Hiệp định số 03/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Hiệp định số 03/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 03/2004/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 03/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 03/2004/LPQT Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2004 Hi p đ nh gi a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa In- đô-nê-xi-a v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ph thông có hi u l c t ngày 04 tháng 12 năm 2003. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P Đ NH GI A CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH C NG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A V MI N TH TH C CHO NGƯ I MANG H CHI U PH THÔNG. Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa In-đô-nê-xi-a, dư i đây g i là “Các Bên”; Mong mu n tăng cư ng quan h h u ngh gi a hai nư c; Đã th a thu n như sau: Đi u 1. Yêu c u v th th c 1. Công dân Bên này mang h chi u ph thông có giá tr đư c mi n th th c nh p c nh, xu t c nh (và quá c nh) lãnh th Bên kia qua các c a kh u dành cho giao lưu qu c t . 2. Nh ng ngư i nói t i kho n 1 Đi u này đư c t m trú trên lãnh th Bên kia v i th i gian lưu trú t i đa là 30 (ba mươi) ngày và không đư c gia h n. Đi u 2. Th i h n giá tr c a h chi u. Công dân m i Bên ph i mang h chi u còn th i h n giá tr ít nh t là 6 (sáu) tháng khi nh p c nh lãnh th Bên kia. Đi u 3. Nghĩa v c a công dân. 1. Hi p đ nh này không mi n cho nh ng ngư i mang lo i h chi u k trên nghĩa v tôn tr ng pháp lu t và nh ng quy đ nh trên lãnh th nư c s t i. 2. M i Bên có quy n t ch i cho nh p c nh ho c rút ng n th i h n t m trú trên lãnh th nư c mình đ i v i b t kỳ công dân nào c a Bên kia. Đi u 4. Đình ch
  2. 1. Vì l i ích an ninh qu c gia, tr t t công c ng ho c y t , m i Bên có th t m th i đình ch m t ph n ho c toàn b vi c thi hành Hi p đ nh này. 2. Vi c th c hi n cũng như vi c h y b các bi n pháp nói kho n 1 Đi u này ph i đư c thông báo k p th i cho Bên kia qua đư ng ngo i giao. Đi u 5. M u h chi u Qua đư ng ngo i giao, Các Bên trao cho nhau m u h chi u hi n hành c a nư c mình trư c khi Hi p đ nh này có hi u l c ho c các m u h chi u m i trư c khi đưa ra s d ng. Đi u 6. Hi u l c, th i h n, gi i quy t tranh ch p và s a đ i. 1. Hi p đ nh này có hi u l c sau 30 (ba mươi) ngày k t ngày nh n đư c thông báo sau cùng c a Các Bên qua đư ng ngo i giao, thông báo v vi c các th t c theo quy đ nh n i lu t c a m i nư c đ Hi p đ nh có hi u l c đã đư c hoàn t t. 2. Hi p đ nh này có hi u l c trong 5 (năm) năm và có th đư c gia h n thêm 5(năm) năm theo th a thu n chung b ng văn b n. 3. B t c tranh ch p nào phát sinh trong quá trình th c hi n các đi u kho n c a Hi p đ nh này s đư c gi i quy t th a đáng b ng thương lư ng qua đư ng ngo i giao mà không d a vào b t c bên th ba ho c cơ quan xét x qu c t nào. 4. N u th c s c n thi t, Hi p đ nh này có th đư c s a đ i, b sung b ng văn b n theo th a thu n chung c a Các Bên. Ngày có hi u l c c a nh ng s a đ i, b sung đó s do Các Bên n đ nh. Đ làm b ng; nh ng ngư i ký tên dư i đây đã ký Hi p đ nh này. Làm t i Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2003, thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t, ti n In- đô-nê-xi-a và ti ng Anh. Các văn b n có giá tr như nhau, trư ng h p có s hi u khác nhau thì văn b n ti ng Anh đư c dùng đ gi i thích. THAY M T CHÍNH PH C NG HÒA XÃ THAY M T CHÍNH PH C NG HÒA H I CH NGHĨA VI T NAM IN-ĐÔ-NÊ-XI-A B TRƯ NG B NGO I GIAO B TRƯ NG B NGO I GIAO Nguy n Dy Niên Dr. N. Hassan Wirajuda
Đồng bộ tài khoản