Hợp đồng lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình

Chia sẻ: Vo Kiem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
233
lượt xem
32
download

Hợp đồng lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********** HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH Số: [SO HD]/HĐLCKTKT Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********** HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH Số: [SO HD]/HĐLCKTKT Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản. Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu có). Căn cứ [YEU CAU HAI BEN] Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có: BÊN CHỦ ĐẦU TƯ Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO] Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX] Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG] Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] (Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay) Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký. Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP] Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO] Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG] Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU] Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay) Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký. Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B Hai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản sau: Điều 1: Nội dung công việc Bên A giao cho Bên B lập:
  2. 1. LCKTKT của công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] phải quán triệt những số liệu do kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình. 2. Nội dung bản luận chứng phải thể hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. 3. Bên B phải đảm bảo viết LCKTKT cho công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] được Bên A chấp nhận và cấp trên của Bên A đồng ý xét duyệt. Điều 2: Thời hạn lập LCKTKT Bên B đảm bảo hoàn thành bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật của công trình trong [SO THANG] tháng sẽ giao cho Bên A ngày....... [NGAY THANG NAM] Điều 3: Giá trị hợp đồng Bên A sẽ trả cho Bên B sau khi bản LCKTKT của công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] được thẩm tra, xét duyệt và công nhận. Tổng cộng là: [SO TIEN] đồng. Điều 4: Phương thức thanh toán Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo phương thức: [TRA TOAN BO HAY TUNG DOT BANG TIEN MAT HAY CHUYEN KHOAN] Điều 5: Trách nhiệm Bên A 1. Cung cấp đầy đủ kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình. 2. Giao đầy đủ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình cho Bên B. 3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi Bên B yêu cầu. 4. Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn lệ phí hợp đồng cho Bên B. Điều 6: Trách nhiệm Bên B 1. Việt đúng và đầy đủ nội dung, yêu cầu về quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu xây dựng công trình mà Bên A đặt ra. 2. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoặc viết lại thì Bên B phải thực hiện cho tới khi được cấp xét duyệt chấp nhận. 3. Phải bảo đảm hoàn thành khẩn trương, đúng thời hạn. Điều 7: Điều khoản thi hành 1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM]. 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về HĐKT. 3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết. Hợp đồng này được lập thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ [SO BAN] bản. ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A Chức vụ Chức vụ Ký tên, đóng dấu Ký tên, đóng dấu
Đồng bộ tài khoản