ng k thu t này v n còn c s d ng cho các nghiên c u s hình thành các h p ch t. tuy nhiên b ng vi c k t h p v i công n tách tr c khi làm bay h i m u. The Young Vietnamese Chemistry Specialists©2005 Trang 1 Posting on http://vietsciences.free.fr
  2. Gi i Thi u v Hóa Phân Tích Analytical Chemistry Ph ng Pháp Phân Tích Các ph ng pháp phân tích d a trên s th n tr ng và s chu n b m u s ch, úng và chính xác. Nhi u nhà th c nghi m luôn ngâm d ng c th y tinh trong acid tránh làm b n m u, và m u có th c ch y l i nhi u l n và các thi t b phân tích c r a b ng các dung môi tinh khi t chuyên bi t. t ph ng pháp chu n cho vi c phân tích n ng bao g m vi c v ra ng cong chu n . Các nhà th c nghi m s t o ra m t lo t các m u có n ng n m trong kho ng mà h s kh o sát. H ph i xem xét k l ng trong kho ng detect c a các k thu t và thi t b mà h ang s d ng. Các ng cong chu n s cho bi t chính xác n ng c a m t nguyên t hay m t phân t ang xem xét. Ch y các m u nhi u l n dùng k thu t c ch n s cho ra m t kho ng c m u, m i kho ng xác nh m t m u có n ng ã bi t. B ng vi c th hóa các m c c trên th , th có th v ra qua vi c c c a thi t b dò. Do ó khi m t m u ch t c ch y phân tích thì các d li u c ghi nh n qua thi t b dò và v ra th trên máy tính, nh ó các nhà phân tích ch n gi n tham chi u th s bi t c n ng . u n ng c a m t nguyên t hay phân t nào ó quá cao so v i kho ng n ng c a thi t b dò, thì m u s c pha loãng b ng m t dung môi tinh khi t. N u hàm l ng có trong m u th p h n kho ng o c c a các thi t b , thì m t ph ng pháp thêm m u s c th c hi n. Trong ph ng pháp này hàm l ng ã bi t c a m t nguyên t hay phân t d i s nghiên c u ã c a vào, s chênh l ch n ng sau khi thêm m u và n ng quan sát c là hàm l ng th c ch a trong m u. The Young Vietnamese Chemistry Specialists©2 Trang 2 Posting on http://vietsciences.free.fr

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản