intTypePromotion=1

Hệ thống ngắn gọn về WTO và các cam kết gia nhập của Việt Nam - Cam kết WTO về điện tử

Chia sẻ: Nguyen Vang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
96
lượt xem
8
download

Hệ thống ngắn gọn về WTO và các cam kết gia nhập của Việt Nam - Cam kết WTO về điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam đã cam kết gì về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm điện tử theo các cam kết thương mại khu vực? Doanh nghiệp điện tử cần làm gì để đối phó với các tác động của WTO? Mời các bạn tìm lời giải đáp trong cuốn booklet: "Cam kết WTO về Điện tử".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống ngắn gọn về WTO và các cam kết gia nhập của Việt Nam - Cam kết WTO về điện tử

 1. tˆ Ov “ ßi÷n Cam k’t WT G HïA HÄN H V#C NG LèN Ü P W TO TRO ⁄T GIA NH CAM K
 2. M CL C 1 Tình hình ngành đi n t khi Vi t Nam gia nh p WTO? 3 2 Năng l c c nh tranh c a ngành đi n t Vi t Nam? 6 3 Vi t Nam đã cam k t gì trong khuôn kh WTO v thu nh p kh u đ i v i s n ph m đi n t ? 11 4 Vi t Nam đã cam k t gì v thu nh p kh u đ i v i s n ph m đi n t theo các cam k t thương m i khu v c? 15 5 Doanh nghi p đi n t c n làm gì đ đ i phó v i các tác đ ng c a WTO? 17
 3. 1 Tình hình ngành đi n t khi Vi t Nam gia nh p WTO? Ngành đi n t Vi t Nam b t đ u phát tri n t gi a th p niên 1990 (đ c bi t k t khi m t s doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c c p phép ho t đ ng t i Vi t Nam). V i t c đ phát tri n nhanh, n đ nh, ngành đi n t đã tr thành m t trong nh ng ngành kinh t có t c đ tăng trư ng cao: S lư ng doanh nghi p: 100 doanh nghi p (30% là doanh nghi p FDI); Doanh s năm 2007: g n 3 t USD; S n ph m: t ch ch l p ráp đơn gi n đ n nay đã có m t s s n ph m thương hi u Vi t thành công. 3
 4. Cam k t WTO v i ngành đi n t Vi t Nam B NG 1 TÌNH HÌNH XU T KH U S N PH M ĐI N T VI T NAM N m 1996 N m 2006 N m 2007 N m 2008 Kim ng ch XK 90 tri u USD 1,7 t USD 2,15 t USD 3,5 t USD (d ki n) 35 n c, trong đó ch y u là Thái Lan, Hoa K , Nh t B n, Th tr ng XK Hà Lan, Philippines S n ph m XK Ch y u là linh ki n đi n t , máy tính và máy in (không đa d ng) 4
 5. H P 1: Đ NH HƯ NG PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P ĐI N T VI T NAM Đ N 2010 M c tiêu đ n năm 2010 Doanh s : t 4 đ n 6 t USD; Kim ng ch xu t kh u: 3 đ n 5 t USD; S lư ng lao đ ng: 300.000 lao đ ng; T c đ tăng trư ng: t 20% đ n 30%/năm. Đ nh hư ng Chuy n d ch cơ c u s n xu t theo hư ng phát tri n đi n t chuyên dùng, bao g m s n xu t s n ph m, linh ki n, ph tùng và s n ph m ph tr cho các lĩnh v c tin h c, vi n thông, đi n t y t , đi n t công nghi p, cơ đi n t , đo lư ng, t đ ng hóa. Ngu n: Quy t đ nh 75/2007/QĐ-TTg 5
 6. Cam k t WTO v i ngành đi n t Vi t Nam 2 Năng l c c nh tranh c a ngành đi n t Vi t Nam? So v i m t s nư c trong khu v c thì ngành đi n t Vi t Nam ta có m t s l i th so sánh v c nh tranh: Giá nhân công th p nên vi c đ u tư l p ráp s n ph m đi n t Vi t Nam có nhi u thu n l i; Th trư ng n i đ a cho các s n ph m đi n t ti m năng v i hơn 85 tri u dân, trong đó hơn m t n a dân s có đ tu i dư i 30 có nhu c u r t l n v các s n ph m đi n t tiêu dùng hi n đ i; thu nh p và m c s ng dân cư tăng kéo theo nhu c u s d ng hàng đi n t tăng lên; Nhi u thương hi u đi n t l n đ u tư s n xu t t i Vi t Nam, m ra cơ h i đ ngành đi n t Vi t Nam tham gia m ng lư i s n xu t đi n t toàn c u. 6
 7. B NG 2 D BÁO NHU C U TH GI I Đ I V I S N PH M ĐI N T 2008 2010 M c tăng S n ph m trư ng v nhu c u (d ki n) S n ph m đi n t (chung) 8-10% S n ph m đi n t chuyên dùng 9-10% S n ph m đi n t tiêu dùng 5% Thi t b k thu t s 15-18% Thi t b vi n thông 12-15% Máy vi tính 10-12% D ng c và linh ki n bán d n 6% Ngu n: Hi p h i doanh nghi p đi n t Vi t Nam 7
 8. Cam k t WTO v i ngành đi n t Vi t Nam Nh ng t n t i ch y u trong năng l c c nh tranh c a ngành đi n t Vi t Nam: Cơ c u s n ph m không phù h p (s n ph m đi n t tiêu dùng chi m t i 80%, các s n ph m chuyên dùng ch chi m 20%); Công ngh và trang thi t b s n xu t l c h u t 10 - 15 năm so v i khu v c và th gi i (doanh nghi p Vi t Nam ch y u l p ráp s n ph m trên các dây chuy n có t nh ng năm c a th p niên 90); Công nghi p s n xu t ph tùng, linh ki n và công nghi p ph tr phát tri n ch m (ch y u ph i nh p kh u); Ho t đ ng s n xu t ch y u là gia công, l p ráp (theo đ t hàng); t l n i đ a hoá và giá tr gia tăng c a s n ph m đi n t do Vi t Nam s n xu t ra th p (bình quân 5-10% giá tr s n ph m). 8
 9. H P 2 TÌNH HÌNH NH P KH U LINH KI N, PH TÙNG ĐI N T S doanh nghi p ph tr Vi t Nam có th đáp ng đư c yêu c u v cung c p linh ki n, ph tùng đi n t r t ít. H u h t các doanh nghi p FDI ph i nh p kh u ph n l n (90-100%) linh ki n, ph ki n t các doanh nghi p c a Nh t B n, Đài Loan, Hàn Qu c, Ma-lay-xi-a hay Trung Qu c. Năm 2007 các doanh nghi p đi n t xu t kh u kho ng 2,15 t USD nhưng cũng đã nh p kh u m t kh i lư ng linh ki n, ph tùng và s n ph m đi n t hoàn ch nh v i kim ng ch kho ng 2,96 t USD. 9
 10. Cam k t WTO v i ngành đi n t Vi t Nam Nh ng khó khăn đ i v i ngành đi n t trong giai đo n t i: Hàng rào thu quan b c t gi m, c nh tranh v i hàng nh p kh u đư c d báo là s gay g t hơn; Các chính sách h tr c a Nhà nư c (chương trình khuy n khích n i đ a hóa, các bi n pháp khuy n khích đ u tư liên quan đ n thương m i...) ph i h y b theo quy đ nh c a WTO. 10
 11. 3 Vi t Nam đã cam k t gì trong khuôn kh WTO v thu nh p kh u đ i v i s n ph m đi n t ? Thi t b đi n, đi n t là m t trong s các nhóm m t hàng có cam k t c t gi m thu nhi u nh t trong Bi u cam k t v thu quan c a Vi t Nam trong khuôn kh WTO. 11
 12. Cam k t WTO v i ngành đi n t Vi t Nam B NG 3: CAM K T C T GI M THU NH P KH U TRONG WTO Đ I V I CÁC S N PH M ĐI N T Thu su t MFN tr c Thu su t cam k t trong WTO TT th i đi m gia nh p Khi gia Cu i cùng Th i h n (%) nh p (%) (%) th c hi n 1 Thu su t bình quân c Bi u thu 17,4 17,2 13,4 Thu su t bình quân s n ph m 2 16,7 16,2 12,4 công nghi p 3 Máy móc thi t b đi n 12,4 13,9 9,5 4 M c thu su t c t gi m m t s s n ph m đi n t - Tivi 50 40 25 5n m - Đi u hòa 50 40 25 3n m - Máy gi t 40 38 25 4n m - T l nh 40 40 25 4n m - Qu t các lo i 50 40 30 3n m 12
 13. V i m c c t gi m thu nh p kh u chung l n như th này, ngành đi n t Vi t Nam ch c ch n s ch u tác đ ng m nh trong c nh tranh v i hàng đi n t nh p kh u. Trên th c t , vi c th c hi n các cam k t gi m thu trong khuôn kh các Hi p đ nh m u d ch t do như CEPT/AFTA, ACFTA và AKFTA (v i m c thu cao hơn m c cam k t trong WTO nhi u) t 1/1/2006 đã b t đ u gây ra m t s tác đ ng b t l i cho các doanh nghi p Vi t Nam và đã có m t s trư ng h p tuyên b ng ng s n xu t (ví d Sony Vi t Nam). Vì v y, khi m c thu su t này đư c gi m xu ng 0% theo cam k t WTO thì s c ép v c nh tranh t các s n ph m đi n t nh p kh u t các nư c trong khu v c s là r t l n. Tuy nhiên, xét c th , m c cam k t v n đ đ m b o duy trì m t m c đ b o h nh t đ nh cho các s n ph m đi n t mà trong nư c hi n đang có đ u tư s n xu t. Ví d , m c thu su t cam k t cu i cùng c a nhi u s n ph m đi n t dân d ng quan tr ng (tivi, đi u hoà, thi t b âm thanh) v n đư c duy trì trên 20%. 13
 14. Cam k t WTO v i ngành đi n t Vi t Nam M c c t gi m thu đ i v i s n ph m đi n t theo Hi p đ nh ITA Bên c nh vi c c t gi m chung, thu su t đ i v i các s n ph m đi n t còn b nh hư ng đáng k b i vi c tham gia Hi p đ nh công ngh thông tin (ITA), m t trong các Hi p đ nh ngành c a WTO mà Vi t Nam cam k t tham gia đ y đ . C th : Đ i v i các s n ph m thu c ph m vi đi u ch nh c a Hi p đ nh ITA, m c thu su t bình quân t i th i đi m gia nh p WTO là 5,2%. Đa ph n trong s nh ng m t hàng c t gi m thu c nhóm này là nh ng m t hàng có m c thu su t thu nh p kh u trư c th i đi m gia nh p WTO tương đ i th p. Vi t Nam cam k t c t gi m thu đ i v i kho ng 330 dòng thu thu c ITA xu ng m c thu su t 0% theo l trình (các s n ph m đi n t như máy tính, đi n tho i di đ ng; máy ghi hình s có thu su t 0% sau 3 đ n 5 năm). 14
 15. 4 Vi t Nam đã cam k t gì v thu nh p kh u đ i v i s n ph m đi n t theo các Hi p đ nh thương m i t do khu v c? S n ph m đi n t thu c nhóm các s n ph m th c hi n c t gi m thu trong khuôn kh các Hi p đ nh thương m i t do khu v c mà Vi t Nam đã ký k t và th c hi n trong nh ng năm g n đây, bao g m: Hi p đ nh thương m i t do khu v c ASEAN (CEPT/AFTA): Cam k t gi m thu nh p kh u cho s n ph m đi n t t các nư c ASEAN; Hi p đ nh thương m i t do ASEAN-Trung Qu c (ACFTA): Cam k t gi m thu nh p kh u cho s n ph m đi n t t các nư c ASEAN và Trung Qu c. Hi p đ nh thương m i t do ASEAN – Hàn Qu c (AKFTA): Cam k t gi m thu nh p kh u cho s n ph m đi n t t các nư c ASEAN và Hàn Qu c. 15
 16. Cam k t WTO v i ngành đi n t Vi t Nam So v i cam k t gi m thu theo WTO, cam k t gi m thu đ i v i s n ph m đi n t theo các Hi p đ nh t do khu v c có m c c t gi m th p hơn, c th xem B ng dư i đây. B NG 4: CAM K T TRONG KHUÔN KH CEPT/AFTA VÀ ACFTA Đ I V I M T S S N PH M ĐI N T Ti vi Đi u hoà Máy gi t M c thu nh p kh u cam k t AFTA ACFTA AFTA ACFTA AFTA ACFTA Th i đi m 1/1/2006 5% 40% 5% 45% 5% 45% M c cu i cùng 0% 10% 0% 5% 0% 15% L trình th c hi n 2015 2018 2015 2015 2015 2015 16
 17. 5 Doanh nghi p đi n t c n làm gì đ đ i phó v i các tác đ ng c a WTO? Vi c th c hi n các cam k t v c t gi m thu quan trong WTO đ t ra r t nhi u thách th c cho ngành công nghi p đi n t Vi t Nam. M t s v n đ sau c n đư c doanh nghi p đi n t lưu ý khi xây d ng chi n lư c kinh doanh trong giai đo n t i đây: Xác đ nh rõ l i th c nh tranh c a mình đ khai thác: trong chu i phân công lao đ ng qu c t (r t ph bi n trong công nghi p đi n t ), doanh nghi p Vi t Nam c n xác đ nh rõ nh ng công đo n ho c s n ph m có giá tr gia tăng cao có th s n xu t hi u qu hơn so v i các nư c trong khu v c; 17
 18. Cam k t WTO v i ngành đi n t Vi t Nam Chuy n hư ng đ u tư hi u qu : thay vì đ u tư dàn tr i theo chi u r ng, các doanh nghi p nên t p trung theo chi u sâu, ch đ ng tìm ki m đ i tác trong khu v c đ th c hi n đ u tư, chuy n giao công ngh ; t p trung đ u tư cho công tác nghiên c u thi t k phát tri n s n ph m m i; N m v ng các nguyên t c c a thương m i qu c t , các cam k t mà Vi t Nam đã đưa ra trong quá trình h i nh p, t đó xác đ nh l i chi n lư c kinh doanh c a mình cho phù h p; Đ nh hư ng đ u tư c a mình vào vi c t o ra s n ph m đi n t phù h p v i nhu c u th trư ng trong nư c, có ch t lư ng và giá c c nh tranh; Tăng cư ng các ho t đ ng xúc ti n thương m i, ti p c n th trư ng, thúc đ y s phát tri n c a d ch v h tr kinh doanh. 18
 19. M C L C B NG H P B ng 1 – Tình hình xu t kh u s n ph m đi n t 4 Vi t Nam B ng 2 - D báo nhu c u th gi i đ i v i 7 s n ph m đi n t 2008-2010 B ng 3 - Cam k t c t gi m thu nh p kh u trong 12 WTO đ i v i các s n ph m đi n t B ng 4 - Cam k t trong khuôn kh CEPT/AFTA 16 và ACFTA đ i v i m t s s n ph m đi n t H p 1 - Đ nh hư ng phát tri n ngành công 5 nghi p đi n t Vi t Nam đ n 2010 H p 2 - Tình hình nh p kh u linh ki n, ph tùng 9 đi n t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2