intTypePromotion=3

Hiểu đúng về thủy điện

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
6
download

Hiểu đúng về thủy điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc xây dựng các dự án thủy điện ở nước ta trong nhiều năm qua có đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngoài vai trò cắt, chống lũ mùa mưa bão, điều tiết nước sinh hoạt cho vùng hạ du mùa hạn hán, thì mục tiêu chính của các công trình thủy điện là phát điện, góp phần tích cực trong giải quyết vấn đề thiếu điện của nước ta hiện nay. Tại hội thảo về công tác vận hành hồ chứa thủy điện của bộ công thương tổ chức mới đây do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chủ trì, các nhà quản lý, các doanh nghiệp đã có nhiều ý liến đến vai trò của các hồ chứa thủy điện. Bài viết nêu lên các vấn đề như: xả lũ không lớn hơn lưu lượng tự nhiên, không có thủy điện miền trung vẫn có lũ, hiểu đúng để có giải pháp đúng, rà soát lại qui hoạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiểu đúng về thủy điện

  1. D i e n d a n WilikliliU H i e u d u n g v e t h u y d i e n MINH CHAU ttf van cap nhat ket qua nghien cdu va xem xet ky cac yeu V cau cu the cua Bp Ndng nghiep va Phat trien nong thdn ve iec xay du'ng cac dif an thuy dien d ntfdc ta trong viec cat giam lu cho ha du. Ket qua, da xem xet va ket hdp dtfdc nhiem vu tao ngudn cap ntfdc va tham gia giam lu cho ha du tai cac hd chda thuy dien vdi dung tich phdng lu nhieu nam qua co dong gop rat Idn vao stf phat thtfdng xuyen tren cac song va dtf an thuy dien: Song Da 7 trien kinh te xa hoi cua dat ntfdc. Ngoai vai tro cat, ti m (bd tri tai cong trinh thuy dien Sdn La va Hda Binh), 3 chdng lu mua mua bao, dieu tiet ntfdc sinh hoat Tuyen Quang 1 ti m , Thac Ba 450 trieu m , Hua Na 100 3 3 cho vung ha du mua han han, thi muc tieu chinh cua cac trieu m , Trung SOn 112 trieu m , Quang Tri 30 trieu m , 3 3 3 cong trinh thuy dien la phat dien, gop phan tich cdc trong Binh Dien 70 trieu m ... 3 giai quyet van de thieu dien cua ntfdc ta hien nay. Tai Hdi Ddi vdi khu vtfc mien Trung va Tay Nguyen, do cac song thao ve cong tac van hanh hd chda thuy dien cua Bd Cong cd dp ddc Idn, long sdng hep nen thdi gian xuat hien Itfu Thtfdng to chdc mdi day do Thd trtfdng Hoang Qudc Vtfdng ltfdng dinh lu nhanh, cda song d cac tinh ven bien mien chu tri, cac nha quan ly, cac doanh nghiep da co nhieu y Trung thtfdng bj bdi lap lam can trd viec tieu thoat lu trong kien ve vai trd cua cac hd chda thuy dien. khi khdng the xay ddng cac hd chda Idn (lam anh htfdng XA LU KHONG LON HON LUU LUONG tieu cdc den moi trtfdng xa hdi). Vi vay, khdng the bd tri ket TU NHIEN hdp nhiem vu phdng chdng lu Idn cho ha du tai cac cdng Theo bao cao ciia Bp Cong Thtfdng, tinh den nay, Viet trinh thuy dien trong khu vtfc nay... Mac du cac cdng trinh Nam da co 32 nha may thuy dien vda va Idn qui md td tai khu vtfc tren khong co nhiem vu phdng lu, nhtfng trong 30MW trd len, vdi tong cong suat lap may 7.303,6MW va qua trinh tham djnh, Bp