Hiệp định về viện trợ hàng hoá nông nghiệp

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
3
download

Hiệp định về viện trợ hàng hoá nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hiệp định về viện trợ hàng hoá nông nghiệp', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định về viện trợ hàng hoá nông nghiệp

  1. HI P NNH GI A CHÍNH PH H P CH NG QU C HOA KỲ VÀ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V VI N TR HÀNG HOÁ NÔNG NGHI P THEO O LU T LƯƠNG TH C VÌ S TI N B L IM U Chính ph H p ch ng qu c Hoa Kỳ thông qua cơ quan tín d ng hàng hoá (dư i ây g i t t là CCC) và Chính ph c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (dư i ây g i t t là Bên i u ph i) thông qua B Tài chính. V i n l c s d ng ngu n lương th c c a H p ch ng qu c Hoa Kỳ h tr cho các nư c ã cam k t hư ng theo ho c m r ng cácy u t kinh doanh t do trong n n kinh t nông nghi p c a mình thông qua các thay i v giá c hàng hoá, ti p th , kh năng u vào, phân ph i, và s tham gia c a khu v c tư nhân; Nh n th y r ng m c mà Bên i u ph i ư c cam k t và ang th c hi n chính sách khuy n khích t do kinh t ; s n xu t trong nư c và tư nhân cho tiêu dùng trong nư c; và s hình thành và m r ng th trư ng trong nư c áp ng ư c vi c mua và bán các s n phNm ó; và V i mong mu n t o ra nh ng nh n th c i u ch nh vi c vi n tr hàng hoá nông nghi p cho Bên i u ph i i v i vi c phân ph i t i Vi t Nam theo o lu t Lương th c vì Ti n b năm 1985 ư c s a i; ã tho thu n như sau: Ph n 1: CÁC I U KHO N CHUNG A) Hi p nh này d a trên các i u kho n và i u ki n nêu t i m c 7 C.F.R ph n 1499, tr khi có quy nh khác ư c nêu ra c th trong Hi p nh này. B) CCC ng ý cung c p cho Bên i u ph i các hàng hoá nông nghi p v i s lư ng ư c quy nh c th t i ph n II, m c I (dư i ây g i t tlà "hàng hoá") tr giúp t i Vi t Nam và, trong ph m vi ư c quy nh t i Ph n II, m c II và III, thanh toán chi phí v n chuy n ư ng bi n và các chi phí khác có liên quan n vi c cung c p hàng hoá này. C) Bên i u ph i ng ý ch s d ng các hàng hoá theo úng Hi p nh này và theo k ho ch hành ng ã ư c duy t t i Ph l c A ính kèm và là m t ph n c a Hi p nh này, và s không bán ho c i các hàng hoá khác tr trư ng h p quy nh t i Ph l c A ho c trư ng h p c th khác ư c CCC ch p thu n b ng văn b n. D) Tr khi ư c CCC u quy n, toàn b vi c giao hàng hoá theo Hi p nh này s ư c th c hi n trong th i gian giao hàng quy nh t i ph n II, m c I.
  2. E) CCC s gi i h n tr giá hàng hoá ư c cung c p cho Bên i u ph i t i s lư ng t i a nêu ph n II. F) Hai Chính ph s th n tr ng t i m c t i a b o m r ng vi n tr hàng hoá nông nghi p theo Hi p nh này s không làm o l n th trư ng thông thư ng c a Hoa Kỳ i v i lo i hàng hoá này ho c phá giá th gi i c a hàng nông s n ho c nh hư ng t i phương th c kinh doanh thương m i thông thư ng v i các nư c khác. th c hi n i u kho n này, Bên i u ph i s : 1- Th c hi n m i bi n pháp có th m b o r ng t ng s lúa mì nh p khNu theo ư ng thương m i t Hoa Kỳ và các nư c khác vào nư c nh p khNu ư c thanh toán b ng ngu n c a nư c nh p khNu s tương ương v i ít nh t là s lư ng hàng nông s n quy nh t i b ng th trư ng thông thư ng nêu t i ph n II, m c IV dư i ây, trong t ng th i kỳ nh p khNu quy nh t i b ng này và trong t ng th i kỳ so sánh ti p theo khi mà hàng hoá cung c p theo Hi p nh này ang ư c giao nh n; 2- Th c hi n m i bi n pháp có th nh m ngăn ng a vi c bán l i, chuy n ti p ho c tái xu t t i các nư c khác, ho c s d ng cho các m c ích khác s hàng hoá vi n tr theo Hi p inh này ngoài m c ích s d ng trong nư c (ngo i tr trư ng h p bán l i, chuy n ti p, tái xu t ho c s d ng c th ư c CCC ch p thu n); và 3- Th c hi n m i bi n pháp có th nh m ngăn ng a vi c xu t khNu b t kỳ hàng hoá nào có xu t x trong nư c ho c nư c ngoài, như quy nh t i Ph n II, m c V, o n B, trong th i gian h n ch xu t khNu nêu t i ph n II, m c V, o n A (ngo i tr trư ng h p c th ư c quy nh t i ph n II ho c trongtrư ng h p vi c xu t khNu ó ư c CCC ch p thu n). G) Hi p nh này tuỳ thu c vào tính s n có c a lo i hàng hoá c n n trong t ng n m tài chính mà Hi p nh th c hi n. Ph n 2: CÁC I U KHO N C TH M c 1: Hàng hoá A- Hàng hoá s ư c cung c p theo Hi p nh này như sau: Hàng hoá Th i gian cung c p S lư ng t i a (Năm tài chính Hoa kỳ) (t n) Lúa mỳ 2002 25.000 * S lư ng t i a nói trên là không ư c phép vư t quá. B- Quy cách phNm ch t hàng hoá do CCC cung c p ư c quy nh t i Ph l c B ính kèm và là m t ph n c a Hi p nh này. M c 2 : Thanh toán các chi phí
  3. Vi c thanh toán m i chi phí liên quan n ch bi n, óng gói, v n chuy n, b c d và các chi phí khác phát sinh trong quá trình phân ph i hàng hoá s ư c phân b như sau: a) CCC ng ý vi n tr hàng hoá mi n phí và thanh toán các chi phí dư i ây sau khi giao hàng cho bên i u ph i: cư c phí v n chuy n ư ng bi n t i c ng d hàng ư c ch nh. b) Bên i u ph i ng ý thu x p vi c chuyên ch b ng ư ng bi n, v n chuy n n i a, b c d , lưu kho và phân ph i hàng hoá t i Vi t Nam. M c 3- T n th t và hư h ng c a ngư i v n chuy n ư ng bi n A) Các i u kho n 7C.F.R. Chương 1499.15 (d), T n th t và hư h ng c a ngư i v n chuy n ư ng bi n, s không ư c áp d ng i v i v n chuy n ư ng bi n v i b t c hàng hoá nào ư c bán theo Hi p nh này n u trư c khi giao hàng cho Bên i u ph i, Bên i u ph i thông báo cho CCC r ng: 1) Các hàng hoá ã ư c bán theo i u ki n toàn b ti n ư c thanh toán căn c theo s lư ng ghi trên v n ơn, ho c 2) Bên i u ph i là ngư i mua b o hi m t n th t và hư h ng hàng hoá v n chuy n ư ng bi n (bao g m các t n th t chung) t i thi u i v i giá tr hàng hoá ã b c lên b . b) Trong trư ng h p các i u kho n 7 C.F.R Chương 1499.15 (d), T n th t và hư h ng cua ngư i v n chuy n ư ng bi n, áp d ng i v i v n chuy n ư ng bi n, các hàng hoá cung c p theo Hi p nh này, CCC s tr ti n thuê m t giám nh hàng hoá c l p ch ng ki n vi c b c d hàng hoá và l p báo cáo nh n xét. Tr phi CCC quy t nh khác i, Bên i u ph i s thu x p m t giám nh hàng hoá c l p phù h p v i quy nh t i 7 C.F.R chương 1499.15 (c). M c 4: B ng th trư ng thông thư ng Hàng hoá Th i gian nh p khNu Yêu c u th trư ng (năm tài chính Hoa Kỳ) thông thư ng (t n) Lúa mỳ 2002 472.500 M c 5: H n ch xu t khNu A) Th i kỳ h n ch xu t khNu s là năm tài chính 2002 c a Hoa Kỳ ho c b t kỳ năm tài chính ti p theo nào mà trong th i gian ó hàng hoá vi n tr theo Hi p nh này ư c nh p khNu. B) Theo yêu c u t i Ph n I, o n F (3) các m t hàng có th không ư c phép xu t khNu bao g m: lúa mỳ, b t mỳ, b t hòn, semolina, farina ho c bulgur (ho c các s n phNm cùng lo i có tên g i khác).
