intTypePromotion=1
ADSENSE

Học tiếng Anh giao tiếp cho ngành Luật: Phần 1

Chia sẻ: Tri Thu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

10
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách Giao tiếp tiếng Anh trong ngành Luật” (English Communication in Law) cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích thông qua các khái niệm thường dùng trong lĩnh vực luật pháp, cũng như những thủ tục của một vụ kiện. Bên cạnh đó sách còn hướng dẫn bạn cách soạn thảo thư tín, biên bản ghi nhớ bằng tiếng Anh của văn phòng luật, những mẫu câu tiếng Anh khi tranh tụng ở tòa phúc thẩm. Sách được chia thành 2 phần ebook, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách ngay sau đây để biết thêm chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học tiếng Anh giao tiếp cho ngành Luật: Phần 1

 1. THANH HÀ GIAO TIẾP llỆNGANH t ĩD ĩ l g Ngành NHA XUÃT BÀN HỐNG Đửc
 2. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com iS". ', ■ỉ*,'' '.í. r í ••• l .'í'V (;■' Tte - - ' " í í " ' . • '■'■!1j-■ ■ '■■■ ■; ■ - . ■ -. ^ Ịi ■ . ỉ- ? ặ - % - /l_ 4 é ' ệ r ỉ ' 'f í ị . i ' f ĩ 1 ỉ ^ Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 3. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com LỜI NÓI ĐẨU M gày n a y , T iế n g A n h k h ô n g c h ỉ là n g ô n n g ữ g ia o t iế p t r o n g c u ộ c s ố n g h à n g n g à y , t r o n g v ă n p h ò n g , v à g ia o d ịc h t h ư ơ n g m ạ i m à n ó c ò n đ ó n g v a i t r ò q u a n t r ọ n g t r o n g c á c v ă n b ả n h à n h c h ín h c ũ n g n h ư v ă n b ả n p h á p lu ậ t. T u y n h iê n , T iế n g A n h c h u y ê n n g à n h lu ậ t v ẫ n chư ci đ ư ợ c s ử d ụ n g r ộ n g r ã i, k iế n th ứ c c ủ a m ọ i n g ư ờ i về lĩn h v ự c n à y v ẫ n c ò n n h iề u h ạ n c h ế . X u ấ t p h á t từ n h u c ầ u th ự c t iễ n đ ó , c h ú n g t ô i đ ã b iê n s o ạ n v à x in g iớ i t h iệ u t ớ i b ạ n đ ọ c c u ố n s á c h "Giao tiếp tiếng Anh tro n g ngành luật". C u ố n s á c h b a o g ồ m 5 p h ầ n n ộ i d u n g c h ín h . P h ầ n 1 g iớ i th iệ u n h ữ n g m ẫ u c â u t h ô n g d ụ n g t r o n g v ă n b ả n u ậ t, c u n g cấp cho c á c b ạ n n h ữ í ig k iế n th ứ c b ổ íc h t h ô n g q u a c á c k h á i n iệ m th ư ờ n g d ù n g t r o n g lĩn h v ự c n à y , c ũ n g n h ư n h ữ lig t h ủ tụ c c ủ a m ộ t v ụ k iệ n . C á c phần 2, 3 và 4 lầ n lượt g iớ i th iệ u đ ế n c á c b ạ n c á c h s o ạ n th ả o t h ư t í n , b iê n b ả n g h i n h ớ b ằ n g tiế n g A n h của vãn p h ò n g lu ậ t v à c á c h v iế t n h ữ r ig b iê n b ả n đ ó . P h ầ n 4 c ủ a c u ố n s á c h là n h ữ h g m ẫ u c â u tiế n g A n h k h i t r a n h tụ n g ở t ò a p h ú c th ẩ m , đ e m đ ế n c h o đ ộ c g iả r ấ t n h iề u k iế n t h ứ c t h iế t th ự c , đ ặ c b iệ t là r ấ t h ữ u d ụ n g v ớ i n h ữ n g a i q u a n t â m đ ế n lĩn h v ự c p h á p lu ậ t. Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 4. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com S á c h đ ư ợ c b iê n s o ạ n d à n h c h o đ ố i tư ợ n g đ ộ c g iả đ ã c ó v ố n k iế n th ứ c t iế n g A n h c ơ b ả n , m u ố n n â n g c a o v ố n t ừ v à k h ả n ă n g g ia o t iế p , c ũ n g n h ư c á c h s o ạ n th ả o cá c v ă n b ả n tro n g n g à n h lu ậ t. Đ ặ c b iệ t, với b ố cục lo g ic , c h ặ t c h ẽ , c á c h t r ì n h b à y v ấ n đ ề r õ r à n g , m ạ c h lạ c , c ó t h ể n ó i đ â y là c u ố n c ẩ m n a n g h ế t sứ c b ổ íc h c h o n h ữ h g a i m u ố n t ì m h iể u , t r a u d ồ i t h ê m k iế n th ứ c tiế n g A n h v ề lĩn h v ự c p h á p lu ậ t. M ặ c d ù đ ã c ố g ắ n g h ế t s ứ c , n h iử ig t r o n g q u á t r ì n h b iê n s o ạ n c h ắ c c h ắ n k h ô n g t h ể t r á n h k h ỏ i th iế u s ó t, k í n h m o n g b ạ n đ ọ c đ ó n g g ó p ý k iế n đ ể lầ n tá i b ả n c u ố n s á c h đ ư ợ c h o à n th iệ n h ơ n . X in c h â n t h à n h c ả m ơ n ! Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 5. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com PHÂN 1 Máo cởa THÔNG DỌNG TRONG VÃN BẢN UIỢT 1. CÁC KHÁi NIỆM Cơ BẢN *:* Luật học - Jurisprudence 1. A s u b s e q u e n t r a tiíic a tio n h a s a r e tr o s p e c tiv e a ffe c t, a n d b e e q u iv a le n t to a p r io r c o m m a n d . Việc phê chuẩn sau vẫn có hiệu lực trở về trước và tương đương với ỉệnh đưa ra trước đó. 2. A b s o lu te p o w e r c o r r u p ts a b s o lu te ly . Quyền lực tuyệt đôĩ tất sẽ dẫn đến sự hỗn loạn tuyệt đối. 3. P a írn e s s a n d ju s tíc e ín a ju r is d ic tio n a re r e a ijz e d c a s e b y c a s e b e in g s e ttle d p ro p e r ly . Người ta có th ể thấy được sự xét xử công m inh và sáng suôi qua từng vụ việc được giải quyết một cách hợp lý. 4. G iv e a t h ie f e n o u g h r o p e a n d h e 'll h a n g h im s e lí. Đưa cho tên cướp đó một sỢi dây đ ể hắn tự treo cổ minh. Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 6. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 5. G o o d o r d e r Is th e ío u n d a tio n o f a ll th in g s . Trật tự xã hội là nền tảng cho tất cả các lĩnh vực khác. 6. Ig n o ra n c e o f la w e x c u s e s n o o n e . Không hiểu biết về pháp luật không phải là lý do hào chữa cho hất kỳ người nào. 7. In a h e a lth y le g a l s y s te m th e v a lu e s o f o rd e r a n d ju s tic e a re n o t n o rm a lly a t c ro s s - p u rp o s e s . Trong một hệ thống pháp luật vững mạnh, giá tn của trật tự và công bằng thường không mâu thuẫn với nhau. 8. In d o u b t, th e m ild e r c o u rs e Is to b e fo llo w e d . Nếu còn nghi ngờ, người ta sẽ xử bằng hình thức nhẹ hơn. 9. In ía n c y is a s h ie ld , n o t a s w o rd . Tuổi vỊ thành niên cần được bảo vệ chứ chưa phải chịu phạt. 10. It is a n im p o rta n t s te p to re p la c e th e ru le o f m e n w ith th e ru le o f la w in C h in a 's ju s tic e re ío rm s . Việc thay th ế nguyên tắc của con người hằng nguyên tắc của luật pháp trong cải cách tư pháp cửa Trung Quốc là một bước tiên rất quan trọng. 11. It is b e tte r to fig h t fo r ju s tic e th a n to ra il a t th e ill. Đấu tranh cho còng lý bao giờ củng tốt hơìi là h(ỉi móc những điều xấu xa. 8 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 7. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 1 2 . J u s tic e m u s t n o t o n ly b e d o n e , b u t m u s t b e s e e n to b e done. Công lý không chỉ được đưa ra mà việc thực thi công lý phải được nhìn thấy. 13. L e t r ig h t b e d o n e , th o u g h th e h e a v e n s fa ll. Dù trời có sập xuống thi vẫn phải làm theo lẽ phải. 1 4 . L ik e re a s o n m a k e s lik e la w . Lẽ phải làm nên luật pháp. 1 5 . N o m a n s h o u ld b e n e íit fr o m h is o w n in ju s tic e . Chẳng ai được lợi lộc gì từ sự hất công của chính anh ta. 16. N o b o d y h a s a m o r e s a c re d o b lig a tio n to o b e y th e la w th a n th o s e w h o m a k e th e la w . Không ai có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp hơn chính những ngưỉỉi làm luật. 17. S h e who com es to e q u ity m ust com e w ith c le a n hands. Người ngay thẳng sẽ nhận được sự phán quyết công bằng. 18. S ta te w a y s c a n n o t c h a n g e fo lk w a y s . Phép Vua thua lệ làng. 19. S u p p r e s s io n o f th e tr u th is th e e x p re s s io n o f w h a t is fa ls e . Việc che giấu sự thật chỉ khẳng định thêm là mình đã sai. Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 8. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 2 0 . T h e h is to ry o f lib e rty h a s la rg e ly b e e n th e h is to ry o f th e o b s e rv a n c e o f p r o c e d u r a l s a fe g u a rd s . Lịch sử của tự do chính là lịch sử của việc bảo vệ những phong tục. 2 1 . T h e p la c e g o v e r n s th e a c t. Nhập gia tuỳ tục. 2 2 . T h e ru le s m u s t n o t b e c o n s ta n tly c h a n g in g . Các nguyên tắc không th ể thay đổi một sớm một chiều. 2 3 . T h e s a m e tr a n s a c tio n m a y g iv e rís e to b o th a c iv il a n d a c rim in a l a c tío n . Cùng một việc làm có th ể dẫn tới mắc cả tội dân sự lẫn tội hình sự. 2 4 . T h e s p o k e n w o r d flie s ; th e vvrltten w o r d re m a in s . Lời nói gió bay; Những gì bằng văn bản mới có thể giữ lại được. 2 5 .T h o u g h fe w a re p u n is h e d , th e fe a r o f p u n is h m e n t a ffe c ts a ll. Dù chỉ phạt một vài người, nhưng nỗi lo sợ bị trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. 26. T ru th is a tra id o f n o th in g b u t c o n c e a lm e n t. S ự thật không sỢ bất kỳ điều g i ngoài sự che giấu. 27. W e m u s t fo llo w a s tr ic t in te rp r e ta tio n o f th e ru le s . Chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ các luật lệ. 10 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 9. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 2 8 . W h o p a r d o n s th e b a d , in ju re s th e g o o d . A i tha thứ cho người xấu là làm tổn thương đến người tốt. 2 9 . W it h o u t ju d ic ia l re v ie w , s ta tu to r y lim its w o u ld be n a u g h t b u t e m p ty w o rd s . Nếu không có sự cân nhắc về luật pháp thì những quyền hạn được pháp luật quy định sẽ trờ nên vô nghĩa và chỉ là những lời sáo rỗng. 30. V V rong la w s m a k e s h o rt g o v e rn m e n t. Những điều luật không hỢp lý thường khiến cho chính quyền nhanh chóng sụp đổ. *> Luật pháp - Law 1. A la te r s ta t u te ta k e s a w a y th e e ffe c t o f a p r io r o n e . Một đạo luật mới thường bác bỏ hiệu lực của đạo luật trước đó. 2. A r m s a n d la w s d o n o t A o u ris h to g e th e r. Vũ k h í và luật pháp không th ể cùng phát triển thịnh vượng. 3. C o n s e n t m a k e s la w . S ự ưng thuận tạo nên luật pháp. 4. C u s to m h a s th e ío r c e o f la w . Phong tục cũng chịu sự chi phối của luật pháp. 5. C u s to m s , r e lig io n s a n d p h ilo s o p h ie s te n d to fo m ri th e b a s is f o r a n a tio n 's la w s . 11 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 10. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com Các phong tục tập quán, tôn giáo, triết học sẽ tạo nên nén tảng cho luật pháp của một quốc gia. 6. E q u ity is a c o rre c tio íì o f c o m m o n le g a l ru le s in th e ir d e íe c tiv e p a rts . Luật công bằng là sự sửa chữa những phần còn khiếm khuyết trong quy tắc của luật pháp chung. 7. E x c e p t a s o th e rw is e p ro v id e d b y la w . Hành động ph ả n kh án g đ ể tự vệ đưỢc lu ậ t p h á p bảo vệ. 8. E v e ry la w h a s a lo o p h o le . Luật p h á p nào củng có khe hở. 9. E v e ry la w h a s n o a to m o f s tre n g th , a s fa r a s n o p u b lic o p in io n s u p p o rts it. Chừng nào chưa có sự ủng hộ của quần chúng thi chừng đó luật pháp vẫn chưa có hiệu lực. 10. In c iv iliz e d life , la w ílo a ts in a s e a o f e th ic s . Trong xã hội văn minh, luật pháp luôn phù hỢp với luân thường đạo lý. 11. It c a n h a rd ly b e ta k e n to b e a g u a r a n te e th a t e v e r y la w s h a ll tr e a t e v e ry p e rs o n th e s a m e . Người ta không th ể đảm bảo rằng mọi luật pháp đêu xét xử mọi người như nhau. 12. L a w c a n n e v e r b e e n ío r c e d u n le s s fe a r s u p p o rts it. Luật pháp không bao giờ được thi hành nêu người ta không sỢ nó. 12 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 11. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 13 L aw does not com pel a m an to do w hat he is im p o s s ib le to p e río rm . Luật pháp không bắt buộc một người phải làm những gi mà người ta không th ể làm. 14. L a w g o v e r n s m a n , re a s o n th e la w . Luật pháp khống chế con người, nhưng lẽ phải khống chế luật pháp. 15. L a w is a p e r v a s iv e íe a tu r e o f s o c ia l life th a t p ro ío u n d ly a ffe c ts us. Luật pháp là nét đặc trưng lan toả khắp đời sống xã hội và có ảnh hưởng sâu sắc đến chúng ta. 16. L a w is an e x e r c is e in c o m m u n ic a tio n b e tvve e n a u th o r ity a n d th e p u b lic . Luật pháp là việc đối thoại giữa nhà chức trách với công chúng. 17. L a w is a n o r d in a n c e o f re a s o n fo r th e c o m m o n g o o d . Luật pháp là sắc lệnh quy định những điều hay lẽ phải. 18. L a w is an u tte r a n c e d e te rm in e d by th e com m on c o n s e n t o f th e c o m m o n w e a lth . Luật pháp là sự ban bô'được quyết định bởi sự chấp thuận rộng rãi của toàn thê nhân dân. 19. L a w is b o th a n in s tr u m e n t o f c h a n g e a n d a re s u lt o f changes. Luật pháp vừa là công cụ đ ể thay đổi, vừa là kết quả của sự thay đổi. 13 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 12. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 2 0 . L a w is e s ta b lis h e d f o r th e b e n e íit o f m a n . Luật pháp được thiết lập đ ể phục vụ lợi ích của con người. 2 1 . L a w is la w , ju s t o r n o t. Dù có công bằng hay không, luật vẫn cứ là luật. 2 2 . L a w is m in d w ith o u t re a s o n . Luật pháp luôn tồn tại trong đầu chúng ta mà không cần bất cứ lý do gỉ. 2 3 . L a w is o r d e r , a n d g o o d la w ís g o o d o rd e r. Luật pháp là trật tự, luật pháp tốt thi trật tự tốt. 2 4 . L a w is th e c r y s ta lliz a tio n o f th e h a b it a n d th o u g h t o f s o c ie ty . L uật pháp là sự kết tinh của những thói quen và tư tưởng của xã hội. 2 5 . L a w is th e S c ie n c e o f w h a t is g o o d a n d ju s ỉ. L uật pháp là khoa học của những điều tốt đẹp và công bằng. 2 6 . L a w m u s t b e s ta b le a n d it c a n n o t s ta n d s till. L uật pháp phải bền vững và không th ể bế tắc. 2 7 . L a w t h a t is d e f ic ie n t is b e tte r th a n la w th a t ìs u n c e rta in . L uật mà thiếu còn tốt hơn luật không chắc chắn. 2 8 . L a w s a r e m a d e to p r e v e n t th e s tr o n g e r fr o m h a v in g th e p o v v e r to d o e v e r y th in g . 14 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 13. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com L uật được làm ra đ ể ngăn chặn những kẻ m ạnh lạm d ụ n g quyền lực đ ể là m m ọi việc. 29. Law s to o g e n tle a re s e ld o m obeyed; to o s e v e re , s e ld o m e x e c u te d . Luật mà quá nương nhẹ th i hiếm khi được tuân theo; N hư ng nếu quá nghiêm khắc th i lại hiếm khi được thi hành. 3 0 . N o c r im e v v ith o u t la w m a k in g it s o ; n o p e n a lty v v ith o u t la w m a k in g it s o . Không có tội lỗi nào không có luật của nó; Củng không có sự trừng phạt nào không có luật của nó. 3 1 . N o o n e is a b o v e th e la w . Không ai có th ể vượt qua tầm kiểm soát của luật pháp. 3 2 . O n e w ith th e la w is a m a jo rity . N hững người tuân thủ pháp luật bao giờ cũng chiếm đa số. 3 3 . S c a r c e iy a n y la w c a n b e m a d e w h ic h is b e n e íic ia l to a ll; b u t íf it b e n e ĩit s th e m a jo r ity it is u s e íu l. Hiếm thấy bất kỳ luật pháp nào được đề ra đều m ang lại lợi ích cho tất cả mọi người; nhưng nếu nó có lợi cho đa s ố th i điều đó đã là hữu ích rồi. 3 4 . S u b s ta n tia l la w d e íin e s rig h ts , and p ro c e d u ra l la w e s ta b lis h e s th e p ro c e d u re s by w h ic h r íg h ts a re p r o te c te d a n d e n ío r c e d . 15 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 14. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com Luật hình sự xác định các quyền của công dân, còn luật tô tụng chỉ ra các nguyên tắc đ ể bảo vệ và thực thi những quyền lợi đó. 3 5 . T h e d e íin itio n o f la w d e p e n d s o n h o w w e lo o k a t its p u rp o s e s o r íu n c tio n s . S ự tồn tại của luật pháp phụ thuộc vào cách chúng ta nhin nhận những mục đích và chức năng của nó. 3 6 . T h e e n d o f la w is n o t to a b o lis h o r re s tra in , b u t to p re s e r v e a n d e n la rg e tr e e d o m . Mục đích cuối cùng của luật pháp không phải là đ ể xoá bỏ hay hạn chế quyền tự do của con người, mà là đê bảo vệ và mở rộng nó. 3 7 . T h e fir s t o f a ll la w s is to r e s p e c t th e la w s . Điều quan trọng nhất của luật pháp là phải tôn trọng pháp luật. 3 8 . T h e la w c a n n o t m a k e a ll m e n e q u a l, b u t th e y a re a ll e q u a l b e ío re th e la w . Luật pháp có th ể không làm cho mọi người bình đẳng, nhưng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. I 3 9 . T h e la w d o e s n o t c o n c e rn its e lí a b o ú t ía m ily triíle s . Luật pháp không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh trong gia đinh. 4 0 . T h e la w h o ld s n o m a n re s p o n s ib le fo r th e a c t o f g o d . Luật pháp không bắt người ta phải chịu trách nhiệm đối với hành động của thần thánh. 16 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 15. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 41. T h e la w is th e vvitn e ss a n d e x te r n a l d e p o s it o f o u r m o r a l life . L uật pháp là nhân chứng và sự bảo vệ cho đời sông đạo đức của con người. 4 2 . T h e la w n e v e r s u ffe rs a n y th in g c o n tr a r y to tru th . Luật pháp không bao giờ tha thứ cho bất kỳ điều gi trái với lẽ phải. 4 3 . T h e la w o fte n allovvs w h a t h o n o r ío r b id s . Luật pháp thường chấp nhận những gì mà danh dự không cho phép. 4 4 . T h e la w o n lib e l is c o n s id e re d to o le n ie n t. Luật về tội p h ỉ báng người khác được xem là quá nhăn đạo. 4 5 . T h e la w p r o te c ts c itiz e n s w h o a re w r o n g fu lly d e p riv e d o f th e ir lib e r ty b y a n o th e r. Luật pháp bảo vệ những công dân bị người khác tước quyền tự do một cách vô lý. 4 6 . T h e la w w a s m a d e fo r m a n a n d n o t m a n fo r th e la w . Luật pháp được tạo ra đ ể phục vụ con người chứ không p h ả i con người đưỢc tạo ra đê p h ụ c vụ p h á p luật. 4 7 . T h e la w w ill c a tc h u p w ith h im in th e e n d . Luật pháp sẽ theo người ta đến cùng. ! \ I N1 17 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 16. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 48. The le g a l s o u rc e of th e p riv ile g e v a rie s fr o m ju rís d ic tio n to ju ris d jc tio n . Nguồn gốc pháp lý của những đặc quyền đặc lợi trong các vụ xét xử khác nhau là khác nhau. 4 9 . T h e m o r e la w s , th e m o r e o ffe n c e s . Luật pháp càng nhiều, tội phạm càng lắm. 5 0 . T h e n e w re g u la tio n s w ill c o m e in to fo r c e o n J a n u a r y 1st. Những quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày m ùng 1 tháng 1. 5 1 . T h e povvers a n d d u tie s a re c o n íe rre d o n th e tr b u n a l b y th e s ta tu to r y c o d e . Các quyền và nghĩa vụ được ban hành tại toà án dưới dạng các bộ luật. 5 2 . T h e re a s o n o f th e la w c e a s in g , th e la w its e if c e a s e s . Nếu lý do ban hành luật pháp không còn thi luật pháp cũng không tồn tại. 5 3 . T h e s a íe ty o f th e p e o p le is th e s u p re m e la w . An toàn của con người là đạo luật quan trọng nhất. 54. T he s tr ic te s t la w s o m e tim e s b e c o m e s th e s e v e r e s t in ju s tíc e . Điều luật nghiêm khắc nhất đôi khi lại trở úiành sự bất công nghiêm trọng nhất. 18 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 17. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 5 5 . T h is d o c u m e n t is le g a lly b in d in g . Tài liệu này ràng buộc về mặt pháp lý. 5 6 . T h is la w is in a b e y a n c e . Điều luật này tạm thời không được áp dụng. 5 7 . T h is la w h a s b e c o m e a d e a d le tte r. Điều luật này đã hết hiệu lực. 5 8 . T h is la w w ill go in to e ffe c t on th e day of its p r o m u lg a tio n . Điều luật này có hiệu lực k ể từ ngày công bố. 59. V V h ere la w e n d s , ty r a n n y b e g in s . ở đ â u lu ậ t p h á p không có hiệu lực, ở đ ó s ự bạo ngược sẽ hoành hành. 6 0 . V V h ere th e r e a r e u n c e rta in tie s , th e re a re n o la w s . Không có sự chắc chắn thỉ đó không phải là luật pháp. *:• Luật doanh nghiệp - Com pany law 1. A com pany d ir e c to r ow es a fid u c ia r y d u ty to th e com pany. Giám đốc của một công ty phải chịu trách nhiệm với những việc được giao. 2. A c o m p a n y is re g a r d e d b y th e ia w a s a p e rs o n ; a n a rtííic ia i p e r s o n . Một công ty cũng được luật pháp bảo vệ như một con người - người n h ân tạo. 19 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 18. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 3. An e n te rp rís e as a le g a l p e rs o n s h a ll conduct o p e r a tio n s vvíthin th e ra n g e a p p r o v e d a n d re g is te re d . Một công ty như một đại diện pháp lý, sẽ tiến hành các hoạt động sản xuất theo dây chuyền đã được phê chuẩn và đăng ký. 4. H e is a d ir e c to r a p p o in te d u n d e r th e a rtic le s o f th e com pany. Anh ấy là giám đốc được bổ nhiệm theo đúng những điều khoản quy định của công ty. 5. P rio r to a p p lic a tio n fo r r e g is tr a tio n , th e s h a re C a p ita l m u s t b e s tip u la te d ìn th e A r tic le s a n d a ll s h a r e s m u s t b e s u b s c rib e d . Trước khi nộp đơn đăng ký, tài sản về cổ phiếu phải được quy định trong các điều khoản và tất cả cổ phiếu đều phải được chấp thuận. 6. T h e c h a irm a n w a s p e r s o n a lly lia b le f o r th e c o m p a n y ’s d e b ts . Bản thân chủ tich phải là người có trách nhiệm trả các khoản nỢ của công ty. 7. T h e c o m p a n y h a s c o m p lie d w ith th e c o u r t o rd e r. Công ty đã làm theo lệnh của toà án. 8. The com pany has fu lfille d a ll th e te r m s of th e a g re e m e n t. Công ty đă hoàn thành tất cả các điều khoản trong hỢp đồng. 20 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 19. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com 9. T h e c o m p a n y in te n d s to s u e fo r d a m a g e s . Công ty đó định yêu cầu bồi thường. 1 0 . T h e c o m p a n y is c o n tro lle d b y th e m a jo r ity s h a re h o ld e r. Cô/lể ty được điều hành bời c ổ đ ôn g có s ố p h iếu cao nhất. 1 1 . T h e c o m p a n y is p re s u m e d to b e s till s o lv e n t. Người ta cho rằng công ty đó vẫn còn khả năng thanh toán. 1 2 . T h e c o m p a n y is re s is tin g th e ta k e o v e r b id . Công ty đnng hạn chế những cổ phần được thu mua với giá cao nhằm mục đích tiếp quản. 1 3 . T h e c o m p a n y 's a c tio n w a s c o m p le te ly le g a l. Việc là m của công ty đó là hoàn toàn hỢp pháp. 1 4 . T h e d o m ic ile o f a le g a l p e rs o n o r o th e r o rg a n iz a tio n is a t th e p la c e o f iỉs p rín c ip a l b u s in e s s e s ta b lis h m e n t. Pháp nhân hoặc các tổ chức hỢp pháp có th ể coi nơi ở của m in h là nơi tổ chức các h oạt độn g làm ăn quan trọng. 15. T h e le g a l a d v is e r re c o m m e n d e d a p p ly in g fo r an in ju n c tio n a g a in s t th e d ỉre c to rs o f ỉh e c o m p a n y . Người tư vấn luật pháp đề nghị phải đưa ra lệnh của toà án chống lại ban giám đốc của công ty. 1 6 . T h e m a jo r m e th o d s u s e d to r e c o n s titu te th e c o m p a n y a re a c q u is itio n o f c o m p a n ie s a n d m e rg in g . 21 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
 20. Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com Các biện pháp chủ yếu đê tổ chức lại công ty đó là giành lại các công ty và hợp nhất chúng lại với nhau. 1 7 . T h e p ro íits a n d lo s s e s o f th e e q u ity jo in t v e n tu r e s h a ll be s h a re d by th e p a rtie s in p ro p o rtio n to th e ir c o n trib u tio n s o f th e re g is te re d Capital. Lợi nhuận và th ua lỗ của công ty cổ p h ầ n đưỢc chia cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn đăng ký đóng góp của họ. 18. T h e re s o lu tio n w a s in v a lid b e c a u s e th e s h a r e h o ld e r 's m é e tin g w a s n o t q u o ra te . Giải pháp đó chưa có hiệu lực vi cuộc họp cổ đông chưa có đủ số đại biểu theo quy định. 19 . T h e rig h t to v o te a t s h a re h o ld e r' s m e e tin g s fo r th e e le c tio n o f d íre c to rs s h a ll b e o b s e rv e d . Quyền bỏ phiếu đ ể bầu ra ban giám đốc trong các cuộc họp cổ đông sẽ được tôn trọng. 20. T h e tw o c o m p a n ie s h a v e m e rg e d . Đã có hai công ty sát nhập với nhau. Luật quốc tế - Internatỉonal law 1. A S ta te a lo n e ca n p e río rm a c ts o f s o v e r e ig n ty on its te rrito ry . Mỗi quốc gia đều có quyền khẳng định chủ quyền lãnh thổ của minh. 22 Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2