Hiệp định số 08/2005/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Ma-rốc

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Hiệp định số 08/2005/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Ma-rốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 08/2005/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Ma-rốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 08/2005/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Ma-rốc

  1. B NGO I GIAO ****** S : 08/2005/LPQT Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 2004 Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Vương qu c Ma-r c v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ngo i giao, h chi u công v và h chi u c bi t có hi u l c t ngày 18 tháng 11 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH V­VƯƠNG QU C MA-R C V MI N THN TH C CHO NGƯ I MANG H CHI U NGO I GIAO, H CHI U CÔNG V VÀ H CHI U C BI T. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Vương qu c Ma- r c, sau ây g i là “các Bên ký k t”; V i mong mu n tăng cư ng quan h h u ngh s n có gi a hai nư c và h p tác song phương trên m i lĩnh v c; Nh m ơn gi n hóa và t o i u ki n cho các chuy n i c a công dân hai nư c; ã th a thu n như sau: i u1 1. Công dân Ma-r c mang h chi u ngo i giao, h chi u công v và h chi u c bi t còn giá tr ư c mi n th th c nh p c nh, xu t c nh, quá c nh và ư c t m trú trên lãnh th Vi t Nam t i a chín mươi (90) ngày. 2. Công dân Vi t Nam mang h chi u ngo i giao, h chi u công v còn giá tr ư c mi n th th c nh p c nh, xu t c nh, quá c nh và ư c t m trú trên lãnh th Vương qu c Ma-r c t i a chín mươi (90) ngày.
  2. 3. Theo yêu c u b ng văn b n c a cơ quan i di n ngo i giao, ho c cơ quan Lãnh s c a Bên ký k t mà ngư i mang lo i h chi u quy nh t i kho n 1 và 2 c a i u này là công dân, Bên ký k t kia có th gia h n th i gian t m trú cho ngư i ó. i u 2. 1. Công dân c a m i Bên ký k t mang các lo i h chi u ư c nêu t i i u 1 c a Hi p nh này, là thành viên cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a nư c mình óng trên lãnh th Bên ký k t kia ho c i di n c a nư c mình t i các t ch c qu c t có tr s t i lãnh th Bên ký k t kia ư c mi n th th c nh p c nh và ư c lưu trú trên lãnh th Bên ký k t kia không quá chín mươi (90) ngày. Trong th i gian này, nh ng ngư i nói trên ph i hoàn t t các th t c ăng ký lưu trú c n thi t t i cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t kia. 2. Nh ng quy nh t i kho n 1 i u này cũng ư c áp d ng cho thành viên gia ình c a nh ng ngư i nói trên, bao g m v , ch ng, con, n u h mang m t trong các lo i h chi u quy nh t i i u 1 c a Hi p nh này. i u 3. 1. Hi p nh này không mi n cho nh ng ngư i mang các lo i h chi u k trên nghĩa v tôn tr ng lu t, các quy nh hi n hành và phong t c, t p quán c a nư c s t i, bao g m c các ho t ng ki m ti n và ph i phù h p v i các i u ư c qu c t mà các Bên ký k t ho c gia nh p. 2. Các Bên ký k t có quy n t ch i cho nh p c nh ho c rút ng n th i h n lưu trú c a công dân Bên ký k t kia nh ng ngư i b coi là không ư c hoan nghênh. i u 4. 1. M i Bên ký k t có th t m ình ch m t ph n ho c toàn b vi c thi hành Hi p nh này vì lý do an ninh, tr t t công c ng ho c y t . 2. Vi c t m ình ch và ch m d t vi c t m ình ch thi hành Hi p nh ph i ư c thông báo ngay cho Bên ký k t kia qua ư ng ngo i giao. i u 5. 1. Qua ư ng ngo i giao, trong vòng 30 ngày trư c khi Hi p nh có hi u l c, các Bên ký k t s trao cho nhau m u các lo i h chi u và gi y t i l i có giá tr thay h chi u ang s d ng c a nư c mình. 2. Các Bên ký k t s thông báo cho nhau v b t c thay i nào i v i các lo i h chi u và gi y t i l i có giá tr thay h chi u hi n hành và chuy n cho nhau nh ng m u m i các lo i gi y t này ít nh t ba mươi (30) ngày trư c khi ưa vào s d ng. i u 6. 1. Khi công dân c a Bên ký k t này m t h chi u trên lãnh th c a Bên ký k t kia c n ph i khai báo ngay v i cơ quan i di n ngo i giao, ho c cơ quan Lãnh s c a Bên
  3. ký k t mà h là công dân và cơ quan liên quan c a Bên ký k t kia v vi c m t h chi u. Cơ quan i di n ngo i giao ho c cơ quan Lãnh s c a Bên ký k t mà ngư i m t h chi u là công dân, phù h p v i pháp lu t nư c mình s c p h chi u ho c gi y t i l i m i cho ngư i ó và thông báo cho cơ quan có thNm quy n c a Bên ký k t kia v vi c h y h chi u cũ và c p h chi u m i. 2. Các Bên ký k t s t o i u ki n giúp và b o v c n thi t i v i nh ng công dân nói trên trong th i gian ch ư c c p gi y t i l i m i. i u 7. M i v n n y sinh gi a các Bên ký k t trong quá trình gi i thích và th c hi n Hi p nh này s ư c gi i quy t thông qua ư ng ngo i giao. i u 8. Hi p nh này có th ư cs a i ho c b sung theo th a thu n b ng văn b n c a các Bên ký k t. i u 9. 1. Hi p nh có hi u l c sau ba mươi (30) ngày k t ngày ký và có giá tr vô th i h n. 2. M i Bên ký k t có th h y b Hi p nh vào b t kỳ lúc nào b ng vi c thông báo b ng văn b n cho Bên ký k t kia qua ư ng ngo i giao và Hi p nh s h t hi u l c sau sáu (06) tháng k t ngày Bên ký k t kia nh n ư c thông báo v vi c h y b này. Làm t i Rabat ngày 18 tháng 11 năm 2004, thành hai (02) b n, m i b n b ng ti ng Vi t, ti ng R p và ti ng Anh; các văn b n u có giá tr như nhau. Trong trư ng h p có s hi u khác nhau, văn b n ti ng Anh ư c dùng làm căn c ./. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C VƯƠNG QU C MA-R C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VN B TRƯ NG B NGO I GIAO VÀ TH TRƯ NG B NGO I GIAO H P TÁC Nguy n Phú Bình Mohamed Benaissa
Đồng bộ tài khoản