HỢP ĐỒNG LIXĂNG NHÃN HIỆU

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
235
lượt xem
82
download

HỢP ĐỒNG LIXĂNG NHÃN HIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu HỢP ĐỒNG LIXĂNG NHÃN HIỆU. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỢP ĐỒNG LIXĂNG NHÃN HIỆU

  1. HỢP ĐỒNG LIXĂNG NHÃN HIỆU HỢP ĐỒNG LIXĂNG NHÃN HIỆU này (“Hợp đồng”) được lập ngày hôm nay ____ tháng ____ năm 2006. BỞI VÀ GIỮA: [__________] (“Bên Giao”). VÀ [_____] (“Bên nhận lixăng”). CÁC BÊN THỎA THUẬN RẰNG: Phạm vi lixăng 1. Bên Giao thông qua đây cấp cho Bên nhận lixăng một lixăng độc quyền không phải trả tiền bản quyền để sử dụng các Nhãn hiệu Việt Nam trong phạm vi Lãnh thổ trong Thời hạn cho các mục đích được các bên thỏa thuận bằng văn bản. Thời hạn, Sửa đổi/Gia hạn và Chấm dứt 2. Lixăng sử dụng các Nhãn hiệu Việt Nam được bắt đầu vào Ngày [____] và tiếp tục có hiệu lực cho đến Ngày [____]. 3. Bất kỳ sửa đổi hoặc gia hạn nào đối với Hợp đồng này đều sẽ chỉ được thực hiện bằng thỏa thuận của các bên được lập thành văn bản và được ký kết hợp lệ bởi các đại diện được ủy quyền của các bên và, nếu được quy định bởi luật pháp tại thời điểm sửa đổi/gia hạn, sẽ chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký hợp lệ với cơ quan chức năng tại Việt Nam. 4. Hợp đồng này có thể được chấm dứt bởi Bên Giao mà không cần lý do và có hiệu lực ngay sau khi đã thông báo bằng văn bản cho Bên nhận lixăng biết. Các tuyên bố và bảo đảm 5. Bên Giao thông qua đây tuyên bố và bảo đảm rằng Bên Giao sở hữu mọi quyền liên quan đến các Nhãn hiệu Việt Nam tại Lãnh thổ và rằng lixăng được cấp ở đây sẽ không dẫn đến việc Bên nhận lixăng xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào tại Lãnh thổ. Các nghĩa vụ của các bên 6. Bên giao thỏa thuận: 1
  2. a. thực hiện các hành động mà Bên giao xem là thích hợp để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào với các bên thứ ba nếu như tranh chấp đó phát sinh từ lixăng cấp theo Hợp đồng này; và b. thực hiện các hành động mà Bên giao xem là thích hợp để chống lại bất kỳ hành vi xâm phạm nào của các bên thứ ba đối với bất kỳ các Nhãn hiệu Việt Nam nào gây thiệt hại cho Bên nhận lixăng. 7. Bên nhận lixăng thỏa thuận: a. đăng ký Hợp đồng này với Cục Sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cả hai bên đã ký kết Hợp đồng này và chịu trách nhiệm về các hậu quả do không thực hiện như thế; và b. vào bất kỳ lúc nào cũng không đăng ký hoặc tìm cách đăng ký với các cơ quan phụ trách nhãn hiệu tại Lãnh thổ bất kỳ các Nhãn hiệu Việt Nam nào hoặc bất kỳ nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu nào tương tự với các Nhãn hiệu Việt Nam hoặc sử dụng các Nhãn hiệu Việt Nam theo bất kỳ cách thức nào không theo đúng thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên. 8. Bên nhận lixăng cam kết thanh toán bất kỳ khoản phí và thuế nào có thể được áp dụng tại Lãnh thổ liên quan đến việc đăng ký và thực hiện Hợp đồng này trong suốt Thời hạn của Hợp đồng này. 9. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Xin-ga-po. 10. Bất kỳ và mọi tranh chấp giữa Bên giao và Bên nhận lixăng phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết và quyết định duy nhất và độc nhất bởi trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Xin-ga-po, theo các quy tắc trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Xin-ga-po. 11. Hợp đồng này được lập thành 4 (bốn) bản gốc: 2 (hai) bản bằng tiếng Anh và 2 (hai) bản bằng tiếng Việt, cả hai bản tiếng Việt và tiếng Anh đều có giá trị như nhau. ĐỂ LÀM CHỨNG CỨ Ở ĐÂY, Bên giao và Bên nhận lixăng thông qua đây ký kết hợp lệ Hợp đồng này vào ngày được ghi trước tiên ở trên. Bên giao Bên nhận lixăng Tên:_________________________________ Tên:___________________________ Chức danh:___________________________ Chức danh: Tổng Giám đốc CHỨNG NHẬN CỦA CÔNG CHỨNG 2
  3. PHỤ LỤC Các Nhãn hiệu Việt Nam Nhãn hiệu Số đăng ký Ngày nộp Ngày đăng ký Nhóm Chủ sở hữu đơn 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản