intTypePromotion=1

Giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
3
download

Giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viêt Nam đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quá trình đó diễn ra trong bối cảnh Toàn cầu hóa, vừa có những thuận lợi và cơ hội to lớn, vừa có những khó khăn và thách thức không nhỏ. Trong bài viết này, chúng tôi cố gắng xem xét một số khía cạnh chính trị - xã hội cơ bản để phát triển đất nước, đưa công cuộc đổi mới tới thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước

GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI<br /> ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC<br /> NGUYỄN ĐÌ NH HÒA*<br /> NGUYỄN THỊ CHINH**<br /> <br /> Viê ̣t Nam đã và đang tiến hành công cuộc<br /> đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước<br /> theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quá trình<br /> đó diễn ra trong bối cảnh Toàn cầu hóa, vừa<br /> có những thuận lợi và cơ hội to lớn, vừa có<br /> những khó khăn và thách thức không nhỏ.<br /> Trong bài viết này, chúng tôi cố gắng xem<br /> xét một số khía cạnh chính trị - xã hội cơ<br /> bản để phát triển đất nước, đưa công cuộc<br /> đổi mới tới thành công.***<br /> 1. Giữ vững ổn định chính trị - xã hô ̣i<br /> Đối với Việt Nam hiện nay, để thực hiện<br /> thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm là phát triển<br /> kinh tế, viê ̣c giữ vững ổn định chính trị và<br /> xã hô ̣i dưới sự lãnh đạo của Đảng trở thành<br /> tiền đề, điều kiện tiên quyết. Kinh nghiệm<br /> của thế giới cũng như của Việt Nam cho<br /> thấy, tình hình chính trị - xã hội có ổn định,<br /> thì mo ̣i nguồn lực của đất nước mới được<br /> tập trung cao nhất và sử du ̣ng có hiê ̣u quả<br /> cho phát triển; đồng thời sự phát triển đạt<br /> được mục đích nhân văn chân chính vì con<br /> người, cho con người; ngăn chă ̣n sự phân<br /> hoá, phân tầng xã hội, xung đột giữa các<br /> nhóm lợi ích… Thực tiễn hơn 25 năm đổi<br /> mới đất nước đã chỉ ra rằng, nhờ duy trì và<br /> bảo đảm đươ ̣c môi trường chính trị - xã hội<br /> ổn định, mà nội lực đất nước được khơi dậy<br /> và phát huy, ngoại lực được tiếp nhận và sử<br /> dụng một cách hiệu quả. Theo đó, giữ vững<br /> ổn định chính trị - xã hội là vấ n đề đă ̣c biê ̣t<br /> quan tro ̣ng, là điề u kiê ̣n tiên quyế t cho phát<br /> triể n nói chung và phát triể n xã hô ̣i nói<br /> riêng.<br /> *<br /> <br /> TS. Viện Triết học<br /> ThS. Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa<br /> <br /> **<br /> <br /> Trong Cương liñ h xây dựng đất nước (Bổ<br /> sung, phát triển năm 2011), Đảng ta đã nhâ ̣n<br /> đinh<br /> ̣ rằng, cuô ̣c cách ma ̣ng khoa ho ̣c và<br /> công nghê ̣, kinh tế tri thức và quá trình toàn<br /> cầ u hóa diễn ra ma ̣nh me,̃ tác đô ̣ng sâu sắ c<br /> đế n sự phát triể n của nhiề u nước. Các mâu<br /> thuẫn cơ bản trên thế giới biể u hiê ̣n dưới<br /> những hiǹ h thức và mức đô ̣ khác nhau vẫn<br /> đang tồ n ta ̣i và phát triể n. Hòa bình, đô ̣c lâ ̣p<br /> dân tô ̣c, dân chủ, hơ ̣p tác và phát triể n là xu<br /> thế lớn, nhưng đấ u tranh dân tô ̣c, đấ u tranh<br /> giai cấ p, chiế n tranh cu ̣c bô ̣, xung đô ̣t vũ<br /> trang, xung đô ̣t sắ c tô ̣c, tôn giáo, cha ̣y đua<br /> vũ trang, hoa ̣t đô ̣ng can thiê ̣p, lâ ̣t đổ , khủng<br /> bố , tranh chấ p lañ h thổ , biể n, đảo… và ca ̣nh<br /> tranh quyế t liê ̣t về lơ ̣i ić h kinh tế tiế p tu ̣c<br /> diễn ra phức ta ̣p. Châu Á - Thái Biǹ h Dương<br /> và Đông Nam Á tuy đươ ̣c xem là khu vực<br /> phát triể n năng đô ̣ng, song cũng tiề m ẩ n<br /> những nhân tố mấ t ổ n đinh<br /> ̣ 1. Bối cảnh đó đă ̣t<br /> chúng ta trước cả những thời cơ và vận hội<br /> mới lẫn những khó khăn, thách thức mới. Vì<br /> vậy, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ<br /> gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới<br /> là hết sức nặng nề, quyết liệt, đòi hỏi chúng<br /> ta trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ<br /> vững bằng được chủ quyền quốc gia và sự<br /> ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường<br /> hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng<br /> và phát triển đất nước.<br /> Hiê ̣n nay, tình hiǹ h chính trị - xã hô ̣i ở<br /> Việt Nam tiế p tu ̣c trong tra ̣ng thái ổn định,<br /> song vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp.<br /> Các lực lượng phản động ở nước ngoài vẫn<br /> tìm cách móc nối với các phần tử bất mãn,<br /> cực đoan trong nước hòng cản trở sự nghiệp<br /> xây dựng hoà bình của nhân dân Việt Nam<br /> <br /> 10<br /> <br /> với nhiều thủ đoạn tinh vi và hiểm độc. Lợi<br /> dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân<br /> tộc, tôn giáo, họ vu cáo Đảng và Nhà nước<br /> Việt Nam vi phạm nhân quyền, cản trở tự do<br /> tôn giáo, kích động tư tưởng ly khai trong<br /> khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số...<br /> <br /> Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam - 6/2012<br /> <br /> tiń h nguyên tắ c trong sự phát triể n kinh tế xã hô ̣i của nước ta là phải gắn mục tiêu phát<br /> triển kinh tế với mục tiêu phát triển xã hội,<br /> thống nhất chính sách kinh tế với chính sách<br /> xã hội. Quan điể m có tin<br /> ́ h nguyên tắ c của<br /> Đảng là chúng ta không chờ đến khi kinh tế<br /> Yêu cầu bức thiết đặt ra đối với Đảng, đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực<br /> Nhà nước và nhân dân Việt Nam là phải tạo hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng<br /> lập môi trường chính trị - xã hội ổn định, không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội<br /> thuận lợi để đẩy nhanh nhịp độ phát triển để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.<br /> của đất nước theo hướng bền vững, phấ n Trái lại, mỗi chính sách kinh tế đều phải<br /> đấ u đế n năm 2020 nước ta cơ bản trở thành hướng tới mục tiêu phát triển xã hội; mỗi<br /> nước công nghiê ̣p theo hướng hiê ̣n đa ̣i, đồng chính sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực<br /> thời ta ̣o tiề n đề vững chắ c cho những bước thúc đẩy phát triển kinh tế; khuyến khích<br /> phát triể n tiếp theo. Có thể nói, kiên quyết làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói, giảm<br /> giữ vững đô ̣c lâ ̣p, chủ quyề n, thố ng nhấ t và nghèo, chăm sóc những người có công,<br /> toàn ve ̣n lañ h thổ , bảo đảm an ninh chiń h tri ̣ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là<br /> và trâ ̣t tự, an toàn xã hô ̣i2... là định hướng một yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo sự<br /> chính trị cơ bản cho sự phát triển xã hội phát triển xã hội một cách lành mạnh, bền<br /> đươ ̣c Đảng ta khẳng định tại Đại hội lần thứ vững.<br /> XI.<br /> Theo đó, cần thống nhất nhận thức và<br /> 2. Đặt mục tiêu phát triể n xã hô ̣i đi đôi quán triệt quan điểm của Đảng về gắn kết<br /> các mục tiêu phát triển kinh tế, mục tiêu<br /> với mục tiêu phát triể n kinh tế<br /> phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi<br /> Kinh tế là yế u tố nề n tảng, quyế t đinh<br /> ̣ sự trường. Trong điều kiện kinh tế thị trường<br /> phát triể n các liñ h vực khác của đời số ng xã và do sự tác động của nhiều yếu tố, vẫn có<br /> hô ̣i. Xuấ t phát từ vai trò quan tro ̣ng của kinh không ít địa phương, ngành và đơn vị sản<br /> tế , Đảng Cô ̣ng sản Viê ̣t Nam đã xác đinh<br /> ̣<br /> xuất kinh doanh (cả tập thể lẫn tư nhân)<br /> phát triể n kinh tế là nhiê ̣m vụ trọng tâm của chưa thực sự rũ bỏ quan niệm cũ về phát<br /> nước ta hiê ̣n nay. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra triển - đồng nhất phát triển với tăng trưởng<br /> cần giải quyết ở đây là, phát triển kinh tế kinh tế đơn thuần. Điều này làm ảnh hưởng<br /> như thế nào, theo định hướng chính trị nào? đến việc thực hiện mục tiêu phát triển bền<br /> Chúng ta không thể phát triển kinh tế bằng vững, mà xét đến cùng, là sự phát triển vì<br /> mọi giá, mà phải chú ý đến các khía cạnh xã con người. Bởi lẽ, nếu chạy theo phát triển<br /> hội, môi trường sinh thái trong quá triǹ h kinh tế mà xem nhẹ hoặc lãng quên mục tiêu<br /> phát triể n. Vì vậy, cần phát triển kinh tế theo phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, thì<br /> mô hình kinh tế thị trường định hướng xã cái giá phải trả sẽ không thể lường hết, thậm<br /> hội chủ nghĩa; kết hợp đổi mới kinh tế với chí là “phản phát triển”. Phát triển bền vững<br /> đổi mới hệ thống chính trị, gắ n phát triể n không thể chỉ là đường lối chung, mà quan<br /> kinh tế với phát triển xã hội, kết hợp tăng trọng hơn, nó cần phải được xã hội hoá, trở<br /> trưởng kinh tế với thực hiê ̣n tiế n bô ̣ và công thành nhận thức và hành động thực tiễn cụ<br /> bằ ng xã hô ̣i.<br /> thể của mọi chủ thể, của toàn xã hội.