  4. M c 6 : Báo cáo A) 6 tháng m t l n bên i u ph i s ph i trình các báo cáo h u c n (m u CCC- 620) theo quy nh c a m c 7 C.F.R Chương 1499.16 (c) (1) và có th c báo cáo bán hàng (m u CCC-621) theo quy nh c a m c 7 C.F.R, Chương 1499.16 (C) (2) như sau: i v i nh ng hi p nh ư c ký trong th i gian t 1/10 n 31/3, (các) báo cáo u tiên ph i ư c trình trư c ngày 16/5 k ti p và s bao g m toàn b th i kỳ t khi ký Hi p nh cho n ngày 31/3. i v i nh ng hi p nh ư c ký trong th i gian t 1/4 n 30/9 (các) báo cáo u tiên ph i ư c trình trư c ngày 16/11 c a năm ó và s bao g m toàn b th i kỳ t khi ký hi p nh cho n ngày 30/9. Các báo cáo h u c n ti p theo s ư c l p sáu (6) tháng m t l n cho t i khi t t c hàng hoá ư c bán ho c phân ph i h t. Các báo cáo bán hàng, n u ư c yêu c u, c n l psáu (6) tháng m t l n cho t i khi toàn b s ti n bán hàng theo Hi p nh này ư c gi i ngân h t. B) Bên i u ph i s ph i trình báo cáo v th i gian cung c p quy nh t i ph n II, m c IV, bao g m: các s li u th ng kê v hàng hoá nh p khNu c a nư c xu t x áp ng yêu c u th trư ng thông thư ng nêu t i ph n II, m c III; báo cáo v các bi n pháp th c hi n các quy nh c a ph n I, o n F (2) và (3); s li u th ng kê v xu t khNu các hàng hoá tương t ho c gi ng v i hàng hoá ư c nh p khNu theo Hi p nh này c a nư c vi n tr , như quy nh t i ph n II, m c V. C) Các báo cáo cho CCC theo Hi p nh này s ư c l p và g i cho Giám c b ph n ánh giá và tri n khai k ho ch chương trình, FAS/USDA, 1400 Independence Avenue, S.W, Stop 1034, Washington D.C.20250-1034. Ph n 3: CÁC I U KHO N CU I CÙNG Hi p nh này s có hi u l c sau khi ký. làm b ng, i di n các bên ư c u quy n h p pháp ã ký b n Hi p nh này. Hi p nh ư c làm thành hai b n b ng ti ng Anh và ti ng Vi t. Trong trư ng h p có s di n gi i khác nhau gi a b n ti ng Anh và b n ti ng Vi t thì b n ti ng Anh s ư c l y làm chuNn. Ph l c A : K HO CH HÀNH NG CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HI P NNH LƯƠNG TH C VÌ S TI N B 1- Tên và a ch ngư i ngh vi n tr : C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam 2- Nư c nh n vi n tr : Vi t Nam
  5. 3- Ch ng lo i và s lư ng hàng hoá yêu c u: 4- L ch giao hàng: Hàng hoá S d ng hàng hoá S lư ng t n Giao t i c ng Hoa Kỳ (MT) Lúa mỳ, Xuân Bán thu ti n 15,000 tháng Tám/Chín c ng mi n b c 2002 Lúa mỳ tr ng, m m, Bán thu ti n 10,000 tháng Tám/Chín mi n Tây 2002 T ng c ng 25.000 t n (MT) 5. Mô t chương trình: a) M c tiêu ho t ng: Sau khi bán 25.000 t n lúa mỳ, B Tài chính s s d ng s ti n thu ư c ti p t c c p cho các lo i d án sau ây; u tư h t ng nông thôn, khuy n nông, di dân, tái tr ng r ng mi n núi. Nh ng d án này s khuy n khích tăng cư ng nh n th c v môi trư ng và n nh xã h i t i các vùng nghèo, mi n núi c a Vi t Nam. M c ích là tăng cư ng h t ng xã h i (y t , trư ng h c, i n, nư c v.v..), c i thi n k thu t canh tác nông nghi p, s n sàng và nh n th c trư c v hi m ho thiên tai và môi trư ng. b) Phương th c l a ch n ngư i th hư ng: B Tài chính và Tuỳ viên nông nghi p Hoa kỳ s ph i h p so n th o các tiêu chí xác nh các cá nhân, cơ quan, kh i c ng ng và vùng hư ng l i phù h p i v i m i d án ư c ngh theo tinh th n Hi p nh này. Các tiêu chí cơ b n s bao hàm nhu c u c n thi t c a ngư i dân ư c hư ng l i và d ki n kh năng c a Chính ph c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tác ng n các qu cho các ho t ng ti p theo trong khu v c. c) Qu n lý chương trình: Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam s ư c i di n b i 2 cơ quan Chính ph . V tài chính i ngo i, B Tài chính s th c hi n ch c năng Ngư i qu n tr Chương trình và s ch u trách nhi m i v i vi c gi i ngân kho n ti n bán hàng cho các d án nêu trong Hi p nh này và nh ng sai sót trong các ho t ng d án và tác ng c a chương trình. Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t (AIDRECEP) s ch u trách nhi m bán các hàng hoá vi n tr và g i cho CCC các báo cáo bán hàng và h u c n theo yêu c u. Tuỳ viên nông nghi p Hoa Kỳ và V Tài chính i ngo i, B Tài chính s cùng xác nh n r ng các d án phù h p v i ph m vi c a hi p nh này, và n u có th , vào trư c khi gi i ngân cho các d án. B Tài chính s tham kh o ý ki n c a tuỳ viên nông nghi p Hoa kỳ, n u tuỳ viên ngh , b o m r ng các báo cáo ư c g i là phù h p v i yêu c u c a CCC. d) Ngân sách ho t ng:
  6. T t c các chi phí khác i v i chương trình này không ư c thanh toán t ngu n v n c a CCC s do Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thanh toán. e) Cơ quan ti p nh n: Không có các cơ quan ti p nh n. f) Các cơ quan Chính ph và t ch c phi Chính ph : B Tài chính s ph i h p v i các cơ quan liên quan khác bao g m, nhưng không gi i h n b i các cơ quan xác nh dư i ây: - B Nông nghi p và phát tri n nông thôn -B Yt - B Thương m i - B Ngo i giao - i s quán Vi t Nam t i Washington, D.C. M ; và - Các U ban nhân dân t nh, xã trong vùng nh n tr giúp g) Nh n th c cho ngư i tiêu dùng B Tài chính s tuyên truy n chương trình này thông qua báo chí, qu ng cáo, cho các cá nhân hay công chúng nh n th c ư c Hoa Kỳ tr giúp nhân o. h) Tiêu th c ánh giá s thành công Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam s s d ng cách th c tương t ánh giá các d án ư c l a ch n như cách th c mà các nhà tài tr qu c t khác như Ngân hàng th gi i, Ngân hàng Phát tri n Châu Á áp d ng. 6- S d ng ti n cho các hàng hoá và d ch v phát sinh a) S lư ng và ch ng lo i hàng hoá Hàng hoá Kh i lư ng bán Lúa mỳ 25.000 t n Xem Ph l c B i v i các tiêu th c c th b) Tác ng c a vi c bán hàng hoá n s n xu t và thương m i trong nư c: Vi c bán lúa mỳ s không nh hư ng t i b t c vi c bán b t c s n phNm tương t nào xu t khNu n Vi t Nam ho c bán hàng trong n i a Vi t Nam. Vi t Nam tiêu th 800.000 t n, trong ó ch có 700.000 t n ư c th c hi n qua vi c nh p khNu m u
  7. d ch, t o ra m t nhu c u thi u trong s n xu t b t mỳ kho ng 100.000 t n. Vi c bán 25.000 t n lúa mỳ ch b ng 3% t ng nhu c u tiêu th . c) Ư c tính s ti n bán hàng: Hàng hoá Kh i lư ng Giá ư c tính trên t n T ng s ti n ư c tính Lúa mỳ 25.000 USD 128 USD 3.200.000 d) Tham gia c a khu v c tư nhân vào vi c bán hàng hoá: Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, thông qua AIDRECEP, s mb o r ng t t c các ngư i mua lúa mỳ ư c tham gia m t cách bình ng vào vi c bán lúa mỳ theo Hi p nh này. AIDRECEP s thông báo u giá cho t t c các nhà máy xay, nhà nh p khNu lúa mỳ, và nh ng thương nhân ít nh t là b n tu n l trư c khi bán. AIDRECEP cũng s thông báo cho Tuỳ viên nông nghi p Hoa Kỳ và cho phép các i di n c a i s quan Hoa Kỳ theo dõi quá trình bán hàng. e) S d ng ti n bán hàng: Nh ng nh hư ng phát tri n sau ây (v i các lo i d án và ho t ng d ki n) ã ư c xem xét b i B Tài chính và Tuỳ viên nông nghi p. Nh ng nh hư ng này cũng ã ư c th c hi n trong năm tài khoá 1999 theo chương trình 416 (b) và cũng ã ư c s d ng trong năm tài chính 2000 theo chương trình 416 (b). + u tư phát tri n h t ng cơ s nông thôn ( xây d ng và khôi ph c ư ng giao thông nông thôn, trư ng ti u h c, tr m y t , phân ph i i n và h th ng c p nư c (kho ng 9% s ti n bán hàng vi n tr d ki n). - M r ng h th ng c p c u trên o n ư ng t Hà N i n thành ph H i Phòng. Công vi c do B Y t và Trư ng trung c p y t Hà N i ti n hành nh m h tr k thu t và tr giúp phát tri n m t h th ng c p c u i v i các cư dân s ng d c theo tr c giao thông chính n i Hà N i v i c ng H i Phòng. - S n xu t nông nghi p ( xây d ng thu l i quy mô nh , phát tri n chăn nuôi, tr ng cây công nghi p); (d ki n s d ng kho ng 66% s ti n thu ư c). - Phát tri n h th ng thu l i t i t nh Ninh Thu n và Thanh Hoá: ây là nh ng t nh ven bi n phía Nam r t nghèo và ch u nh hư ng thi u th n lương th c theo mùa. D án này s phát tri n m t s kênh ào nh m cung c p nư c cho h th ng tư i nư c nh t i các t nh này. - Nghiên c u phương pháp ki m tra nhanh dư lư ng thu c tr sâu trên hoa qu và rau: Do Vi t nam ang tr thành nhà s n xu t l n hoa qu và rau, nên k c nh ng ngư i tiêu th trong và ngoài nư c u yêu c u có thêm các thông tin v dư lư ng hoá ch t trong s n xu t. - Trang b m t s phòng ki m nghi m và phát tri n h th ng lu t pháp c n thi t trư c khi Vi t Nam thí nghi m ng d ng công ngh sinh h c trên ng ru ng.
  8. - Ti p t c chương trình phát tri n bò s a tài khoá 2000 theo d án 416 (b). Hi n nay m t s bò s a ch t lư ng cao ã nh p v Vi t Nam, vì v y r t c n ph i tăng cư ng k thu t qu n lý và chăm sóc àn bò ang l n. - Cùng th c hi n v i các cơ quan ki m tra và pháp ch qu c t , Vi t Nam có k ho ch phát tri n h th ng th c hành nuôi thu s n t t (GAP) nh m giúp ngư i dân s n xu t ra các s n phNm thu s n s ch và v sinh. - Nhà di dân ( xây d ng nhà cho nhân dân b nh hư ng b i bão và thiên tai khác); (d ki n s d ng 25% s ti n thu ư c). - Các d án gi m nh thiên tai (bao g m c nhà di dân t các vùng trũng) trong các vùng thư ng xuyên b thiên tai. - S d ng m t ph n nh vi n tr nhân o cho các vùng mi n núi. M t s ti n có th cũng ư c s d ng cho các d án tái tr ng r ng. B Tài chính, thay m t Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Tuỳ viên nông nghi p Hoa Kỳ, i di n cho cơ quan tín d ng hàng hoá (CCC) có th tho thu n i u ch nh l i danh m c d án trên, k c vi c b sung các d án như tái t o r ng t i các vùng mi n núi. T t c các d án s ư c th c hi n trên cơ s tuân th hoàn toàn v i lu t pháp Vi t Nam và phù h p v i Hi p nh này. f) Th t c m b o vi c thu và g i ti n bán hàng: Ti n thu ư c t vi c bán hàng hoá vi n tr theo Hi p nh này s ư c g i tr c ti p vào m t tài kho n c bi t t i m t t ch c tài chính có danh ti ng t i Vi t Nam, ư c nh t trí c a Tuỳ viên nông nghi p Hoa kỳ t i Hà N i. B Tài chính s g i ti n bán hàng hoá vi n tr vào tài kho n không ch m hơn 120 ngày k t ngày b t u d hàng t i Vi t Nam. 7- Phương th c phân ph i: a) Mô t quá trình v n chuy n và b o qu n: Cơ s v t ch t t i m t trong hai c ng nh n lúa mỳ chính (Cái Lân mi n B c và c ng Sài Gòn - thành ph H Chí Minh mi n Nam) là phù h p giao 25.000 t n lúa mỳ nh p khNu. Nh ng c ng qu c t này nơi ã ti p nh n trên 1,2 tri u t n hàng r i m i năm, là các c ng hi n i và ư c trang b t t. Cơ s v t ch t ây có m t c u c ng v i ch neo u t u có chi u dài 166 mét (c ng Cái Lân) hay 15 c u t u (c ng Sài Gòn) v i t ng s chi u dài neo u t u hơn 2.600 mét. Các c ng này có dài neo u cho h u h t các lo i và c t u thương m i. Các trang thi t b (như c n cNu, t u kéo hay h th ng di chuy n) d hàng r i ã s n có. C hai c ng có th thu x p b c d cho t u 25.000 t n hàng trong m t chuy n (m c d u các t u có th c n lõng hàng trư c khi c p c u c ng). Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam s m nh n vi c b o qu n và v n chuy n c n thi t các hàng hoá cung c p theo hi p nh này t khi nh n hàng cho n
  9. khi bán. Vi t Nam có năng l c ti p nh n s lúa mỳ này. Năng l c các c ng chính thay i t 60.000 t n kho ph ng n 40.000 t n trong h m ch a. b) Mô t quá trình tái ch và/ho c bao gói l i: Không áp d ng. c) K ho ch h u c n: Cơ quan bán hàng (AIDRECEP) s bán lúa mỳ trư c khi n c ng Vi t Nam. Ngư i mua có trách nhi m l y hàng c ng và v n chuy n n i a t i nhà máy ch bi n ho c kho ch a. D ki n r ng các hàng hoá vi n tr s ư c x p t u t c ng t i c ng d hàng Vi t Nam và toàn b 25.000 t n ư c giao trong m t chuy n. Có th ph i lõng hàng (tuỳ theo c và kích thư c c a t u ch ) trư c khi t u c p c u t u (t i c c ng Cái Lân ho c Sài Gòn). 8- Mi n thu nh p khNu B Tài chính xác nh n r ng các hàng hoá vi n tr theo Hi p nh này s ư c nh p khNu không có thu và phí h i quan. 9- Tác ng kinh t Vi c bán lúa mỳ s không nư c ngoài t i b t c vi c bán b t c s n phNm tương t nào xu t khNu vào Vi t Nam ho c bán hàng trong n i a Vi t Nam. Theo báo cáo g n nh t t USDA t i Vi t Nam, t ng s tiêu th lúa mỳ là 800.000 t n lúa mỳ, trong ó ch có 700.000 t n ư c th c hi n qua vi c nh p khNu m u d ch, t o ra m t nhu c u thi u trong s n xu t b t mỳ kho ng 100.000 t n. Vi c bán 25.000 t n lúa mỳ ch b ng 3% t ng nhu c u tiêu th . Ph l c B: THÔNG TIN V HÀNG HOÁ - LÚA MỲ Lo i Xuân C ng - Xuân Mi n B c âm - 15.000 t n Lo i Xuân c ng Nhóm Xuân B c m DHV ( bóng h t) t i thi u 75 PhNm c p C p 2 c a M ho c t t hơn Protein t i thi u 14% và không có lô dư i 13,8% rơi t i thi u 300 và không có lô dư i 275 Nm t i a 13%
  10. l n h t lo i khác t i a 3% thi t h i do n y m m t i a 0,5% v i m i lô thi t h i do n m v y t i a 1% v i m i lô Giám nh tr ng lư ng th p nh t 59 lbs/bu Dockage t i a 0,6% v i m i lô không quá 0,8% T ng hư h ng t i a 3,5% * Lo i Tr ng - M m - lúa mỳ mi n Tây - 10.000 t n Nhóm Lúa mỳ tr ng m m Lo i Mi n Tây PhNm c p C p 2 c a M ho c t t hơn DHV ( bóng h t) T i thi u 75 Protein T i a 10% rơi T i thi u 300 v i không có lô nào dư i 275 Nm T i a 12% l n h t lo i khác T i a 3% thi t h i do n y m m T i a 0,5% v i m i lô thi t h i do n m v y T i a 1% v i m i lô Dockage T i a 0,6% Giám nh tr nglư ng Th p nh t 59 lbs/bu T ng hư h ng T i a 3,5% * * Bao g m các h t h ng (T ng s ) t p ch t, h t lép và h t v votomoxin t i a 2 ph n tri u cho t t c các lo i óng gói : hàng r i
Đồng bộ tài khoản