Cong Thtfdng cung da yeu cau cac 86 nha may thuy dien nho qui mo dtfdi 30MW, vdi tong cong chu dap bd tri dung tich hd chda trong thdi ky lu sdm de suat lap may khoang 474,83MW, dong gop cho he thdng dien qudc gia khoang 35% cong suat. gop phan giam lu cho ha du nhtf cdng trinh thuy dien A Thdi gian gan day, khi mua mua bao ve, 10 lut xay ra Vtfdng, Dai Ninh, Dakr'tih, Ham Thuan - Da Mi... Ngoai ra, tren dien rpng d mien Trung, nhieu y kien cho rang, dd la cac qui trinh da dtfdc phe duyet deu dam bao tinh linh hoat do cac cdng trinh thuy dien xa lu khong dung qui trinh gay cho ngtfdi dieu hanh trtfc tiep trong cong tac van hanh ra. Nhtfng stf thtfc co phai nhtf vay? chdng lu phu hdp vdi tinh hinh dien bien thtfc te tai khu vtfc Quan diem chu dao khi xay dtfng cac qui trinh van hanh cong trinh. thuy dien la dam bao an toan tuyet ddi cho cong trinh, an toan ha du. Nguyen tac cd ban ve chdng lu dtfdc qui dinh KHONG CO THUY DIEN, MIEN TRUNG cho tat ca cac cong trinh thuy dien la khong lam gia tang Itfu VAN CO LU ltfdng dinh ID. Cu the la "trong moi tnfdng hdp van hanh Do la cau noi cua ong Dao Van Cam - Giam ddc Sd Cong binh thddng td thdi diem lu vao ho den khi dat dinh, viec Thtfdng Phu Yen khi tra ldi cac phong vien bao chi. Ong md cac cda van dap tran phai tien hanh lan Iddt de Idu Cam cho rang, khong phai tat ca cac thuy dien deu co chdc lddng xa qua cac to may phat dien va dap tran khong dddc nang dieu tiet lu. Nhieu ngtfdi co ndi lu hien nay xay ra la Idn hdn Idu lddng td nhien vao ho cung thdi diem". do thuy dien, nhtfng trtfde day, khi chtfa cd thuy dien d mien Trong qua trinh tham dinh va phe duyet qui trinh van Trung, lu lut van xay ra. hanh, Bp Cong Thtfdng da chi dao cac chu dau ttf, cd quan 16 KHOA HOC & CONG NGHE • (S4 4 -12/2010)
  2. Dien dan Ttf kinh nghiem cua ho Hoa Binh, ong Mai Van Bieu - sudi, nhanh sdng do vao; do vay, viec dti bao ID la vd cung Thuy dien Hoa Binh thi cho rang, bat cu ho thuy dien nao 1 kho khan. cung dtidc thiet ke mot dung tich chdng lu nhat dinh, nhu'ng ngoai kha nang do la bat kha khang. Vi du nhu" Thuy dien HIEU DUNG DE CO GIAI PHAP DUNG Sdn La, dung tich chong lu len tdi 7 ti m , nhu'ng chi chdng 3 Theo dng 06 Ode Quan - Pho vu trtidng Vu Nang luting, dtidc 30.000 m /giay, con vtidt qua con so do la bat kha 3 Bp Cong Thtidng, thi ID mien Trung, do dac diem dia hinh rat khang thi phai chap nhan xa ID. ddc, ddng song ngan nen ID len rat nhanh. Mien Trung cung Cac hd mien Trung cung vay, Itiu luting xa ID ve ha Itiu khong the xay nhdng ho chtia ntidc Idn nhti d mien Bac de Idn nhat cDng khdng Idn hdn Itiu luting cua tu" nhien do mtia chdng ID, do do, ddi vdi mien Trung, can dung chien Itidc xudng. Do do, khdng co ly do gi do toi cho thuy dien lam tang ctidng giai phap thoat ID, dn dinh lang ban khu dan cti ngap d ha Itiu. Chtia ndi trtidc do, chu hd da dung hd chda ven song, chu dpng phdng tranh va thich nghi vdi ID. Mudn de tham gia cat ID roi. Co the khang dinh, vai tro cua thuy vay, UBND hoac cac chu hd chtia nen ngdi lai phan tich ve dien la rat Idn, nhting neu ID lut qua mtic, hay han han qua dien bien mtic ntidc ha du trtidc kia va bay gid, de co the mtic thi cac hd bat kha khang. minh bach va thong tin vdi cong chung tinh hinh ngap tai ha Pho giam ddc Cong ty Thuy dien laiy - ong Doan Tien du mua mtia bao trtidc va sau khi co cac cong trinh thuy Ctidng thi khang dinh, hd bao gid cDng tham gia cat ID, hd dien, de ngtidi dan hieu ro. Ong Quan cung cho rang, can co khong tao ra ID. Ban than hd chtia khong tti sinh ra ntidc, cai nhin khach quan ve van de ID. Neu do cho thuy dien, roi ntidc tti thtidng ngudn ve va hd chda bao gid cDng xa ID cti cd gang di tim giai phap tti thuy dien la sai het. bang luting ntidc nhd hdn Itiu luting ntidc tti nhien ve hd. Mac du thtia nhan mpt thtic te la co mpt so nha may Hdn ntfa, d khu vtic mien Trung, viec mat rting la ttidng ddi thuy dien nho dtidc qui hoach nhting khdng hieu qua va gay nghiem trpng, nhat la vung Tay Nguyen. Trtidc day, mtia ngap lut mdt phan dien tich d ha du la co that, nhting Thti mpt tuan sau ntidc mdi ve. Nhting bay gid, mtia budi sang, trtidng Bp Cong Thtidng Hoang Qudc Vuting cDng nhan chieu ntidc da ve va budi tdi het ntidc, dinh ID rat nhpn va manh: Chung ta khdng trdn tranh trach nhiem. Nhting neu cao, nen viec ddi pho vdi ID cDng cang thang hOn rat nhieu. khong nhin dung su" that thi khong co giai phap dung. Thtic Neu tinh toan chtia day du, thi viec dd loi cho viec ngap chat khdng phai thuy dien gay ra ID ma cti do cho thuy dien ha du la do hd thuy dien la khdng khach quan - Ong Bui thi ro rang giai phap khong trung va luc nao mien Trung Minh Tang, Giam ddc Trung tam Khi ttidng thuy van trung cung ID lut. Ong Nguyen Tram - Tong giam ddc Cong ty CP tidng noi. Khong the so sanh Itiu vtic cac song mien Bac vdi Thuy dien A Vuting neu mpt kinh nghiem, Tong giam ddc mien Trung vi mien Trung, tat ca cac hd chtia, Itiu vtic chi kiem Trtidng Ban chi huy Phong chdng lut bao (BCH PCLB) co vai ba tram km . Ong Tang cDng cho rang, de tinh toan 2 Cdng ty la thanh vien trong BCH PCLB tinh Quang Nam va phuc vu dieu tiet hd chtia thi phai to chtic quan trac tren he dai dien UBND cac huyen lien quan den van hanh ho A thdng Itiu vtic song do rat chat che. Tuy nhien, hien nay, tat Vuting tham gia vao BCH PCLB Cong ty. Ngay trong Cong ty ca cac hd chtia tren toan bp cac song d mien Trung Tay cung co quyet dinh phan cong trach nhiem cu the cho tting Nguyen hau het rat it tram. Co chang chi cd 1-2 tram, va thanh vien BCH va thanh lap cac to xung kich tai tting khu hoat ddng deu thu cong, nen khong du dieu kien de nam vtic san xuat, lam viec. Nhti vay, thong tin 2 chieu gida thuy bat dtidc thong tin mtia, cDng nhti Itiu Itipng cac nhanh dien va dia phtidng luon thong suot, kip thdi. (S64-12/2010) * KHOA HpC & CONG NGHE 17