<br /> Một trong những đặc trưng cơ bản, thuộc<br /> Ta ̣i Đa ̣i hô ̣i XI, khi đánh giá những thành<br /> tính quan trọng của định hướng xã hội chủ tựu và ha ̣n chế sau 10 năm thực hiê ̣n Chiế n<br /> nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam, lược phát triể n kinh tế - xã hội 2001 - 2010,<br /> đồ ng thời đươ ̣c xem như mô ̣t yêu cầ u có Đảng ta đã rút ra 5 bài ho ̣c kinh nghiê ̣m lớn<br /> <br /> Giữ vững ổn định chính trị - xã hội…<br /> <br /> cầ n đươ ̣c quán triê ̣t nghiêm túc, trong đó có<br /> bài ho ̣c quan tro ̣ng: “Phải coi tro ̣ng viê ̣c kế t<br /> hơ ̣p chă ̣t chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với<br /> thực hiê ̣n tiế n bô ̣ và công bằ ng xã hô ̣i; bảo<br /> đảm an sinh xã hô ̣i, chăm lo đời số ng vâ ̣t<br /> chấ t và tinh thầ n của nhân dân, nhấ t là đố i<br /> với người nghèo, đồ ng bào ở vùng sâu, vùng<br /> xa, đă ̣c biê ̣t là trong tiǹ h hiǹ h kinh tế khó<br /> khăn, suy giảm; gắ n phát triể n kinh tế với<br /> phát triể n văn hóa…”3.<br /> <br /> 11<br /> <br /> xã hô ̣i, gắ n kế t phát triể n kinh tế với phát<br /> triể n xã hô ̣i là quan điể m đúng đắ n của<br /> Đảng, giữ vai trò định hướng chính trị trong<br /> tiế n triǹ h thực hiê ̣n phát triể n nhanh và bề n<br /> vững, trên cơ sở lấ y con người là trung tâm.<br /> 3. Coi trọng và giải quyết tốt những<br /> vấn đề xã hô ̣i đang đặt ra hiện nay<br /> Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển<br /> đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa<br /> dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt<br /> Trong bối cảnh hiện nay, xem xét những Nam, con ngươi được đặt vào vị trí trung<br /> ̀<br /> khó khăn và thách thức đố i với sự phát triể n tâm, vưa la mu ̣c tiêu vưa la đô ̣ng lực cua sự<br /> ̉<br /> ̀<br /> ̀<br /> ̀<br /> ̀<br /> xã hô ̣i, Đảng Cô ̣ng sản Viê ̣t Nam cho rằ ng, phat triể n. Theo đo, quan điể m nhấ t quan<br /> ́<br /> ́<br /> ́<br /> nước ta vẫn đứng trước nhiề u thách thức cua Đang la, cung vơi việc thực hiện nhiệm<br /> ̉<br /> ̉<br /> ̀ ̀<br /> ́<br /> lớn, đan xen, có tác đô ̣ng và diễn biế n phức vụ phat triể n kinh tế nhanh và bền vững<br /> ́<br /> ta ̣p, không thể coi thường. Đă ̣c biê ̣t, tiǹ h nhằ m ta ̣o nề n tang vâ ̣t chấ t cho sự phát triển,<br /> ̉<br /> tra ̣ng suy thoái về chính tri,̣ tư tưởng, đa ̣o cầ n đă ̣c biê ̣t coi tro ̣ng và giai quyế t tốt cac<br /> ̉<br /> ́<br /> đức, lố i số ng của mô ̣t bô ̣ phâ ̣n không nhỏ vấ n đề xa hô ̣i. Nế u không nhâ ̣n thưc đung<br /> ̃<br /> ́<br /> ́<br /> cán bô ̣, đảng viên gắ n với tê ̣ quan liêu, tham tầ m quan tro ̣ng cua cac vấ n đề xa hô ̣i cung<br /> ̉<br /> ̃<br /> ̃<br /> ́<br /> nhũng, lañ g phí là nghiêm tro ̣ng. Các thế lực như giai quyế t chung mô ̣t cach kip̣ thơi, hiê ̣u<br /> ̉<br /> ́<br /> ́<br /> ̀<br /> thù đich<br /> ̣ tiế p tu ̣c đẩ y ma ̣nh thực hiê ̣n âm qua, thi du kinh tế co đa ̣t mưc tăng trương<br /> ̉<br /> ̉<br /> ̀<br /> ́<br /> ́<br /> ̀<br /> mưu “diễn biế n hòa biǹ h”, lơ ̣i du ̣ng những cao, song xa hô ̣i la ̣i tiề m ẩ n hoă ̣c hiê ̣n hưu<br /> ̃<br /> ̃<br /> khó khăn về kinh tế - xã hô ̣i cũng như các nhưng yế u tố co thể gây bấ t ổ n đinh<br /> xa<br /> hô<br /> ̣<br /> ̃<br /> ̃ ̣i.<br /> ́<br /> vấ n đề dân tô ̣c, tôn giáo, nhân quyề n… Do đó, để duy tri va bao đam sự ổ n đinh<br /> ̣ xã<br /> ̉<br /> ̀ ̀ ̉<br /> nhằ m làm cho đời số ng xã hô ̣i mấ t ổ n đinh,<br /> ̣<br /> hô ̣i, đồng thời ta ̣o cơ sở cho sự phát triể n<br /> rố i loa ̣n, hòng làm thay đổ i chế đô ̣ chính tri ̣ kinh tế , cầ n tưng bươc giai quyế t tố t cac vấ n<br /> ̉<br /> ̀<br /> ́<br /> ́<br /> ở nước ta.<br /> đề xã hô ̣i, thu he ̣p dầ n khoảng cách về triǹ h<br /> Trước tình hình đó, để thúc đẩy sự phát đô ̣ phát triể n, mức số ng và chấ t lươ ̣ng cuô ̣c<br /> triển đất nước nói chung, phát triển xã hội số ng… giữa các tầ ng lớp dân cư trong xã<br /> nói riêng, chúng ta cùng lúc phải giải quyế t hô ̣i, giữa các vùng, miề n từ đô thi ̣ tới nông<br /> mô ̣t loa ̣t mố i quan hê ̣ cơ bản, trong đó có thôn, từ miề n xuôi đế n miề n ngươ ̣c…, ta ̣o<br /> mố i quan hê ̣ giữa đổ i mới, ổ n đi ̣nh và phát nên sự thố ng nhấ t về lơ ̣i ić h cơ bản trong xã<br /> triể n; quan hê ̣ giữa tăng trưởng kinh tế và hô ̣i. Thực tế đã chứng minh rằ ng, nế u trong<br /> phát triể n văn hóa, thực hiê ̣n tiế n bộ và công xã hô ̣i không có sự thố ng nhấ t về các lơ ̣i ích<br /> bằ ng xã hội. Riêng đố i với vấ n đề phát triể n cơ bản, thì khó có thể có đươ ̣c sự thố ng nhấ t<br /> xã hô ̣i, căn cứ vào quan điể m có tính đinh<br /> về ý chí, hành đô ̣ng, khó có sự đồng thuận<br /> ̣<br /> hướng nêu trên, Đa ̣i hô ̣i XI của Đảng xác và do vậy, sẽ ảnh hưởng không tố t đế n viê ̣c<br /> đinh<br /> ̣ rõ nhiê ̣m vu ̣: “Tâ ̣p trung giải quyế t vấ n xây dựng khố i đa ̣i đoàn kế t toàn dân tô ̣c.<br /> đề viê ̣c làm và thu nhâ ̣p cho người lao đô ̣ng,<br /> Có thể khẳ ng đinh<br /> ̣ rằ ng, cùng với phát<br /> nâng cao đời số ng vâ ̣t chấ t và tinh thầ n của triể n kinh tế , việc coi tro ̣ng giai quyế t tố t va<br /> ̉<br /> ̀<br /> nhân dân. Ta ̣o bước tiế n rõ rê ̣t về thực hiê ̣n hiê ̣u qua cac vấ n đề xa hô ̣i la quan điểm<br /> ̉ ́<br /> ̃<br /> ̀<br /> tiế n bô ̣ và công bằ ng xã hô ̣i, bảo đảm an mang tính đi ̣nh hương chinh tri ̣ hế t sưc đung<br /> ́<br /> ́<br /> ́<br /> sinh xã hô ̣i, giảm tỷ lê ̣ hô ̣ nghèo; cải thiê ̣n đắ n cua Đang ta, hoan toá n phu hơ ̣p vơi ban<br /> ̉<br /> ̉<br /> ̉<br /> ̀<br /> ̀<br /> ̀<br /> ́<br /> điề u kiê ̣n chăm sóc sức khỏe cho nhân chấ t nhân văn, nhân đa ̣o cua chế đô ̣ ta, đồ ng<br /> ̉<br /> dân”4. Như vâ ̣y, có thể khẳ ng đinh<br /> ̣ rằ ng, kế t thơi phu hơ ̣p vơi lơ ̣i ich cung như nguyê ̣n<br /> ̃<br /> ̀<br /> ̀<br /> ́<br /> ́<br /> hơ ̣p chă ̣t chẽ mu ̣c tiêu kinh tế với mu ̣c tiêu<br /> <br /> 12<br /> <br /> vo ̣ng của nhân dân. Thực hiê ̣n tố t đinh<br /> ̣<br /> hướng chiń h tri ̣ đó không chỉ là yếu tố đảm<br /> bảo cho sự vận động và phát triển đất nước<br /> theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mà còn<br /> góp phần quan trọng vào việc xây dựng và<br /> củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân<br /> vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa xã<br /> hội, bởi thông qua sự thụ hưởng những<br /> thành quả phát triển, họ cảm nhận được sự<br /> tốt đẹp của xã hội mới mà chúng ta đang xây<br /> dựng và từ đó nhân dân càng tích cực đóng<br /> góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển đất<br /> nước và xã hội.<br /> Trong công cuộc đổi mới, trên cơ sở<br /> khẳng định quan điểm lấy việc phục vụ con<br /> người là mục đích cao nhất trong mọi hoạt<br /> động của Đảng và Nhà nước, lần đầu tiên<br /> Văn kiện Đại hội VI đưa ra khái niệm Chính<br /> sách xã hội, thể hiện sự đổi mới tư duy của<br /> Đảng: Giải quyết các vấn đề xã hội được đặt<br /> trong tổng thể đường lối phát triển của đất<br /> nước. Chính sách xã hội bao trùm mọi mặt<br /> của cuộc sống con người: Điều kiện lao<br /> động và sinh hoạt, giáo dục và văn hoá,<br /> quan hệ gia đình, quan hệ giai cấp, quan hệ<br /> dân tộc..., đó là nội hàm của chính sách xã<br /> hội. Về mối quan hệ giữa chính sách xã hội<br /> với chính sách kinh tế, Đảng ta xác định:<br /> Trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật<br /> chất để thực hiện chính sách xã hội, nhưng<br /> những mục tiêu xã hội lại là mục đích của<br /> hoạt động kinh tế. Ngay trong khuôn khổ<br /> của hoạt động kinh tế, chính sách xã hội có<br /> ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động,<br /> chất lượng sản phẩm, là một nhân tố quan<br /> trọng để phát triển sản xuất. Do đó, cần có<br /> chính sách xã hội cơ bản, lâu dài và xác<br /> định được những nhiệm vụ, mục tiêu phù<br /> hợp với yêu cầu, khả năng trong từng giai<br /> đoa ̣n phát triể n của đấ t nước.<br /> Tổng kết thực tiễn 25 năm đổ i mới đấ t<br /> nước, trong Cương liñ h xây dựng đấ t nước<br /> trong thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội<br /> (Bổ sung, phát triể n năm 2011) được Đại hội<br /> XI thông qua, Đảng Cô ̣ng sản Viê ̣t Nam<br /> khẳ ng đinh:<br /> ̣ “Chính sách xã hội đúng đắ n,<br /> <br /> Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam - 6/2012<br /> <br /> công bằ ng vì con người là đô ̣ng lực ma ̣nh<br /> mẽ phát huy mo ̣i năng lực sáng ta ̣o của nhân<br /> dân trong sự nghiê ̣p xây dựng và bảo vê ̣ Tổ<br /> quố c. Bảo đảm công bằ ng, biǹ h đẳ ng về<br /> quyề n lơ ̣i và nghiã vu ̣ công dân; kế t hơ ̣p<br /> chă ̣t che,̃ hơ ̣p lý phát triể n kinh tế với phát<br /> triể n văn hóa, xã hô ̣i, thực hiê ̣n tiế n bô ̣ và<br /> công bằ ng xã hô ̣i ngay trong từng bước và<br /> từng chiń h sách; phát triể n hài hòa đời số ng<br /> vâ ̣t chấ t và đời số ng tinh thầ n, không ngừng<br /> nâng cao đời số ng của mo ̣i thành viên trong<br /> xã hô ̣i... Ta ̣o môi trường và điề u kiê ̣n để mo ̣i<br /> người lao đô ̣ng có viê ̣c làm và thu nhâ ̣p tố t<br /> hơn. Có chiń h sách tiề n lương và chế đô ̣ đaĩ<br /> ngô ̣ ta ̣o đô ̣ng lực để phát triể n; điề u tiế t hơ ̣p<br /> lý thu nhâ ̣p trong xã hô ̣i. Khuyế n khích làm<br /> giàu hơ ̣p pháp đi đôi với xóa nghèo bề n<br /> vững; giảm dầ n tiǹ h tra ̣ng giàu – nghèo giữa<br /> các vùng, miề n, các tầ ng lớp dân cư. Hoàn<br /> thiê ̣n hê ̣ thố ng an sinh xã hô ̣i. Thực hiê ̣n tố t<br /> chính sách đố i với người và gia đình có<br /> công với nước. Chú tro ̣ng cải thiê ̣n đời số ng,<br /> lao đô ̣ng và ho ̣c tâ ̣p của thanh, thiế u niên,<br /> giáo du ̣c và bảo vê ̣ trẻ em. Chăm lo đời số ng<br /> những người cao tuổ i, neo đơn, khuyế t tâ ̣t,<br /> mấ t sức lao đô ̣ng và trẻ mồ côi. Ha ̣n chế ,<br /> tiế n tới đẩ y lùi tô ̣i pha ̣m và giảm tác ha ̣i của<br /> tê ̣ na ̣n xã hô ̣i. Bảo đảm quy mô hơ ̣p lý, cân<br /> 5<br /> bằ ng giới tin<br /> ́ h và chấ t lươ ̣ng dân số ” .<br /> Nhìn tổng thể, kể từ năm 1986 đến nay, tư<br /> duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải<br /> quyết các vấn đề xã hội đã có những bước<br /> phát triển mới: Từ chỗ không đặt đúng tầm<br /> quan trọng của chính sách xã hội trong mối<br /> quan hệ tương tác với chính sách kinh tế, coi<br /> chính sách xã hội chỉ là phái sinh và là thứ<br /> yế u so với chính sách kinh tế … đã đi đến<br /> thống nhất chính sách kinh tế với chính sách<br /> xã hội; chủ trương ngay từ đầ u viê ̣c thực hiê ̣n<br /> tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến<br /> bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát<br /> triể n. Từ chỗ Nhà nước bao cấp toàn bộ trong<br /> việc giải quyết việc làm đã dần dần chuyển<br /> trọng tâm sang thiết lập cơ chế, chính sách để<br /> các thành phần kinh tế và người lao động đều<br /> tham gia tạo việc làm. Từ chỗ không chấp<br /> <br /> Giữ vững ổn định chính trị - xã hội…<br /> <br /> nhận có sự phân hoá giàu - nghèo đã đi đến<br /> khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp<br /> đi đôi với tích cực xoá đói, giảm nghèo, coi<br /> việc một bộ phận dân cư giàu trước là cần<br /> thiết cho sự phát triển.<br /> Trong bài phát biể u khai ma ̣c Hô ̣i nghi ̣lầ n<br /> thứ năm Ban Chấ p hành Trung ương khóa<br /> XI, cùng với việc khẳ ng đinh<br /> ̣ phát triể n toàn<br /> diê ̣n, đồ ng bô ̣ kinh tế và xã hô ̣i, kế t hơ ̣p chă ̣t<br /> chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiê ̣n<br /> tiế n bô ̣ và công bằ ng xã hô ̣i trong từng chính<br /> sách, từng bước đi là chủ trương đúng đắ n<br /> của Đảng và Nhà nước, Tổ ng Bí thư Nguyễn<br /> Phú Tro ̣ng đã nhấn mạnh rằng, sẽ có ý nghiã<br /> chiń h tri,̣ kinh tế và xã hô ̣i hế t sức to lớn khi<br /> Hô ̣i nghi ̣ lầ n thứ năm (khóa XI) ban hành<br /> nghi ̣ quyế t chuyên đề về mô ̣t số chiń h sách<br /> xã hô ̣i giai đoa ̣n từ nay đế n năm 2020, với<br /> tro ̣ng tâm là chính sách ưu đaĩ đố i với người<br /> có công và bảo đảm an sinh xã hô ̣i, với<br /> những nô ̣i dung chủ yế u là bảo đảm viê ̣c làm,<br /> thu nhâ ̣p, giảm nghèo, bảo hiể m xã hô ̣i, bảo<br /> hiể m y tế , nhà ở, trơ ̣ giúp xã hô ̣i và bảo đảm<br /> mô ̣t số dich<br /> ̣ vu ̣ xã hô ̣i cơ bản cho người dân.<br /> 4. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng<br /> đối với sự phát triển xã hô ̣i<br /> Hiện nay, chúng ta tiếp tục hoàn thiện<br /> nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ<br /> nghĩa. Quá trình đó lại diễn ra trong bối<br /> cảnh Toàn cầu hóa và xu thế hội nhập quốc<br /> tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam. Có thể<br /> nói, những yếu tố đó đang tác động rất lớn<br /> đến tiến trình vận động của đất nước, nhất là<br /> khi Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo,<br /> đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.<br /> Những quy luật của kinh tế thị trường cùng<br /> với sự du nhập cả những giá trị lẫn phản giá<br /> trị từ bên ngoài vào bằng nhiều kênh khác<br /> nhau trong quá trình mở cửa, hội nhập, nếu<br /> không được kiểm soát, thì rất có thể gây ra<br /> những hệ lụy không thể lường trước đối với<br /> sự phát triển xã hội. Vì vậy, một trong<br /> những định hướng chính trị cơ bản đối với<br /> sự phát triển xã hội của Việt Nam giai đoạn<br /> 2011 - 2020 là không ngừng tăng cường sự<br /> <br /> 13<br /> <br /> lãnh đạo, sự định hướng chính trị của Đảng<br /> Cộng sản Việt Nam. Mọi thái độ coi thường,<br /> xem nhẹ quan điểm định hướng chính trị có<br /> tính nguyên tắc này đối với sự phát triển xã<br /> hội chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Bài học từ<br /> sự kiện Liên Xô hơn 20 năm trước đây cho<br /> thấy, khi Đảng Cộng sản buông lỏng và từ<br /> bỏ vai trò lãnh đạo, thì sự định hướng chính<br /> trị trở nên mờ nhạt, xã hội chẳng những rối<br /> loạn, mà còn rơi vào khủng hoảng, trì trệ với<br /> hàng loạt những vấn đề xã hội căng thẳng,<br /> bức xúc.<br /> Trong điều kiện phát triển kinh tế thị<br /> trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội<br /> nhập quốc tế, để thực hiện một cách hiệu<br /> quả chiến lược phát triển nhanh và bền vững<br /> nhằm mục tiêu xây dựng một nước Việt<br /> Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ,<br /> công bằng, văn minh”, một yêu cầu khách<br /> quan và tất yếu đặt ra là phải không ngừng<br /> tăng cường sự lãnh đạo, định hướng của<br /> Đảng Cộng sản đối với sự phát triển xã hội.<br /> Đảng lãnh đạo xã hội chủ yếu thông qua<br /> Nhà nước và các đoàn thể quần chúng.<br /> Đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng<br /> được Nhà nước tiếp nhận, thể chế hoá cụ thể<br /> bằng pháp luật và những chủ trương, chính<br /> sách, kế hoạch, chương trình cụ thể. Vì vậy,<br /> Đảng luôn quan tâm đến việc xây dựng Nhà<br /> nước và bộ máy của Nhà nước, đồng thời<br /> kiểm tra việc Nhà nước thực hiện các Nghị<br /> quyết của Đảng.<br /> Để tăng cường sự lañ h đa ̣o, trong Văn<br /> kiê ̣n Đa ̣i hô ̣i XI, Đảng Cô ̣ng sản Viê ̣t Nam<br /> khẳ ng đinh<br /> ̣ rõ: “… Phương thức lañ h đa ̣o<br /> của Đảng phải chủ yế u bằ ng Nhà nước và<br /> thông qua Nhà nước. Hoàn thiê ̣n nô ̣i dung<br /> và đổ i mới phương thức lañ h đa ̣o của Đảng,<br /> gắ n quyề n ha ̣n với trách nhiê ̣m trong viê ̣c<br /> thực hiê ̣n chức năng lãnh đa ̣o của các cấ p ủy<br /> đảng; tăng cường dân chủ trong Đảng và<br /> phát huy quyề n làm chủ của nhân dân là nô ̣i<br /> dung quan tro ̣ng của đổ i mới chính tri ̣ phải<br /> đươ ̣c tiế n hành đồ ng bô ̣ với đổ i mới kinh tế .<br /> Coi tro ̣ng mở rô ̣ng dân chủ trực tiế p trong<br /> xây dựng Đảng và xây dựng chính quyề n,<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2