RÀ SOÁT BIỂU CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ VỚI WTO

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
267
lượt xem
59
download

RÀ SOÁT BIỂU CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ VỚI WTO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ so sánh cam kết về tiếp cận thị trường trong Biểu cam kết về dịch vụ và quy định tương ứng của văn bản pháp luật được ban hành trước thời điểm Việt Nam gia nhập WTO và hiện vẫn còn hiệu lực. Ngành/ phân ngành II. CAM KẾT CỤ THỂ CHO TỪNG NGÀNH 1. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH A. Dịch vụ chuyên môn (a) Dịch vụ pháp lý (CPC 861, không bao gồm : tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: RÀ SOÁT BIỂU CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ VỚI WTO

 1. RÀ SOÁT BIỂU CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ VỚI WTO Ghi chú: Chỉ so sánh cam kết về tiếp cận thị trường trong Biểu cam kết về dịch vụ và quy định tương ứng của văn bản pháp luật được ban hành trước thời điểm Việt Nam gia nhập WTO và hiện vẫn còn hiệu lực. Ngành/ phân ngành Cam kết với WTO Quy định của pháp luật VN Thực tiễn cấp phép Kiến nghị 1 II. CAM KẾT CỤ THỂ CHO TỪNG NGÀNH 1. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH A. Dịch vụ chuyên môn (a) Dịch vụ pháp lý Tổ chức luật sư nước ngoài được - Đ i ề u 6 , Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (CPC 861, không bao gồm : phép thành lập hiện diện thương quy định về hình thức hành nghề của tổ chức hành nghề mại tại Việt Nam dưới các hình luật sư nước ngoài như sau: - tham gia tố tụng với tư cách thức sau: 1. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại là người bào chữa hay đại Việt Nam dưới các hình thức sau đây: diện cho khách hàng của - Chi nhánh của tổ chức luật sư a) Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài mình trước Tòa án Việt nước ngoài; (sau đây gọi là chi nhánh); Nam; - Công ty con của tổ chức luật b) Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm - Dịch vụ giấy tờ pháp lý và sư nước ngoài; vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới công chứng liên quan tới - Công ty luật nước ngoài; hình thức liên doanh (sau đây gọi chung là công ty luật pháp luật Việt Nam). - Công ty hợp danh giữa tổ nước ngoài). chức luật sư nước ngoài và 2. Chi nhánh, công ty luật nước ngoài được tổ chức, hoạt công ty luật hợp danh Việt động theo quy định của Luật này, pháp luật về doanh Nam. nghiệp, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hiện diện thương mại của tổ chức luật sư nước ngoài được phép tư Đ i ề u 7 0 , L u ậ t L u ậ t s ư q u y đ ị n h v ề : p hạm vi vấn luật Việt Nam nếu luật sư tư hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài: vấn đã tốt nghiệp đại học luật của Chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Việt Nam và đáp ứng được các Nam được thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp yêu cầu áp dụng cho luật sư hành lý khác, không được cử luật sư nước ngoài tham gia tố nghề tương tự của Việt Nam. tụng với tư cách là người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trước cơ quan tiến hành tố tụng của Việt Nam, được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tư vấn pháp luật Việt Nam, 1 Đề nghị đề xuất áp dụng cam kết trực tiếp và/hoặc phương án giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện cam kết như đã trình bày trong Tờ trình UBTV Quốc hội 1
 2. tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự cho khách hàng trước Toà án Việt Nam đối với các vụ, việc mà chi nhánh, công ty luật nước ngoài thực hiện tư vấn pháp luật, trừ vụ án hình sự. (b) Dịch vụ kế toán, kiểm toán Không hạn chế. Luật Kế toán số 03/2003/ QH11 ngày 17/6/2003 quy định: Trước 11/1/2007 đã cấp và ghi sổ kế toán 1. Người nước ngoài được cấp chứng chỉ hành nghề kế phép cho ít nhất 16 (CPC 862) toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: doanh nghiệp 100% vốn a) Được phép cư trú tại Việt Nam; nước ngoài và 4 liên b) Có chứng chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán doanh do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận; c) Đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức. 2. Người nước ngoài có đủ các điều kiện sau đây thì được công nhận là kiểm toán viên hành nghề và được đăng ký hành nghề kiểm toán độc lập ở Việt Nam: a) Có đủ tiêu chuẩn kiểm toán viên quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 13 của Nghị định này. b) Được phép cư trú tại Việt Nam từ một năm trở lên c) Có hợp đồng lao động làm việc trong một doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. 3. Tổ chức kiểm toán nước ngoài Tổ chức kiểm toán nước ngoài được thành lập chi nhánh hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kiểm toán theo qui định của pháp luật Việt Nam Tổ chức kiểm toán ở nước ngoài chưa thành lập chi nhánh tại Việt Nam được thực hiện kiểm toán tại Việt Nam trong các trường hợp dưới đây, trừ khi có quy định khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam có tham gia ký kết hoặc gia nhập: a) Sau khi kết nạp một doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam làm thành viên thì thực hiện kiểm toán dưới tên của một tổ chức nước ngoài và tổ chức thành viên. b) Hợp tác với một doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trong từng cuộc kiểm toán riêng lẻ thì báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của doanh nghiệp kiểm toán của Việt Nam. 2
 3. c) Nếu muốn thực hiện độc lập một cuộc kiểm toán ở Việt Nam và lưu hành báo cáo kiểm toán ở Việt Nam thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận cho từng cuộc kiểm toán. (c) Dịch vụ thuế Không hạn chế, ngoại trừ: Trước 11/1/2007 đã cấp (CPC 863) Trong vòng 1 năm kể từ ngày gia phép cho nhiều doanh nhập, việc cấp phép sẽ được thực nghiệp 100% vốn nước hiện theo từng trường hợp cụ thể ngoài với mục tiêu là và số lượng các nhà cung cấp cung cấp dịch vụ tài dịch vụ sẽ do Bộ Tài chính quyết chính (trong đó có bao định tuỳ thuộc vào nhu cầu và gồm tư vấn thuế) tình hình phát triển của thị trường Việt Nam. Trong vòng 1 năm kể từ ngày gia nhập, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các dự án có sự tài trợ của nước ngoài tại Việt Nam. (d) Dịch vụ kiến trúc Không hạn chế, ngoại trừ: Điều 7, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày Trước 11/1/2007, đã cấp (CPC 8671) 26/11/2003 quy định: Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt phép cho ít nhất 14 Trong vòng 2 năm kể từ ngày gia động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam phải được cơ quan doanh nghiệp 100% vốn nhập WTO, các doanh nghiệp nhà nước có thẩm quyền về xây dựng cấp giấy phép hoạt nước ngoài và 5 liên 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ động và phải có đủ các điều kiện về năng lực hành nghề xây doanh được cung cấp dịch vụ cho các dựng được quy định đối với các nhân tham gia hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước xây dựng. và năng lực hoạt động xây dựng được quy định ngoài tại Việt Nam. đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Doanh nghiệp nước ngoài phải là Điều 3 Quy chế kèm Quyết định số 87/2004/QĐ-TTG ngày pháp nhân của một Thành viên 19/5/2004 về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của WTO. nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam: Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động tại Việt nam sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép thầu. Khoản 3, Điều 4 Quy chế kèm Quyết định 87: trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với 3
 4. nhà thầu Việt Nam hoặc phải sủ dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của Pháp luật Việt Nam) (e) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật Không hạn chế, ngoại trừ: nt Trước 11/1/2007 đã cấp (CPC 8672) phép cho ít nhất 37 (f) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật Trong vòng 2 năm kể từ ngày gia doanh nghiệp 100% vốn đồng bộ nhập WTO, các doanh nghiệp nước ngoài và 3 liên (CPC 8673) 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ doanh được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO. (g) Dịch vụ quy hoạch đô thị Không hạn chế, ngoại trừ: nt Trước 11/1/2007 đã cấp và kiến trúc cảnh quan đô phép cho 1 liên doanh thị Sau 2 năm kể từ khi gia nhập, có (CPC 8674) thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Trong vòng 2 năm kể từ ngày gia nhập WTO, các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO. (i) Dịch vụ thú y Chỉ dành quyền tiếp cận thị Điều 38-39, Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004 Trước 11/1/2007 đã cấp (CPC 932) trường cho thể nhân cung cấp quy định về điều kiện sản xuất và điều kiện kinh doanh phép cho ít nhất có 4 dịch vụ chuyên môn với tư cách đối với thú y. Pháp lệnh áp dụng đối với tổ chức và cá doanh nghiệp 100%, 4 cá nhân, sau khi đã được phép nhân nước ngoài hoạt động liên quan đến thú y trên lãnh liên doanh và 1 Hợp đồng của cơ quan quản lý về thú y. thổ VN. hợp tác kinh doanh Điều 64 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y quy định: đối với người nước ngoài, ngoài những quy 4
 5. định như người Việt Nam hành nghề thú y thì còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. B. Dịch vụ máy tính và các dịch Không hạn chế, ngoại trừ: Trước 11/1/2007 đã cấp vụ liên quan (CPC841-845, Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006, Nghị định phép cho 72 doanh nghiệp CPC 849) Trong vòng 2 năm kể từ ngày gia 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 quy định chi tiết và 100% 6 iên doanh và 2 nhập WTO, các doanh nghiệp hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật CNTT về công Hợp đồng hợp tác kinh 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ nghiệp CNTT: Không hạn chế doanh được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, cho phép thành lập chi nhánh. C. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển (a) Dịch vụ nghiên cứu và Không hạn chế. phát triển đối với khoa học tự nhiên (CPC 851) E. Dịch vụ cho thuê không kèm Không hạn chế. người điều khiển Luật Thương mại 2005: Không hạn chế (b) Dịch vụ cho thuê máy bay Không hạn chế. (CPC 83104) Luật Thương mại 2005: Không hạn chế d. Dịch vụ cho thuê máy móc Chưa cam kết. Trước 11/1/2007 đã cấp và thiết bị khác Luật Thương mại 2005: Không hạn chế phép cho ít nhất 53 doanh (CPC 83109) nghiệp 100%, 85 liên doanh và 5 Hợp đồng hợp tác kinh doanh F. Các dịch vụ kinh doanh khác (a) Dịch vụ quảng cáo Không hạn chế, ngoại trừ Pháp lệnh quảng cáo số 39/20010UBTVQH10 ngày Trước 11/1/2007 đã cấp (CPC 871, trừ dịch vụ 16/11/2001: Không hạn chế tỉ lệ góp vốn của phía nước phép cho ít nhất 1 doanh quảng cáo thuốc lá) Kể từ ngày gia nhập, các nhà ngoài. nghiệp 100%, 14 liên cung cấp dịch vụ nước ngoài doanh và 7 Hợp đồng hợp được thành lập liên doanh hoặc Điều 24, 25 Nghị định 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 tác kinh doanh 5
 6. tham gia hợp đồng hợp tác kinh qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo: quy định doanh với đối tác Việt Nam đã tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài được phép kinh doanh dịch vụ được thành lập văn phòng đại diện và chi nhánh tại Việt quảng cáo. Nam. Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh. (b) Dịch vụ nghiên cứu thị Không hạn chế, ngoại trừ : Trước 11/1/2007 đã cấp trường phép cho ít nhất 20 doanh (CPC 864, trừ 86402) Kể từ ngày gia nhập, cho phép nghiệp 100% và 4 liên thành lập liên doanh trong đó doanh phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. (c) Dịch vụ tư vấn quản lý Không hạn chế. Nghị định số 87/2002/NĐ-CP ngày 05//11/2002 về hoạt Trước 11/1/2007 đã cấp (CPC 865) động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn: Khuyến khích phép cho ít nhất 5 doanh Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, phát triển hoạt động tư vấn. Không có hạn chế. nghiệp 100% và 1 liên cho phép thành lập chi nhánh. doanh 6
 7. (d) Dịch vụ liên quan đến tư Không hạn chế, ngoại trừ: Nghị định số 87/2002/NĐ-CP ngày 05//11/2002 về hoạt vấn quản lý động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn: Không có hạn Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, chế - CPC 866, trừ CPC cho phép thành lập chi nhánh 86602 - Dịch vụ trọng tài và hòa Đối với dịch vụ CPC 866, trừ giải đối với tranh chấp CPC 86602: trong vòng 1 năm kể thương mại giữa các từ ngày gia nhập, chỉ được phép thương nhân hiện diện dưới hình thức liên (CPC 86602**) doanh hay hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau đó: không hạn chế. Đối với dịch