  3. D i e n d a n ilflfflliTiiil Mua mtia bao, lu thtidng ve dem, trong khi phia dia Dai dien Cong ty Thuy dien Dai Ninh - Ong Nguyen Hdu phtidng nhieu khi khong co ngtidi trtic dem, nen viec nhan Phtidc, Trtidng phong Ke hoach ky thuat thi de nghi chinh va xti ly thong tin gap nhi'eu kho khan. Do dd, ong V6 Van quyen dia phtidng cac cap d cac khu vtic ha du dap tran Tri - Tong giam ddc Cong ty CP Thuy dien Ba Ha de nghi, can cd bien phap kien quyet hdn vdi ngtidi dan de ngan mua mtia bao, UBND can phan cong ngtidi trtic dem, de xti chan hien ttidng ngtidi dan xay du'ng nha ctia va trdng trot ly nhting thong tin bao lu ve dem dtidc kip thdi. hoa mau d khu vtic ha du dap, gay can trd dong chay, anh Ong Doan Tien Ctidng thi cho rang, nhdng cong trinh co htidng den kha nang thoat lu theo thiet ke. cong suat qua nho nhting suat dau tti Idn, ti le pha rting/kWh Idn thi can phai xem lai. Vi cac thuy dien nhd RA SOAT LAI QUI HOACH thtidng khong co hd chtia ma chi la dap dap ngang ddng Ket luan Hpi thao, Thti trtidng Vtidng de nghi, cac chii song. Nhti vay, mua kho co the se bi anh htidng vi khong co hd deu phai tuan thu nghiem ngat va chinh xac, day dii qui ntidc, mua mtia thi ban than no khong tich trd dtidc ntidc, trinh van hanh cac hd chtia ciia tting hd va ciia lien hd. Phan nhting lai bi pha mot Itidng rting rat nhieu thi nen dting lai Idn cac thuy dien trong khu vtic mien Trung deu la mdi ca, de co su" phat tried hai hoa va ben vting hdn. Ong Ctidng nhting vdi viec tuan thu nghiem tuc cac qui dinh van hanh cung gdi y, Nghi dinh 99/2010/NO-CP cua Thu ttidng Chi'nh hd chtia, cong vdi kinh nghiem thi viec van hanh se cd hieu phu ve Chi'nh sach chi tra dich vu moi trtidng rting yeu cau qua hOn. cac hp sti dung ntidc phai dong phi rting la 20d/kWh - mpt Mat khac, cac chii hd chda phai co sti phdi hdp chat che mtic phi rat Idn. Odn cd nhti laiy mpt nam phat hdn 5 ti vdi chinh quyen dia phtidng, tot nhat la theo kinh nghiem kWh thi phai dong hdn 100 ti ddng phi rting. Neu phi nay ciia Thuy dien A Vtidng, chii dpng lam viec vdi dia phtidng, thi/c su dtidc dung de bao ton va phat trien rting dung cho 1 tham gia vao ban PCLB dia phtidng, thanh lap ban giam sat hd chtia ntidc do thi se co ldi hdn rat nhieu cho ngtidi dan ciia dia phtidng. Co qui che phdi hdp r6 rang. Lam sao de khu vi/c quanh hd thuy dien. miia mtia bao, tat ca cac ben lien quan, chii hd chda, chinh De thong tin ve lu co dp tin cay cao, ong Bui Minh Tang quyen dia phtidng deu co day dii thong tin de co phtiOng an cho biet, neu dung rada quet Itiu vtic song do de tinh Itidng giam thieu nhting tac hai do lu lut gay nen. mtia, tren cd sd tinh toan chinh xac Itidng mtia da rdi trong Tang ctidng tuyen truyen cho ngtidi dan hieu, thdng cam. vdng vai nam thi se chinh xac. Gia sti co day du cac thong Cac chii hd chda can lam tot, tang ctidng cdng tac quan ly ho so thi van phai co phtidng an nghien cdu mat vai ba nam chtia, phong chdng ngan chan xam lan hanh lang bao ve hd dieu chinh dan mdi ra dtidc phtidng an ttidng ddi kha dT. chtia. Neu quan ly khong tot, ngtidi dan cti canh tac, tham chi Ve cong tac du bao, ong Do Otic Quan cung khang dinh 1 sinh song trong khu vtic nam trong hanh lang bao ve hd chtia dung la rat kho. Do dtidc Itidng mtia nhting xac dinh dtidc ke ca thtidng Itiu, ha Itiu. Khi xa lu thi thiet hai trtidc nhat la ngudn lu lai la van de khac. De nghi cac chu hd lam viec vdi tai san, nhieu hdn la tinh mang bi anh htidng. cac cd quan tti van, nghien ctiu ve khi ttidng thuy van, cd Ong Vtidng cung de nghi trong thdi gian tdi, Vu Nang the tti du bao mtia xay dting cac ke hoach, kich ban lu khac 1 Itidng - Bp Cong ThtiOng can thtidng xuyen ra soat lai cac dti nhau de chu dpng dieu hanh. Co the nhting nam dau chtia an thuy dien nhd da qui hoach de xem dti an nao hieu qua chuan, nhting nhting nam sau se sat thirt te hdn de dieu khong cao, chi tao ra vai MW cong suat lap dat, nhting ngap hanh cho dung. den hang tram ha, thi co giai phap loai ra khoi qui hoach.* BO C O N G T H U O N G T O N G KET C H U O N G T R I N H T I E T K I E M DIEN GIAI DOAN 2006- 2010 Ngay 15/12/2010, tai Ha Ndi, Bp Cdng Thtidng da to cac chi thi va chi dao Tap doan Oien Itic Viet Nam can ddi chtic tdng ket Chtidng trinh tiet kiem dien giai doan 2006- va dam bao cung cap dien cho phat trien kinh te - xa hpi, 2010 va thtic hien Chi thi so 19/2005/CT-TTg ciia Thu ttidng ddng thdi yeu cau cac tinh, thanh phd trtic thudc Trung Chinh phii ve tiet kiem dien trong san xuat va tieu dung. tidng thtic hien Chtidng trinh tiet kiem dien, tiep tuc quan Sau 5 nam trien khai rpng knap, co su" phdi hdp dong bp triet thi/c hien Chi thi sd 19/2005/CT-TTg ciia Thu ttidng gitia Bp Cong Thtidng va cac UBND cac tinh, thanh phd trtic Chinh phii ve tiet kiem dien trong san xuat va tieu dung. thupc Trungtidng,Chtidng trinh da thu dtidc nhting thanh Cung trong giai doan 2006- 2010, Bp Cdng Thtidng da cong dang khich le. hoan thanh khao sat hdn 500 doanh nghiep trpng diem, Trong cac nam 2006-2010, ket qua tiet kiem dien ciia phdi hdp vdi cac ddn vi tti van td chtic kiem toan nang cac tinh, thanh phd dat dtidc 4.093 trieu KWh, bang 127% Itidng cho hdn 300 doanh nghiep tren pham vi toan qudc. so vdi ke hoach (bang khoang 1,4% tdng thtidng pham), Ben canh do, xay dting va hoan thien cac md hinh quan ly tap trung vao cac linh vtic sti dung dien chii yeu la cd quan sti dung nang Itidng tiet kiem va hieu qua d cac doanh cdng sd khdi hanh chinh sti nghiep, chieu sang cong cong, nghiep (ISO 50001); Bien soan va hoan thien tai lieu dao san xuat - kinh doanh, sinh hoat va dich vu. Nam 2010, tide tao can bp quan ly nang Itidng; Ho trd cac doanh nghiep san tiet kiem dat dtidc khoang 1.183 trieu kWh (dat 142% so xuat cong nghiep thtic hien nang cap, cai tien, hpp ly hoa vdi ke hoach), bang 1,41% dien thtidng pham. day chuyen cong nghiep nham sti dung nang Itidng tiet Oat dtidc nhting thanh cong nay la nhd sti chi dao sat kiem va hieu qua. sao, quyet Net tti phia Bp Cong Thddng. Bp da ban hanh HOANG QUAN 18 KHOA HOC & CONG NGHE (S6 4 - 12/2010)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản