intTypePromotion=1

Hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên năm thứ nhất trong trường đại học

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
0
download

Hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên năm thứ nhất trong trường đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên năm thứ nhất trong trường đại học trình bày tổng hợp 36 bài tập phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên năm thứ nhất trong trường đại học. Để lựa chọn bài tập phù hợp với đối tượng của bài viết, tiến hành phỏng vấn các chuyên gia, các giảng viên đang làm công tác giáo dục thể chất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên năm thứ nhất trong trường đại học

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> HÏÅ THÖËNG<br /> ÂI TÊÅP<br /> BA T<br /> ÁPHA<br /> TRIÏÍN THÏÍ LÛÅC CHUNG<br /> CHO NÛÄ SINH VIÏN NÙM THÛÁ NHÊËT TR<br /> ThS. ÀÖÎ AN LÛÅC*<br /> <br /> V<br /> <br /> êën àïì Giaáo duåc thïí chêët nùçm trong hïå thöëng<br /> 1.2. Àaánh giaá hiïåu quaã thûåc nghiïåm<br /> giaáo duåc quöëc dên, chiïëm möåt võ trñ quan troång<br /> Àïí àaánh giaá hiïåu quaã caác baâi têåp phaát triïín thïí<br /> trong quaá trònh àaâo taåo con ngûúâi múái phaát lûåc cho nûä sinh viïn nùm thûá nhêët Trûúâng Àaåi hoåc<br /> triïín toaân diïån. Muöën nêng cao sûác khoeã thò phaãi coá Cöng àoaân, nhoám nghiïn cûáu àaä tiïën haânh kiïím tra<br /> sûå cûúâng traáng vïì thïí chêët, têåp luyïån TDTT thûúâng trònh àöå thïí lûåc cuãa nhoám thûåc nghiïåm vaâ nhoám àöëi<br /> xuyïn, coá hïå thöëng. Viïåc tùng cûúâng sûác khoeã, phaát chûáng [1]. Kïët quaã kiïím tra trònh àöå thïí lûåc cuãa sinh<br /> triïín thïí chêët àûúåc tiïën haânh khöng phaãi chó bùçng viïn nhoám thûåc nghiïåm vaâ nhoám àöëi chûáng thúâi àiïím<br /> möåt caách nêng cao àúâi söëng vêåt chêët maâ coân laâ löëi<br /> trûúác thûåc nghiïåm àûúåc trònh baây úã baãng 1.<br /> söëng, caách söëng, trong àoá têåp luyïån TDTT àoáng vai<br /> Baãng 1. Kïët quaã kiïím tra trònh àöå thïí lûåc cuãa nûä<br /> troâ cûåc kyâ quan troång.<br /> sinh viïn nhoám àöëi chûáng vaâ nhoám thûåc nghiïåm Trïn cú súã phên tñch vaâ töíng húåp caác taâi liïåu<br /> thúâi àiïím trûúác thûåc nghiïåm<br /> chuyïn mön vïì giaãng daåy vaâ huêën luyïån thïí thao<br /> Nhoám àöëi Nhoám thûåc<br /> Sûå khaác biïåt<br /> laâm cú súã lûåa choån hïå thöëng baâi têåp phaát triïín thïí<br /> chûáng<br /> nghiïåm<br /> TT<br /> Test<br /> thöëng kï<br /> lûåc chung cho nûä sinh viïn nùm thûá nhêët Trûúâng<br /> (n=226)<br /> (n=209)<br /> Àaåi hoåc Cöng àoaân. Baâi viïët töíng húåp 36 baâi têåp<br /> t tñnh<br /> P<br /> phaát triïín thïí lûåc chung. Àïí lûåa choån baâi têåp phuâ<br /> Lûåc boáp tay thuêån<br /> 1<br /> 27.2<br /> 2.81 27.1 2.83 0,931 > 0,05<br /> húåp vúái àöëi tûúång cuãa baâi viïët, chuáng töi tiïën haânh (kG)<br /> Nùçm ngûãa gêåp<br /> phoãng vêën caác chuyïn gia, caác giaãng viïn àang laâm<br /> 2<br /> 17.6<br /> 1.75 17.7 1.77 1.020 > 0,05<br /> buång (lêìn/30 s)<br /> cöng taác GDTC taåi Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân vaâ<br /> (cm)<br /> 159 15.97 160 15.9 1,056 > 0,05<br /> möåt söë trûúâng khu vûåc Haâ Nöåi. Tûâ kïët quaã phoãng3 Bêåt xa taåi chöî<br /> 4 Chaåy 30m XPC (s) 6.57<br /> 0.62 6.55 0.63 1,083 > 0,05<br /> vêën seä lûåa choån caác baâi têåp coá tûâ 70% töíng yá kiïën<br /> Chaåy con thoi 4 x<br /> 12.86 1.25 12.84 1.26 1.032 > 0,05<br /> taán thaânh trúã lïn àïí phaát triïín thïí lûåc cho nûä sinh 5 10m (s)<br /> viïn nùm thûá nhêët Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân.<br /> Chaåy tuyâ sûác 5<br /> 887<br /> 89.1 886 88.9 1.207 > 0,05<br /> 1. ÛÁng duång vaâ àaánh giaá hiïåu quaã caác hïå 6 phuát (m)<br /> thöëng baâi têåp àaä lûåa choån nhùçm phaát triïín thïí<br /> lûåc chung cho nûä sinh viïn nùm thûá nhêët Trûúâng<br /> Qua baãng 1 cho thêëy: Thöng qua caác baâi kiïím<br /> Àaåi hoåc Cöng àoaân.<br /> tra, têët caã caác chó söë thu àûúåc giûäa hai nhoám thûåc<br /> 1.1. Töí chûác thûåc nghiïåm<br /> nghiïåm vaâ àöëi chûáng khöng coá sûå khaác biïåt thöëng<br /> Tiïën haânh töí chûác thûåc nghiïåm sû phaåm theo kï, thïí hiïån t tñnh  0,05.<br /> hònh thûác so saánh trònh tûå song song trïn 2 nhoám<br /> Àiïìu naây chûáng toã rùçng, trûúác thûåc nghiïåm, trònh àöå<br /> sinh viïn Trûúâng Àaåi Cöng àoaân theo phûúng phaáp<br /> thïí lûåc cuãa caã hai nhoám thûåc nghiïåm vaâ àöëi chûáng<br /> ngêîu nhiïn göìm:<br /> laâ tûúng àûúng nhau, hay noái caách khaác, sûå phên<br /> + Nhoám thûåc nghiïåm: Göìm 226 nûä sinh viïn nùm<br /> nhoám hoaân toaân khaách quan.<br /> thûá nhêët trong àoá coá 2 lúáp thuöåc chuyïn ngaânh kïë<br /> Sau möåt hoåc kyâ aáp duång, chuáng töi tiïëp tuåc tiïën<br /> toaán, 1 lúáp thuöåc chuyïn ngaânh cöng taác xaä höåi vaâ 1 haânh kiïím tra trònh  àöå thïí lûåc cuãa nûä  sinh viïn<br /> lúáp thuöåc chuyïn ngaânh baão hiïím, möîi lúáp tûâ 60-65 nhoám thûåc nghiïåm vaâ nhoám àöëi chûáng bùçng 06<br /> sinh viïn nûä.<br /> Test theo tiïu chuêín reân luyïån thên thïí cuãa Böå<br /> + Nhoám àöëi chûáng göìm 209 nûä sinh viïn nùm Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo, àöìng thúâi so saánh sûå khaác<br /> thûá nhêët, trong àoá coá 2 lúáp thuöåc chuyïn ngaânh kïë biïåt kïët quaã kiïím tra cuãa 2 nhoám. Kïët quaã àûúåc<br /> toaán, 1 lúáp thuöåc chuyïn ngaânh cöng taác xaä höåi vaâ 1 trònh baây úã baãng 2.<br /> lúáp thuöåc chuyïn ngaânh baão hiïím, möîi lúáp coá tûâ 55* Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> 65 sinh viïn nûä.<br /> 80 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 6 thaáng 12/2016<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> Baãng 2. Kïët quaã kiïím tra trònh àöå thïí lûåc cuãa nûä<br /> sinh viïn nhoám àöëi chûáng vaâ nhoám thûåc nghiïåm thúâi àiïím sau 1 hoåc kyâ thûåc nghiïåm<br /> TT<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> Test<br /> <br /> Nhoám àöëi<br /> chûáng<br /> (n=226)<br /> <br /> Lûåc boá<br /> p tay thuêån<br /> 27.9<br /> (kG)<br /> Nùçm ngûãa gêåp buång<br /> 18.1<br /> (lêìn/30 s)<br /> Bêåt xa taåi chöî (cm) 163<br /> Chaåy 30m XPC (s)<br /> 6.47<br /> Chaå<br /> y con thoi 4 x 10m<br /> 12.63<br /> (s)<br /> Chaåy tuyâ sûác 5 phuát<br /> 911<br /> (m)<br /> <br /> Nhoám thûåc<br /> nghiïåm<br /> (n=209)<br /> <br /> Sûå khaác biïåt<br /> thöëng kï<br /> t tñnh<br /> <br /> P<br /> <br /> 2.83<br /> <br /> 28.2<br /> <br /> 2.84<br /> <br /> 2.538<br /> <br /> < 0,05<br /> <br /> 1.73<br /> <br /> 18.6<br /> <br /> 1.75<br /> <br /> 3.367<br /> <br /> < 0,05<br /> <br /> 15.94<br /> 0.61<br /> <br /> 168<br /> 6.4<br /> <br /> 15.92<br /> 0.66<br /> <br /> 3.076<br /> 3.428<br /> <br /> < 0,05<br /> < 0,05<br /> <br /> 1.27<br /> <br /> 12.57<br /> <br /> 1.23<br /> <br /> 3.120<br /> <br /> < 0,05<br /> <br /> 89.2<br /> <br /> 923<br /> <br /> 88.5<br /> <br /> 3.208<br /> <br /> < 0,05<br /> <br /> Biïíu àöì 1. Nhõp àöå tùng trûúãng trònh àöå thïí lûåc cuãa<br /> nûä sinh viïn nhoám àöëi chûáng vaâ thûåc nghiïåm sau 01<br /> hoåc kyâ thûåc nghiïåm<br /> <br /> Test theo tiïu chuêín reân luyïån thên thïí cuãa Böå<br /> Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo, àöìng thúâi so saánh sûå khaác<br /> biïåt kïët quaã kiïím tra caác test. Kïët quaã àûúåc trònh<br /> baây úã baãng 4.<br /> <br /> Qua baãng 2. cho thêëy: Sau 01 hoåc kyâ aáp duång Baãng 4. Kïët quaã kiïím tra trònh àöå thïí lûåc cuãa nûä sinh<br /> caác baâi têåp phaát triïín thïí lûåc vaâ tiïën trònh àaä xêy<br /> viïn nhoám àöëi chûáng vaâ nhoám thûåc nghiïåm dûång cuãa àïì taâi trïn àöëi tûúång nûä sinh viïn nhoám<br /> thúâi àiïím sau 1 nùm hoåc thûåc nghiïåm<br /> thûåc nghiïåm, trònh àöå thïí lûåc cuãa nûä sinh viïn nhoám<br /> Nhoám àöëi Nhoám thûåc<br /> Sûå khaác biïåt<br /> chûáng<br /> nghiïåm<br /> thûåc nghiïåm àaä coá sûå khaác biïåt roä rïåt so vúái nhoámTT<br /> Test<br /> thöëng kï<br /> (n=226)<br /> (n=209)<br /> àöëi chûáng úã caã 6 test kiïím tra thïí hiïån úã t<br />  > t baãng úã<br /> tñnh<br /> t tñnh<br /> P<br /> ngûúäng xaác xuêët P  t baãng úã ngûúäng xaác suêët P 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2