vụ trọng tài và hòa giải các tranh chấp thương mại giữa các thương nhân (CPC 86602**): Trong vòng 3 năm kể từ ngày gia nhập: chưa cam kết. Sau đó: không hạn chế. (e) Dịch vụ phân tích và kiểm Không hạn chế, ngoại trừ sau 3 Trước 11/1/2007 đã cấp định kỹ thuật (CPC 8676 năm kể từ khi Việt Nam cho phép cho ít nhất 9 doanh ngoại trừ việc kiểm định và phép các nhà cung cấp dịch vụ tư nghiệp 100%, 1 liên cấp giấy chứng nhận cho nhân được tham gia kinh doanh doanh và 1 Hợp đồng hợp phương tiện vận tải) dịch vụ mà trước đó không có sự tác kinh doanh cạnh tranh của khu vực tư nhân do các dịch vụ này được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của chính phủ, cho phép thành lập liên doanh trong đó không hạn chế vốn nước ngoài. Sau 5 năm kể từ khi cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân được tham gia kinh doanh dịch vụ này: không hạn chế. Vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế. (f) Dịch vụ liên quan đến Không hạn chế, ngoại trừ: Pháp lệnh số 16/2004/UBTVQH11 ngày 24/3/2004 về nông nghiệp, săn bắn và giống vật nuôi; Pháp lệnh số 15/2004/UBTVQH ngày lâm nghiệp Chỉ cho phép thành lập liên 24/3/2004 về giống cây trồng; Luật Bảo vệ và phát triển (CPC 881) doanh hoặc hợp đồng hợp tác rừng; Nghị định 139/2004/NĐ-CP qui định chi tiết thi kinh doanh. Phần vốn góp của hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Thuỷ sản năm 7
 8. phía nước ngoài không vượt quá 2003; Nghị định 27/2005/NĐ-CP ngày 08/3/2005 qui định 51% vốn pháp định của liên chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuỷ doanh. sản: Không có hạn chế (h) Dịch vụ liên quan đến khai Không hạn chế, ngoại trừ: Điều 17, Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Trước 11/1/2007 đã cấp thác mỏ (CPC 883) qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản phép cho ít nhất 1 doanh Kể từ ngày gia nhập, cho phép 2005 (sửa đổi): Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nghiệp 100% vốn nước 1. Cam kết tại phần này không thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn thuộc mọi thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh hoặc ngoài bao gồm các hoạt động sau: góp của phía nước ngoài không giấy phép đầu tư hoạt động khoáng sản được khảo sát, cung ứng vật tư, thiết bị và vượt quá 49%. Sau 3 năm kể từ thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; Doanh nghiệp hoá phẩm, dịch vụ căn cứ, ngày gia nhập, hạn chế này sẽ là nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt dịch vụ tàu thuyền, dịch vụ 51%. 2 năm sau đó, cho phép Nam được khảo sát, thăm dò khoáng sản; sinh hoạt, đời sống, dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% bay. vốn đầu tư nước ngoài. Điều 42, Nghị định 84/1996/NĐ - CP ngày 17/12/1996 2. Cam kết tại phần này không quy định chi tiết việc thi hành Luật Dầu khí 1993: Tổ ảnh hưởng tới quyền của chức, cá nhân nước ngoài ký kết các hợp đồng dịch vụ với Chính phủ Việt Nam trong Nhà thầu phụ được phép mở Văn phòng hoặc trụ sở điều việc đưa ra các quy định và hành tại nơi tiến hành các dịch vụ trên nguyên tắc tuân thủ thủ tục cần thiết để quản lý các quy định của VN về việc xin phép đăng ký hoạt động, các hoạt động có liên quan đăng ký cư trú, thuê lao động và thuê nhà làm trụ sở và tới dầu và khí trong phạm vi thực hiện mọi nghĩa vụ theo pháp luật VN. lãnh thổ hoặc quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam theo GATS. (i) Dịch vụ liên quan đến sản Không hạn chế, ngoại trừ: xuất (CPC 884 và 885) Sau 3 năm kể từ ngày gia nhập, chỉ cho phép thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 50%. 5 năm sau đó: cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. (m) Dịch vụ liên quan đến tư Không hạn chế, ngoại trừ: Luật Khoáng sản năm 1996 vấn khoa học kỹ thuật (chỉ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản đối với CPC 86751, 86752 Kể từ ngày gia nhập, cho phép 2005 và 86753) thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn Nghị định 160/2005/NĐ-Cp ngày 27/12/2005 qui định chi góp của phía nước ngoài không tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) vượt quá 49%. Sau 2 năm kể từ Luật Dầu khí 1993 8
 9. ngày gia nhập, hạn chế này sẽ là Nghị định 84/1996/NĐ - CP ngày 17/12/1996 quy định 51%. 2 năm sau đó, cho phép chi tiết việc thi hành Luật Dầu khí. thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. (n) Dịch vụ sửa chữa, bảo Không hạn chế, ngoại trừ: Trước 11/1/2007 đã cấp dưỡng máy móc, thiết bị phép cho ít nhất 1 doanh (không bao gồm sửa chữa, Kể từ ngày gia nhập, cho phép nghiệp 100% vốn nước bảo dưỡng tàu biển, máy thành lập liên doanh với tỷ lệ vốn ngoài (BKHĐT cấp bay, hoặc các phương tiện góp của phía nước ngoài không 11/12/1996, mục tiêu và thiết bị vận tải khác) vượt quá 49%. Sau 3 năm kể từ c.cấp dịch vụ kỹ thuật, (CPC 633) khi gia nhập, hạn chế này sẽ là bảo dưỡng, sữa chữa thiết 51%. 2 năm sau đó, cho phép bị giặt là) thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. 2. CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN B. Các dịch vụ chuyển phát Trước 11/1/2007 đã cấp (CPC 7512**) phép cho ít nhất 1 liên doanh với Hà Lan (DHL) (BKHĐT cấp phép, tỷ lệ VN/NN là 49/51) C. Dịch vụ viễn thông Trước 11/1/2007 đã cấp phép cho ít nhất 1 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (BQL KCN TP HCM cấp năm 1996 cho nhà đầu tư Hàn Quốc tại KCX Linh Trung); 1 liên doanh (BKHĐT cấp 9/2006 với tỷ lệ VN/NN là 51/49) và 9 Hợp đồng hợp tác kinh doanh D. Dịch vụ nghe nhìn (a) Dịch vụ sản xuất phim (CPC Trước 11/1/2007: không 96112 trừ băng hình) có (b) Dịch vụ phát hành phim (CPC Trước 11/1/2007: không 9
 10. 96113 trừ băng hình) có (c) Dịch vụ chiếu phim (CPC Trước 11/1/2007 đã cấp 96121) phép cho 3 liên doanh (trong đó liên doanh có tỷ lệ VN/NN thấp nhất là 10/90, rạp Diamond, liên doanh với Hàn Quốc) và 1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (d) Dịch vụ ghi âm Trước 11/1/2007: không có 3. DỊCH VỤ XÂY DỰNG Không có sự xung đột đối với các VÀ CÁC DỊCH VỤ KỸ điều kiện cấp phép THUẬT LIÊN QUAN A. Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512) B. Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513) C. Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516) D. Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517) E. Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518) 4. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI A. Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621, 61111, 6113, 6121) B. Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121) C. Dịch vụ bán lẻ (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121) D. Dịch vụ nhượng quyền thương mại 10
 11. 5. (CPC 8929) 11
 12. 5 DỊCH VỤ GIÁO DỤC B. Dịch vụ giáo dục phổ thông Chưa cam kết Điều 13, 109, Luật giáo dục: khuyến khích tổ chức, cá Trước 11/1/2007 đã cấp cơ sở nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục phép cho 6 liên doanh tại (CPC 922) Hà Nội và TPHCM, dạy từ tiểu học đến trung học cơ sở C. Giáo dục bậc cao Phải lập liên doanh. Từ 1/1/2009 Điều 20, NĐ 75/2006/NĐ-CP không quy định hạn chế Trước 11/1/2007 đã cấp (CPC 923) được lập 100% vốn nước ngoài. người nước ngoài thành lập cơ sở giáo dục phép cho 1 trường đại Sau ba năm kể từ ngày gia nhập: học 100% vốn nước không hạn chế. ngoài (RMIT) D. Giáo dục cho người lớn (CPC 924) E. Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ ) 6. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG A. Dịch vụ xử lý nước thải 4 năm kể từ ngày gia nhập được Luật Bảo vệ môi trường, NĐ 80/2006/NĐ-CP, NĐ Trước 11/1/2007 đã cấp (CPC 9401) thành lập liên doanh với tỷ lệ bên 21/2008/NĐ-CP: Không quy định gì về việc đầu tư của phép cho ít nhất 10 DN nước ngoài không quá 51%. nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực môi trường 100% vốn nước ngoài B. Dịch vụ xử lý rác thải 4 năm kể từ ngày gia nhập được Nt trong lĩnh vực xử lý rác (CPC 9402) thành lập liên doanh với tỷ lệ bên thải, nước thải đã được nước ngoài không quá 51%. cấp phép tại các thành phố D. Dịch vụ khác 4 năm kể từ ngày gia nhập được Nt lớn và các KCN thành lập liên doanh với tỷ lệ bên - Dịch vụ làm sạch khí thải nước ngoài không quá 51%. (CPC 94040) và dịch vụ xử lý tiếng ồn (CPC 94050). - Dịch vụ đánh giá tác động môi 4 năm kể từ ngày gia nhập được Nt trường (CPC 94090*) thành lập liên doanh với tỷ lệ bên nước ngoài không quá 51%. 7. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH A. Bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm 12
 13. B. Dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác C. Chứng khoán 8. DỊCH VỤ Y TẾ VÀ XÃ HỘI A. Dịch vụ bệnh viện (CPC - Vốn tối thiểu: Bệnh viện: 20 Điều 17, NĐ 103 không hạn chế: Tổ chức, cá nhân nước Từ 11/1/2007 đã cấp 9311) triệu USD; bệnh xá đa khoan: 2 ngoài được hành nghề y dược tư nhân dưới các hình thức. phép cho 7 bệnh viện B. Các dịch vụ nha khoa và triệu USD; cơ sở điều trị chuyên Thông tư 01/2004/TT-BYT ngày 6/1/2004 hướng dẫn về 100% vốn nước ngoài; khám bệnh (CPC 9312) khoa: 200.000 USD. hành nghề y, dược tư nhân không quy định vốn tối thiểu 21 phòng khám, cơ sở đối với các bệnh viện và phòng khám chuyên/đa khoa. khám chữa bệnh chuyên/đa khoa 100% vốn nước ngoài và 4 liên doanh khám chữa bệnh. 9. DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN A. Khách sạn và nhà hàng bao Trong 8 năm kể từ ngày gia nhập Luật du lịch, Nghị định 92/2007/NĐ-CP không hạn chế Trước 11/1/2007, KD gồm phải tiến hành song song với đầu kinh doanh cơ sở lưu trú trong đó có khách sạn nhà hàng không gắn với tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo Khách sạn đã cấp phép - Dịch vụ xếp chỗ ở khách hoặc mua lại khách sạn. cho 15 nhà hàng 100% sạn vốn nước ngoài; 5 liên (CPC 64110) doanh nhà hàng và 2 - Dịch vụ cung cấp thức BCC nhà hàng ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643) B. Dịch vụ đại lý lữ hành và Phải thành lập liên doanh và Điều 51 Luật Du lịch: được liên doanh hoặc hình thức Trước 11/1/2007 đã cấp điều hành tour du lịch hướng dẫn viên phải là người khác theo điều ước quốc tế. phép cho 8 liên doanh (CPC 7471) Việt Nam, chỉ cung cấp dịch vụ Có các quyền: và 1 BCC cho khách đưa từ nước ngoài vào - Điều 39: Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh du lịch; Việt Nam đăng ký một hoặc nhiều ngành, nghề kinh doanh du lịch - Điều 50: Kinh doanh lữ hành vào VN và từ VN ra nước ngoài. 10. DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO A. Dịch vụ giải trí (1) Chưa cam kết. (bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc) (CPC 9619) (2) Không hạn chế. (3) Chưa cam kết, ngoại trừ sau 13
 14. 5 năm kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49%. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. D. Dịch vụ khác (1) Chưa cam kết. Quyết định số 32/2003/QĐ-Ttg ngày 27/2/2004 ban hành Trước 11/1/2007 đã cấp Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có phép cho 4 doanh nghiệp - Kinh doanh trò chơi điện tử (2) Không hạn chế. thưởng dành cho người nước ngoài không hạn chế hình 100% vốn nước ngoài, 26 (CPC 964**) thức đầu tư và tỷ lệ vốn nước ngoài liên doanh và 2 BCC. (3) Chỉ dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp dịch vụ này. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh. (4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. 11. DỊCH VỤ VẬN TẢI A. Dịch vụ vận tải biển (a) Thành lập các công ty vận Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005;Nghị định Trước 11/1/2007 đã cấp ít hành đội tàu treo cờ Việt Nam: 115/2007/NĐ-CP ngày 05/7/2007 về điều kiện kinh doanh nhất 1 doanh nghiệp (a) Dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ vận tải biển quy định: Trường hợp kinh doanh 100% vốn nước ngoài và trừ vận tải nội địa Sau 2 năm kể từ ngày gia nhập, dịch vụ vận tải hàng hải thì chỉ được thành lập công ty 6 liên doanh (CPC 7211) các nhà cung cấp dịch vụ nước liên doanh vận hành đội tàu từ năm 2009, trong đó tỷ lệ (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa, ngoài được phép thành lập liên góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; được trừ vận tải nội địa doanh trong đó phần vốn góp của thành lập liên doanh cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế (CPC 7212) phía nước ngoài không vượt quá trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không 49% vốn pháp định của liên quá 51%, hạn chế này chấm dứt vào năm 2012; doanh. Thuyền viên nước ngoài được phép làm việc trên các tàu biển treo cờ Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các doanh nghiệp liên 14
 15. doanh tại Việt Nam nhưng tổng số không vượt quá 1/3 định biên của tàu. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam. (b) Các hình thức hiện diện thương mại khác để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế: Ngay sau khi gia nhập, các công ty vận tải biển nước ngoài có thể thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 51%. Sau 5 năm kể từ ngày gia nhập, các công ty vận tải biển nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ngay sau khi gia nhập, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện các hoạt động từ (1) tới (5) như mô tả dưới đây: 1. Bán và tiếp thị dịch vụ vận tải biển qua giao dịch trực tiếp với khách hàng, từ niêm yết giá tới lập chứng từ; 2. Đại diện cho chủ hàng; 3. Cung cấp các thông tin kinh doanh theo yêu cầu; 4. Chuẩn bị tài liệu liên quan tới chứng từ vận tải bao gồm chứng từ hải quan hoặc các chứng từ khác liên quan đến xuất xứ và đặc tính của hàng vận chuyển; và 5. Cung cấp dịch vụ vận tải biển bao gồm cả dịch vụ vận tải nội địa bằng tàu mang cờ Việt Nam trong trường hợp cung cấp dịch vụ vận tải tích hợp. Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, 15
 16. cho phép thực hiện các hoạt động (6) và (7) sau: 6. Thay mặt công ty tổ chức cho tàu vào cảng hoặc tiếp nhận hàng khi có yêu cầu. 7. Đàm phán và ký hợp đồng vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa liên quan tới hàng hóa do công ty vận chuyển. Số lượng liên doanh do các công ty vận tải biển nước ngoài được phép thành lập tại thời điểm gia nhập không được vượt quá 5. Sau đó, cứ hai năm một sẽ cho phép thêm 3 liên doanh. Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, không hạn chế số lượng liên doanh Các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển Không hạn chế, ngoại trừ có thể Bộ luật Hàng hải Việt nam 2005; thành lập liên doanh trong đó tỷ Luật Thương mại 14/6/2005; - Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ lệ vốn góp của phía nước ngoài Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 qui định chi (CPC 7411) không quá 50% kể từ khi gia tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ nhập. Logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics: thành lập CTLD trong đó tỷ lệ vốn góp nhà ĐTNN không quá 50% - Dịch vụ thông quan 6. Không hạn chế, ngoại trừ kể Thành lập CTLD trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà ĐTNN từ ngày gia nhập có thể thành lập không quá 51%, được thành lập CTLD không hạn chế tỷ liên doanh trong đó tỷ lệ vốn lệ kể từ 2014 góp của phía nước ngoài không quá 51%. Sau 5 năm, cho phép thành lập liên doanh trong đó không hạn chế phần vốn sở hữu của phía nước ngoài. - Dịch vụ kho bãi công-ten-nơ Không hạn chế, ngoại trừ kể từ Thành lập CTLD, trong đó tỷ lệ góp vốn nhà ĐTNN ngày gia nhập có thể thành lập không quá 51%; hạn chế này chấm dứt vào 2014 liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 51%. 7 năm sau khi gia nhập, không hạn chế. 7. 16
 17. B. Dịch vụ vận tải đường Kể từ ngày gia nhập, nhà cung Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 2004; Nghị định thủy nội địa cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 qui định chi tiết thi hành phép cung cấp dịch vụ thông qua một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ: Trường hợp (a) Dịch vụ vận tải hành khách việc thành lập liên doanh với đối kinh doanh dịch vụ vận tải thuỷ nội địa thì chỉ được thành (CPC 7221) tác Việt Nam trong đó phần vốn lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa góp của phía nước ngoài không tư nước ngoài không quá 49%; (CPC 7222) được vượt quá 49% tổng vốn pháp định. C. Dịch vụ vận tải hàng Các hãng hàng không nước ngoài Luật hàng không dân dụng Việt Nam 29/6/2006 Trước 11/1/2007: không không được phép cung cấp dịch vụ tại Nghị định 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007 về kinh doanh có Việt Nam thông qua văn phòng vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung (a) Dịch vụ bán và tiếp thị sản bán vé của mình hoặc các đại lý phẩm hàng không tại Việt Nam. (b) Dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng Không hạn chế, trừ biện pháp đã Luật hàng không dân dụng Việt Nam 29/6/2006 máy tính nêu tại Phương thức 1. (c) Dịch vụ bảo dưỡng và sửa Kể từ ngày gia nhập, cho phép Luật hàng không dân dụng Việt Nam 29/6/2006 chữa máy bay (CPC thành lập liên doanh trong đó 8868**) phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51%. Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. E. Dịch vụ vận tải đường sắt Chưa cam kết, ngoại trừ: các nhà Luật Đường sắt 14/6/2005; Nghị định số 109/2006/NĐ- Trước 11/1/2007: không cung cấp nước ngoài được cung CP ngày 22/9/2006 qui định chi tiết và hướng dẫn thi có (a) Dịch vụ vận tải hành khách cấp dịch vụ vận tải hàng hóa hành Luật Đường sắt: Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận (CPC 7111) thông qua việc thành lập liên tải đường sắt thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa doanh với đối tác Việt Nam trong trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không (CPC 7112) đó phần vốn góp của phía nước quá 49%; ngoài không được vượt quá 49% tổng vốn pháp định. F. Dịch vụ vận tải đường bộ Không hạn chế, ngoại trừ: L u ật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10; Nghị định Trước 11/1/2007 đã cấp 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 về điều kiện kinh doanh phép cho ít nhất 1 doanh (a) Dịch vụ vận tải hành khách Kể từ ngày gia nhập, các nhà vận tải bằng ô tô: Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải nghiệp 100% vốn nước (CPC 7121+7122) cung cấp dịch vụ nước ngoài đường bộ thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó ngoài, 11 LD và 2 BCC. (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa được cung cấp dịch vụ vận tải tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; (CPC 7123) hàng hóa và vận tải hành khách hạn chế này là 51% kể từ năm 2010; thông qua hợp đồng hợp tác kinh 17
 18. doanh hoặc liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 49%. Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, tùy theo nhu cầu thị trường, được phép thành lập liên doanh để cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51%. 100% lái xe của liên doanh phải là công dân Việt Nam. H. Dịch vụ hỗ trợ mọi Kể từ ngày gia nhập, chỉ cho Luật Thương mại 14/6/2005; Nghị định 140/2007/NĐ-CP phương thức vận tải phép các nhà cung cấp dịch vụ ngày 05/9/2007 qui định chi tiết Luật Thương mại về điều nước ngoài cung cấp dịch vụ kiện kinh doanh dịch vụ Logistics và giới hạn trách nhiệm (a) Dịch vụ xếp dỡ công-ten- thông qua liên doanh với đối tác đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics; Nghị nơ, trừ dịch vụ cung cấp tại Việt Nam trong đó tỷ lệ vốn góp định 115/2007/NĐ-CP ngày 05/7/2007 về điều kiện kinh các sân bay của phía nước ngoài không quá doanh dịch vụ vận tải biển: Thành lập CTLD trong đó tỷ (một phần của CPC 7411) 50%. lệ vốn góp nhà ĐTNN không quá 50% 18
 19. (b) Dịch vụ kho bãi (CPC 742) Không hạn chế, ngoại trừ kể từ Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 qui định chi (c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng ngày gia nhập cho phép thành lập tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ hóa (CPC 748) liên doanh trong đó tỷ lệ vốn Logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân nước ngoài không được vượt quá kinh doanh dịch vụ logistics 51%. Sau 7 năm kể từ khi gia Kho bãi: Thành lập CTLD, trong đó tỷ lệ góp vốn nhà nhập: không hạn chế. ĐTNN không quá 51%; hạn chế này chấm dứt vào 2014 Đại lý vận tải: Thành lập CTLD trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà ĐTNN không quá 51%, được thành lập CTLD không hạn chế tỷ lệ kể từ 2014 d. Các dịch vụ khác Kể từ ngày gia nhập, các nhà Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 qui định chi (một phần của CPC 749) cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ được cung cấp dịch vụ thông qua Logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân thành lập liên doanh với đối tác kinh doanh dịch vụ logistics. Việt Nam trong đó tỷ lệ vốn của Trường hợp kinh doanh dịch vụ bổ trợ khác thì được bên nước ngoài không quá 49%. thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế này là hạn chế này sẽ là 51%. 4 năm sau 51% kể từ năm 2010 và chấm dứt hạn chế vào năm 2014. đó, hạn chế về vốn này sẽ được bãi bỏ. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản