Hiệp định số 115/2004/LPQT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
2
download

Hiệp định số 115/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 115/2004/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 115/2004/LPQT

  1. B GIAO THÔNG V N T I ****** S : 115/2004/LPQT Hà N i, ngày 25 tháng 05 năm 2004 Hi p nh riêng gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Mông C v h p tác trong lĩnh v c ư ng s t có hi u l c t ngày 08 tháng 10 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT.V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH MÔNG C V H P TÁC TRONG LĨNH V C Ư NG S T. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Mông C (dư i ây g i t t là "các Bên ký k t"); Nh m c ng c , tăng cư ng và phát tri n quan h h u ngh gi a Vi t Nam và Mông C ; D a trên nguyên t c tôn tr ng c l p và ch quy n qu c gia, không can thi p vào công vi c c a nhau, bình ng cùng có l i phù h p v i pháp lu t và t p quán qu c t V i mong mu n thúc Ny h p tác và nâng cao hi u qu v n t i ư ng s t; ã cùng nhau th a thu n như sau: i u 1. Gi i thích thu t ng Trong Hi p nh này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Cơ quan có thNm quy n: - Phía C ng hòa xã H i ch nghĩa Vi t Nam là B Giao thông V n t i ho c Cơ quan ư c B Giao thông V n t i y quy n;
  2. - Phía Mông C là B Cơ s h t ng ho c Cơ quan ư c B Cơ s h t ng y quy n. 2. Nư c th ba là nư c khác ngoài Vi t Nam và Mông C . 3. Hành khách là ngư i i tàu liên v n qu c t có vé do ư ng s t c a m t Bên ký k t phát hành i n lãnh th c a Bên ký k t kia ho c quá c nh qua lãnh th c a Bên ký k t kia sang nư c th ba. 4. Hàng hóa là v t phNm nói chung g m c hành lý và bao g i c a hành khách ư c g i i b ng ư ng s t t lãnh th m t Bên ký k t n lãnh th Bên ký k t kia ho c quá c nh lãnh th Bên ký k t kia sang nư c th ba. i u 2. Ph m vi áp d ng Hi p nh này ư c áp d ng cho vi c v n t i hành khách và hàng hóa b ng ư ng s t gi a hai Bên ký k t ho c t Bên ký k t này quá c nh lãnh th Bên ký k t kia n nư c th ba và làm cơ s cho các h p tác khác gi a hai Bên ký k t trong lĩnh v c ư ng s t. i u 3. Áp d ng các i u ư c V n t i b ng ư ng s t gi a hai Bên ký k t và quá c nh qua lãnh th m t Bên ký k t n nư c th ba ư c ti n hành tuân th theo các i u kho n c a Hi p nh này và các Hi p nh c a T ch c h p tác ư ng s t (OSZD) mà hai bên ký k t ã tham gia, các i u ư c qu c t và/ho c các Hi p nh có liên quan khác ã ư c ký gi a Chính ph C ng hòa xã H i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Mông C . i u 4. Cơ quan th c hi n V n t i hành khách và hàng hoá b ng ư ng s t gi a bai Bên ký k t và quá c nh qua lãnh th c a m t Bên ký k t n nư c th ba do Cơ quan có thNm quy n tương ng ư c B Giao thông V n t i Vi t Nam và B Cơ s h t ng Mông C y quy n th c hi n. Cơ quan có thNm quy n c a hai Bên ký k t th a thu n c th v hình th c v n t i cách th c giao nh n, chuy n t i, x p d và lưu kho bãi, phí, l phí và phương th c thanh toán. i u 5. Giá cư c Giá cư c và quy t c tính toán chi phí chuyên ch liên v n gi a hai Bên ký k t ho c quá c nb qua lãnh th m t Bên ký k t n nư c th ba ư c xác nh trên cơ s các hi p nh v giá cư c mà hai Bên ký k t là thành viên tham gia và các th a thu n riêng gi a hai Bên ký k t. Hai Bên ký k t th c hi n chính sách giá cư c cùng có l i thu hút lu ng hành khách, hàng hóa trên lãnh th hai nư c. Hai Bên ký k t dành cho nhau ưu ãi v giá cư c quá c nh và giao cho Cơ quan có thNm quy n c a hai Bên ký k t bàn b c c th . Cơ quan có thNm quy n c a hai Bên ký k t cùng ph i h p trong vi c so n th o chính sách giá cư c và ưa ra các th a thu n thích h p trong nh ng trư ng h p c n thi t.
  3. i u 6. Ki m d ch y t biên gi i Các quy nh trong Hi p nh này s không h n ch nghĩa v c a m t Bên ký k t, khi n và quá c nh qua lãnh th c a Bên ký k t kia, trong vi c th a nh n các bi n pháp có liên quan t i vi c b o m v sinh môi trư ng ho c các bi n pháp nh m ngăn ng a d ch b nh theo quy nh c a pháp lu t c a Bên ký k t. i u 7. Áp d ng các th t c xu t c nh, nh p c nh và quá c nh Các lu t v quy nh trong vi c nh p c nh, xu t c nh và quá c nh i v i hành khách và hàng hóa, cũng như các th t c h i quan và các bi n pháp m b o an ninh c a m t Bên ký k t s ư c áp d ng i v i hành khách và hàng hóa c a Bên ký k t kia. Hai Bên ký k t th ng nh t giao cho các cơ quan ch c năng c a nư c mình (Công an, H i quan, Biên phòng, Thu v , Y t , Ki m d ch...) ph i h p và t o i u ki n thu n l i nh t cho vi c xu t c nh, nh p c nh, c bi t là quá c nh, t i các ga c a khNu biên gi i c a m i Bên ký k t. i u 8. Phí và l phí liên quan n hành khách và hàng hóa quá c nh Vi c thu phí và l ph liên quan n hành khách và hàng hóa quá c nh ư c th c hi n theo quy nh c a hai Bên ký k t. i u 9. Thanh toán chi phí chuyên ch Thanh toán chi phí chuyên ch liên v n gi a hai Bên ký k t ho c quá c nh qua lãnh th c a m t Bên ký k t n nư c th ba ư c Cơ quan có thNm quy n c a hai Bên ký k t th c hi n b ng ng ti n ư c nêu trong các Hi p nh mà hai Bên ký k t cùng tham gia ho c b ng ng ti n t do chuy n i ư c Cơ quan có thNm quy n c a hai Bên ký k t th a thu n. i u 10. H tr Hai Bên ký k t s áp d ng các bi n pháp c n thi t trên cơ s cùng có l i nh m giúp nhau tăng cư ng v n chuy n hành khách và hàng hóa gi a hai Bên ký k t ho c n m t nư c th 3. i u 11. Trao i thông tin Hai Bên ký k t nh t trí giao cho Cơ quan có thNm quy n trao i thông tin liên quan n kh i lư ng hành khách và hàng hóa chuy n ch , hư ng tuy n, ch ng lo i, giá cư c cũng như các thông tin liên quan khác trong lĩnh v c ư ng s t theo nh kỳ ba tháng m t l n. i u 12. Phát tri n du l ch b ng ư ng s t và m văn phòng i di n Hai Bên ký k t cam k t h tr và phát tri n du l ch b ng ư ng s t, t o i u ki n thu n l i cho công dân Vi t Nam và Mông C và công dân nư c th ba i du l ch hai nư c. Cơ quan ư c B Giao thông V n t i Vi t Nam và B Cơ s h t ng Mông C y quy n ư c phép t Văn phòng i di n và/ho c i lý v n t i trên lãnh th c a Bên
  4. ký k t kia. Vi c thành l p và ho t ng c a Văn phòng i di n, i lý v n t i ph i tuân theo th t c và các quy nh pháp lu t c a Bên ký k t mà vãn phòng i di n và/ho c i lý v n t i ó l p tr s . i u 13. H p tác phát tri n ư ng s t và h p tác ào t o Nh m tăng cư ng trao i h p tác, hai Bên ký k t nh t trí giao cho Cơ quan có thNm quy n c a m i Bên ký k t nghiên c u và th o lu n v i nhau v chương trình h p tác phát tri n ư ng s t và h p tác ào t o trong lĩnh v c ư ng s t. i u 14. ánh giá th c hi n Hi p nh ánh giá vi c th c hi n Hi p nh này, hai Bên ký k t th ng nh t giao cho Cơ quan có thNm quy n ti n hành àm phán ít nh t hai năm m t l n. Trong trư ng h p c n thi t, hai Bên ký k t s thành l p nhóm ánh giá th c hi n Hi p nh xem xét ngh c a m i Bên ký k t v : -Vi c th c hi n Hi p nh này; - H p tác và ào t o trong ngành ư ng s t; - Nh ng v n khác có liên quan n vi c phát tri n ư ng s t gi a hai Bên ký k t. i u 15. Không h n ch Các quy nh trong Hi p nh này không h n ch quy n và nghĩa v c a các Bên ký k t phát sinh t các i u ư c qu c t mà m i Bên ký k t là thành viên. i u 16. Gi i quy t tranh ch p N u có tranh ch p x y ra gi a hai Bên ký k t liên quan n vi c gi i thích ho c th c hi n Hi p nh này, thì tranh ch p s ư c gi i quy t b ng thương lư ng gi a các Cơ quan có thNm quy n ho c thông qua con ư ng ngo i giao. i u 17. B sung, s a i Hi p nh Trong trư ng h p c n thi t, Hi p nh này có th ư c s a i ho c b sung b ng văn b n thông qua con ư ng ngo i giao theo th a thu n c a hai Bên ký k t. Nh ng s a i và b sung này có hi u l c t ngày Bên ngh b sung, s a i nh n ư c thông báo cu i cùng c a Bên ký k t kia v vi c hoàn t t các th t c pháp lý c n thi t cho vi c này. i u 18. Hi u l c và giá tr Hi p nh này s có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ghi trong công hàm cu i cùng thông báo v vi c hai Bên ký k t ã hoàn thành các th t c pháp lý trong nư c Hi p nh có hi u l c.
  5. Vi c ch m d t hi u l c c a Hi p nh s không nh hư ng n th c hi n các nghĩa v c a m i Bên ký k t trong các th a thu n ho c h p ng ã ký trong th i gian Hi p nh có hi u l c. Hi p nh này có giá tr không th i h n và ch ch m d t hi u l c sau 6 tháng k t ngày m t Bên ký k t thông báo cho Bên ký k t kia b ng văn b n v ý nh ch m d t hi u l c c a Hi p nh. Làm t i Ulan Bator ngày 25 tháng 5 năm 2004 thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t, ti ng Mông C và ti ng Anh, các văn b n u có giá tr pháp lý như nhau. Trong trư ng h p có s hi u khác nhau gi a các văn b n, văn b n ti ng Anh s ư c dùng làm cơ s i chi u./. THAY M T CHÍNH PH MÔNG C THAY M T CHÍNH PH B TRƯ NG B CƠ S H T NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VN B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Byamba Jigjid Đào Đình Bình
Đồng bộ tài khoản