intTypePromotion=1
ADSENSE

cam kết wto về vận tải - phòng thương mại và công nghiệp việt nam

Chia sẻ: Nguyen Vang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

124
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cam kết wto về vận tải - phòng thương mại và công nghiệp việt nam có nội dung hệ thống ngắn gọn về wto và các cam kết gia nhập của việt nam như sau: việt nam cam kết những dịch vụ vận tải nào khi gia nhập wto, doanh nghiệp hàng hải nước ngoài chưa có hiện diện thương mại có thể cung cấp các dịch vụ nào cho khách hàng việt nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ hàng hải tại việt nam dưới hình thức nào,... mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm nội dung chi tiết hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: cam kết wto về vận tải - phòng thương mại và công nghiệp việt nam

 1. M CL C 1 VN cam k t nh ng d ch v v n t i nào khi gia nh p WTO? 03 2 Doanh nghi p hàng h i nư c ngoài chưa có hi n di n thương m i có th cung c p các d ch v nào cho khách hàng t i VN? 06 3 Nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v hàng h i t i VN dư i các hình th c nào? 07 4 Pháp lu t VN quy đ nh gì v đ u tư nư c ngoài trong lĩnh v c hàng h i? 11 5 N u VN có cam k t m c a th trư ng hàng h i trong m t Hi p đ nh song phương r ng hơn m c cam k t trong WTO thì áp d ng quy đ nh nào? 13 6 Tàu nư c ngoài khi c p c ng VN có đư c s d ng các d ch v t i c ng bình đ ng như tàu VN không? 14 7 VN cam k t gì v d ch v đ i lý tàu bi n, d ch v lai d t? 15 8 VN cam k t gì v d ch v v n t i đa phương th c? 16 9 VN cam k t gì v d ch v v n t i th y n i đ a? 17 10 VN cam k t gì v d ch v v n t i hàng không? 18 11 VN cam k t gì v d ch v v n t i đư ng s t? 20 12 VN cam k t gì v d ch v v n t i đư ng b ? 21 13 VN cam k t gì v d ch v h tr v n t i bi n? 23 14 Doanh nghi p FDI v n t i đã đư c c p phép trư c khi VN gia nh p WTO có ph i thay đ i ho t đ ng c a mình không? 25
 2. 1 Vi t Nam cam k t nh ng d ch v v n t i nào khi gia nh p WTO? Gia nh p WTO, Vi t Nam đưa ra cam k t m c a th trư ng đ i v i các lo i d ch v v n t i sau đây: Đ i v i d ch v v n t i bi n: cam k t m c a đ i v i các d ch v v n t i hành khách và v n t i hàng hóa, tr v n t i n i đ a (v n t i ven b ); Đ i v i d ch v v n t i đư ng thu n i đ a: cam k t m c a đ i v i d ch v v n t i hành khách và v n t i hàng hóa; Đ i v i d ch v v n t i hàng không: cam k t m c a các lĩnh v c d ch v bán và ti p th s n ph m hàng không, d ch v đ t ch , gi ch b ng máy tính, d ch v b o dư ng và s a ch a máy bay; 3
 3. Cam k t WTO v v n t i Đ i v i d ch v v n t i đư ng s t: cam k t m c a các d ch v v n t i hành khách và v n t i hàng hóa; Đ i v i d ch v v n t i đư ng b : cam k t m c a d ch v v n t i hành khách và v n t i hàng hóa; Đ i v i d ch v h tr các phương th c v n t i: cam k t m c a các d ch v x p d công-ten-nơ, d ch v thông quan (môi gi i h i quan), d ch v kho bãi công-ten-nơ (lưu kho công-ten-nơ trong khu v c c ng hay trong n i đ a nh m ch t hàng vào/d hàng ra, s a ch a và chu n b công-ten- nơ s n sàng cho vi c g i hàng). 4
 4. H P 1 Ý NGHĨA C A VI C “CAM K T” HO C “CHƯA CAM K T” M C A CÁC LO I D CH V Theo nguyên t c v cam k t d ch v trong WTO, v cơ b n, quy ch áp d ng cho các lo i d ch v s tuân th yêu c u sau: Đ i v i các d ch v đã có cam k t (đư c li t kê trong Bi u cam k t): Vi t Nam bu c ph i m c a th trư ng các d ch v đó cho nhà đ u tư nư c ngoài t i thi u là như m c đã cam k t (có th m c a nhanh hơn, m nh hơn m c cam k t); Đ i v i các d ch v chưa cam k t (không đư c li t kê trong Bi u cam k t): Vi t Nam có quy n cho phép ho c không cho phép nhà đ u tư nư c ngoài tham gia cung c p các d ch v này t i Vi t Nam theo m c đ , đi u ki n mà mình quy đ nh. 5
 5. Cam k t WTO v v n t i 2 DN hàng h i nư c ngoài chưa có hi n di n thương m i có th cung c p các d ch v nào cho khách hàng t i VN? Gia nh p WTO, Vi t Nam ch cam k t cho phép các doanh nghi p hàng h i nư c ngoài chưa có hi n di n thương m i t i Vi t Nam đư c cung c p d ch v v n t i hàng hóa qu c t cho các khách hàng Vi t Nam. Như v y các doanh nghi p Vi t Nam ch đư c quy n thuê các hãng tàu nư c ngoài chuyên ch hàng hóa cho mình khi xu t kh u hàng hóa. 6
 6. 3 Nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v hàng h i t i VN dư i các hình th c nào? Vi t Nam cam k t cho phép các nhà đ u tư nư c ngoài đư c cung c p d ch v v n t i bi n (hàng h i) t i Vi t Nam dư i các hình th c hi n di n sau v i các đi u ki n nh t đ nh: Trư ng h p cung c p d ch v v n chuy n hành khách và hàng hóa: Nhà đ u tư nư c ngoài ch đư c thành l p doanh nghi p liên doanh v i đ i tác Vi t Nam đ v n hành (khai thác) đ i tàu treo c Vi t Nam v i các đi u ki n sau: (i) Liên doanh đư c thành l p sau ngày 11/1/2009; (ii) Ph n v n góp c a phía nư c ngoài không vư t quá 49% v n pháp đ nh c a liên doanh; và (iii) Thuy n viên nư c ngoài đư c phép làm vi c trên các tàu bi n treo c Vi t Nam (ho c đư c đăng ký Vi t Nam) thu c s h u c a các doanh nghi p liên doanh t i Vi t Nam nhưng t ng s không vư t quá 1/3 đ nh biên c a tàu. Thuy n trư ng ho c thuy n phó th nh t ph i là công dân Vi t Nam. 7
 7. Cam k t WTO v v n t i Trư ng h p cung c p d ch v liên quan đ n v n t i bi n qu c t (t c là các d ch v tích h p liên quan đ n hàng hóa mà doanh nghi p nư c ngoài đã đ m trách khâu v n t i bi n): Các công ty v n t i bi n nư c ngoài có th hi n di n t i Vi t Nam dư i các hình th c và v i đi u ki n ho t đ ng sau: V hình th c: Thành l p liên doanh v i đ i tác Vi t Nam ngay sau ngày 11/1/2007 v i đi u ki n t l v n góp c a phía nư c ngoài không quá 51% v n đi u l c a liên doanh; Tuy nhiên, s lư ng liên doanh do các công ty v n t i bi n nư c ngoài đư c phép thành l p t i th i đi m gia nh p không vư t quá 5. Sau đó, c hai năm m t s cho phép thêm 3 liên doanh. Sau 5 năm k t khi gia nh p, s không h n ch s lư ng liên doanh. Thành l p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài k t ngày 11/1/2012. 8
 8. Đi u ki n v lo i ho t đ ng: Doanh nghi p FDI ch đư c phép cung c p các d ch v liên quan đ n v n t i bi n sau: Bán và ti p th d ch v v n t i bi n qua giao d ch tr c ti p v i khách hàng, t niêm y t giá t i l p ch ng t ; Đ i di n cho ch hàng; Cung c p các thông tin kinh doanh theo yêu c u; Chu n b tài li u liên quan t i ch ng t v n t i bao g m ch ng t h i quan ho c các ch ng t khác liên quan đ n xu t x và đ c tính c a hàng v n chuy n; Cung c p d ch v v n t i bi n bao g m c d ch v v n t i n i đ a b ng tàu mang c Vi t Nam trong trư ng h p cung c p d ch v v n t i tích h p; T ngày 11/1/2012 các doanh nghi p này có th cung c p thêm các d ch v : Thay m t công ty t ch c cho tàu vào c ng ho c ti p nh n hàng khi có yêu c u; Đàm phán và ký h p đ ng v n t i đư ng b , đư ng s t, đư ng th y n i đ a liên quan t i hàng hóa do công ty v n chuy n. 9
 9. Cam k t WTO v v n t i Chú ý: Các doanh nghi p FDI ch đư c th c hi n các d ch v liên quan đ n v n t i bi n này v i đi u ki n: Các d ch v đó là nh m ph c v cho hàng hóa do chính doanh nghi p nư c ngoài đó v n chuy n; và Các d ch v này là c n thi t cho vi c cung c p d ch v v n t i tích h p cho hành khách c a h (trong đó v n t i bi n qu c t là công đo n chính và do doanh nghi p nư c ngoài đó th c hi n). 10
 10. 4 Pháp lu t VN quy đ nh gì v đ u tư nư c ngoài trong lĩnh v c hàng h i? Các văn b n chính quy đ nh v v n đ này t i Vi t Nam bao g m: B lu t Hàng h i Lu t Đ u tư Ngh đ nh 115/2007/NĐ-CP v đi u ki n kinh doanh d ch v v n t i bi n. Theo các văn b n này (và đ c bi t là theo Ngh đ nh 115/2005/NĐ-CP), vi c m c a th trư ng d ch v hàng h i mà Vi t Nam đã có cam k t trong WTO cho nhà đ u tư nư c ngoài s th c hi n theo đúng cam k t đó. 11
 11. Cam k t WTO v v n t i H P 2 M C Đ M C A TH TRƯ NG D CH V HÀNG H I C A VI T NAM TRONG WTO LÀ R NG HƠN HAY H P HƠN QUY Đ NH TRƯ C ĐÂY? V cơ b n, Vi t Nam đưa ra cam k t m c a th trư ng trong lĩnh v c hàng h i r ng hơn m c m c a áp d ng vào th i đi m trư c khi gia nh p WTO. Ví d , t i Ngh đ nh 10/2001/NĐ-CP (áp d ng trư c khi các cam k t WTO có hi u l c), đ i v i h u h t liên doanh cung c p các d ch v hàng h i, phía nư c ngoài ch đư c n m t i đa 49% v n trong liên doanh. Như v y, th trư ng d ch v hàng h i sau th i đi m 11/1/2007 v cơ b n là thông thoáng hơn cho nhà đ u tư nư c ngoài so v i trư c khi Vi t Nam gia nh p WTO. 12
 12. 5 N u VN có cam k t m c a th trư ng hàng h i trong m t Hi p đ nh song phương r ng hơn m c cam k t trong WTO thì áp d ng quy đ nh nào? Theo nguyên t c v đ i x t i hu qu c (MFN), n u Vi t Nam đã cam k t dành m t ưu đãi nào đó cho m t cho doanh nghi p nư c khác theo m t Hi p đ nh song phương ký gi a Vi t Nam và nư c đó m c cao hơn cam k t trong WTO, Vi t Nam s ph i dành ưu đãi m c tương ng cho t t c các doanh nghi p c a các nư c thành viên khác trong WTO. Tuy nhiên, quy t c MFN không áp d ng đ i v i cam k t trong lĩnh v c d ch v v n t i bi n (Vi t Nam đã đưa ra ngo i l mi n tr vi c áp d ng nguyên t c MFN trong lĩnh v c này). Vì v y, nh ng ưu đãi mà Vi t Nam dành cho các doanh nghi p v n t i bi n theo các Hi p đ nh v n t i song phương s không nh t thi t đư c dành cho các doanh nghi p đ n t các nư c khác trong WTO. Mi n tr MFN này s có hi u l c trong vòng 5 năm k t ngày Vi t Nam gia nh p WTO (riêng Hi p đ nh hàng h i gi a Vi t Nam và Singapore đư c mi n 10 năm). 13
 13. Cam k t WTO v v n t i 6 Tàu nư c ngoài khi c p c ng VN có đư c s d ng các d ch v t i c ng bình đ ng như tàu VN không? Theo cam k t c a Vi t Nam trong WTO, các tàu v n t i nư c ngoài đư c s d ng các d ch v sau đây t i các c ng Vi t Nam theo đi u ki n h p lý và như các tàu Vi t Nam: Hoa tiêu; Lai d t; Cung c p lương th c, th c ph m nhiên li u và nư c; Thu gom nư c và nư c d n th i; D ch v c a c ng v ; Phao tiêu báo hi u; Các d ch v trên b c n thi t cho ho t đ ng c a tàu, bao g m thông tin liên l c, cung c p đi n và nư c; Trang thi t b s a ch a kh n c p; D ch v neo đ u, c p c u và neo bu c tàu; Ti p c n các d ch v đ i lý hàng h i. 14
 14. 7 VN cam k t gì v d ch v đ i lý tàu bi n, d ch v lai d t? Gia nh p WTO, Vi t Nam không cam k t m c a th trư ng d ch v đ i lý tàu bi n và d ch v lai d t. Tuy nhiên, theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành (Ngh đ nh s 115/2007/NĐ-CP v đi u ki n kinh doanh v n t i bi n), các nhà cung c p d ch v nư c ngoài có th tham gia cung c p d ch v đ i lý tàu bi n, d ch v lai d t dư i hình th c liên doanh v i đ i tác Vi t Nam trong đó ph n v n góp c a phía nư c ngoài không vư t quá 49% v n đi u l c a liên doanh. Như v y, trong trư ng h p này, quy đ nh th c t áp d ng c a Vi t Nam thông thoáng hơn so v i cam k t. 15
 15. Cam k t WTO v v n t i 8 Vi t Nam cam k t gì v d ch v v n t i đa phương th c? Theo phân lo i c a WTO thì không có d ch v v n t i đa phương th c. Do đó Vi t Nam không cam k t d ch v v n t i đa phương th c. Tuy nhiên, cam k t gia nh p nêu rõ khi v n t i đư ng b , đư ng thu n i đ a, v n t i ven bi n và trong đ t li n, và các d ch v h tr liên quan không đư c quy đ nh đ y đ trong bi u cam k t d ch v (trong WTO) thì ngư i khai thác d ch v v n t i đa phương th c có th ti p c n các nhà cung c p d ch v đ i lý hàng h i c a Vi t Nam (ch nh ng ch th này m i cung c p các d ch v này) đ thuê xe t i, toa xe đư ng s t, xà lan ho c các thi t b liên quan v i m c đích giao nh n trong n i đ a hàng hoá đư c v n chuy n b ng đư ng bi n qu c t . 16
 16. 9 Vi t Nam cam k t gì v d ch v v n t i th y n i đ a? Gia nh p WTO, Vi t Nam cam k t ch cho phép các nhà cung c p d ch v nư c ngoài tham gia cung c p d ch v v n t i đư ng th y n i đ a đ chuyên ch hành khách và v n t i hàng hóa dư i hình th c thành l p liên doanh v i đ i tác Vi t Nam v i đi u ki n t l v n góp c a phía nư c ngoài không vư t quá 49% v n c a liên doanh. 17
 17. Cam k t WTO v v n t i 10 VN cam k t gì v d ch v v n t i hàng không? WTO không đi u ch nh d ch v hàng không thu n tuý (t c là d ch v chuyên ch khách và hàng hóa). Đi u này có nghĩa Vi t Nam không b ràng bu c gì khi gia nh p WTO liên quan đ n các d ch v này. Vì v y, các hãng hàng không nư c ngoài ti p t c ho t đ ng, cung c p d ch v v n chuy n hàng không t i Vi t Nam theo các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 18
 18. Tuy nhiên, WTO đi u ch nh m t s d ch v liên quan t i v n t i hàng không (thu c ph m vi c a Hi p đ nh Chung v Thương m i d ch v - GATS) và Vi t Nam đã đưa ra cam k t m c a trong nh ng lĩnh v c này v i đi u ki n như sau: D ch v bán và ti p th s n ph m hàng không: Các hãng hàng không nư c ngoài đư c phép cung c p d ch v t i Vi t Nam thông qua văn phòng bán vé c a mình ho c các đ i lý t i Vi t Nam (không quy đ nh hình th c hi n di n thương m i c th ); D ch v đ t ch , gi ch b ng máy tính: Đ cung c p d ch v này, nhà cung c p d ch v nư c ngoài ph i s d ng m ng vi n thông công c ng dư i s qu n lý c a cơ quan Nhà nư c v vi n thông Vi t Nam (không h n ch hình th c hi n di n thương m i); D ch v b o dư ng và s a ch a máy bay: K t ngày 11/1/2007, Vi t Nam cho phép thành l p liên doanh trong đó ph n v n góp c a phía nư c ngoài không đư c vư t quá 51% v n đi u l c a liên doanh. Sau 5 năm k t khi gia nh p (t c là t ngày 11 tháng 1 năm 2012), cho phép thành l p doanh nghi p 100% v n đ u tư nư c ngoài đ cung c p d ch v này. 19
 19. Cam k t WTO v v n t i 11 Vi t Nam cam k t gì v d ch v v n t i đư ng s t? Gia nh p WTO, Vi t Nam cam k t cho phép các nhà đ u tư nư c ngoài đư c tham gia th trư ng d ch v v n chuy n hàng hóa và v n chuy n hành khách b ng đư ng s t t i Vi t Nam t 11/1/2007 dư i hình th c duy nh t là thành l p liên doanh v i đ i tác Vi t Nam trong đó ph n v n góp c a phía nư c ngoài không đư c vư t quá 49% t ng v n pháp đ nh. Trư c th i đi m Vi t Nam gia nh p WTO, lĩnh v c đư ng s t là lĩnh v c chưa m c a cho đ u tư nư c ngoài. Như v y, v nguyên t c, sau 11/1/2007, c nh tranh trong lĩnh v c này s m nh m hơn do nhà đ u tư nư c ngoài đã đư c phép tham gia vào th trư ng này. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2