intTypePromotion=1
ADSENSE

HÌNH ẢNH CT MỘT SỐ U GAN THƯỜNG GẶP

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

368
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh gan là một vấn đề thường gặp trong ung thư học. Phần lớn các khối u gan là do di căn: trong 28.000 trường hợp ung thu đại tràng mới mỗi năm ở Anh, hơn một nửa có di căn tới gan. Tuy nhiên ung thư nguyên phát ở gan và đường ruột cũng rất quan trọng và có ý nghĩa về mặt dịch tể.Ung thư ở gan thường có tiên lượng rất xấu (thời gian sống còn trung bình của bệnh nhân ung thư vú di căn gan chỉ 3 đến 6 tháng). Tuy nhiên, mặc dù thuyết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HÌNH ẢNH CT MỘT SỐ U GAN THƯỜNG GẶP

 1. HÌNH AÛNH CT NH MOÄT SOÁ U GAN THÖÔØNG GAËP NG BS. ÑAËNG VÓNH HIEÄP KHOA CÑHA - BVCR
 2. U LAØNH TÍNH NH Nang gan : nang ñôn - ña nang Hemangioma FNH ( focal nodular hyperplasia ) Adenoma
 3. U AÙC TÍNH HCC ( Hepato Cellular Carcinoma ) Carcinoma teá baøo gan sôïi laù (fibrolamellar hepatocellular carcinoma) Cholangio carcinoma Di caên gan
 4. KEÙN ÑÔN GIAÛN (DEVELOPMENTAL CYST) Beänh nguyeân: • + Maéc phaûi:chaán thöông , nhieãm truøng , kyù sinh truøng. • + Baåm sinh :thöôøng keát hôïp beänh xô cuõ,thaän ña nang , gan ña nang. Tæ leä : 5 - 14% daân soá Nguoàn goác: teá baøo bieåu moâ ñöôøng maät CT: Hình troøn hay baàu duïc, ñaäm ñoä thaáp, ñoàng nhaát,thaønh moûng, bôø roõ, khoâng taêng quang sau tieâm thuoác caûn quang. Ñaäm ñoä < 20 HU.
 5. KEÙN ÑÔN GIAÛN Phim PL Phim CE
 6. BEÄNH LYÙ GAN ÑA NANG NH Thöôøng keøm thaän ña nang. Chöùc naêng gan : bình thöôøng Bieán chöùng : xuaát huyeát, nhieãm truøng...
 7. BEÄNH LYÙ GAN ÑA NANG NH Phim PL Phim CE
 8. Gan ña nang
 9. BEÄNH LYÙ GAN ÑA NANG NH Phim PL
 10. BEÄNH LYÙ GAN ÑA NANG NH Phim CE
 11. U MAÙU ÔÛ GAN (HEMANGIOMA) LS:Thöôøng gaëp ôû nöõ > nam : 5/1.Coù theå coù trieäu chöùng (40% kích thöôùc 4cm coù trieäu chöùng ) Chieám tæ leä : 7% daân soá Nuoâi döôõng töø: ñm gan Kích thöôùc ít thay ñoåi : Nhoû: < 1cm Trung bình: 1 -> 5 cm Lôùn > 5cm
 12. U MAÙU ÔÛ GAN HÌNH AÛNH CT • PL: Ñôn ñoäc (50 – 90%) hay nhieàu oå. • Bôø roû, giaõm ñaäm ñoä,coù theå ñoùng voâi. • CE: Treân Dynamic ñieån hình taêng quang sôùm ôû ngoaïi bieân sau ñoù taêng quang daàn vaøo trung taâm vaø laáp ñaày toån thöông ôû thì muoän. Hoaëc: • + Taêng quang sôùm toaøn boä toån thöông Sau ñoù giaõm ôû thì muoän. • + or nhö tröôøng hôïp ñieån hình nhöng trung taâm khoâng taêng quang.
 13. BAÉT QUANG TRONG HEMANGIOMA 2 1
 14. BAÉT QUANG TRONG HEMANGIOMA 4 3
 15. Tính chaát baét quang 4 3 2 1
 16. 1 2 3 Tính chaát baét quang
 17. U MAÙU GAN (HEMANGIOMA) Pre CE Post CE 30’’ Post CE 90’’ Post CE 120’’ Khaûo saùt ñoäng hoïc CT (Dynamic CT) Post CE 5’ Khoa CÑHA-BV Chôï Raãy
 18. U MAÙU GAN (HEMANGIOMA) Pre CE Post CE 30’’ Post CE 90’’ Post CE 120’’ Khaûo saùt ñoäng hoïc CT (Dynamic CT) Post CE 5’ Khoa CÑHA-BV Chôï Raãy
 19. U MAÙU GAN (HEMANGIOMA PreCE Post CE 30’’ Post CE 90’’ Khaûo saùt ñoäng hoïc CT (Dynamic CT) Post CE 180’’ Khoa CÑHA-BV Chôï Raãy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2