intTypePromotion=3

Hệ thống khóa cửa trên Ôtô

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Tuyến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
529
lượt xem
211
download

Hệ thống khóa cửa trên Ôtô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên chuyên ngành điện, điện tử ôtô - Hệ thống khóa cửa trên Ôtô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống khóa cửa trên Ôtô

  1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa kh«ng ®¬n thuÇn ®ãng/më c¸c cöa xe b»ng c«ng t¾c c¬ khÝ, mµ cßn ®iÒu khiÓn m« t¬ ®iÖn tuú theo sù vËn hµnh c«ng t¾c ®iÒu khiÓn kho¸ cöa vµ ch×a kho¸. HÖ thèng còng cã chøc n¨ng chèng quªn ch×a kho¸, chøc n¨ng më kho¸ hai b­íc vµ chøc n¨ng b¶o vÖ. C¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng kh¸c nhau tuú theo kiÓu xe, cÊp néi thÊt vµ thÞ tr­êng. (1/1) Kh¸i qu¸t Chøc n¨ng HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa cã c¸c chøc n¨ng sau ®©y. C¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng kh¸c nhau tuú theo kiÓu ®éng c¬, cÊp néi thÊt vµ thÞ tr­êng. 1. Chøc n¨ng ®iÖn (1) Chøc n¨ng kho¸/më kho¸ b»ng tay Khi Ên c«ng t¾c ®iÒu khiÓn kho¸ cöa vÒ phÝa kho¸/më kho¸, th× tÊt c¶ c¸c cöa ®Òu ®­îc kho¸/më kho¸. (2) Chøc n¨ng kho¸/më kho¸ cöa b»ng ch×a Khi ch×a kho¸ ®­îc tra vµo æ kho¸ cña cöa phÝa ng­êi l¸i vµ hµnh kh¸ch vµ xoay vÒ vÞ trÝ kho¸/më kho¸, th× tÊt c¶ c¸c cöa ®Òu ®­îc kho¸/më. Gîi ý: Khi cöa ®­îc kho¸/më kho¸ b»ng ch×a, th× chØ cã cöa ®ã cã thÓ kho¸ hoÆc më b»ng ho¹t ®éng c¬ khÝ. GÇn ®©y, mét sè kiÓu xe kh«ng cã æ kho¸ ë cöa tr­íc phÝa hµnh kh¸ch. (1/3) (3) Chøc n¨ng më kho¸ hai b­íc §©y lµ chøc n¨ng më kho¸ b»ng ch×a. Khi ch×a kho¸ ®­îc dïng ®Ó më kho¸ mét cöa, th× chØ duy nhÊt cöa ®ã míi më ®­îc b»ng thao t¸c thø nhÊt (b­íc 1). Cßn c¸c cöa kh¸c muèn më ®­îc, th× ph¶i dïng thao t¸c thø hai (b­íc 2). (4) Chøc n¨ng chèng quªn ch×a kho¸ Khi më cöa phÝa ng­êi l¸i vµ ch×a kho¸ ®ang ë trong æ kho¸ ®iÖn, viÖc xoay nóm kho¸ cöa vÒ vÞ trÝ kho¸ (víi c«ng t¾c vÞ trÝ kho¸ t¾t OFF) sÏ më tÊt c¶ c¸c cöa nhê m¹ch chèng quyªn ch×a. Khi c«ng t¾c ®iÒu khiÓn kho¸ cöa ho¹t ®éng ®Ó kho¸ cöa nh­ ë ®iÒu kiÖn trªn, th× tÊt c¶ c¸c cöa ®­îc kho¸ mét lÇn vµ më l¹i do ®­îc kÝch ho¹t bëi m¹ch chèng quªn ch×a kho¸. (5) Chøc n¨ng b¶o vÖ §Ó ng¨n kh«ng cho cöa më kho¸ b»ng c¸ch Ên c«ng t¾c ®iÒu khiÓn kho¸ cöa b»ng mét thanh hoÆc mét dông cô t­îng tù qua kho¶ng trèng gi÷ kÝnh cöa vµ khung cöa, khi cöa sæ ®ang më, thùc hiÖn thao t¸c kho¸ cöa b»ng ch×a hoÆc bé ®iÒu khiÓn tõ xa (bé ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa) sÏ thiÕt lËp chøc n¨ng b¶o vÖ kho¸ cöa vµ lo¹i bá chøc n¨ng më kho¸ nhê c«ng t¾c ®iÒu khiÓn cöa. (6) Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn khi ®· t¾t kho¸ ®iÖn ë mét sè hÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa, r¬le cÊp nguån n»m trong r¬le tæ hîp ®iÒu khiÓn cÊp ®iÖn cho hÖ thèng cöa sæ ®iÖn khi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn sau khi t¾t kho¸ ®iÖn ®­îc kÝch ho¹t. (2/3) -1-
