Hồ sơ Xác định giá trị doanh nghiệp vốn nhà nước để cổ phần hóa - Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:170

0
11
lượt xem
1
download

Hồ sơ Xác định giá trị doanh nghiệp vốn nhà nước để cổ phần hóa - Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồ sơ gồm các loại văn bản như: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp; Bảng tổng hợp tài sản cố định; Bảng tổng hợp tài sản cố định hữu hình; Bảng kiểm kê và đánh giá lại nhà cửa vật kiến trúc đang dùng; Biên bản đánh giá thiết bị truyền dẫn; Biên bản đánh giá máy móc thiết bị; Biên bản đánh giá phương tiện vận tải;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ sơ Xác định giá trị doanh nghiệp vốn nhà nước để cổ phần hóa - Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An

®<br /> <br /> Integrating Values<br /> <br /> CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC NGHỆ AN<br /> HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP<br /> 100% VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ CỔ PHẦN HÓA<br /> Tại thời điểm ngày 30/06/2014<br /> <br /> Nghệ An, tháng 8 năm 2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp<br /> Bảng cân đối kế toán tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp<br /> Bảng tổng hợp kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp<br /> Bảng tổng hợp tài sản cố định<br /> Bảng tổng hợp tài sản cố định hữu hình<br /> Cấp nước và vệ sinh thành phố Vinh (Nguồn vốn ODA - Ngân hàng ADB)<br /> Bảng tổng hợp tài sản cố định hữu hình<br /> Hệ thống cấp nước 6 huyện miền núi tỉnh Nghệ An (Nguồn vốn ODA - Đan Mạch)<br /> Bảng tổng hợp tài sản cố định hữu hình<br /> Hệ thống cấp nước huyện Thanh Chương (Nguồn vốn ODA - Đan Mạch)<br /> Bảng tổng hợp tài sản cố định hữu hình<br /> 3 huyện Nam Đàn, Tương Dương và Nghệ An<br /> Bảng tổng hợp tài sản cố định hữu hình<br /> tại Thành phố Vinh và các trạm được đầu tư bằng nguồn vốn tự có<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại nhà cửa vật kiến trúc đang dùng<br /> Cấp nước và vệ sinh thành phố Vinh (Nguồn vốn ODA - Ngân hàng ADB)<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại nhà cửa vật kiến trúc đang dùng<br /> Hệ thống cấp nước 6 huyện miền núi tỉnh Nghệ An (Nguồn vốn ODA - Đan Mạch)<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại nhà cửa vật kiến trúc đang dùng<br /> Hệ thống cấp nước huyện Thanh Chương (Nguồn vốn ODA - Đan Mạch)<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại nhà cửa vật kiến trúc đang dùng<br /> 3 huyện Nam Đàn, Tương Dương và Kỳ Sơn<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại nhà cửa vật kiến trúc đang dùng<br /> tại Thành phố Vinh và các trạm được đầu tư bằng nguồn vốn tự có<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại máy móc thiết bị đang dùng<br /> Cấp nước và vệ sinh thành phố Vinh (Nguồn vốn ODA - Ngân hàng ADB)<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại máy móc thiết bị đang dùng<br /> Hệ thống cấp nước 6 huyện miền núi tỉnh Nghệ An (Nguồn vốn ODA - Đan Mạch)<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại máy móc thiết bị đang dùng<br /> Hệ thống cấp nước huyện Thanh Chương (Nguồn vốn ODA - Đan Mạch)<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại máy móc thiết bị đang dùng<br /> 3 huyện Nam Đàn, Tương Dương và Kỳ Sơn<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại máy móc thiết bị đang dùng<br /> tại Thành phố Vinh và các trạm được đầu tư bằng nguồn vốn tự có<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại phương tiện vận tải đang dùng<br /> tại Thành phố Vinh và các trạm được đầu tư bằng nguồn vốn tự có<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại thiết bị truyền dẫn đang dùng<br /> Cấp nước và vệ sinh thành phố Vinh (Nguồn vốn ODA - Ngân hàng ADB)<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại thiết bị truyền dẫn đang dùng<br /> Hệ thống cấp nước 6 huyện miền núi tỉnh Nghệ An (Nguồn vốn ODA - Đan Mạch)<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại thiết bị truyền dẫn đang dùng<br /> Hệ thống cấp nước huyện Thanh Chương (Nguồn vốn ODA - Đan Mạch)<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại thiết bị truyền dẫn đang dùng<br /> 3 huyện Nam Đàn, Tương Dương và Kỳ Sơn<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại thiết bị truyền dẫn đang dùng<br /> tại Thành phố Vinh và các trạm được đầu tư bằng nguồn vốn tự có<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định khác đang dùng<br /> Cấp nước và vệ sinh thành phố Vinh (Nguồn vốn ODA - Ngân hàng ADB)<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại tài sản vô hình<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại chi phí XDCB dở dang<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại chi phí trả trước<br /> Bảng kiểm kê tiền mặt và tiền gửi ngân hàng<br /> <br /> Phụ lục 1a<br /> Phụ lục 2<br /> Phụ lục 2.1<br /> <br /> Trang<br /> 1-13<br /> 14-15<br /> 16-17<br /> 18<br /> 19<br /> <br /> Phụ lục 2.2<br /> <br /> 20<br /> <br /> Phụ lục 2.3<br /> <br /> 21<br /> <br /> Phụ lục 2.4<br /> <br /> 22<br /> <br /> Phụ lục 2.5<br /> <br /> 23<br /> <br /> Phụ lục 3.1<br /> <br /> 24-25<br /> <br /> Phụ lục 3.2<br /> <br /> 26-27<br /> <br /> Phụ lục 3.3<br /> <br /> 28<br /> <br /> Phụ lục 3.4<br /> <br /> 29-30<br /> <br /> Phụ lục 3.5<br /> <br /> 31-32<br /> <br /> Phụ lục 4.1<br /> <br /> 33-34<br /> <br /> Phụ lục 4.2<br /> <br /> 35-39<br /> <br /> Phụ lục 4.3<br /> <br /> 40<br /> <br /> Phụ lục 4.4<br /> <br /> 41<br /> <br /> Phụ lục 4.5<br /> <br /> 42-43<br /> <br /> Phụ lục 5.1<br /> <br /> 44<br /> <br /> Phụ lục 6.1<br /> <br /> 45-50<br /> <br /> Phụ lục 6.2<br /> <br /> 51-52<br /> <br /> Phụ lục 6.3<br /> <br /> 53<br /> <br /> Phụ lục 6.4<br /> <br /> 54<br /> <br /> Phụ lục 6.5<br /> <br /> 55-56<br /> <br /> Phụ lục 7.1<br /> <br /> 57<br /> <br /> Phụ lục 8<br /> Phụ lục 9<br /> Phụ lục 10<br /> Phụ lục 11<br /> <br /> 58<br /> 59-61<br /> 62-63<br /> 64<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Bảng kiểm kê các khoản đầu tư ngắn hạn<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá các khoản phải thu khách hàng<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá trả trước người bán<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá các khoản phải thu khác<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá dự phòng phải thu khó đòi<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại vật tư, hàng hóa tồn kho<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại chi phí dở dang<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại các khoản phải thu nhà nước<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại tài sản lưu động khác<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại các khoản phải trả người bán<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại các khoản người mua trả tiền trước<br /> Bảng kiểm kê và đánh giá lại các khoản công nợ phải trả khác<br /> Bảng kiểm kê tài sản cố định chờ thanh lý<br /> Bảng kiểm kê tài sản cố định chờ thanh lý<br /> Biên bản đánh giá lại chi phí quản lý, tư vấn và chi khác Dự án ADB - Cấp nước và vệ sinh<br /> thành phố Vinh<br /> Biên bản đánh giá nhà cửa vật kiến trúc<br /> Hình thành từ dự án "Cấp nước và vệ sinh thành phố Vinh"<br /> Biên bản đánh giá máy móc thiết bị<br /> Hình thành từ dự án "Cấp nước và vệ sinh thành phố Vinh"<br /> Biên bản đánh giá phương tiện truyền dẫn<br /> Hình thành từ dự án "Cấp nước và vệ sinh thành phố Vinh"<br /> Biên bản đánh giá tài sản cố định khác<br /> Hình thành từ dự án "Cấp nước và vệ sinh thành phố Vinh"<br /> Biên bản đánh giá lại chi phí quản lý, tư vấn và chi khác Dự án ODA - Hệ thống cấp nước 6<br /> huyện miền núi<br /> Biên bản đánh giá nhà cửa vật kiến trúc<br /> Hình thành từ dự án "Hệ thống cấp nước 6 huyện miền núi"<br /> Biên bản đánh giá máy móc thiết bị<br /> Hình thành từ dự án "Hệ thống cấp nước 6 huyện miền núi"<br /> Biên bản đánh giá thiết bị truyền dẫn<br /> Hình thành từ dự án "Hệ thống cấp nước 6 huyện miền núi"<br /> Biên bản đánh giá nhà cửa vật kiến trúc<br /> Hình thành từ dự án "Hệ thống cấp nước huyện Thanh Chương"<br /> Biên bản đánh giá máy móc thiết bị<br /> Hình thành từ dự án "Hệ thống cấp nước huyện Thanh Chương"<br /> Biên bản đánh giá thiết bị truyền dẫn<br /> Hình thành từ dự án "Hệ thống cấp nước huyện Thanh Chương"<br /> Biên bản đánh giá nhà cửa vật kiến trúc<br /> 3 huyện Nam Đàn, Tương Dương và Kỳ Sơn<br /> Biên bản đánh giá máy móc thiết bị<br /> 3 huyện Nam Đàn, Tương Dương và Kỳ Sơn<br /> Biên bản đánh giá thiết bị truyền dẫn<br /> 3 huyện Nam Đàn, Tương Dương và Kỳ Sơn<br /> Biên bản đánh giá nhà cửa vật kiến trúc<br /> Tại thành phố Vinh và các trạm được đầu tư từ nguồn vốn tự có<br /> Biên bản đánh giá thiết bị truyền dẫn<br /> Tại thành phố Vinh và các trạm được đầu tư từ nguồn vốn tự có<br /> Biên bản đánh giá phương tiện vận tải<br /> Tại thành phố Vinh và các trạm được đầu tư từ nguồn vốn tự có<br /> <br /> Phụ lục 12<br /> Phụ lục 13<br /> Phụ lục 14<br /> Phụ lục 15<br /> Phụ lục 16<br /> Phụ lục 17.1<br /> Phụ lục 17.2<br /> Phụ lục 18<br /> Phụ lục 19<br /> Phụ lục 20<br /> Phụ lục 21<br /> Phụ lục 22<br /> Phụ lục 23<br /> Phụ lục 24<br /> <br /> Trang<br /> 65<br /> 66-111<br /> 112-113<br /> 114-115<br /> 116<br /> 117-148<br /> 149<br /> 150<br /> 151-153<br /> 154-156<br /> 157-159<br /> 160-161<br /> 162-165<br /> 166<br /> 167-174<br /> 175-195<br /> 196-214<br /> 215-307<br /> 308-309<br /> 310-317<br /> 318-351<br /> 352-409<br /> 410-423<br /> 424-430<br /> 431-432<br /> 433-434<br /> 435-447<br /> 448-453<br /> 454-461<br /> 462-476<br /> 477-487<br /> 488-490<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> Từ viết tắt<br /> MTV<br /> TNDN<br /> BHLĐ<br /> BHXH<br /> BHYT<br /> VIA<br /> HT<br /> TSCĐ<br /> HMLK<br /> VAT<br /> XDCB<br /> ODA<br /> ADB<br /> TB<br /> XD<br /> KTPL<br /> <br /> Nghĩa đầy đủ<br /> Một thành viên<br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> Bảo hộ lao động<br /> Bảo hiểm xã hội<br /> Bảo hiểm y tế<br /> Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Gia VIA<br /> Hệ thống<br /> Tài sản cố định<br /> Hao mòn lũy kế<br /> Thuế giá trị gia tăng<br /> Xây dựng cơ bản<br /> Nguồn vốn hỗ trợ phát triển<br /> Ngân hàng phát triển Châu Á<br /> Thiết bị<br /> Xây dựng<br /> Khen thưởng phúc lợi<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> Nghệ An, ngày 31 tháng 8 năm 2015<br /> <br /> BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP<br /> Theo phương pháp tài sản<br /> Của Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An<br /> Tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2014<br /> •<br /> <br /> Căn cứ các văn bản quy định chung về xác định giá trị doanh nghiệp:<br /> <br /> -<br /> <br /> Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành<br /> công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của<br /> Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành<br /> công ty cổ phần;<br /> <br /> -<br /> <br /> Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị<br /> doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại<br /> Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ;<br /> <br /> •<br /> <br /> Căn cứ các văn bản chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp:<br /> <br /> -<br /> <br /> Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cổ phần hóa Công ty<br /> TNHH MTV Cấp nước Nghệ An;<br /> <br /> -<br /> <br /> Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Ban Chỉ<br /> đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An;<br /> <br /> -<br /> <br /> Quyết định số 31/QĐ-BCĐCPH ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV<br /> Cấp nước Nghệ An về việc thành lập tổ giúp việc cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An;<br /> <br /> -<br /> <br /> Hợp đồng số 701/2015/HĐXĐGT-VIA/P3 ngày tháng 3 năm 2015 đã ký giữa Công ty TNHH MTV Cấp nước<br /> Nghệ An và Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Gia VIA.<br /> <br /> •<br /> <br /> Căn cứ một số văn bản quy định về đánh giá tài sản, xử lý tài chính, đất đai:<br /> <br /> -<br /> <br /> Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây<br /> dựng công trình;<br /> <br /> -<br /> <br /> Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu<br /> hao tài sản cố định;<br /> <br /> -<br /> <br /> Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 1/10/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về phương pháp xác định tỷ<br /> lệ nội địa hóa đối với ô tô;<br /> <br /> -<br /> <br /> Quyết định số 91/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành đơn giá xây dựng mới<br /> của nhà, công trình phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2014 trên địa<br /> bàn tỉnh Nghệ An;<br /> <br /> -<br /> <br /> Công văn số 1601/BXD-VP ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng công bố tập chỉ số giá xây dựng từ năm 2000 đến<br /> năm 2007;<br /> <br /> -<br /> <br /> Quyết định số 594/QĐ-SXD.BSTCSG ngày 19/4/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An về việc công bố Chỉ<br /> số giá xây dựng Quý 4 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;<br /> <br /> -<br /> <br /> Quyết định số 1332/QĐ-SXD.BSTCSG ngày 16/7/2014 của Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An về việc công bố Chỉ<br /> số giá xây dựng Quý 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.<br /> <br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản