Hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời

Chia sẻ: Lac Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
373
lượt xem
205
download

Hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sấy là quá trình tách ẩm từ vật liệu .Điều kiện cần thiết để sấy khô hay tách ẩm là phải dùng để cung cấp nhiệt để làm bay hơi nước trong vật sấy đổng thời dùng không khí thổi vào để mang hơi nước đó đi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời

  1. 4.4. HÃÛ THÄÚNG SÁÚY DUÌNG NÀNG LÆÅÜNG MÀÛT TRÅÌI Sáúy laì quaï trçnh taïch áøm tæì váût liãûu. Âiãöu kiãûn cáön thiãút âãø sáúy khä hay taïch áøm laì phaíi cung cáúp nhiãût âãø laìm bay håi næåïc trong váût sáúy âäöng thåìi duìng khäng khê thäøi vaìo âãø mang håi næåïc âoï âi. Trong thiãút bë sáúy duìng nàng læåüng màût tråìi, nhiãût âæåüc cung cáúp båíi viãûc háúp thuû træûc tiãúp nàng læåüng bæïc xaû màût tråìi cuía váût sáúy. Håi næåïc âæåüc sinh ra âæåüc mang âi båíi khäng khê thäøi ngang qua váût sáúy. Khäng khi chuyãøn âäüng âæåüc laì nhåì quaï trçnh âäúi læu tæû nhiãn hoàûc do quaût thäøi cæåîng bæïc. Thiãút bë sáúy duìng nàng læåüng màût tråìi gäöm caïc loaûi phäø biãún sau: 4.4.1. Tuí sáúy duìng nàng læåüng màût tråìi Hçnh 4.73. Tuí sáúy traïi cáy duìng nàng læåüng màût tråìi. 145
  2. Thiãút bë naìy coï hçnh daûng laì mäüt caïi tuí, mäüt màût cuía tuí laì kênh âãø thu bæïc xaû màût tråìi chuyãøn thaình nàng læåüng nhiãût laìm tàng nhiãût âäü cuía khäng khê, buäöng sáúy vaì saín pháøm sáúy, coìn caïc màût khaïc âæåüc boüc caïch nhiãût (hçnh 4.73.). Thæåìng thç aïnh saïng màût tråìi chiãúu træûc tiãúp âãún váût sáúy vaì áøm thoaït ra âæåüc khäng khê læu thäng cuäún âi, quaï trçnh læu thäng cuía khäng khê coï thãø laì âäúi læu tæû nhiãn hoàûc âäúi læu Hçnh 4.74. Tuí sáúy cäú âënh. cæåîng bæïc do quaût thäøi, áøm âæåüc thoaït ra tæì bãn trãn. Váût sáúy âæåüc nàòm trãn caïc khay våïi tæìng låïp moíng vaì âàût trong tuí sáúy. Thiãút bë naìy âæåüc sæí duûng âãø sáúy caïc loaûi traïi cáy hay nguî cäúc nhæ nho, luïa thoïc ... Thiãút bë sáúy loaûi naìy coï thãø laì mäüt caïi tuí maì caïc màût xung quanh vaì trãn laìm bàòng kênh vaì âàût cäú âënh trong ngaìy (Hçnh 4.74.) 4.4.2. Thiãút bë sáúy kiãøu nhaì kênh Thiãút bë sáúy nhaì kênh coï âàûc træng laì coï caïc màût hæåïng vãö phêa Màût tråìi âæåüc laìm bàòng kênh, coìn caïc màût khaïc âæåüc caïch nhiãût täút vaì laìm bàòng caïc váût liãûu chëu nhiãût vaì khäng aính hæåíng âãún cháút læåüng cuía saín pháøm sáúy. Âäúi våïi caïc næåïc coï khê háûu laûnh thç mä hçnh nhaì kênh âæåüc sæí duûng räüng raîi trong cäng Hçnh 4.75. Cáy trong nhaì kênh. 146
  3. viãûc æåm cáy giäúng, träöng rau vaì hoa. Nhaì kênh coï thãø giæî âæåüc nhiãût âäü cáön thiãút cho mäi træåìng bãn trong khi tråìi coï máy hoàûc vaìo ban âãm. Thiãút bë sáúy loaûi naìy coìn duìng âãø sáúy cheì (hçnh 4.76) våïi nhiãût âäü âãöu, cháút læåüng saín pháøm ráút täút. Hçnh 4.77 laì háöm sáúy kiãøu nhaì kênh coï hãû thäúng huït áøm duìng âãø sáúy näng Hçnh 4.76. Nhaì kênh sáúy cheì saín nhæ ngä, khoai, sàõn ... Hçnh 4.77. Háöm sáúy kiãøu nhaì kênh duìng âãø sáúy näng saín. 4.4.3. Thiãút bë sáúy giaïn tiãúp Trong caïc loaûi thiãút bë naìy, bæïc xaû màût tråìi khäng træûc tiãúp chiãúu vaìo saín pháøm sáúy maì thäng qua taïc nhán sáúy, taïc nhán sáúy laì khäng khê âæåüc laìm noïng båïi caïc collector nàng læåüng màût tråìi. Quaï trçnh læu thäng vaì tuáön hoaìn cuía khäng khê noïng coï thãø laì tuáön hoaìn 147
  4. âäúi læu tæû nhiãn, nhæng thæåìng laì tuáön hoaìn âäúi læu cæåîng bæïc nhåì quaût. Våïi thiãút bë naìy nhiãût âäü sáúy coï thãø cao hån nãn thåìi gian sáúy ngàõn hån vaì cháút læåüng saín pháøm sáúy âæåüc täút hån. Nguyãn lyï laìm viãûc: Khäng khê træåïc luïc âi vaìo buäöng sáúy âæåüc nung noïng båíi collector háúp thuû nàng læåüng màût tråìi, khäng khê noïng âæåüc quaût gioï huït vaì thäøi vaìo buäöng sáúy âi qua saín pháøm sáúy, laìm boc håi næïoc tæì váût sáúy, khäng khi noïng coï thãø tuáön hoaìn mäüt säú voìng vaì thoaït ra ngoaìi cuìng våïi håi næåïc (hçnh 4.78). Âäúi våïi mäüt säú thiãút bë sáúy cho caïc saín pháøm âàûc biãût hoàûc cáön thåìi gian sáúy daìi thç ngæåìi ta coï thãm nguäön nàng læåüng phuû âãø âãö phoìng nhæîng luïc tråìi khäng nàõng hoàûc sáúy vaìo ban âãm. Hçnh 4.78. Nguyãn lyï hoaût âäüng cuía thiãút bë sáúy. 1- Collector nàng læåüng màût tråìi 2- pháön maïi thiãút bë 3- Cæía vaìo äúng gioï 4- Quaût 5- Khäng khê noïng 6- saín pháøm sáúy 7- Khäng khê noïng læu thäng trong thiãút bë 148
  5. Hçnh 4.79. Hãû thäúng sáúy thoïc nàng læåüng màût tråìi. Nàng læåüng màût tråìi cuîng âæåûc sæí duûng räüng raîi trong lénh væûc näng lám nghiãûp âãø sáúy caïc saín pháøm nhæ nguî cäúc, thæûc pháøm ... nhàòm giaím tyí lãû hao huût vaì tàng cháút læåüng saín pháøm. Ngoaìi muûc âêch âãø sáúy caïc loaûi näng saín, nàng læåüng màût tråìi coìn âæåüc duìng âãø sáúy caïc loaûi váût liãûu nhæ gäù. Âäúi våïi gäù thæåìng phaíi sáúy trong thåìi gian daìi coï thãø âãún 20 ngaìy vaì nhiãût âäü sáúy khäng cao, do váûy sæí duûng nàng læåüng Hçnh 4.80. Hãû thäúng sáúy gäù nàng læåüng màût tråìi. 149
  6. màût tråìi âãø sáúy gäù ráút thêch håüp vaì chuïng ta coï thãø tiãút kiãûm âæåüc mäüt pháön låïn nàng læåüng (hçnh 4.81). Trong hãû thäúng sáúy gäù thæåìng ngæåìi ta duìng thãm nguäön nàng læåüng dæû phoìng âãø sáúy vaìo ban âãm, hay nhæîng ngaìy nàõng yãúu. Bäü pháûn háúp thuû cuía hãû thäúng sáúy thæåìng laì mäüt khoang kiãøu läöng kênh (hçnh 4.82) gäöm caïc táúm háúp thuû bæïc xaû màût tråìi bàòng kim loaûi âãø gia nhiãût cho khäng khê trong âoï vaì khê noïng Hçnh 4.81. Bäü pháûn háúp thuû nhiãût cuía háöm sáúy. âæåüc quaût huït vaì thäøi âãún saín pháøm sáúy (gäù), khäng khê noïng åí âáy coï thãø tuáön chuyãøn âäüng tuáön hoaìn mäüt säú voìng. Hçnh 4.82 laì hãû thäúng 4 háöm sáúy gäù duìng nàng læåüng màût tråìi vaì gas åí Australia. Hçnh 4.82. Hãû thäúng sáúy gäù duìng nàng læåüng màût tråìi vaì Gas åí Australia. 150
  7. Trong caïc thiãút bë sáúy giaïn tiãúp ngoaìi nhæîng thiãút bë duìng taïc nhán sáúy laì khäng khê noïng thç chuïng ta coï thãø sæí duûng næåïc noïng vaì håi næåïc laìm taïc nhán sáúy, nhæ trong quaï trçnh sáúy gäù. Hçnh 4.83 laì så âäö hãû 7 8 9 100 2 1 2000 4 5 3 250 6 600 1600 200 100 150 300 200 Hçnh 4.83 Så âäö hãû thäúng sáúy gäù kiãøu háöm 1 - Thiãút bë trao âäøi nhiãût 2 - Gäù âaî xãúp lãn xe 3 - Cæía cáúp khäng khê 4 - Cæía vaìo sæía chæîía mätå quaût 5 - Quaût gioï 2 chiãöu 6 - Xe goìng chaûy trãn âæåìng ray 7 - Låïp caïch nhiãût daìy 100mm 8 - Cæía thoaït áøm 9 - Âaì gäù thäúng sáúy gäù kiãøu háöm duìng nàng læåüng màût tråìi cáúp nhiãût cho thiãút bë trao âäøi nhiãût mäi cháút taíi nhiãût laì næåïc noïng hoàûc håi næåïc. Våïi næåïc noïng coï thãø duìng næåïc noïng coï nhiãût âäü tæì 70oC âãún 80oC tæì bäü thu 151
  8. nhæ åí pháön 4.3. Coìn håi næåïc coï thãø sæí duûng hãû thäúng cáúp håi nhæ hçnh 4.84. Hçnh 4.84. Hãû thäúng cung cáúp håi duìng nàng læåüng màût tråìi 152

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản