Hiệp định về dịch vụ hàng không

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
81
lượt xem
16
download

Hiệp định về dịch vụ hàng không

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định về dịch vụ hàng không giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1999).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định về dịch vụ hàng không

 1. HI P NNH GI A CHÍNH PH CHXHCN VI T NAM VÀ CHÍNH PH C KHU HÀNH CHÍNH H NG KÔNG THU C NƯ C C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA V DNCH V HÀNG KHÔNG (1999). Chính ph CHXHCN Vi t Nam và chính ph c khu hành chính H ng Kông thu c nư c c ng hoà nhân dân Trung Hoa (g i t t là c khu hành chính H ng Kông); Ký k t hi p nh này v i mong mu n ưa ra khung pháp lý cho vi c cung c p các d ch v hàng không gi a Vi t Nam và c khu hành chính H ng Kông; Hai bên nh t trí v i các i u kho n sau: i u 1: nh nghĩa Các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: a, "Các cơ quan ch c năng v hàng không" nghĩa là Vi t Nam là c a hàn không dân d ng Vi t Nam, và c khu hành chính H ng Kông là c c hàng không dân d ng, hay c hai nư c, m i cơ quan và cá nhân có thNm quy n, ch c năng hi n hành. b, Thu t ng "hãng hàng không ch nh" nghĩa là m t hãng hàng không ã ư c ch nh và có thNm quy n theo i u 4 c a B n Hi p nh này. c, Thu t ng "Khu v c" liên quan n Vi t Nam là lãnh th ch quy n và h i gi i, còn c khu hành chính H ng Kông bao g m o H ng Kông, Konloon và New Territeries. d, Nh ng thu t ng "d ch v hàng không", "d ch v hàng không qu c t ", "hãng hàng không" và " i m d ng" ã ư c n nh theo i u 96 c a Hi p nh Chicago. e, Thu t ng "Hi p nh này" bao g m ph l c và m i s s a i nó cũng như b n hi p nh này. i u 2: Nh ng n i dung c a Hi p nh Chicago có th áp d ng ư c trongnh ng d ch v hàng không qu c t (nh ng n i dung có th áp d ng trong nh ng d ch v qu c t ). Theo b n hi p nh này, hai bên s tuân th theo n i dung c a hi p nh hàng không dân d ng qu c t , ã ký k t ngày 7/9/44 t i Chicago bao g m nh ng ph l c và s s a i hi p nh hay nh ng ph l c. i u 3: Nh ng quy n l i ư c hư ng 1, M i bên ch p thu n cho bên kia nh ng quy n l i sau v các d ch v hàng không: a, Quy n ư c bay qua lãnh th mà không c n h cánh.
 2. b, Quy n ư c h cánh bên kia lãnh th v i nh ng m c ích không giao d ch. 2, M i bên ch p thu n cho bên kia nh ng quy n c th dư i ây ã ư c ghi rõ trong b n hi p nh này nh m m c ích th c hi n các d ch v hàng không qu c t trên nh ng l trình c th ư c nêu c th trong ph l c c a Hi p nh này. Nh ng d ch v và l trình ó sau ây ư c g i là "nh ng d ch v tho thu n" và "nh ng l trình c th ". Trong khi th c hi n m t d ch v tho thu n trên l trình c th , các hãng hàng không ch nh c a m i bên s ư c hư ng thêm nh ng quy n trong o n 1 c a i u 3 này như quy n ư c h cánh lãnh th phía bên kia t i nh ng th i i m ã ư c xác nh m c dù l trình ó theo ph l c c a bên h p ng này là chuyên ch hành khách và hàng hoá bao g m thư t , nh ng linh ki n và .. 3, Không có quy nh nào trong o n 2 i u 3 cho phép các hãng hàng không ch nh c a m i bên quy n ư c chuyên ch (t i m t th i i m trong khu v c c a phía bên kia) hành khách và hàng hoá bao g m thư t , v n chuy n thuê hay v n chuy n giúp và d n n m t th i i m khác khu v c c a phía bên kia. 4, N u do nh ng xung t, r c r i chính tr hay nh ng hoàn c nh c bi t và khác thư ng, hãng hàng không ch nh c a m t bên không th th c hi n d ch v theo l trình thông thư ng, bên kia s n l c t o i u ki n t t nh t ti p t c th c hi n d ch v ó b ng vi c s p x p l i nh ng l trình ng n thích h p . i u 4: S b nhi m và u quy n c a các hãng hàng không 1, M i bên s có quy n (ch nh) b ng văn b n cho bên kia hay nh ng hãng hàng không v i m c ích th c hi n các d ch v tho thu n trên nh ng l trình c t ê và có th hu b ho c s a i nh ng s b nhi m ó. 2, Khi ch p nh n s b nhi m ó, bên kia s tuân th theo n i dung c a o n 3 và 4 c a i u kho n này mà không trì hoãn vi c giành cho m t hay nhi u hãng hàng không i ư c b nhi m th c hi n nh ng s u quy n thích h p. 3,(a) Chính ph c khu hành chính H ng Kông s có quy n t ch i vi c th c hi n nh ng s u quy n theo o n 2 c a i u 4, ho c ph i ch p thu n nh ng i u ki n ó n u ó th c s c n thi t trong vi c th c thi b i các quy n c a các hãng hàng không không ch nh ư c nêu c th trong i u 3 (2) c a b n Hi p nh này, trong m i trư ng h p b t c âu chính ph c khu hành chính H ng Kông không hài lòng v i quy n s h u và i u khi n hi u qu c a hãng hàng không ch nh trư c thì hãng hàng không ó s thu c v chính ph C ng hoà XHCN Vi t Nam ho c c khu hành chính H ng Kông (b) Chính ph nư c C ng hoà XHCN Vi t Nam s có quy n t ch i th c hi n nh ng s u quy n theo o n 2 i u 4, hay ph i ch p nh n nh ng i u ki n ó n u ó th c s là c n thi t hay vi c th c thi b i các quy n c a m t hãng hàng không ch nh ư c nêu rõ trong i u 3 (2) c a Hi p nh này. Trong trư ng h p b t ký âu, chính ph nư c C ng hoà XHCN Vi t Nam không hài lòng, hãng hàng không ó s ư c sát nh p và có tr s kinh doanh c khu hành chính H ng Kông. 4, Các cơ quan ch c năng hàng không c a m i bên có th yêu c u phía bên kia ch nh m t hãng hàng không th c hi n y và m b o nh ng i u ki n theo
 3. nh ng quy nh và lu t pháp thông thư ng và có th ư c áp d ng th c h ên các d ch v hàng không qu c t b i các cơ quan ch c năng ó. 5, Khi m t công ty hàng không ã ư c ch nh và u quy n, công ty ó có th b t u th c hi n nh ng d ch v tho thu n, v i quy nh r ng công ty ó ph i tuân theo nh ng n i dung c a Hi p nh này. i u 5 : Hu b ho c ình ch ho t ng c a 1, M i bên s có quy n hu b ho c ình ch m t thNm quy n ho t ng theo nh ng quy n ã ư c nêu rõ trong i u 3 (2) c a Hi p nh này b i m t công ty hàng không ch nh c a phía bên kia, hay ph i áp t nh ng bi n pháp ó n u là c n thi t th c thi nh ng quy n l i ó. a,(i) i v i chính ph c khu hành chính H ng Kông, trong m i trư ng h p quy n s h u chính th c và ki m soát hi u qu c a hãng hàng không ó không thu c v chính ph nư c C ng hòa XHCN Vi t Nam. (ii) i v i chính ph nư c C ng hoà XHCN Vi t Nam, trong m i trư ng h p hãng hàng không ó không ph i là liên doanh và không có tr s kinh doanh c khu hành chính H ng Kông b, Trong trư ng h p hãng hàng không ó không tuân theo nh ng quy nh pháp lu t c a bên kia c, N u hãng hàng không ó không th c hi n theo nh ng quy nh trong b n Hi p nh này 2, N u vi c hu b ho c ình ch u quy n ho t ng ngay l p t c (theo o n 1 c a i u 5) hay áp t nh ng bi n pháp là c n thi t ngăn ch n s xâm ph m quy nh pháp lu t, nh ng quy n l i ó s ch ư c th c hi n sau khi thương th o v i bên kia. i u 6: Nh ng nguyên t c quy nh th c hi n các d ch v tho thu n 1. S có nh ng cơ h i bình ng và công b ng cho các hãng hàng không ch nh c a hai bên th c hi n nh ng d ch v tho thu n trên nh ng l trình c th . 2. th c hi n nh ng d ch v tho thu n các hãng hàng không ch nh c a m i bên s tính toán nh ng l i nhu n c a hãng hàng không phía bên kia sao cho không quá nh hư ng t i nh ng d ch v trên toàn b hay m t ph n c a các l trình gi ng nhau. 3. Nh ng d ch v tho thu n do các hãng hàng không ch nh c a hai bên cung c p s ư c có quan h ch t ch v i các yêu c u v n chuy n công c ng trên nh ng l trình c th và s có nh ng quy n h n thích h p v n chuy n hành khách, hàng hoá k c thư t gi a lãnh th c a hai bên 4. T ng kh i lư ng hàng hoá ư c v n chuy n theo nh ng d ch v tho thu n b i các hãng hàng không ch nh c a hai bên s ư c th ng nh t theo nh ng nguyên t c c p trên và ư c th c hi n b i các cơ quan i di n c a m i bên.
 4. i u 7: Thu 1. Thu t ng "Thu " có nghĩa là m t hay nh ng i u sau: a. Nh ng chi phí ư c m t hãng hàng không nh giá v v n chuy n hành khách và hàng hoá theo nh ng d ch v hàng không d nh và nh ng phí t n và quy nh các d ch v ph thu c t i vi c v n chuy n ó; b. Nh ng t l ư c nh giá b i m t hãng hàng không v v n chuy n hàng hoá (ngo i tr thư t ) theo nh ng d ch v d nh; c. Nh ng di u ki n kh thi c a các chi phí hay t l ó k c nh ng l i nhu n kèm theo ó; d. T l ti n hoa h ng c a m t hãng hàng không tr cho i lý v ti n bán vé hay nh ng danh sách hàng không v n chuy n theo nh ng d ch v d nh; 2. Các kho n thu ã ư c nh ng hãng hàng không ch nh c a hai bên nh giá v vi c v n chuy n gi a c khu hành chính Hông Kông và Vi t Nam s ư c các cơ quan ch c năng c a hai bên ng h và s ư c thi t l p theo nh ng m c tho áng, quan tâm n t t c các nhân t liên quan, bao g m chi phí ho t ng các d ch v tho thu n, l i nhu n c a ngư i s d ng, và thu c a các hãng hàng không khác ho t ng trên toàn b ho c m t ph n l trình gi ng nhau. 3. Nh ng kho n thu theo o n 2 c a i u 7 có th ư c tho thu n b i các hãng hàng không ch nh c a hai bên trư c khi xu t nh ng kho n thu ó,và có th ư c th o lu n v i các hãng hàng không khác ho t ng trên toàn b hay m t ph n c a cùng l trình. Tuy nhiên, m t hãng hàng không ch nh s không c n tr vi c xu t b t kỳ kho n thu nao mà các cơ quan ch c năng hàng không c a hai bên ng h . N u hãng hàng không ó s không giành ư c s ng ý c a các hãng hàng không ch nh khác v kho n thu ó, ho c b i vì hãng hàng không khác không ho t ng trên cùng m t l trình. 4. M i kho n thu xu t v vi c v n chuy n gi a c khu hành chính Hông Kông và Vi t Nam s ư c trình v i các cơ quan ch c năng hàng không c a hai bên và có th yêu c u ư c thông báo chi ti t theo o n 1 i u 7. Kho n thu ó s ph i trình không quá 60 ngày ( th i gian ó có th ng n hơn n u các cơ quan ch c năng hàng không c a hai bên ng ý ) trư c khi ngày xu t có hi u l c. Kho n thu xu t ó s ư c gi i quy t khi các cơ quan ch c năng hàng không c a hai bên dàn x p n tho . 5. M i kho n thu xu t có th ư c các cơ quan ch c năng v hàng không c a hai bên phê chuNn b t kỳ th i gian nào, mi n là nó ư c trình theo o n 4 i u 7, và nó s ư c phê chuNn tr khi trong vòng 30 ngày (th i gian ó có th ng n hơn n u các cơ quan ch c năng hàng không c a hai bên ng ý) sau ngày trình, các cơ quan ch c năng hàng không c a m t bên thông báo vi c ph n i kho n thu ó cho cơ quan ch c năng hàng không phía bên kia. 6. Khi có vi c ph n i theo n i dung o n 5 i u 7, các cơ quan ch c năng hàng không c a hai bên s có th ưa ra nh ng quy t nh chung v các kho n thu . Trong
 5. vòng 30 ngày t khi có vi c ph n i b ng văn b n m t bên có th s yêu c u t ch c m t cu c th o lu n gi a các cơ quan thNm quy n v hàng không c a hai bên 7. N u kho n thu ó không ư c các cơ quan thNm quy n v hàng không c a hai bên phê chuNn theo o n 5 i u 7, và n u các cơ quan thNm quy n v hàng không c a hai bên không th ưa ra nh ng quy t nh chung v kho n thu ó theo o n 6 i u 7 , nh ng tranh ch p có th ư c gi i quy t theo n i dung c a i u 17. 8. Theo o n 9 c a i u 7 m t kho n thu ư c thi t l p theo n i dung c a i u 7 s ư c duy trì giá tr cho t i khi m t kho n thu m i ư c thi t l p 9. Ngo i tr nh ng tho thu n c a các cơ quan ch c năng hàng không c a hai bên, và trong th i gian ó h ng ý, tính liên t c c a kho n thu này s không ti p t c kéo dài theo n i dung c a n 8 i u 7: a. sau hơn 12 tháng bát c âu n u kho n thu có ngày ch m d t; b. hơn 12 tháng sau ngày m t cơ hãng hàng không c a m t bên trình m t kho n thu m i v i các cơ quan hàng không c a hai bên n u kho n thu không có ngày ch m d t. 10. Kho n thu ư c nh giá b i các hãng hàng không c a c khu hành chính Hong Kong v vi c v n chuy n gi a Vi t Nam và nư c th ba s ph i th c hi n thông qua các cơ quan thNm quy n v hàng không c a Vi t Nam và nư c th ba ó. Nh ng kho n thu ư c nh giá b i các hãng hàng không c a Vi t Nam v vi c v n chuy n gi a c khu hành chính Hong Kongvà nư c th ba s ph i th c hi n theo các cơ quan thNm quy n v hàng không c a c khu hành chính Hong Kong và nư c th ba ó. a. B t c kho n thu xu t nào v nh ng vi c v n chuy n ó s ư c các hãng hàng không ch nh trình v i các cơ quan thNm quy n v hàng không c a phía bên kia. Nh ng kho n thu s ư c trình theo hình th c ó khi các cơ quan thNm quy n v hàng không ó yêu c u ti t l nh ng chi ti t theo o n 1 i u 7 và không quá 90 ngày (ho c ng n hơn tuỳ theo th i gian tho thu n c a hai bên). Kho n thu xu t s ư c xem xét khi các cơ quan thNm quy n v hàng không ó nh n ư c b n trình. b. Kho n thu ó có th ư c các cơ quan thNm quy n v hàng không c a bên ó thông qua b t kỳ th i gian nào khi nh n ư c s trình và s thông qua trong vòng 30 ngày k t ngày xu t, c. Các hãng hàng không ch nh c a m i bên có th s hu b vi c phê chuNn nh ng kho n thu ó ho c có th s phê chuNn trong 90 ngày b ng văn b n khi hãng hàng không ch nh nh giá kho n thu ó. Hãng hàng không ch nh ó s không ng ng nh giá cho t i khi h t 90 ngày. 11. M c dù theo n i dung c a o n 5 và 10(c) i u 7, nh ng cơ quan hàng không c a m t bên s không ph n i m i kho n thu xu t do m t hãng hàng không ch nh trình tương ng (m c giá c , nh ng i u ki n và ngày h t h n nhưng không liên quan t i l trình ang ho t ng) voí kho n thu ư c nh giá v nh ng d ch v
 6. i u 8: Thu H i Quan 1. Máy bay ho t ng các d ch v hàng không qu c t cho nh ng hãng hàng không ch nh c a hai bên như nh ng thi t b thông d ng, xăng, d u nh n, v t li u k thu t, ph tùng thay th k c máy móc và lương nhu trên máy bay ( bao g m nh ng m t hàng không b gi i h n như ăn, th c u ng và thu c lá ) s ư c phía bên kia trên cơ s tương tr l n nhau mi n thu h i quan, thu hàng hoávà các kho n chi phí khác tương ương v i quy nh r ng nh ng thi t b thông d ng và nh ng m t hàng, v t li u ó ph i còn l i trên máy bay. 2. Nh ng thi t b thông d ng,xăng, d u nh n, v t liê k thu t, ph tùng thay th , lương nhu máy bay ( bao g m nh ng m t hàng không b gi i h n như ăn, th c u ng và thu c lá ), nhũng v t li u in vé, v n ơn, và m i nguyên v t li u in n mang phù hi u c a hãng hàng không ch nh mõi bên và ư c phân phát r ng rãi mi n phí, gi i thi u khu v c c a phía bên kia ho c thay m t hãng hàng không ch nh ó hay máy bay ho t ng v n chuy n c a hãng hàng không ó, s ư c phía bên kia, trên cơ s tương tr l n nhau, mi n t t c các thu h i quan, thu hàng hoá và các chi phí khác tương t mà không d a vào giá c nh ng d ch v c a chuy n hàng m i n, k c khi nh ng thi t b thông d ng và nh ng m t hàng v t li u khác ó ư c s d ng trên b t kỳ ph n nào c a chuy n i th c hi n lãnh th phía bên kia. 3. Nh ng thi t b thông d ng và nh ng kho n khác o n 1 & 2 i u 8 có th ư c yêu c u dư i s ki m soát và i u khi n c a các cơ quan H i Quan c a phía bên kia. 4. Nh ng thi t b thông d ng và nh ng m t hàng khác o n 1 i u 8 có th ư c d hàng lãnh th phía bên kia mà không c n thông qua các cơ quan h i quan c a phía bên kia. Trong nh ng trư ng h p này, trên cơ s tương tr lãn nhau, nh ng thi t b thông d ng và nh ng m t hàng ó s ư c mi n thu theo o n 1 c a i u 8 cho n khi chúng ư c tái xu t ho c gi i quy t theo nh ng quy nh h i quan. Các cơ quan H i Quan c a phía bên kia có th yêu c u nh ng thi t b thông d ng và nh ng m t hàng ó t dư i s giám sát cho t i khi chúng ư c tái xu t. 5. Nh ng quy nh mi n thu theo i u 8 s cũng có giá tr trong tình hu ng m t hãng hàng không ch nh c a m t bên có s ràng bu c s p x p v i m t hay nhi u hãng hàng không khác cho vay ho c v n chuy n các thi t b thông d ng và m t hàng theo o n 1 & 2 c a i u 8 lãnh th phía bên kia, quy nh r ng m t hay nhi u hãng hàng không ó s ư c hư ng nh ng quy n mi n thu c a phía bên kia. 6. Hành lý và hàng hoá quá c nh tr c ti p sang lãnh th phía bên kia sex ư c mi n t t c các lo i thu h i quan, thu hàng hoá, và các kho n chi phí khác tương ương mà không d a vào giá c c a d ch v c a các m t hàng m i n. i u 9: Ho t ng c a các máy bay cho thuê 1. Khi m t hãng hàng không ch nh xu t s d ng m t máy bay ho t ng các d ch v dư i ây, nó s ch ư c th c hi n theo nh ng quy nh sau: a. nh ng tho thu n ó s không cho phép m t hãng hàng không cho thuê c a nư c th ba có nh ng quy n v n chuy n như trên;
 7. b. nh ng l i nhu n tài chính c a hãng hàng không cho thuê ó giành ư c s không b ph thu c vào nh ng ho t ng hi u qu hay thua l c a hãng hàng không ch nh liên quan; c. trách nhi m v kh năng ti p t c bay, ho t ng thích áng và tiêu chuNn b o qu n c a b t kỳ máy bay cho thuê c a m t hãng hàng không ch nh do các cơ quan thNm quy n v hàng không c a Vi t Nam hay c khu hành chính Hong Kong s ư c thi t l p v i s hài lòng c a các cơ quan thNm quy n v hàng không c a hai bên. 2. M t hãng hàng không ch nh s không b ngăn c n cung c p các d ch v cho thuê máy bay v i quy nh r ng m i h p ng cho thuê s ph i tuân theo nh ng quy nh ư c nêu trên. 3. M t hãng hàng không ch nh s có 30 ngày thông báo b ng văn b n, ho c ng n hơn n u có s ng ý c a hai bên, cho các cơ quan thNm quy n c a phía bên kia v các máy bay cho thuê và s ư c hư ng nh ng ưu ãi trư c khi cho thuê máy bay. Khi hãng hàng không ó trình nh ng m t b n thông báo, ngay l p t c các cơ quan thNm quy n c a hãng hàng không ó s ưa ra b n tuyên b r ng nh ng h p ng cho thuê ó phù h p v i n i dung c a o n 1 ã nêu trên. 4. Các cơ quan thNm quy n hàng không nêu trên s ưa ra câu tr l i trong vòng 21 ngày k t khi nh n ư c nh ng thông tin ó theo o n 3 ã nêu trên. i u 10: Nh p cư 1. Vi c th a nh n cá nhân c a các hãng hàng không ch nh c a phía bên kia vào lãnh th c a m t bên và nh ng quy nh dư i ây có th ư c các cơ quan qu n lý v nh p cư c a lãnh th nư c ó ch p thu n và xem xét theo nh ng quy nh pháp lu t c a a phương. 2. Trong trư ng h p ơn xin h cánh xu ng lãnh th c a m t bên b t ch i i v i các cá nhân không ư c phép nh p cư, n lãnh th nư c ó theo nh ng d ch v tho thu n, k c nh ng ngư i quá c nh qua lãnh th nư c ó và sau ó b bên th ba t ch i, bên kia ngay l p t c s ph i thNm tra vi c quay v lãnh th c a h . i u 11: An ninh hàng không 1. M i bên s tái kh ng nh r ng nghĩa v c a phía bên kia b o v an ninh hàng không dân d ng tránh nh ng s xâm ph m b t h p pháp là m t ph n riêng bi t c a hi p nh này. M i bên s có nh ng o lu t chi ti t phù h p v i n i dung v an ninh hàng không c a Hi p ư cph m t i và nh ng hành vi vi ph m pháp lu t trên máy bay, ư c ký ngày 14/09/1963 t i ToKyo, Hi p ư c ch ng l i nh ng s chi m d ng máy bay b t h p pháp, ký ngày 16/12/1970 t i Hague, và Hi p ư c ch ng l i các hành vi ph m pháp v an toàn hàng không dân d ng, ký ngày 23/09/1971 t i Montreal. 2. M i bên s ư c cung c p t t c nh ng s tr giúp c n thi t c a phía bên kia ngăn ch n nh ng hành ng chi m d ng máy bay dân d ng và nh ng hành ng phi pháp ch ng l i s an toàn c a máy bay ó, các hành khách và phi hành oàn, phi trư ng và nh ng i u ki n thu n l i o hàng hàng không, và b t kỳ nh ng hành vi e do nào khác t i an ninh hàng không dân d ng.
 8. 3. Trên m i quan h song phương, hai bên s hành ng phù h p theo n i dung an ninh hàng không c a T ch c Hàng Không Dân D ng Th Gi i và theo n i dung c a b n ph l c Hi p ư c v Hàng Không Dân D ng Th Gi i ư c ký ngày 07/12/1944 t i Chicago. M i bên s yêu c u nh ng nhân viên i u hành phòng ăng ký máy bay ho c nh ng nhân viên i u hành máy bay có tr s chính th c ho c nh ng ch t m th i ơ lãnh th nư c ó, và các nhân viên i u hành sân bay lãnh th nư c ó s hành ng phù h p theo nh ng i u kho n v an ninh hàng không dân d ng ó. 4. M i bên ng ý r ng nh ng nhân viên i u hành máy bay ó có th s ư c yêu c u phía bên kia ch p thu n vi c thi t l p nh ng i u kho n v an ninh hàng không theo o n 3 c a i u 11, trong gi i h n lãnh th phía bên kia. M i bên m b o s có nh ng gi i pháp thích áng áp d ng hi u qu trong vi c b o v máy bay và ki m tra hành khách, phi hành oàn, th c hi n nh ng i u kho n, hành lý, hàng hoá và lương nhu trên máy bay ưu tiên cho vi c b c d hàng. M i bên s cân nh c k m i yêu c u c a bên kia v nh ng bi n pháp an ninh c bi t khi có nh ng e do cá nhân. 5. Khi có nh ng s e do v chi m d ng máy bay dân d ng b t h p pháp hay nh ng hành ng ph m pháp nh hư ng t i an toàn c a máy bay ó, c a hành khách và phi hành oàn, c a phi trư ng, hay chi m d ng nh ng phương ti n hàng không, m i bên s tr giúp cho phía bên kia nh ng tin t c và nh ng gi i pháp thích h p ch m d t nh ng s e do và vi ph m ó m t cách nhanh chóng và an toàn. i u 12: i u kho n v th ng kê Theo yêu c u, các cơ quan thNm quy n v hàng không c a m i bên s cung c p nh ng th ng kê nh kỳ nh ng yêu c u có th v i m c ích ánh giá t ng quan v quy n h n theo nh ng n i dung tho thu n c a các hãng hàng không ch nh c a nh ng cơ quan thNm quy n v hàng không m i bên. Nh ng b n th ng kê ó s bao g m t t c nh ng yêu c u xem xét t ng s lư ng v n chuy n c a nh ng hãng hàng không này theo nh ng d ch v tho thu n và ngu n g c và iêm n c a nh ng v n chuy n ó. i u 13: Vi c quy i và chuy n l i t c M i hãng hàng không ch nh s có quy n quy i và chuy n nh ng kho n l i t c sau khi ã chi tiêu nh ng chi phí c n thi t a phương v lãnh th phía bên ã ch nh hãng hàng không ó. Vi c quy i và chuy n ti n s ư c cho phép và không h n ch v i t l ngo i h i áp d ng và có hi u l c trong giao d ch hi n hành, và s không ph i ch u nhũng chi phí nào khác ngo i tr nh ng chi phí thông thư ng như phí t n ph i ch u cho ngân hàng th c hi n vi c quy i và chuy n ti n ó. Nh ng vi c chuy n i ó s ph i tuân theo nh ng quy nh pháp lu t hi n hành c a m i bên. i u 14: i di n hãng hàng không và bán hàng 1. Theo Nh ng quy nh pháp lu t c a bên liên quan, các hãng hàng không ch nh c a m i bên s có quy n cư trú và làm vi c, ho t ng và duy trì lãnh th nư c ó nh ng nhân viên qu n lý, k thu t và ng ng chuyên gia khác ã ư c yêu c u theo quy nh v n chuy n hàng không.
 9. 2. Các hãng hàng không ch nh c a m i bên s có quy n ti n hành nh ng d ch v v n chuy n hàng không lãnh th bên kia, tr c ti p hay thông qua nh ng i lý c a mình. Các hãng hàng không ch nh c a m i bên s có quy n bán hàng và m i cá nhân s ư c t do mua bán, vi c v n chuy n ó theo ti n t a phương hay theo b t kỳ ơn v ti n t nào khác s ph i tuân theo nh ng quy nh pháp lu t c a bên liên quan ng nh t và có th ng d ng. i u 15: Chi phí s d ng 1. Thu t ng "Chi phí s d ng" có nghĩa là m t chi phí do các cơ quan thNm quy n b t bu c ho c cho phép các hãng hàng không ư c th c hi n theo quy nh v s h u sân bay hay nh ng phương ti n hàng không bao g m nh ng d ch v và phương ti n liên quan, máy bay, phi hành oàn, hành khách, và hàng hoá. 2. M i bên s không áp t ho c không cho phép các hãng hàng không ch nh c a phía bên kia áp t nh ng kho n phí cao hơn nh ng s áp t c a các hãng hàng không nư c mình ho t ng theo nh ng d ch v hàng không Qu c T gi ng nhau. 3. M i bên s khuy n khích th o lu n v các chi phí s d ng gi a các cơ quan thNm quy n và các hãng hàng không s d ng nh ng d ch v và nh ng phương ti n ư c các cơ quan ó cung c p, cu c th o lu n ó ư c th c hi n b t kỳ âu thông qua các t ch c i di n c a hãng hàng không ó. Nh ng thông báo m i xu t v thay i phí s d ng ư c ưa n nh ng ngư i s d ng ó m t cách nhanh nh t trư c khi s thay i ư c th c hi n. Hai bên s khuy n khích hơn n a các cơ quan thNm quy n v vi c này và nh ng ngư i s d ng trao i nh ng thông tin h u ích v phí s d ng. i u 16: Th o lu n B t kỳ th i gian nào m i bên có th yêu c u t ch c các cu c th o lu n nh m th c hi n,gi i thích, áp d ng hay s a i Hi p nh này. Nh ng cu c th o lu n ó, có th s do các cơ quan hàng không c a hai bên t ch c, và s b t u trong th i h n 60 ngày k t khi phía bên kia nh n ư c yêu c u ó b ng văn b n, và ư c s ng ý c a hai bên. i u 17: Gi i quy t tranh ch p 1. N u có nh ng tranh ch p liên quan t i vi c gi i thích ho c áp d ng trong b n hi p nh này n y sinh gi a hai bên, u tiên hai bên s gi i quy t thông qua các cu c àm phán. 2. N u hai bên không gi i quy t ư c nh ng tranh ch p thông qua àm phán, nh ng cá nhân ho c cơ quan có liên quan có th ng ý ho c, theo yêu c u c a m t bên, s xư ng vi c thi t l p m t t ch c tr ng tài th ba theo cách sau: a. trong vòng 30 ngày sau khi nh n ư c yêu c u v tr ng tài, m i bên s ch nh m t tr ng tài. M t cá nhân c a m t qu c gia ư c xem là trung l p v i các s tranh ch p ó, s oc coi như là ch t ch c a t ch c tr ng tài ó, và s ư c ch nh như là tr ng tài th bav i s ng ý c a hai tr ng tài, trong vòng 60 ngày c a cu c ch nh l n th hai;
 10. b. n u trong th i h n cho phép ư c nêu trên b t kỳ s ch nh nào không ư c th c hi n, m i bên có th s yêu c u ch t ch t ch c hàng không dân d ng qu c t ưa ra nh ng s ch nh c n thi t trong vòng 30 ngày. N u v ch t ch ó cho r ng ông ta là m t cá nhân c a m t qu c gia không ư c coi là trung l p v i các s tranh ch p ó, phó ch t ch th nh t s ư c ch nh. 3. Ngo i tr nh ng quy nh dư i ây c a i u 17 ho c nh ng tho thu n khác c a hai bên, toà án s quy t nh gi i h n nhũng quy n l c và s thi t l p nh ng th t c c n thi t. Thông qua nh ng ch d n c a tr ng tài hay yêu c u c a m i bên, m t h i ngh xem xét t m nh ng tranh cãi ư c phân x , và nh ng th t c c th t ch c không quá 30 ngày k t khi toà án tr ng tài ư c thành l p. 4. Ngo i tr nh ng tho thu n khác c a hai bên hay nh ng quy nh c a toà án, m i bên s trình m t b n ghi nh trong vòng 45 ngày k t khi toà án tr ng tài ư c thành l p. Vi c tr l i s có gi i h n trong vòng 60 ngày. Toà án s có nh ng bu i l ng nghe yêu c u c a m i bên, trong vòng 30 ngày k t khi nh n ưop c s h i âm. 5. Toà án s c g ng ưa ra nh ng quy t nh b ng văn b n sau 30 ngày sau khi hoàn t t bu i l ng nghe, ho c n u không có bu i l ng nghe ó, sau ngày nh ng tr l i c a hai bên ư c phán xét. Vi c quy t nh s ư c ưa ra sau khi có cu c phán xét b ng cách b phi u. 6. M i bên có th trình m t yêu c u ch n l c v phán quyêt ó trong vòng 15 ngày sau khi có phán quy t, và yêu c u ó s ư c tr l i sau 15 ngày. 7. Quy t nh c a tr ng tài s ư c các bên ch p thu n. 8. M i bên s ph i ch u nh ng chi phí c a vi c ch nh tr ng tài. Nh ng chi phí khác c a phiên toà s ư c chia u cho hai bên bao g m nh ng phí t n v vi c m i ch t ch hay phó ch t ch c a t ch c hàng không dân d ng qu c t th c hi n theo quy nh c a o n 2(b) i u 17. i u 18: S a i M i s s a i b n hi p nh này ph i ư c hai bên ng ý và s có hi u l c khi các bên kh ng nh. i u 19: Ch m d t B t kỳ th i gian nào, m i bên có th g i b ng văn b n v i phía bên kia v quy t nh ch m d t b n hi p nh này. B n hi p nh này s ch m d t ngay l p t cvào n a êm ( bên nh n ư c thông báo) trư c ngày u tiên nh n dư c b n thông báo óc a bên kia, tr khi thông báo ó ư c hu b trư c khi k t thúc th i i m này. i u 20: B o m theo t ch c hàng không qu c t Hi p nh này và m i s s a is ư cb o m theo t ch c hàng không dân d ng qu c t . i u 21: Có hi u l c
 11. Hi p nh này s có hi u l c k t ngày ký. làm ch ng cho vi c này, nh ng ngư i ký dư i ây ã ư c chính ph hai nư c u quy n h p pháp ký hi p nh này. Hi p nh này ư c làm thành hai b n b ng ti ng Anh vào ngày 10/09/1999 t i Hà N i. I DI N CHÍNH PH I DI N CHÍNH PH C KHU HÀNH NƯ C CHXHCN VI T NAM CHÍNH H NG KÔNG THU C NƯ C C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA Nguy n Ti n Sâm Stephen IP Shu Kwan
Đồng bộ tài khoản