  2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Kh¸i qu¸t Chøc n¨ng tham kh¶o: Chøc n¨ng c¬ khÝ Chøc n¨ng nµy cho phÐp ng­êi l¸i më cöa xe b»ng c¸ch kÐo cÇn ë bªn trong cöa ngay c¶ khi cöa bÞ kho¸. (3/3) C¸c bé phËn VÞ trÝ HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng r¬le tæ hîp bao gåm c¸c chi tiÕt sau: 1. R¬le tæ hîp (ECU ®iÒu khiÓn kho¸ cöa) R¬le tæ hîp nhËn c¸c tÝn hiÖu tõ mçi c«ng t¾c vµ truyÒn c¸c tÝn hiÖu kho¸/më kho¸ cho mçi côm kho¸ cöa ®Ó dÉn ®éng m«t¬ ®iÒu khiÓn kho¸ cöa cho tõng cöa. 2. Côm kho¸ cöa Côm kho¸ cöa kho¸/më kho¸ tõng cöa. C¸c cöa cã thÓ ®­îc kho¸/më khãa khi m« t¬ ®iÒu khiÓn kho¸ cöa ®Æt bªn trong ®­îc kÝch ho¹t b»ng ®iÖn. 3. Kho¸ ®iÖn 4. C«ng t¾c c¶nh b¸o më kho¸ b»ng ch×a C«ng t¾c c¶nh b¸o më kho¸ cöa b»ng ch×a x¸c ®Þnh xem ch×a kho¸ ®iÖn ®· ®­îc tra vµo æ kho¸ ®iÖn ch­a. 5. C«ng t¾c cöa cña l¸i xe 6. C«ng t¾c ®iÒu khiÓn kho¸ cöa (C«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn) Trong c¸c tr­êng hîp kh¸c, thao t¸c kho¸/më kho¸ ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ECU trong MPX (hÖ thèng th«ng tin ®a chiÒu). (1/1) C¸c bé phËn CÊu t¹o 1. Côm kho¸ cöa Cöa xe ®­îc kho¸/më kho¸ khi thay ®æi chiÒu dßng ®iÖn cho m« t¬ ®iÒu khiÓn kho¸ cöa. C«ng t¾c vÞ trÝ kho¸ cöa n»m bªn trong côm kho¸ x¸c ®Þnh xem cöa cã ®­îc kho¸/më kho¸ kh«ng (c«ng t¾c sÏ t¾t OFF khi cöa xe ®­îc kho¸ vµ c«ng t¾c bËt khi cöa ®­îc më). Tr­êng hîp cã c«ng t¾c ho¹t ®éng nhê ch×a kho¸ n»m bªn trong sÏ ®­îc ph¸t hiÖn vµ truyÒn tíi r¬le tæ hîp (chØ cã ë côm kho¸ cöa cña cöa l¸i xe vµ cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc) (1/3) -2-
  3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh C¸c bé phËn CÊu t¹o (1) M« t¬ ®iÒu khiÓn kho¸ cöa C¸c m«t¬ ®iÒu khiÓn kho¸ cöa ®ãng vai trß nh¬ c¸c bé chÊp hµnh. Khi m« t¬ ®iÒu khiÓn kho¸ cöa quay, th× sù quay cña m« t¬ sÏ ®­îc truyÒn qua trôc vÝt vµ b¸nh vÝt tíi cÇn kho¸ h·m, lµm cho cöa ®­îc kho¸ hoÆc më kho¸. Mçi khi thao t¸c kho¸/më kho¸ kÕt thóc, th× b¸nh vÝt ®­îc quay vÒ vÞ trÝ trung gian nhê lß xo håi vÞ. (2/3) (2) C«ng t¾c vÞ trÝ kho¸ cöa C«ng t¾c nµy sÏ x¸c ®Þnh xem cöa ®­îc kho¸/më kho¸ ch­a? C«ng t¾c vÞ trÝ gåm cã tÊm tiÕp ®iÓm vµ ®Õ c«ng t¾c. Khi cÇn kho¸ h·m ë vÞ trÝ kho¸ th× c«ng t¾c t¾t OFF vµ khi cÇn kho¸ h·m ë vÞ trÝ më kho¸ th× c«ng t¾c bËt ON. Tr¹ng th¸i kho¸: C«ng t¾c t¾t OFF Tr¹ng th¸i më kho¸: C«ng t¾c bËt ON (3) C«ng t¾c ho¹t ®éng nhê ch×a kho¸ C«ng t¾c ho¹t ®éng nhê ch×a kho¸ ®­îc l¾p ë bªn trong côm kho¸ cöa. Nã truyÒn c¸c tÝn hiÖu kho¸/më kho¸ tíi r¬ le tæ hîp khi æ kho¸ ®­îc më tõ bªn ngoµi. (3/3) Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng 1. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn kho¸/më kho¸ b»ng tay Khi Ên c«ng t¾c ®iÒu khiÓn kho¸ cöa vÒ phÝa kho¸/më , kho¸, tÝn hiÖu kho¸/më kho¸ ®­îc truyÒn tíi CPU trong r¬ le tæ hîp. Sau khi nhËn ®­îc tÝn hiÖu nµy, CPU sÏ bËt Tr1 hoÆc Tr2 kho¶ng 0.2 gi©y ®ång thêi bËt r¬le kho¸/më kho¸. ë tr¹ng th¸i nµy r¬le kho¸/më kho¸ t¹o thµnh m¹ch tiÕp m¸t, dßng ®iÖn ®i tõ ¾c qui tíi m¸t qua m« t¬ vµ tÊt c¶ c¸c m« t¬ ®iÒu khiÓn kho¸ cöa quay theo h­íng kho¸/më kho¸ ®Ó t¾t/bËt c«ng t¾c vÞ trÝ kho¸ cöa. (1/13) -3-
  4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng · Nguyªn lý ho¹t ®éng khi kho¸ cöa (2/13) · Nguyªn lý ho¹t ®éng khi më kho¸ Gîi ý: ë mét sè xe, c¸c c«ng t¾c vÞ trÝ kho¸ ®­îc l¾p ®Æt cho tÊt c¶ c¸c cöa. (3/13) 2. Chøc n¨ng kho¸/më kho¸ cöa b»ng ch×a Khi c¾m ch×a kho¸ vµo æ kho¸ vµ xoay vÒ phÝa kho¸/më kho¸, th× c«ng t¾c ho¹t ®éng nhê ch×a kho¸ ®­îc quay vÒ vÞ trÝ kho¸/më kho¸ lµm quay tÊt c¶ c¸c m« t¬ ®iÒu khiÓn kho¸ cöa theo h­íng nh­ lµ c«ng t¾c kho¸/më kho¸ b»ng tay. (4/13) -4-
  5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng · Nguyªn lý ho¹t ®éng khi kho¸ cöa (5/13) · Nguyªn lý ho¹t ®éng khi më kho¸ (6/13) 3. Chøc n¨ng më kho¸ 2 b­íc (cöa cña ng­êi l¸i) Khi ch×a kho¸ ®­îc xoay theo h­íng më th× chØ cã duy nhÊt cöa ®ang ®­îc më míi ®­îc më kho¸. ë giai ®o¹n nµy, cùc UL3 cña r¬ le tæ hîp ®­îc tiÕp ®Êt th«ng qua c«ng t¾c ho¹t ®éng nhê ch×a kho¸, nh­ng Tr2 th× kh«ng ®­îc bËt. NÕu ch×a kho¸ ®­îc xoay theo h­íng më kho¸ 2 lÇn trong thêi gian 3 gi©y th× cùc UL3 ®­îc tiÕp ®Êt 2 lÇn vµ CPU trong r¬ le tæ hîp sÏ bËt Tr2. KÕt qu¶ lµ r¬le më kho¸ ®­îc bËt lªn vµ tÊt c¶ c¸c cöa ®­îc më. (7/13) -5-
  6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng · Khi thao t¸c më kho¸ b»ng ch×a ®­îc thùc hiÖn 1 lÇn (8/13) · Khi thao t¸c më kho¸ b»ng ch×a ®­îc thùc hiÖn hai lÇn liªn tôc (9/13) 4. Chøc n¨ng ch«ng quªn ch×a Khi cöa cña ng­êi l¸i ®­îc më vµ ch×a kho¸ ®iÖn vÉn n»m trong æ kho¸ ®iÖn, CPU trong r¬le tæ hîp sÏ bËt Tr2 lªn kho¶ng 0.2 gi©y sau khi nóm kho¸ ®­îc xoay vÒ vÞ trÝ kho¸ (víi c«ng t¾c vÞ trÝ kho¸ cöa t¾t OFF). KÕt qu¶ lµ r¬le më kho¸ ®­îc bËt lªn vµ tÊt c¶ c¸c cöa ®­îc më kho¸. NÕu c«ng t¾c ®iÒu khiÓn kho¸ cöa ho¹t ®éng ®Ó kho¸ c¸c cöa trong giai ®o¹n nµy, th× tÊt c¶ c¸c cöa ®­îc kho¸ ngay vµ sau ®ã l¹i ®­îc më kho¸ gièng nh­ ë trªn. (10/13) -6-
  7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng · Khi nóm kho¸ cöa ë phÝa më kho¸ (11/13) · Khi nóm kho¸ cöa ë phÝa kho¸ (12/13) 5. Chøc n¨ng b¶o vÖ Khi c¸c cöa ®­îc kho¸ bëi bÊt kú thao t¸c nµo ë (1) th× chøc n¨ng b¶o vÖ ®­îc r¬le tæ hîp sÏ lµm mÊt thao t¸c më kho¸ nhê c«ng t¾c ®iÒu khiÓn kho¸ cöa (®èi víi thao t¸c b»ng tay). BÊt kú mét thao t¸c nµo ë (2) sÏ lµm mÊt ®i chøc n¨ng b¶o vÖ. (1) Thao t¸c thiÕt lËp chøc n¨ng b¶o vÖ kho¸ cöa · Kho¸ tÊt c¶ c¸c cöa b»ng ch×a trªn cöa cña ng­êi l¸i vµ cöa cña hµnh kh¸ch phÝa tr­íc. · Kho¸ tÊt c¶ c¸c cöa b»ng bé ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa. · Kho¸ cöa cña ng­êi l¸i b»ng ph­¬ng ph¸p kho¸ kh«ng cÇn ch×a (kho¸ b»ng nóm kho¸ cöa bªn trong vµ ®ãng cöa). (2) C¸c thao t¸c bá chøc n¨ng b¶o vÖ · Më kho¸ tÊt c¶ c¸c cöa b»ng ch×a cña cöa ng­êi l¸i hoÆc cöa cña hµnh kh¸ch phÝa tr­íc. · Më tÊt c¶ c¸c cöa b»ng bé ®iÒu khiÓn kho¸ cöa tõ xa · Më cöa ng­êi l¸i b»ng nóm cöa kho¸. · Sau khi chøc n¨ng b¶o vÖ kho¸ cöa ®­îc thiÕt lËp, th× chøc n¨ng chèng quªn ch×a kho¸ më kho¸ c¸c cöa. (13/13) -7-
  8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Tham kh¶o HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa b»ng ECU HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ECU trong MPX gåm c¸c bé phËn sau ®©y: Gîi ý: H·y Xem “vÞ trÝ” trong “ c¸c bé phËn” ®Ó biÕt c¸c chi tiÕt cã cïng chøc n¨ng trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng r¬le tæ hîp. 1. ECU th©n xe ECU sÏ x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña xe dùa trªn sè liÖu tõ mçi c«ng t¾c, mçi c¶m biÕn hoÆc th«ng qua MPX vµ dÉn ®éng tÊt c¶ c¸c m« t¬ ®iÒu khiÓn kho¸ cöa cã trang bÞ r¬ le ®iÒu khiÓn ë bªn trong. 2. ECU cöa l¸i xe ECU cöa ng­êi l¸i x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña c«ng t¾c ®iÒu khiÓn cöa xe vµ c«ng t¾c ho¹t ®éng nhë ch×a kho¸ cña ng­êi l¸i vµ truyÒn tÝn hiÖu tíi ECU th©n xe cã MPX. 3. ECU cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc ECU cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña c«ng t¾c ®iÒu khiÓn kho¸ cöa vµ c«ng t¾c ho¹t ®éng nhê ch×a kho¸ cña cöa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc vµ truyÒn tÝn hiÖu tíi ECU th©n xe cã MPX. 4. ECU ®o l­êng ECU ®o l­êng tÝnh to¸n tèc ®é xe tõ tÝn hiÖu xung cña ECU ®iÒu khiÓn tr­ît truyÒn tíi ECU th©n xe. 5. Côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m Khi côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m ®­îc kÝch ho¹t, nã lµm næ tói khÝ vµ truyÒn th«ng tin tíi ECU th©n xe ®Ó më kho¸ cöa. (1/2) HÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ECU th©n xe trong MPX cã c¸c chøc n¨ng sau. Mét sè chøc n¨ng cã thÓ tuú chän b»ng m¸y chÈn ®o¸n cÇm tay, c¸c chøc n¨ng trong hÖ thèng nµy kh¸c nhau tuú theo laäi xe, cÊp néi thÊt vµ thÞ tr­êng. Gîi ý: Xem “chøc n¨ng” trong “Kh¸i qu¸t” ®Ó biÕt c¸c chøc n¨ng t­¬ng tù nh­ trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng r¬le tæ hîp. 1. Chøc n¨ng më kho¸ cöa khi cã tai n¹n Khi tói khÝ næ, chøc n¨ng nµy tù ®éng më kho¸ tÊt c¶ c¸c cöa ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tho¸t th©n vµ cÊp cøu trong tr­êng hîp khÈn cÊp. 2. Chøc n¨ng më kho¸ cöa tù ®éng b»ng kho¸ ®iÖn Khi cöa ng­êi l¸i ®ãng l¹i, t¾t kho¸ ®iÖn tõ vÞ trÝ ON vÒ vÞ trÝ LOCK (kho¸) vµ më cöa ng­êi l¸i kho¶ng 10 gi©y th× tÊt c¶ c¸c cöa xe sÏ tù ®éng më kho¸. 3. Chøc n¨ng më cöa xe tù ®éng liªn quan ®Õn cÇn sè (tuú chän) Khi kho¸ ®iÖn ®ang ë vÞ trÝ ON, viÖc ®Èy cÇn sè vÒ vÞ trÝ P tõ bÊt kú vÞ trÝ nµo sÏ tù ®éng më kho¸ tÊt c¶ c¸c cöa. 4. Chøc n¨ng kho¸ cöa tù ®éng liªn quan ®Õn cÇn sè (Tuú chän) Khi c¸c ®iÒu kiÖn d­íi ®©y ®­îc tho¶ m·n liªn tiÕp th× chøc nµy sÏ lµm cho tÊt c¶ c¸c cöa ®­îc kho¸ mét c¸ch tù ®éng. · BËt kho¸ ®iÖn tõ vÞ trÝ LOCK hoÆc ACC sang vÞ trÝ O N · TÊt c¶ c¸c cöa ®­îc ®ãng · CÇn sè kh«ng ë vÞ trÝ P · Cã Ýt nhÊt mét cöa ®ang më khãa 5. Chøc n¨ng kho¸ cöa xe tù ®éng theo tèc ®é Khi c¸c ®iÒu khiÖn d­íi ®©y ®­îc tho¶ m·n liªn tiÕp, th× chøc n¨ng nµy sÏ lµm cho tÊt c¶ c¸c cöa ®­îc kho¸ mét c¸ch tù ®éng. · Tèc ®é xe lín h¬n 2 0 km/h · TÊt c¶ c¸c cöa ®Òu ®ãng · CÇn sè kh«ng ë vÞ trÝ P hoÆc N Cã Ýt nhÊt mét cöa ®ang më khãa · -8-
  9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -9-
  10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Câu hỏi- 1 Đối với mỗi chức năng sau đây (từ 1 đến 4), Hãy chọn câu trả lời đúng (từ a đến d). 1. Chức năng khoá/mở bằng tay 2. Chức năng mở khoá một tác động 3. Chức năng chống quên chìa khoá 4. Chức năng mở khoá hai bước a) Chức năng này mở cửa khi kéo c ần mở khoá bên trong, ngay cả khi cửa đã bị khoá. b) Chức năng này khoá/mở khoá tất cả các cửa khi ấn công tắc điều khiển khoá cửa về phía khoá/mở khoá. c) Chức năng này mở khoá chỉ khi tra chìa vào ổ và sau đó mở tất cả các cửa khác nhau bằng cách thao tác chìa l ần thứ hai. d) Chức năng này ngăn không cho các c ửa bị khoá khi chìa còn ở trong ổ khoá điện. Trả lời: 1. 2. 3. 4. Câu hỏi- 2 Đối với mỗi bộ phận sau đây (từ 1 đến 4), hãy chọn câu trả lời đúng (từ a đến d). Cụm khoá cửa Mô tơ điều khiển khoá cửa 1. 2. Công tắc vị trí khoá cửa Công tắc hoạt động nhờ chìa khoá 3. 4. a) Đây là bộ phận đặt trong cụm khoá cửa để xác định khi thao tác khoá/mở khoá ở ổ khoá cửa. b) Đây là bộ phận được trang bị mô tơ điều khiển khoá cửa, công tắc vị trí khoá cửa v.v… và để khoá/mở khoá từng cửa. c) Đây là bộ phận để khoá/mở khoá từng cửa. d) Đây là bộ phận xác định tình trạng khoá/mở khoá của cửa xe. Trả lời: 1. 2. 3. 4. -10-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản