intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống treo khí và hệ thống lái

Chia sẻ: Trần Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

501
lượt xem
195
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hệ thống treo khí và hệ thống lái', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống treo khí và hệ thống lái

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö EMS vµ HÖ thèng treo khÝ lµ g× M« t¶ HÖ thèng treo nh»m c¶i thiÖn ®é ªm vµ tÝnh n¨ng vËn hµnh xe. EMS (HÖ thèng treo ®iÒu biÕn-®iÖn tö) vµ hÖ thèng treo khÝ ®iÒu khiÓn lùc gi¶m chÊn cña c¸c bé gi¶m chÊn vµ lß-xo khÝ b»ng thiÕt bÞ ®iÖn tö nh»m n©ng cao ®é ªm vµ tÝnh n¨ng vËn hµnh xe. EMS EMS lµ viÕt t¾t cña “Electronically-Modulated Suspension” (HÖ thèng treo ®iÒu biÕn-®iÖn tö). KÝch th­íc cña lç tiÕt l­u trong bé gi¶m chÊn ®­îc thay ®æi, nhê thÕ mµ l­u l­îng dÇu ®­îc ®iÒu chØnh vµ dÉn ®Õn thay ®æi lùc gi¶m chÊn. Lùc gi¶m chÊn ®­îc ®iÒu khiÓn tù ®éng nhê ECU cña EMS tuú theo vÞ trÝ cña c«ng t¾c chän vµ ®iÒu kiÖn ch¹y xe. Nhê thÕ mµ ®é ªm vµ ®é æn ®Þnh cña xe ®­îc n©ng cao. HÖ thèng còng cã c¸c chøc n¨ng chÈn ®o¸n vµ an toµn khi cã sù cè. HÖ thèng treo khÝ HÖ thèng treo khÝ dïng mét ECU ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c lß xo khÝ tøc lµ nh÷ng ®Öm khÝ nÐn cã tÝnh ®µn håi. Cã nh÷ng kiÓu phèi hîp EMS víi hÖ thèng treo khÝ. HÖ thèng treo khÝ cã c¸c ®Æc tÝnh sau ®©y: · Lùc gi¶m chÊn cã thÓ thay ®æi ®­îc. · §é cøng lß xo vµ chiÒu cao xe cã thÓ thay ®æi b»ng c¸ch ®iÒu chØnh thÓ tÝch kh«ng khÝ. · Cã c¸c chøc n¨ng chÈn ®o¸n vµ an toµn khi cã sù cè. (1/1) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö §Æc tÝnh HÖ thèng treo khÝ vµ EMS cã nh÷ng ®Æc tÝnh sau ®©y 1. Thay ®æi chÕ ®é (1) Chän chÕ ®é gi¶m chÊn Lùc gi¶m chÊn cña bé gi¶m chÊn cã thÓ thay ®æi tõ mÒm sang cøng. (2) §iÒu khiÓn chiÒu cao (hÖ thèng treo khÝ) ChiÒu cao cña xe cã thÓ thay ®æi tõ thÊp ®Õn cao. Cã c¸c ®Ìn b¸o chØ tr¹ng th¸i cña chÕ ®é gi¶m chÊn còng nh­ ®iÒu khiÓn chiÒu cao (1/4) 2. §iÒu khiÓn ®é cøng lß xo vµ lùc gi¶m chÊn (1) §iÒu khiÓn chèng “bèc ®Çu xe” ChuyÓn lùc gi¶m chÊn sang chÕ ®é cøng h¬n. §iÒu nµy gióp ng¨n ngõa hiªn t­îng bèc ®Çu xe khi t¨ng tèc, gi¶m thiÓu sù thay ®æi t­ thÕ cña xe. (2) §iÒu khiÓn chèng l¾c ngang xe ChuyÓn lùc gi¶m chÊn sang chÕ ®é cøng h¬n. §iÒu nµy gióp ng¨n ngõa hiªn t­îng l¾c ngang xe, gi¶m thiÓu sù thay ®æi t­ thÕ cña xe, t¨ng c­êng tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn cña xe (3) §iÒu khiÓn chèng chói ®Çu xe ChuyÓn lùc gi¶m chÊn sang chÕ ®é cøng h¬n. §iÒu nµy gióp ng¨n ngõa hiªn t­îng chói ®Çu xe khi phanh h ·m, gi¶m thiÓu sù thay ®æi t­ thÕ cña xe. (4) §iÒu khiÓn cao tèc (ë chÕ ®é b×nh th­êng) ChuyÓn lùc gi¶m chÊn sang chÕ ®é cøng h¬n. §iÒu nµy gióp xe ch¹y rÊt æn ®Þnh vµ tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn tèt khi xe ch¹y tèc ®é cao (5) §iÒu khiÓn chèng bèc ®Çu xe khi chuyÓn sè (chØ ®èi víi xe cã hép sè tù ®éng) §iÒu khiÓn nµy nh»m h¹n chÕ hiªn t­îng bèc ®u«i xe khi xe cã hép sè tù ®éng khëi hµnh. Khi hép sè däc chuyÓn tõ vÞ trÝ “N” hoÆc “P”, lùc gi¶m chÊn ®­îc ®Æt ë chÕ ®é cøng. (2/4) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö (6) §iÒu khiÓn ho¹t ®éng b¸n phÇn Thay ®æi lùc gi¶m chÊn mét c¸ch tõ tõ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn mÆt ®­êng hoÆc ®iÒu kiÖn ch¹y xe. Nhê thÕ mµ ®¶m b¶o xe ch¹y rÊt ªm vµ tÝnh n¨ng t¾t dao ®éng cao. · EMS treo: §Æt xe ë chÕ ®é “treo-sky hook” sÏ gi÷ cho xe lu«n lu«n ë t­ thÕ æn ®Þnh khi t×nh tr¹ng mÆt ®­êng thay ®æi. Víi hÖ thèng EMS “treo” th× mäi chuyÓn ®éng lªn xuèng cña th©n xe sÏ ®­îc c¶m biÕn vµ m¸y tÝnh sÏ ®iÒu chØnh chuyÓn ®éng cña c¸c bé gi¶m chÊn cho phï hîp. HÖ thèng nµy gióp xe ch¹y rÊt ªm vµ vËn hµnh æn ®Þnh. Trong c¸c kiÓu xe míi nhÊt, vÝ d ô LS430, ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ho¹t ®éng b¸n phÇn nµy ®· chuyÓn tõ §iÒu khiÓn “treo” sang §iÒu khiÓn H-phi tuyÕn tÝnh ®Ó viÖc ®iÒu chØnh cã hiÖu qu¶ vµ tinh tÕ h¬n. KÕt qu¶ lµ ®¹t ®­îc ®é ªm tuyÖt h¶o. (3/4) 3. §iÒu khiÓn chiÒu cao xe (1) §iÒu khiÓn tù ®éng c©n b»ng xe Duy tr× chiÒu cao xe ë møc kh«ng ®æi, kh«ng phô thuéc vµo träng l­îng hµnh lý vµ hµnh kh¸ch. C«ng t¾c ®iÒu khiÓn chiÒu cao sÏ chuyÓn chiÒu cao mong muèn cña xe sang møc “b×nh th­êng” hoÆc “cao” (2) §iÒu khiÓn cao tèc §iÒu khiÓn chiÒu cao xe xuèng møc thÊp h¬n so víi møc ®· chän ( ®iÒu chØnh sang møc “thÊp” nÕu tr­íc ®ã ®· chän møc “b×nh th­êng”, hoÆc xuèng møc “b×nh th­êng” nÕu ®· chän møc “cao”) khi xe ch¹y víi tèc ®é ®· quy ®Þnh hoÆc cao h¬n. Chøc n¨ng nµy lµm cho xe cã ®Æc tÝnh khÝ ®éng häc vµ ®é æn ®Þnh cao. (3) §iÒu khiÓn khi xe t¾t ®éng c¬ Gi¶m chiÒu cao xe xuèng møc chiÒu cao ®· ®Æt (khi chiÒu cao xe t¨ng lªn do gi¶m träng l­îng hµnh lý vµ hµnh kh¸ch) sau khi xe t¾t ®éng c¬. TÝnh n¨ng nµy gióp gi÷ t­ thÕ cña xe khi ®ç xe. Gîi ý: Ph­¬ng ph¸p huû ®iÒu khiÓn chiÒu cao xe: · Tr­íc khi kÝch xe lªn hoÆc cÈu n©ng xe lªn, cÇn kiÓm tra xem ®· t¾t kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ OFF hay ch­a. · NÕu xe cÇn ph¶i ®­îc n©ng lªn víi ®éng c¬ ®ang næ m¸y th× ph¶i th¸o c¸c cùc TD vµ EI cña gi¾c TDCL hoÆc OPB vµ cùc CG cña DLC3 ®Ó lµm cho ECU cña hÖ thèng treo khÝ ngõng ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn chiÒu cao. · §èi víi xe cã c«ng t¾c ®ãng/ng¾t ®iÒu khiÓn chiÒu cao, h·y xoay c«ng t¾c vÒ OFF (ng¾t). (4/4) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö CÊu t¹o VÞ trÝ vµ chøc n¨ng 1. C¸c c«ng t¾c (1) C«ng t¾c chän chÕ ®é gi¶m chÊn C«ng t¾c nµy cã thÓ thay ®æi lùc gi¶m chÊn cña bé gi¶m chÊn. VÞ trÝ cña c«ng t¾c vµ chi tiÕt cµi ®Æt tuú thuéc vµo tõng kiÓu xe, nh­ng nh×n chung, khi chuyÓn tõ chÕ ®é COMFORT (hay NORM) sang chÕ ®é SPORT (thÓ thao) th× ®Òu chuyÓn ®æi lùc gi¶m chÊn tõ mÒm sang cøng. -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö (2) C«ng t¾c ®iÒu khiÓn chiÒu cao C«ng t¾c nµy dïng ®Ó thay ®æi cµi ®Æt chiÒu cao xe. VÞ trÝ cña c«ng t¾c vµ chi tiÕt cµi ®Æt tuú thuéc vµo tõng kiÓu xe, nh­ng chuyÓn tõ chÕ ®é NORM (hay LOW) sang chÕ ®é HIGH (cao) ®Òu lµm thay ®æi chiÒu cao xe tõ thÊp lªn cao. (3) §Ìn b¸o chÕ ®é gi¶m chÊn vµ ®Ìn b¸o chiÒu cao xe ChÕ ®é gi¶m chÊn nµo ®­îc chän (b»ng c«ng t¾c chän) th× ®Ìn b¸o chÕ ®é gi¶m chÊn ®ã sÏ s¸ng lªn. ChÕ ®é chiÒu cao nµo ®­îc chän (b»ng c«ng t¾c chän chiÒu cao) th× ®Ìn b¸o chÕ ®é chiÒu cao ®ã sÏ s¸ng lªn. Ngoµi ra, nh÷ng ®Ìn b¸o nµy sÏ nhÊp nh¸y khi hÖ thèng cã trôc trÆc. Néi dung cña nh÷ng ®Ìn b¸o nµy tuú thuéc vµo tõng kiÓu xe. (4) C«ng t¾c ®Ìn phanh (5) C«ng t¾c cöa (1/3) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö 2. C¸c c¶m biÕn (1) C¶m biÕn gãc xoay v« l¨ng C¸c c¶m biÕn gãc l¸i ®­îc l¾p ®Æt trong côm èng trôc l¸i, ®Ó ph¸t hiÖn gãc vµ h­íng quay. C¶m biÕn bao gåm 3 bé ng¾t quang ®iÖn víi c¸c pha, vµ mét ®Üa xÎ r·nh ®Ó ng¾t ¸nh s¸ng nh»m chuyªn m¹ch ®ãng ng¾t (ON/OFF) tranzito-quang ®iÖn nh»m ph¸t hiÖn gãc vµ h­íng l¸i. -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö (2) C¶m biÕn ®iÒu chØnh chiÒu cao Trong mçi b¸nh xe ®Òu cã l¾p mét c¶m biÕn ®iÒu chØnh chiÒu cao. C¶m biÕn nµy chuyÓn ®æi c¸c biÕn ®éng vÒ chiÒu cao cña xe thµnh nh÷ng thay ®æi vÒ gãc quay cña thanh liªn kÕt. Khi ®ã kÕt qu¶ thay ®æi ®­îc ph¸t hiÖn d­íi d¹ng thay ®æi ®iÖn ¸p. Khi xe trë nªn cao h¬n th× ®iÖn ¸p tÝn hiÖu còng cao h¬n; khi xe trë nªn thÊp h¬n th× ®iÖn ¸p tÝn hiÖu còng tôt xuèng. (3) C¶m biÕn gi¶m tèc C¶m biÕn gia tèc phÝa tr­íc ®­îc kÕt hîp cïng víi c¶m biÕn ®iÒu chØnh chiÒu cao phÝa tr­íc, cßn c¶m biÕn gia tèc phÝa sau th× ®­îc l¾p ®Æt trong khoang hµnh lý. C¸c c¶m biÕn gia tèc cã t¸c dông lµm chuyÓn ®æi sù biÕn d¹ng cña ®Üa gèm ¸p ®iÖn thµnh tÝn hiÖu ®iÖn, vµ nhê thÕ mµ gia tèc theo ph­¬ng th¼ng ®øng cña xe ®­îc ph¸t hiÖn. Khi gia tèc cña xe h­íng lªn trªn, nghÜa lµ lùc h­íng lªn trªn, th× ®iÖn ¸p tÝn hiÖu t¨ng lªn; khi lùc h­íng xuèng d­íi th× ®iÖn ¸p tÝn hiÖu gi¶m xuèng. (2/3) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö 3. ECU/Bé chÊp hµnh (1) ECU cña EMS vµ HÖ thèng treo khÝ ECU cña EMS/hÖ thèng treo khÝ ®ãng vai trß xö lý c¸c tÝn hiÖu nhËn ®­îc tõ c¸c c¶m biÕn vµ tõ c«ng t¾c chän, chuyÓn ®æi nh÷ng tÝn hiÖu nµy thµnh tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn c¸c van vµ bé chÊp hµnh. -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö (2) Bé chÊp hµnh hÖ thèng treo Bé kÝch ho¹t ®iÒu khiÓn hÖ thèng treo ®­îc l¾p trªn ®Çu cña mçi bé gi¶m chÊn/ xylanh khÝ nÐn. Nã lµm thay ®æi lùc gi¶m chÊn b»ng c¸ch quay van xoay cña bé gi¶m chÊn. Gãc quay cña van nµy ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸c tÝn hiÖu tõ ECU cña EMS/ hÖ thèng treo khÝ. (3) Xy lanh khÝ nÐn cïng bé gi¶m chÊn Xy lanh khÝ nÐn bao gåm cã mét èng gi¶m chÊn cã lùc gi¶m chÊn thay ®æi, trong ®ã chøa khÝ nit¬ ¸p suÊt thÊp, vµ mét khoang chøa kh«ng khÝ cã dung tÝch chøa khÝ nÐn lín ®Ó ®¶m b¶o ®é ªm tuyÖt h¶o. Xy lanh ®­îc trang bÞ mét van gi¶m chÊn cøng vµ mét van gi¶m chÊn mÒm ®Ó chuyÓn ®æi lùc gi¶m chÊn cña bé gi¶m chÊn. Lùc gi¶m chÊn ®­îc ®iÒu chØnh b»ng van xoay (lµm thay ®æi l­u l­îng dÇu ch¶y qua van) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö (4) Côm m¸y nÐn khÝ vµ thiÕt bÞ lµm kh« Côm m¸y nÐn khÝ vµ thiÕt bÞ lµm kh« cã cÊu t¹o liÒn mét khèi, trong ®ã m¸y nÐn vµ m« t¬ t¹o ra khÝ nÐn phôc vô cho viÖc n©ng chiÒu cao cña xe, cßn thiÕt bÞ lµm kh« th× t¸ch h¬i Èm ra khái khÝ nÐn, vµ van x¶ dïng ®Ó x¶ khÝ nÐn ra khái xy-lanh khÝ nÐn. (5) Van ®iÒu chØnh chiÒu cao Van nµy ®iÒu chØnh luång khÝ nÐn ®i vµo vµ ra khái c¸c xy-lanh, tuú theo c¸c tÝn hiÖu tõ ECU cña hÖ thèng treo khÝ. Cã hai van ®iÒu chØnh chiÒu cao, mét van cho phÇn tr­íc cña xe, mét van cho phÇn sau. (3/3) -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö Chøc n¨ng chÈn ®o¸n vµ an toµn Chøc n¨ng chÈn ®o¸n vµ an toµn 1. ChÈn ®o¸n NÕu ECU cña hÖ thèng treo khÝ/EMS ph¸t hiÖn ra mét sù cè trong hÖ thèng, nã sÏ lµm nhÊp nh¸y ®Ìn b¸o chÕ ®é gi¶m chÊn hoÆc ®Ìn b¸o chiÒu cao xe ®Ó b¸o ®éng cho ng­êi l¸i xe biÕt r»ng ®· cã sù cè. §ång thêi ECU l­u gi÷ c¸c m· sù cè nµy. · §äc DTC (M· chÈn ®o¸n h­ háng) Cã thÓ ®äc c¸c DTC b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC3 ®Ó liªn hÖ trùc tiÕp víi ECU, hoÆc b»ng c¸ch nèi t¾t gi÷a cùc TC vµ cùc CG cña DLC3 vµ quan s¸t kiÓu nhÊp nh¸y cña ®Ìn. · Xo¸ DTC Cã thÓ xo¸ c¸c DTC b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC3 hoÆc nèi t¾t c¸c cùc TC vµ CG cña gi¾c kiÓm tra vµ ®¹p bµn ®¹p phanh 8 lÇn hoÆc nhiÒu h¬n trong vßng 5 gi©y. 2. Chøc n¨ng an toµn NÕu ECU ph¸t hiÖn mét sù trôc trÆc trong bÊt kú c¶m biÕn hoÆc bé chÊp hµnh nµo th × nã sÏ v« hiÖu ho¸ c¸c tÝnh n¨ng ®iÒu chØnh chiÒu cao xe vµ/hoÆc ®iÒu chØnh lùc gi¶m chÊn. (1/2) Chøc n¨ng chÈn ®o¸n vµ an toµn 3. KiÓm tra tÝn hiÖu ®Çu vµo (chÕ ®é kiÓm tra) KiÓm tra tÝn hiÖu ®Çu vµo tøc lµ kiÓm tra xem c¸c tÝn hiÖu tõ c¶m biÕn gãc xoay v« l¨ng, c«ng t¾c ®Ìn phanh... cã ®­îc ®­a vµo ECU mét c¸ch b×nh th­êng hay kh«ng. B»ng c¸ch nèi t¾t cùc TS vµ cùc CG cña DLC3 b»ng SST vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c theo quy ®Þnh b¹n cã thÓ ®äc ®­îc tÝn hiÖu ®Çu vµo dùa theo kiÓu nhÊp nh¸y cña ®Ìn chØ b¸o. B¹n còng cã thÓ nèi m¸y chÈn ®o¸n ®Ó ®äc c¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo trªn ®ã. §iÒu nµy cßn tuú thuéc vµo tõng kiÓu xe. §Ó biÕt chi tiÕt, h·y tham kh¶o S¸ch h­íng dÉn söa ch÷a. 4. KiÓm tra t×nh tr¹ng ®iÒu khiÓn lùc gi¶m chÊn Nèi cùc TS vµ cùc CG cña DLC3 b»ng SST, B¹n cã thÓ kiÓm tra sù thay ®æi lùc gi¶m chÊn cña bé gi¶m chÊn b»ng c¸ch sö dông c«ng t¾c ®iÒu khiÓn bé gi¶m chÊn hoÆc nhÊn bµn ®¹p phanh. §iÒu nµy cßn tuú thuéc vµo tõng kiÓu xe. §Ó biÕt chi tiÕt, h·y tham kh¶o S¸ch h­íng dÉn söa ch÷a. (2/2) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö Bµi tËp H·y sö dông c¸c bµi tËp nµy ®Ó kiÓm tra møc hiÓu biÕt cña b¹n vÒ c¸c tµi liÖu trong ch­¬ng nµy. Sau khi tr¶ lêi mçi bµi tËp, b¹n cã thÓ dïng nót tham kh¶o ®Ó kiÓm tra c¸c trang liªn quan ®Õn c©u hái vÒ c©u hái hiÖn t¹i. Khi c¸c b¹n cã c©u tr¶ lêi ®óng, h·y trë vÒ v¨n b¶n ®Ó duyÖt l¹i tµi liÖu vµ t×m c©u tr¶ lêi ®óng. Khi ®· tr¶ lêi ®óng mäi c©u hái, b¹n cã thÓ chuyÓn sang ch­¬ng tiÕp theo. -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng treo vµ HÖ thèng l¸i HÖ thèng treo khÝ vµ ®iÒu khiÓn ®iÖn tö C©u hái-1 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu sau đây. Các câu trả lời Câu hỏi Đúng hoặc Sai No. đúng Hệ thống treo điều biến-điện tử (EMS) thay đổi lực giảm chấn bằng cách thay 1. Đúng đổi kích thước lỗ tiết lưu trong bộ giảm chấn và điều chỉnh lưu lượng dầu. Sai Hệ thống treo khí điều chỉnh độ cứng lò xo và chi ều cao xe bằng cách điều chỉnh 2. Đúng thể tích không khí. Sai EMS có chức năng chẩn đoán và chức năng an toàn khi có sự cố, nhưng hệ 3. Đúng thống treo khí không có nh ững chức năng này. Sai Hoạt động của chế độ giảm chấn và điều chỉnh chiều cao được điều khiển tự 4. Đúng động nên chúng không được chỉ báo. Sai C©u hái-2 Minh hoạ dưới đây thể hiện cấu trúc của hệ thống treo điều biến điện tử (EMS) . Hãy chọn trong các cụm từ sau đây các từ tương ứng với các hình từ 1 đến 5. a) Bộ giảm chấn b) ECU hệ thống treo c) Các cảm biến d) Công tắc chọn e) Bộ chấp hành hệ thống treo Trả lời: 1. 2. 3. 4. C©u hái-3 Trong số các bộ phận sau đây, hãy đánh dấu những bộ phận liên quan đến điều khiển hệ thống treo khí và EMS. Công tắc điều chỉnh chiều cao Cảm biến độ lệch xe 1. 2. Công tắc áp suất dầu Van hằng nhiệt 3. 4. Cảm biến góc xoay vô lăng Cảm biến giảm tốc 5. 6. Xi lanh khí nén với bộ giảm chấn Bơm thuỷ lực 7. 8. Mô tơ thuỷ lực Máy nén khí và thiết bị làm khô 9. 10. -13-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2