Hiệp định vận tải số 31/2004/LPQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
51
lượt xem
7
download

Hiệp định vận tải số 31/2004/LPQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định vận tải số 31/2004/LPQ về hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định vận tải số 31/2004/LPQ

 1. B NGO I GIAO ******* S : 31/2004/LPQT Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 2004 Hi p nh v n t i hàng không gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph H p ch ng qu c Hoa Kỳ có hi u l c t ngày 14 tháng 01 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NNH V N T I HÀNG KHÔNG GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH H P CH NG QU C HOA KỲ Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph H p ch ng qu c Hoa Kỳ (sau ây g i t t là các Bên); Mong mu n thúc Ny h th ng v n t i hàng không trên cơ s c nh tranh gi a các hãng hàng không trên th trư ng v i s can thi p và i u ti t t i thi u c a chính ph ; Mong mu n t o thu n l i cho vi c m r ng các cơ h i trong v n t i hàng không qu c t ; Mong mu n t o kh năng cho các hãng hàng không cung c p cho công chúng i l i và ngư i g i hàng nhi u kh năng l a ch n d ch v m c giá th p nh t nhưng không ph i là phân bi t i x và cũng không ph i là vi c l m d ng v th ưu tiên và mong mu n khuy n khích t ng hãng hàng không nh ra và áp d ng các m c giá có tính i m i và c nh tranh; Mong mu n m b o m c an toàn và an ninh cao nh t trong v n t i hàng không qu c t và kh ng nh l i m i quan tâm sâu s c i v i các hành vi ho c e do ch ng l i an ninh c a t u bay có th gây nguy h i n s an toàn c a con ngư i ho c tài s n,
 2. làm nh hư ng x u n ho t ng v n t i hàng không, và phá ho i lòng tin c a công chúng i v i s an toàn c a hàng không dân d ng; và Là thành viên c a Công ư c v Hàng không Dân d ng Qu c t m ký t i Chicago ngày 07/12/1944; ã th a thu n như sau: i u 1. nh nghĩa Dùng cho Hi p nh này, tr phi ư c quy nh khác, thu t ng : 1. “Nhà ch c trách hàng không” ch i v i trư ng h p c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam, B Giao thông V n t i, ho c t ch c k nhi m và b t c cá nhân hay t ch c nào có thNm quy n th c hi n các ch c năng c a nhà ch c trách nói trên; và i v i trư ng h p c a H p ch ng qu c Hoa Kỳ, ch B Giao thông V n t i ho c t ch c k nhi m; 2. “Hi p nh” ch Hi p nh này, các Ph l c và b t kỳ s a i nào c a Hi p nh; 3. “V n t i hàng không” ch v n t i công c ng chuyên ch b ng t u bay hành khách, hành lý, hàng hóa và bưu ki n, m t cách riêng r hay k t h p nh m l y ti n công ho c ti n thuê; 4. “Công ư c” ch Công ư c v Hàng không Dân d ng Qu c t , m ký t i Chicago ngày 07 tháng 12 năm 1994, và bao g m: a) b t kỳ s a i nào có hi u l c theo i u 94 (a) c a Công ư c và ã ư c c Hai bên phê chuNn, và b) b t kỳ Ph l c ho c s a i nào c a Công ư c ư c thông qua theo i u 90 c a Công ư c, trong ch ng m c Ph l c và s a i ó t i b t kỳ th i i m c th nào, có hi u l c i v i c Hai bên; 5. “Hãng hàng không ư c ch nh” ch m t hãng hàng không ư c ch nh và ư c c p phép phù h p v i i u 3 c a Hi p nh này; 6. “Chi phí y ” ch chi phí c a vi c cung c p d ch v c ng v i m t kho n thu h p lý v chi phí hành chính; 7. “V n t i hàng không qu c t ” ch ho t ng v n t i hàng không i qua vùng tr i c a lãnh th c a hơn m t Qu c gia; 8. “Giá cư c” ch b t kỳ giá, cư c hay kho n thu cho vi c v n chuy n hành khách (và hành lý c a h ), và/ho c hàng hóa (tr bưu ki n) trong v n t i hàng không do các hãng hàng không, k c các i lý c a h thu, và các i u ki n i u ch nh vi c áp d ng giá, cư c ho c kho n thu ó;
 3. 9. “D ng vì m c ích phi thương m i” ch vi c h cánh vì b t kỳ m c ích nào không ph i là l y lên ho c cho xu ng hành khách, hành lý, hàng hóa và/ho c bưu ki n trong v n t i hàng không; 10. “Lãnh th ” ch các vùng t ( t li n và h i o), n i th y và lãnh h i, vùng tr i n m trên vùng t, n i th y và lãnh h i ó thu c ch quy n, quy n tài phán c a m t Bên. 11. “Phí và l phí s d ng” ch kho n thu i v i các hãng hàng không cho vi c cung c p các phương ti n ho c d ch v sân bay, không v n, ho c an ninh hàng không, bao g m c các phương ti n và d ch v liên quan. i u 2. Trao quy n 1. M i Bên trao cho Bên kia các quy n sau ây các hãng hàng không c a Bên kia th c hi n v n t i hàng không qu c t : a) quy n bay qua lãnh th c a mình mà không h cánh; b) quy n h cánh trong lãnh th c a mình vì các m c ích phi thương m i; và c) các quy n khác ư c nêu trong Hi p nh này 2. Không i m nào trong i u này ư c coi là cho phép m t ho c các hãng hàng không c a m t Bên quy n l y lên t u bay, trên lãnh th c a Bên kia, hành khách, hàng hóa ho c bưu ki n v n chuy n có thu ti n n m t i m khác trong lãnh th c a Bên kia. i u 3. Ch nh và C p phép 1. M i Bên có quy n ch nh bao nhiêu hãng hàng không là do ý mình th c hi n v n tài hàng không qu c t phù h p v i Hi p nh này và thu h i ho c thay i vi c ch nh như v y. Các ch nh như v y s ư c thông báo cho Bên kia b ng văn b n thông qua ư ng ngo i giao, và ph i xác nh rõ hãng hàng không ư c phép th c hi n lo i hình v n t i hàng không nào nêu trong Ph l c I ho c Ph l c II ho c c hai Ph l c. 2. Khi nh n ư c s ch nh và ơn xin c a hãng hàng không ư c ch nh, theo hình th c và cách th c ư c quy nh i v i vi c c p phép khai thác và các phép k thu t, Bên kia s c p phép khai thác thích h p và các phép k thu t v i s ch m tr v th t c m c t i thi u, v i i u ki n: a) s h u chính và ki m soát h u hi u c a hãng hàng không ó thu c v Bên ch nh hãng hàng không ó, thu c v công dân c a Bên ó, ho c c hai; b) hãng hàng không ư c ch nh có tiêu chuNn áp ng các i u ki n ư c quy nh theo lu t và các quy nh thư ng áp d ng i v i ho t ng v n t i hàng không qu c t c a Bên xét gi i quy t ơn c a hãng hàng không; và
 4. c) Bên ch nh hãng hàng không duy trì và qu n lý các tiêu chuNn quy nh t i i u 6 (An toàn) và i u 7 (An ninh Hàng không) i u 4. Thu h i Gi y phép. 1. M t Bên có th thu h i, ình ch ho c gi i h n phép khai thác ho c các phép k thu t c a m t hãng hàng không do Bên kia ch nh khi: a) s h u chính và ki m soát h u hi u c a hãng hàng không ó không thu c v Bên kia, công dân c a Bên ó ho c c hai; b) hãng hàng không không tuân th lu t pháp và các quy nh ư c nêu t i i u5 (Áp d ng Lu t) c a Hi p nh này; ho c c) Bên kia không duy trì và qu n lý các tiêu chuNn quy nh t i i u 6 (An toàn). 2. Tr khi hành ng t c th i là c n thi t ngăn ch n vi c ti p t c vi ph m các m c 1b ho c 1c c a i u này, quy n ư c xác l p theo i u này ch ư c th c hi n sau khi ã trao i ý ki n v i Bên kia. 3. i u này không gi i h n quy n c a m t Bên thu h i, ình ch , h n ch ho c áp t các i u ki n i v i gi y phép khai thác ho c phép k thu t c a m t hãng hàng không ho c các hãng hàng không c a Bên kia phù h p v i các quy nh c a i u 7 (An ninh Hàng không). i u 5. Áp d ng Lu t. 1. Trong khi vào, trong ho c r i lãnh th c a m t Bên, lu t pháp và các quy nh liên quan t i vi c khai thác và d n ư ng t u bay c a Bên ó ph i ư c các hãng hàng không c a Bên kia tuân th . 2. Trong khi vào, trong ho c r i lãnh th c a m t Bên, lu t pháp và các quy nh liên quan t i vi c nh p c nh ho c xu t c nh kh i lãnh th Bên ó c a hành khách, t lái ho c hàng hóa trên t u bay (bao g m c các quy nh liên quan t i nh p c nh, thông quan, an ninh hàng không, nh p cư, h chi u, h i quan, và ki m d ch ho c, trong trư ng h p bưu ki n, là quy nh v bưu chính) ph i ư c hành khách, t lái ho c hàng hóa c a các hãng hàng không c a Bên kia tuân th ho c ư c tuân th thay m th . i u 6. An toàn Hàng không 1. M i Bên, i v i m c ích khai thác v n t i hàng không ư c quy nh trong Hi p nh này, s công nh n hi u l c các ch ng ch i u ki n bay, các ch ng ch năng l c, và các b ng do Bên kia c p ho c công nh n và ang có hi u l c, v i i u ki n các yêu c u i v i các ch ng ch ho c b ng như v y ít nh t cũng ph i tương ương v i các tiêu chuNn t i thi u có th ư c xác l p theo Công ư c. Tuy nhiên, m i Bên có th t ch i công nh n hi u l c, i v i m c ích chuy n bay bay qua lãnh th c a mình, các ch ng ch năng l c và b ng do Bên kia c p ho c công nh n hi u l c cho các công dân c a mình.
 5. 2. M i bên có th ngh trao i ý ki n liên quan t i các tiêu chuNn an toàn mà Bên kia duy trì liên quan t i các trang thi t b hàng không, t lái, t u bay và ho t ng c a các hãng hàng không ư c ch nh. N u, sau các cu c trao i ý ki n, m t Bên nh n th y Bên kia không duy trì và qu n lý m t cách hi u qu các tiêu chuNn an toàn và các yêu c u trong lĩnh v c này, mà ít nh t cũng tương ương v i các tiêu chuNn t i thi u có th xác l p theo Công ư c, thì Bên kia s ư c thông báo v nh ng phát hi n ó và nh ng bư c ư c coi là c n thi t làm cho phù h p v i nh ng tiêu chuNn t i chuNn này; và Bên kia ph i ti n hành bi n pháp kh c ph c thích h p. M i Bên gi quy n thu h i, ho c h n ch phép khai thác ho c các phép k thu t c a m t hay nhi u hãng hàng không do Bên kia ch nh trong trư ng h p bên ó không ti n hành các bi n pháp kh c ph c thích h p trong m t kho ng th i gian h p lý. i u 7. An ninh Hàng không 1. Phù h p v i các quy n và nghĩa v c a mình theo lu t qu c t , các Bên kh ng nh r ng nghĩa v c a mình i v i Bên kia nh m b o v an ninh c a hàng không dân d ng ch ng l i hành vi can thi p b t h p pháp là b ph n c u thành c a Hi p nh này. Không h n ch tính ch t chung c a các quy n và nghĩa v theo lu t qu c t , các Bên c bi t hành ng phù h p v i các quy nh c a Công ư c v S ph m t i và Các hành vi khác th c hi n trên T u bay, ký t i Tokyo ngày 14/09/1963, Công ư c v Ngăn ch n Hành vi Chi m o t B t h p pháp T u bay ký t i La Hay ngày 16/12/1970 và Công ư c v Ngăn ch n các Hành vi B t h p pháp Ch ng l i S an toàn c a Hàng không Dân d ng ký t i Montreal ngày 23/09/1971, và Ngh nh thư v Ngăn ch n các hành vi b o l c b t h p pháp t i các sân bay ph c v hàng không dân d ng qu c t , làm t i Montreal ngày 24/02/1988. 2. Các Bên s dành cho nhau s giúp c n thi t khi có yêu c u ngăn ch n các hành vi chi m o t t u bay dân d ng b t h p pháp và các hành vi b t h p pháp khác ch ng l i s an toàn c a t u bay, hành khách và t lái, sân bay, các phương ti n không lưu, và x lý b t c e do nào i v i an ninh c a không lưu dân d ng. 3. Trong m i quan h qua l i, các Bên s hành ng phù h p v i các tiêu chuNn an ninh hàng không và các khuy n cáo th c hành thích h p do T ch c Hàng không Dân d ng Qu c t thi t l p và quy nh thành Ph l c c a Công ư c; các Bên s yêu c u các nhà khai thác thu c ăng ký c a mình, các nhà khai thác t u bay có tr s kinh doanh chính ho c thư ng trú trên lãnh th c a mình, và các nhà khai thác sân bay trên lãnh th c a mình hành ng phù h p v i nh ng i u kho n v an ninh hàng không ó. 4. M i Bên ng ý tuân th các quy nh v an ninh theo yêu c u c a Bên kia khi vào, ra ho c trong lãnh th c a Bên ó và áp d ng y các bi n pháp nh m b o v t u bay và ki m tra hành khách, t bay và hành lý c a h và các v t d ng mang theo ngư i cũng như hàng hóa và hàng d tr trên t u bay, trư c và trong khi ưa khách và hàng hóa lên t u bay. M i Bên cũng s xem xét m t cách tích c c i v i b t c yêu c u nào c a Bên kia v các bi n pháp an ninh c bi t ph i h p v i m t e do c th nào ó. 5. Khi x y ra m t s v ho c m i e do x y ra s v chi m gi t u bay b t h p pháp ho c các hành vi b t h p pháp khác ch ng l i s an toàn c a hành khách, t bay, t u bay, sân bay ho c các trang thi t b d n ư ng, các Bên s tr giúp l n nhau b ng
 6. cách t o thu n l i cho thông tin liên l c và áp d ng các bi n pháp thích h p ch m d t m t cách nhanh chóng và an toàn các s v ho c m i e do ó. 6. Khi m t Bên có lý do h p lý tin r ng Bên kia ã i ch ch ra kh i các quy nh v an ninh hàng không c a i u này, nhà ch c trách hàng không c a Bên ó có th yêu c u trao i ý ki n ngay v i nhà ch c trách hàng không c a Bên kia. Vi c không t ư c th a thu n th a áng trong vòng 15 ngày k t ngày yêu c u như v y s là lý do thu h i, ình ch , gi i h n, ho c áp t các i u ki n i v i phép khai thác và phép k thu t c a m t ho c các hãng hàng không c a Bên kia. Trong trư ng h p khNn c p, m t Bên có th áp d ng bi n pháp lâm th i trư c khi k t thúc th i h n 15 ngày. i u 8. Các cơ h i Thương m i 1. Các hãng hàng không c a m t Bên có quy n thi t l p các văn phòng trên lãnh th c a Bên kia qu ng cáo và bán v n t i hàng không. 2. Các hãng hàng không ư c ch nh c a m t Bên s ư c phép, theo lu t pháp và các quy nh c a Bên kia liên quan t i nh p c nh, cư trú và lao ng, ưa vào và duy trì trên lãnh th c a Bên kia nhân viên qu n lý, bán hàng, k thu t, khai thác và chuyên môn khác c n thi t cung c p v n t i hàng không. 3. M i hãng hàng không ư c ch nh có quy n th c hi n ho t ng ph c v k thu t thương m i m t t cho mình trên lãnh th c a Bên kia (“t ph c v ”) ho c, theo ý mình, l a ch n trong s các công ty c nh tranh khác cung c p d ch v ó, toàn b ho c t ng ph n. Các quy n này ch tùy thu c duy nh t vào các h n ch khách quan phát sinh t các yêu c u c a an toàn sân bay. Khi các yêu c u ó không cho phép t ph c v k thu t thương m i m t t, d ch v ph c v k thu t thương m i m t t s ư c cung c p trên cơ s bình ng i v i t t c các hãng hàng không; các kho n thu s ư c tính trên cơ s chi phí cung c p d ch v ; và các d ch v ó ph i tương ương v i lo i hình và ch t lư ng c a d ch v khi t ph c v k thu t thương m i m t t ư c th c hi n. 4. B t kỳ hãng hàng không nào c a m i Bên cũng có th tham gia vào bán v n t i hàng không trên lãnh th c a Bên kia m t cách tr c ti p, ho c theo ý c a mình, thông qua các i lý, tr phi có th ư c quy nh c th trong quy nh v v n t i thuê chuy n c a qu c gia nơi có xu t phát chuy n bay thuê chuy n liên quan n vi c b o h ti n c a hành khách, vi c h y ch c a hành khách và các quy n hoàn tr ti n. M i hãng hàng không s có quy n bán v n t i như v y và b t c ngư i nào cũng có quy n mua v n t i ó b ng ng ti n c a vùng lãnh th ó, ho c b ng các ng ti n t do chuy n i theo m c cho phép c a lu t pháp và quy nh c a qu c gia, v i i u ki n vi c này ư c áp d ng trên cơ s không phân bi t i x . 5. M i hãng hàng không có quy n chuy n i và chuy n v nư c mình, theo yêu c u, các kho n thu a phương còn l i sau khi ã tr các kho n chi tiêu t i ch . Vi c chuy n i và chuy n ti n như v y s ư c c p phép ngay, không có h n ch ho c thu áp d ng i v i các kho n ó theo t giá áp d ng i v i các giao d ch hi n hành vào ngày hãng hàng không g i ơn l n u xin chuy n ti n. 6. Các hãng hàng không c a m i Bên s ư c phép thanh toán các phí t n t i a phương, bao g m c vi c mua nhiên li u, trên lãnh th c a Bên kia b ng ng ti n a
 7. phương thu ư c t các d ch v cung c p theo Hi p nh này. N u mu n, các hãng hàng không c a m i Bên có th thanh toán các phí t n như v y b ng ng ti n t do chuy n i phù h p v i quy ch qu n lý ti n t c a Bên kia. 7. Khi khai thác ho c gi i thi u các chuy n bay cho phép trên các ư ng bay ã tho thu n, b t c hãng hàng không ư c ch nh nào c a m t Bên ký k t có th tham gia vào các tho thu n h p tác ti p th như th a thu n trao i ch , liên danh ho c thuê t u bay, v i a) m t hay các hãng hàng không c a Bên kia; b) m t hay các hãng hàng không c a qu c gia th ba, và c) nhà cung c p v n t i m t t c a b t kỳ qu c gia nào; Mi n là t t c các qu c gia tham gia các th a thu n như v y (i) có quy n thích h p và (ii) áp ng các yêu c u thư ng ư c áp d ng v i các th a thu n như v y. 8. M c dù có b t c quy nh nào khác c a Hi p nh này, các hãng hàng không và các nhà cung c p gián ti p v n t i hàng hóa c a c hai Bên s ư c phép thuê, không b h n ch , liên quan n v n t i hàng không qu c t , b t c v n chuy n hàng hóa m t t nào n ho c t b t kỳ i m nào trên lãnh th c a các Bên bao g m vi c v n chuy n n và t t t c các sân bay có h i quan, và bao g m, n u thích h p, quy n v n chuy n hàng hóa trong kho theo các lu t và quy nh có liên quan. Hàng hóa như v y, cho dù ư c v n chuy n trên m t t hay trên không, s ph i qua khám xét h i quan sân bay. Các hãng hàng không có th l a ch n t mình th c hi n vi c chuyên ch m t t ho c th c hi n thông qua các th a thu n v i các nhà chuyên ch m t t khác, bao g m v n chuy n m t t do các hãng hàng không khác khai thác và các nhà cung c p v n t i hàng hóa hàng không gián ti p. Các d ch v hàng hóa liên phương th c như v y có th ư c ti p th v i m t giá, thông qua vi c k t h p giá v n tài hàng không và m t t, mi n là các nhà v n chuy n không b hi u nh m v các thông tin th c t c a vi c v n chuy n ó. i u 9. Thu và Phí, L phí H i quan. 1. Khi n lãnh th c a m t Bên, t u bay do hãng hàng không ch nh c a Bên kia khai thác trong v n t i hàng không qu c t , các thi t b t u bay thư ng xuyên c a h , thi t b m t t, nhiên li u, d u nh n, các trang thi t b k thu t tiêu dùng, ph tùng (bao g m c ng cơ), v t phNm trên t u bay (bao g m nhưng không h n ch các lo i như th c phNm, nư c gi i khát và rư u, thu c lá và các v t phNm khác dành bán cho hành khách ho c ph c v hành khách v i s lư ng h n ch trong chuy n bay), và các v t phNm khác d nh ho c ư c dùng riêng cho vi c khai thác ho c b o trì t u bay tham gia v n t i hàng không qu c t s ư c mi n, trên cơ s có i có l i, các h n ch v nh p khNu, thu tài s n và thu v n, thu h i qu n, thu tiêu dùng và các lo i phí và l phí tương t mà (a) các cơ quan trong nư c thu, và (b) không d a trên chi phí c a d ch v ư c cung c p, v i i u ki n các thi t b và v t phNm ó ư c lưu gi trên t u bay.
 8. 2. Cũng mi n, trên cơ s có i có l i, các kho n thu , phí và l phí ư c nêu t i kho n 1 c a i u này, tr các kho n thu tính trên chi phí c a d ch v ư c cung c p, v i i u ki n: a) v t phNm t u bay ư c mang vào ho c cung c p trong lãnh th c a m t Bên và mang trên t u bay, trong gi i h n h p lý, s d ng trên t u bay ra nư c ngoài c a m t hãng hàng không c a Bên kia tham gia vào v n t i hàng không qu c t , ngay c trong trư ng h p các v t phNm này s ư c s d ng trên m t ch ng bay trong lãnh th c a Bên nơi chúng ư c ưa lên t u bay; b) thi t b m t t và ph tùng (bao g m c ng cơ) ư c ưa vào lãnh th c a m t Bên b o qu n, b o dư ng ho c s a ch a t u bay ư c s d ng trong v n t i hàng không qu c t c a m t hãng hàng không c a Bên kia; c) nhiên li u, d u nh n và v t phNm k thu t tiêu dùng ư c ưa vào ho c cung c p trong lãnh th c a m t Bên s d ng trên t u bay tham gia v n t i hàng không qu c t c a m t hãng hàng không ư c ch nh c a Bên kia, ngay c khi các v t phNm này s ư c s d ng trên m t ph n c a chuy n bay trong lãnh th c a Bên nơi chúng ư c ưa lên t u bay; và d) các tài li u ti p th và qu ng cáo ư c ưa vào ho c cung c p trong lãnh th c a m t Bên và ư c mang lên t u bay, trong gi i h n h p lý, s d ng trên t u bay ra nư c ngoài c a m t hãng hàng không c a Bên kia tham gia vào v n t i hàng không qu c t , ngay c khi các tài li u ó s ư c s d ng trên m t ph n c a chuy n bay trong lãnh th c a Bên mà các tài li u này ư c mang lên t u bay 3. Thi t b và v t phNm ư c nói t i t i kho n 1 và 2 c a i u này có th ư c yêu c u t dư i s giám sát và ki m soát c a nhà ch c trách thích h p. 4. Vi c mi n thu quy nh trong i u này cũng s ư c áp d ng khi các hãng hàng không ư c ch nh c a m t Bên ký h p ng v i m t hãng hàng không khác mà cũng ư c hư ng s mi n thu tương t t Bên kia, i v i vi c cho vay hay chuy n giao trên lãnh th c a Bên kia nh ng v t phNm ư c nêu t i kho n 1 và 2 c a i u này. i u 10. Phí và L phí S d ng 1. Phí và l phí s d ng do nhà ch c trách ho c cơ quan thu phí và l phí có thNm quy n c a m i Bên quy nh thu i v i các hãng hàng không c a Bên kia ph i công b ng, h p lý, không phân bi t i x và phân b ngang b ng gi a các nhóm ngư i s d ng. Trong b t c trư ng h p nào, m i lo i phí và l phí s d ng s ư c thu t hãng hàng không c a Bên kia v i i u ki n không ư c kém ưu ãi hơn các i u ki n ưu ãi nh t áp d ng i v i b t c hãng hàng không nào khác t i th i i m thu phí và l phí ó. 2. Phí và l phí s d ng mà các hãng hàng không c a Bên kia ph i tr có th ph n ánh, nhưng không ư c vư t quá, t ng chi phí c a nhà ch c trách hay cơ quan thu phí và l phí có thNm quy n cung c p các phương ti n và d ch v sân bay, môi trư ng sân bay, không lưu và an ninh hàng không t i sân bay hay trong h th ng sân bay. T ng chi phí như v y có th bao g m m t l i nhu n trên tài s n h p lý sau kh u hao. Các
 9. trang thi t b và d ch v có thu phí và l phí ph i ư c cung ng trên cơ s hi u qu và kinh t . 3. Các bên khuy n khích vi c trao i ý ki n tr c ti p gi a các nhà ch c trách ho c cơ quan thu phí và l có thNm quy n trên lãnh th c a mình v i các hãng s d ng d ch v và các trang thi t b , và khuy n khích các nhà ch c trách ho c cơ quan thu phí và l phí có thNm quy n và các hãng hàng không trao i nh ng thông tin c n thi t cho phép xem xét l i m t cách chính xác tính h p lý c a các kho n phí và l phí phù h p v i các nguyên t c c a kho n 1 và 2 c a i u này. Các Bên khuy n khích các nhà ch c trách ho c cơ quan thu phí và l phí có thNm quy n g i thông báo thích h p cho các hãng hàng không v b t c d ki n thay i nào v phí và l phí s d ng t o i u ki n cho các hãng hàng không bày t quan i m c a mình trư c khi ti n hành thay i. 4. S không Bên nào, trong quy trình gi i quy t tranh ch p theo i u 14, b coi là vi ph m quy nh c a i u này, tr phi (a) Bên ó không xem xét n phí, l phí hay các v n liên quan n phí, l phí mà Bên kia khi u n i trong m t kho ng th i gian h p lý; ho c (b) sau khi xem xét Bên ó không th c hi n t t c các bư c trong ph m vi thNm quy n c a mình kh c ph c b t c kho n phí, l phí hay các v n liên quan n phí, l phí mà không phù h p v i i u này. i u 11. C nh tranh bình ng 1. Các Bên s cho phép các hãng hàng không ư c ch nh c a c hai Bên ư c hư ng m t cơ h i bình ng và ngang b ng c nh tranh trong v n t i hàng không qu c t ư c quy nh t i Hi p nh này. 2. Các Bên s cho phép m i hãng hàng không ư c ch nh quy t nh t n su t và t i cung ng c a v n t i hàng không qu c t mà nó cung c p d a trên các xem xét thương m i trên th trư ng. Theo quy n này, không Bên nào ư c ơn phương gi i h n kh i lư ng v n t i, t n su t ho c tính thư ng xuyên c a d ch v , ho c lo i hay các lo i t u bay do các hãng hàng không ư c ch nh c a Bên kia khai thác, tr trư ng h p vì các lý do v h i quan, k thu t, khai thác ho c môi trư ng òi h i theo các i u ki n ng b phù h p v i i u 15 c a Công ư c. 3. Không Bên nào ư c áp t i v i các hãng hàng không ư c ch nh c a Bên kia yêu c u t ch i – ban u, t l nh n v n chuy n, phí không - ph n i, ho c b t c yêu c u nào khác liên quan n t i cung ng, t n su t ho c khai thác có th trái v i các m c ích c a Hi p nh này. 4. Không Bên nào ư c òi h i các hãng hàng không c a Bên kia trình l ch bay, các chương trình bay thuê chuy n ho c các k ho ch khai thác phê duy t, tr trư ng h p c n thi t trên cơ s không phân bi t i x nh m m b o các i u ki n ng b ã nêu trong kho n 2 c a i u này ho c có th ã ư c c bi t cho phép trong m t Ph l c c a Hi p nh này. N u m t Bên òi h i vi c trình vì các m c ích thu th p thông tin, Bên ó s gi m thi u gánh n ng hành chính c a các yêu c u và th t c trình i v i các i di n trung gian trong v n t i hàng không và các hãng hàng không ư c ch nh c a Bên kia. i u 12. Giá cư c
 10. 1. Các Bên s cho phép t ng hãng hàng không ư c ch nh xây d ng giá cư c v n t i hàng không trên cơ s xem xét các khía c nh thương m i trên th trư ng. S can thi p c a các Bên s ch gi i h n m c: a) ngăn ch n giá cư c ho c th c ti n phân bi t i x không h p lý; b) b o v ngư i tiêu dùng kh i giá cao b t h p lý ho c có i u ki n h n ch do vi c l m d ng v trí chi ph i; và c) b o v các hãng hàng không kh i tình tr ng giá th p gi t o vì có tr giá ho c giúp tr c ti p ho c gián ti p c a chính ph . 2. Giá cư c i v i v n t i hàng không qu c t gi a lãnh th c a các Bên s không b yêu c u trình. M c dù có quy nh trên, khi ư c yêu c u, các hãng hàng không ư c ch nh c a các Bên s ti p t c cho nhà ch c trách hàng không các Bên ti p c n ngay l p t c các thông tin v giá cư c trư c ây, hi n t i và d ki n theo phương th c và m u có th ch p nh n i v i các nhà ch c trách hàng không. 3. Không Bên nào ơn phương có hành ng ngăn ch n vi c ưa vào áp d ng ho c ti p t c áp d ng m t giá cư c d ki n áp d ng ho c ã áp d ng b i (i) m t hãng hàng không c a m i Bên tr cho v n t i hàng không qu c t gi a các lãnh th c a các Bên, ho c (ii) m t hãng hàng không c a m t Bên tr cho v n t i hàng không qu c t gi a lãnh th c a Bên kia và b t kỳ nư c nào khác, bao g m trong c 2 trư ng h p v n t i trên cơ s thông ch ng và n i ch ng. N u m t Bên tin tư ng r ng b t kỳ giá cư c nào như v y không phù h p các quy nh có trong kho n 1 c a i u này, Bên ó s yêu c u trao i và thông báo cho Bên kia bi t nh ng lý do không th a mãn càng s m càng t t. Nh ng trao i này s di n ra không mu n hơn 30 ngày k t khi nh n ư c yêu c u, và các Bên s h p tác m b o thông tin c n thi t cho vi c gi i quy t v n m t cách h p lý. N u các Bên t ư c th a thu n liên quan n giá mà ư c thông báo là không ch p nh n, m i Bên s n l c h t s c th c hi n th a thu n ó. Không có th a thu n như v y gi a hai bên, giá cư c s b t u có hi u l c ho c ti p t c có hi u l c. i u 13. Trao i ý ki n M i Bên, vào b t c lúc nào, cũng có th yêu c u trao i ý ki n liên quan t i Hi p nh này. Vi c trao i ý ki n như v y s b t u vào th i gian s m nh t có th , nhưng không ư c mu n hơn 60 ngày k t ngày Bên kia nh n ư c yêu c u tr phi có th a thu n khác. i u 14. Gi i quy t tranh ch p 1. B t c tranh ch p nào phát sinh t Hi p nh này mà không ư c gi i quy t t i vòng thương lư ng chính th c u tiên, ngo i tr nh ng tranh ch p phát sinh theo kho n 3 c a i u 12 (giá cư c), có th ư c hai Bên th a thu n ưa n m t cá nhân ho c t ch c quy t nh. N u các Bên không nh t trí như v y, thì theo yêu c u c a b t kỳ Bên nào, tranh ch p ó s ư c ưa ra tr ng tài theo th t c ư c quy nh dư i ây. 2. Tr ng tài s là m t h i ng g m ba tr ng tài viên ư c thành l p như sau:
 11. a) Trong vòng 30 ngày sau khi nh n ư c yêu c u v tr ng tài, m i Bên s ch nh m t tr ng tài viên. Trong vòng 60 ngày sau khi ư c ch nh, hai tr ng tài này s th a thu n ch nh m t tr ng tài viên th ba làm Ch t ch H i ng tr ng tài; b)N u m t trong hai Bên không ch nh ư c m t tr ng tài viên, ho c tr ng tài th ba không ư c ch nh theo m c a c a kho n này thì m t trong hai Bên có th yêu c u Ch t ch H i ng T ch c Hàng không dân d ng qu c t b nhi m m t ho c các tr ng tài c n thi t trong vòng 30 ngày. N u Ch t ch H i ng có qu c t ch c a m t trong hai Bên thì Phó ch t ch có thâm niên nh t không tình tr ng như v y s th c hi n vi c b nhi m. 3. Tr phi có tho thu n khác, tr ng tài s quy t nh gi i h n quy n tài phán c a mình phù h p v i Hi p nh này và ra th t c t t ng c a mình. Khi ã ư c thành l p, H i ng có th khuy n ngh các bi n pháp gi i quy t t m th i trong khi ch quy t nh cu i cùng. Theo ý mu n c a H i ng tr ng tài ho c theo yêu c u c a m t trong hai Bên, m t h i ngh nh m xác nh các v n s ưa ra phân x và các th t c c th c n tuân th s ư c t ch c không mu n hơn 15 ngày sau ngày H i ng tr ng tài ư c thành l p m t cách y . 4. Tr phi có th a thu n khác hay H i ng ch o khác, m i Bên s trình m t b n tuyên b c a mình trong vòng 45 ngày t khi h i ng tr ng tài ư c thành l p m t cách y . S có tr l i 60 ngày sau. H i ng tr ng tài s t ch c m t bu i i u tr n theo yêu c u c a m t Bên ho c theo sáng ki n c a H i ng tr ng vòng 15 ngày sau khi có tr l i. 5. H i ng tr ng tài s c g ng ưa ra quy t nh b ng văn b n trong vòng 30 ngày sau khi k t thúc i u tr n, ho c n u không t ch c i u tr n, thì sau khi hai bên ã nh n ư c tr l i. Quy t nh c a a s c a H i ng tr ng tài s ư c áp d ng. 6. Các Bên có th yêu c u gi i thích rõ phán quy t c a tr ng tài trong vòng 15 ngày sau khi phán quy t ư c công b và vi c gi i thích ph i ư c th c hi n trong vòng 15 ngày k t ngày nh n ư c yêu c u. 7. M i Bên s th c hi n b t kỳ phán quy t nào c a H i ng tr ng tài m c phù h p v i lu t qu c gia c a mình. 8. Các chi phí c a H i ng tr ng tài, bao g m c phí và chi phí c a các tr ng tài viên, s chia u cho các Bên. B t kỳ chi phí nào c a Ch t ch H i ng T ch c Hàng không dân d ng qu c t có liên quan t i các th t c ư c nêu t i kho n 2b c a i u này cũng s ư c coi là m t ph n c a các chi phí c a H i ng tr ng tài. i u 15. Ch m d t M i Bên, vào b t c lúc nào, cũng có th g i thông báo b ng văn b n cho Bên kia quy t nh c a mình ch m d t Hi p nh này. Thông báo như v y s ư c g i ng th i t i T ch c Hàng không Dân d ng Qu c t . Hi p nh này s ch m d t vào lúc n a êm (t i nơi Bên kia nh n ư c thông báo) ngay trư c ngày tròn m t năm c a ngày Bên kia nh n ư c thông báo, tr phi thông báo ó ư c thu h i b ng th a thu n c a các Bên trư c khi k t thúc th i h n này.
 12. i u 16. ăng ký v i ICAO Hi p nh này cùng v i t t c các s a i c a nó s ư c ăng ký v i T ch c Hàng không Dân d ng Qu c t . i u 17. Có hi u l c Hi p nh này s có hi u l c khi hoàn t t vi c trao i công hàm gi a các Bên xác nh n r ng m i Bên ã hoàn thành các th t c n i b c n thi t cho vi c hi u l c c a Hi p nh này, và s có hi u l c trong th i gian năm năm, và có th kéo dài hi u l c b ng thông báo b ng văn b n c a các Bên. làm ch ng nh ng ngư i ký dư i ây ư c các Chính ph c a mình y quy n h p pháp, ã ký Hi p nh này. Làm t i Oa-sinh-tơn D.C., ngày 04/12/2003, thành hai b n b ng ti ng Anh và ti ng Vi t, m i b n có giá tr như nhau./. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I H P CH NG QU C HOA KỲ CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I GIAO THÔNG V N T I ào ình Bình Norman Mineta PH L C 1 V N T I HÀNG KHÔNG THƯ NG L Ph n 1 Ư NG BAY Các hãng hàng không c a m t Bên ư c ch nh theo Ph l c này s ư c quy n th c hi n v n t i hàng không qu c t thư ng l , theo các quy nh c a vi c ch nh, gi a các i m trên các ư ng bay sau ây: A. ư ng bay c a m t hay các hãng hàng không do Chính ph Hoa Kỳ ch nh: T các i m phía sau Hoa Kỳ qua Hoa Kỳ và các i m gi a n m t i m ho c các i m t i Vi t Nam và i m quá.
 13. B. ư ng bay c a m t hay các hãng hàng không do Chính ph Vi t Nam ch nh: T các i m phía sau Vi t Nam qua Vi t Nam và các i m gi a n m t i m ho c các i m t i Hoa Kỳ và i m quá. Ph n 2 KHAI THÁC LINH HO T M i hãng hàng không ư c ch nh, trên b t kỳ hay t t c các chuy n bay và theo quy t nh c a mình, có th : 1. khai thác các chuy n theo m t hay c hai chi u; 2. k t h p nhi u s hi u chuy n bay vào m t ho t ng khai thác t u bay; 3. bay t i các i m sau, gi a và quá và các i m trong lãnh th c a các Bên trên các ư ng bay v i b t c s k t h p nào và theo b t c tr t t nào; 4. h y b các i m d ng t i b t c i m hay các i m nào; và 5. chuy n t i t b t kỳ t u bay nào c a mình sang các t u bay khác c a mình t i b t kỳ i m nào trên ư ng bay; và 6. bay các i m phía sau b t c i m nào trên lãnh th c a mình thay i ho c không thay i lo i t u bay ho c s hi u chuy n bay và có th ti p th và qu ng cáo các chuy n bay ó n công chúng như là các chuy n bay tr c thông; mà không ch u b t c gi i h n nào v hư ng và a lý và không m t i b t c quy n v n chuy n nào ư c phép theo Hi p nh này, v i i u ki n ,chuy n bay ó ph c v m t i m trong lãnh th c a Bên ch nh hãng hàng không ó. Ph n 3 THAY I T U BAY Trên m t hay các ch ng c a các ư ng bay nói trên, b t c hãng hàng không ư c ch nh nào cũng có th th c hi n v n t i hàng không qu c t mà không b các gi i h n v thay i, t i b t c i m nào trên ư ng bay, lo i và s lư ng t u bay khai thác; v i i u ki n, hư ng bay ra bên ngoài, vi c v n chuy n vư t quá i m ó là s ti p t c c a vi c v n chuy n t lãnh th c a Bên ã ch nh hãng hàng không ó và hư ng bay vào trong, vi c v n chuy n t i lãnh th c a Bên ã ch nh hãng hàng không ó là s ti p t c c a vi c v n chuy n t i m quá i m ó. PH L C 2 V N T I HÀNG KHÔNG THUÊ CHUY N Ph n 1
 14. A. Các hãng hàng không c a m t Bên ư c ch nh theo Ph l c này, theo các quy nh c a vi c ch nh, s có quy n v n t i thuê chuy n qu c t hành khách (và hành lý c a h ) và/ho c hàng hóa (bao g m, nhưng không h n ch , các chuy n bay thuê chuy n th c hi n d ch v giao nh n hàng hóa, v n chuy n thuê chuy n riêng r hay k t h p (hành khách/hàng hóa)): 1. Gi a b t kỳ m t hay các i m nào trên lãnh th c a Bên ch nh hãng hàng không ó và b t c m t hay nhi u i m nào trên lãnh th c a Bên kia; và 2. Gi a b t kỳ m t hay các i m nào trên lãnh th c a Bên kia và b t c m t hay nhi u i m trên lãnh th c a m t nư c th ba, v i i u ki n, chuy n bay như v y hình thành m t ph n c a m t ho t ng khai thác liên t c, có ho c không s thay i t u bay, bao g m chuy n bay n nư c mình v i m c ích th c hi n v n t i a phương gi a nư c mình và lãnh th c a Bên kia. B. i v i vi c th c hi n các chuy n bay theo Ph l c này, các hãng hàng không ư c ch nh c a m i Bên theo Ph l c nàu cũng s có quy n: (1) có i m d ng quá c nh t i b t kỳ i m nào bên trong ho c bên ngoài lãnh th c a các Bên; (2) th c hi n chuyên ch quá c nh qua lãnh th c a Bên kia; (3) k t h p trên cùng m t t u bay v n chuy n b t u t lãnh th c a m t Bên, v n chuy n b t u t lãnh th c a Bên kia, và v n chuy n b t u t nư c th ba; và (4) th c hi n v n t i hàng không qu c t mà không có b t c h n ch nào v thay i, t i b t kỳ i m nào trên ư ng bay, lo i ho c s hi u t u bay ư c khai thác; v i i u ki n, hư ng bay ra bên ngoài, v n t i vư t quá i m ó là s ti p t c c a v n t i t lãnh th c a Bên ch nh hãng hàng không ó và hư ng bay vào bên trong, v n t i n lãnh th c a Bên ch nh hãng hàng không ó là s ti p t c c a v n t i quá i m ó. C. M i Bên s xem xét có thi n chí i v i ơn c a các hãng hàng không c a Bên kia xin th c hi n v n chuy n không ư c quy nh t i Ph l c này trên cơ s thân thi n và có i có l i. Ph n 2 A. M i hãng hàng không do m t Bên ch nh th c hi n v n t i hàng không thuê chuy n qu c t b t u t lãnh th c a m t trong hai Bên, dù là v n chuy n m t chi u hay kh h i, s ư c l a ch n tuân th lu t pháp, quy nh và các quy t c v bay thuê chuy n ho c là c a nư c mình ho c c a Bên kia. N u m t Bên áp d ng các quy t c, quy nh, i u kho n, i u ki n ho c h n ch khác i v i m t ho c nhi u hãng hàng không c a mình ho c i v i các hãng hàng không c a các nư c khác, thì t ng hãng hàng không ư c ch nh s ch u i u ch nh b i nh ng i u ít h n ch hơn c a các quy nh ó. B. Tuy nhiên, không m t i m nào nêu trong kho n trên gi i h n các quy n c a m i Bên ư c yêu các hãng hàng không do m t trong hai Bên ch nh theo Ph l c này tuân th các yêu c u liên quan t i vi c b o v các qu hành khách và các quy n h y vé và hoàn ti n c a hành khách. Ph n 3 Tr các quy t c b o v ngư i tiêu dùng ư c nêu t i kho n trên, không Bên nào yêu c u m t hãng hàng không do Bên kia ch nh theo Ph l c này, i v i vi c v n
 15. chuy n t lãnh th c a Bên kia ó ho c m t nư c th ba trên cơ s v n chuy n m t chi u hay kh h i, trình nhi u hơn thông báo tuân th lu t pháp, quy nh và quy t c hi n hành ã ư c nói t i t i Ph n 2 c a Ph l c này ho c gi y phép mi n áp d ng lu t, quy nh, quy t c ó do nhà ch c trách hành không có thNm quy n c p. PH L C 3 NGUYÊN T C KHÔNG PHÂN BI T I X TRONG VÀ C NH TRANH GI A CÁC H TH NG T GI CH B NG MÁY TÍNH Nh n th y i u 11 (C nh tranh công b ng) c a Hi p nh này m b o cho các hãng hàng không c a c hai Bên “m t cơ h i công b ng và ngang nhau c nh tranh”, Xét th y r ng m t trong nh ng khía c nh quan tr ng nh t c a kh năng c nh tranh c a m t hãng hàng không là kh năng cung c p thông tin cho công chúng v các d ch v c a mình m t cách công b ng và vô tư, và do ó, r ng ch t lư ng thông tin v d ch v c a hãng hàng không cung c p cho các i lý du l ch tr c ti p chuy n thông tin ó t i công chúng i l i và kh năng c a m t hãng hàng không cung c p cho i lý ó các h th ng t gi ch b ng máy tính (CRS) c nh tranh là n n t ng c a các cơ h i c nh tranh c a m t hãng hàng không, và Xét th y r ng cũng không c n thi t m b o r ng các l i ích c a ngư i tiêu dùng các s n phNm v n t i hàng không ư c b o v kh i b t kỳ vi c s d ng sai và gi i thi u sai l ch thông tin ó và r ng các hãng hàng không và các i lý du l ch ư c ti p c n các h th ng t gi ch b ng máy tính c nh tranh hi u qu : 1. Các Bên ng ý r ng các CRS s có các màn hình hi n th tích h p chính trên ó: a) Thông tin v các chuy n bay qu c, bay g m c vi c xây d ng n i chuy n trên các chuy n bay ó, s ư c so n và hi n th d a trên các tiêu chuNn không phân bi t i x và khách quan không ch u nh hư ng tr c ti p hay gián ti p c a hãng hàng không hay c tính th trư ng. Các tiêu chuNn như v y s áp d ng ng u i v i t t c các hãng hàng không tham gia. b) Cơ s d li u CRS càng y càng t t. c) Ngư i cung c p CRS không ư c xóa các thông tin các hãng hàng không tham gia ã chuy n n; nh ng thông tin ó ph i chính xác và công khai; ví d , các chuy n bay liên danh và thay i t u bay v i các i m d ng c n ư c th hi n rõ v i các c i m như v y. d) T t c các CRS có t i các i lý du l ch tr c ti p phân ph i thông tin v các chuy n bay t i công chúng i l i trên lãnh th c a m t Bên không ch là b t bu c mà còn có quy n ho t ng phù h p v i các quy t c v CRS áp d ng trên lãnh th nơi CRS ư c khai thác. e) Các i lý du l ch ư c phép dùng b t c màn hình hi n th ph nào có s n thông qua CRS n u i lý du l ch có yêu c u c th v màn hình hi n th ó.
 16. 2. M i Bên s yêu c u t ng ngư i cung c p CRS ho t ng trên lãnh th c a mình cho phép t t c các hãng hàng không s n sàng tr các kho n phí không phân bi t i x ang áp d ng tham gia vào h th ng CRS c a mình. M i Bên s yêu c u r ng t t c các thi t b phân ph i mà m t ngư i bán h th ng cung c p ph i ư c chào bán trên cơ s không phân bi t i x cho các hãng hàng không tham gia. M i Bên s yêu c u ngư i cung c p CRS cho hi n th , trên cơ s không phân bi t i x , khách quan, trung l p v ngư i v n chuy n và trung l p v th trư ng, các chuy n bay qu c t c a các hãng hàng không tham gia trên t t c các th trư ng mà h mu n bán các chuy n bay ó. Khi có yêu c u, ngư i cung c p CRS s công b các chi ti t v các th t c c p nh t và lưu gi cơ s d li u c a mình, tiêu chuNn so n và x p th t ưu tiên thông tin, m c chú tr ng i v i tiêu chuNn ó và các tiêu chuNn dùng ch n các i m n i và vi c ưa các chuy n bay n i chuy n vào. 3. Ngư i cung c p CRS ho t ng trên lãnh th c a m t Bên ư c quy n mang vào, duy trì và t do cung c p CRS cho các i lý du l ch ho c công ty du l ch có ho t ng kinh doanh chính là phân ph i s n phNm liên quan t i i l i trên lãnh th c a Bên kia, n u CRS ó tuân th các nguyên t c này. 4. Không m t Bên nào, trên lãnh th c a mình, áp t ho c cho phép áp t i v i ngư i cung c p CRS c a Bên kia các yêu c u ch t ch hơn, v vi c ti p c n và s d ng các phương ti n thông tin, ch n và s d ng các ph n c ng và ph n m m c a CRS, và l p t k thu t ph n c ng CRS, so v i nh ng yêu c u i v i ngư i cung c p CRS c a mình. 5. Không Bên nào, trên lãnh th c a mình, áp t ho c cho phép áp t i v i ngư i cung c p CRS c a Bên kia các yêu c u h n ch v hi n th CRS (bao g m c hi u ính và hi n th các thông s ), khai thác, ho c bán hơn so v i nh ng yêu c u i v i ngư i cung c p CRS c a mình. 6. Các CRS ho t ng trên lãnh th c a m t Bên mà tuân th các nguyên t c này và các tiêu chuNn i u ti t không phân bi t i x , k thu t và an ninh thích h p khác s có quy n ư c ti p c n có hi u qu và nguyên v n trên lãnh th c a Bên kia. M t khía c nh c a i u này là m t hãng hàng không ư c ch nh s tham gia vào b t c h th ng nào ư c cung c p cho các i lý du l ch trong lãnh th c a Bên kia m t cách y như trên lãnh th nư c mình. Ch s h u/nhà khai thác các CRS c a m t Bên s có cơ h i tương t làm ch /khai thác các CRS mà tuân th các nguyên t c này trong lãnh th c a Bên kia như các ch s h u/nhà khai thác c a Bên ó. M i Bên s m b o r ng các hãng hàng không và nhà cung c p CRS c a mình không phân bi t i x i v i i lý du l ch trên lãnh th nư c mình b i vì h s d ng hay s h u CRS cũng ư c khai thác lãnh th c a Bên kia. PH L C 4 I U KHO N C BI T Không tính n b t kỳ i u kho n nào khác c a Hi p nh này, các quy nh sau s ư c áp d ng: A. Ch nh, T n su t, và ư ng bay i v i các chuy n bay thư ng l , k t h p
 17. Các chuy n bay thư ng l , k t h p, tr vi c v n chuy n ch ư c th c hi n theo các th a thu n h p tác theo i u 8, kho n 7 (Liên doanh), s ư c gi i h n như sau: (1) Hai hãng hàng không có th ư c m i Bên ch nh cho các chuy n bay ó cho n ngày 01/3/2006, và hãng th ba trong năm ti p theo. (2) Các hãng hàng không ư c ch nh phù h p v i kho n A (1) có th khai thác v i t n su t lên t i 7 chuy n kh h i/tu n i v i chuy n bay thư ng l , k t h p. (3) Các hãng hàng không do Hoa Kỳ ch nh phù h p v i kho n A (1) không ư c khai thác các i m t i Pháp ho c Hàn Qu c như là các i m trung gian ho c các i m quá, và không ư c chuyên ch n i a (“thương quy n năm”) (1) gi a Vi t Nam và H ng Công cho n ngày 15/10/2005 ho c (2) gi a Vi t Nam và ài Loan ho c Nh t B n. (4) Các hãng hàng không do Vi t Nam ch nh phù h p v i kho n A (1) không ư c chuyên ch n i a (“thương quy n năm”) gi a Hoa Kỳ và Nh t B n. (5) Khi tham gia vào các chuy n bay ó, các hãng hàng không do m i Bên ch nh có th khai thác: (a) các i m trung gian t i không quá ba nư c; (b) không quá năm i m t i lãnh th c a Bên kia; và (c) Các i m quá t i không quá ba nư c. Các i m quá không ư c khai thác như các i m trung gian, ho c các i m trung gian không ư c khai thác như các i m quá. M i Bên có th ch n các i m và các nư c cho hãng hàng không do mình ch nh khai thác, và có th thay i vi c l a ch n này b ng vi c thông báo cho Bên kia bi t trư c 30 ngày. B. ư ng bay cho các chuy n bay ch hàng, thư ng l (1) Các hãng hàng không do Hoa Kỳ ch nh không ư c v n chuy n hàng hóa n i a gi a Vi t Nam và H ng Công cho n 15/10/2005, ho c gi a Vi t Nam và Nh t B n, ài Loan ho c Pháp. (2) Các hãng hàng không do Vi t Nam ch nh không ư c chuyên ch n i a (“thương quy n năm”) gi a Hoa Kỳ và Nh t B n. (3) Không tính n nh ng quy nh trên, các nhà chuyên ch c a m i Bên có th chuyên ch n i a gi a các i m t i lãnh th c a Bên kia và các i m t i b t kỳ nư c th ba nào, có là như là v n chuy n quá c nh ho c là v n chuy n n i chuy n tr c ti p, qua m t i m trung gian ho c i m quá không b lo i tr t i kho n (1) và (2) c a ph n B. C. Chuy n bay thuê chuy n k t h p
 18. Các hãng hàng không do m i Bên ch nh có th khai thác t ng c ng 52 (năm mươi hai) chuy n bay kh h i thuê chuy n k t h p m t năm. D. Liên danh Phù h p v i i u 8, kho n 7, các hãng hàng không do Vi t Nam ch nh có th khai thác 25 i m t i Hoa Kỳ ch trên cơ s liên danh. Nhà ch c trách hàng không c a Vi t Nam có th thay i b t kỳ i m nào sau khi có thông báo cho Chính ph Hoa Kỳ trư c 30 ngày. E. Phí và L phí s d ng Không tính n i u 10 (1), quy nh sau ây s ư c áp d ng thay th cho i u 10 (1) cho n ngày 15/10/2007: Phí và L phí s d ng cho nhà ch c trách ho c cơ quan thu phí và l phí có thNm quy n c a m i Bên quy nh s ư c áp d ng i v i các hãng hàng không c a Bên kia v i các i u ki n không ư c kém ưu ãi hơn các i u ki n ưu ãi nh t áp d ng i v i b t c hãng hàng không nư c ngoài nào khác t i th i i m thu phí và l phí ó./.
Đồng bộ tài khoản