Hướng dẫn 1534/TLĐ-HD

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
4
download

Hướng dẫn 1534/TLĐ-HD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn 1534/TLĐ-HD về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn 1534/TLĐ-HD

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NG NAM VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1534/HD-TL Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2009 HƯ NG D N TUYÊN TRUY N IH I NG CÁC C P TI N T I IH I I BI U TOÀN QU C L N TH XI C A NG. i h i i bi u toàn qu c l n th XI c a ng s di n ra vào n a u tháng 01 năm 2011. Th c hi n Ch th 37-CT/TW c a B Chính tr ban hành ngày 04/8/2009 và k ho ch s 97-KH/BTGTW c a Ban Tuyên giáo Trung ương v tuyên truy n i h i ng các c p ti n t i i l n th XI c a ng. T ng Liên oàn hư ng d n t ch c tuyên truy n i h i ng các c p ti n t i i h i i bi u toàn qu c l n th XI c a ng như sau: I. M C ÍCH, YÊU C U C A CÔNG TÁC TUYÊN TRUY N 1. Thông qua công tác tuyên truy n i h i ng các c p ti n t i i h i i bi u toàn qu c l n th XI c a ng giúp oàn viên công oàn, CNVCL nâng cao nh n th c v nh ng quan i m, ch trương, nh hư ng l n th hi n quá trình i m i tư duy c a ng, ti p t c kiên nh m c tiêu c l p dân t c và ch nghĩa xã h i. T ó góp ph n t o s chuy n bi n trong vi c t ch c t t công tác t p h p l c lư ng nòng c t c a giai c p công nhân cho ng, phát huy cao nh t ti m năng, vai trò to l n c a CNVCL trong công cu c xây d ng và b o v t qu c. 2. T ch c các phong trào thi ua yêu nư c trong CNVCL chào m ng i h i ng các c p ti n t i i h i l n th XI c a ng g n v i vi c tích c c tri n khai Cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”, tri n khai Ngh quy t i h i X Công oàn Vi t Nam và Ngh quy t s 20/NQ-TW v “Ti p t c xây d ng giai c p công nhân Vi t Nam th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c”. ng viên CNVCL ra s c thi ua, vư t qua m i khó khăn, thách th c góp ph n ngăn ch n suy gi m kinh t , ph n u hoàn thành th ng l i K ho ch 5 năm (2006 – 2010). 3. Vi c t ch c các ho t ng tuyên truy n i h i ng các c p và i h i l n th XI c a ng ph i cao ch t lư ng, thi t th c, không phô trương, hình th c, lãng phí. Các ho t ng tuyên truy n c n ư c t ch c sâu r ng, hi u qu , hư ng v cơ s . II. N I DUNG TUYÊN TRUY N: 1. Kiên nh Ch nghĩa Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh, m c tiêu c l p dân t c và ch nghĩa xã h i; v 80 năm l ch s v vang c a ng và truy n th ng c a giai c p công nhân và t ch c Công oàn; v Cương lĩnh, i u l ng và nh ng v n m i
  2. trong công tác lý lu n c a ng; v ý nghĩa, t m quan tr ng, m c tiêu, nhi m v c a i h i ng các c p và i h i l n th XI c a ng. 2. Các văn ki n d th o trình i h i ng b các c p và i h i l n th XI c a ng, vi c th o lu n, góp ý vào Cương lĩnh 91, các Văn ki n c a ng; ki m i m vi c th c hi n Cu c v n ng "H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh" g n v i Cu c v n ng xây d ng, ch nh n ng và k t qu tri n khai th c hi n Ngh quy t 20 v “Ti p t c xây d ng giai c p công nhân Vi t Nam th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c”. 3. Nh ng thành t u n i b t trên các lĩnh v c c a các a phương, ơn v và c a t nư c 5 năm qua; nh ng thách th c, khó khăn c a t nư c trong b i c nh kh ng ho ng tài chính và suy gi m kinh t th gi i, trong b i c nh h i nh p qu c t ; quá trình i m i tư duy và nh ng bài h c kinh nghi m qua g n 25 năm i m i. 4. Nh ng nhân t m i, i n hình tiên ti n c a các t ch c cơ s ng và ng viên trong CNVCL ; nh ng i n hình trong Cu c v n ng "H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh"; phương hư ng i m i phương th c lãnh o, nâng cao năng l c lãnh o và s c chi n u c a các t ch c ng và công tác phát tri n ng trong giai c p công nhân. 5. Phong trào thi ua trong CNVCL c a các c p, các ngành, các a phương l p thành tích chào m ng i h i và tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i các c p và i h i l n th XI c a ng. Tình c m và trách nhi m c a CNVCL v i h i ng các c p và i h i l n th XI c a ng. 6. Phê phán, bác b các quan i m sai trái c a các th l c thù ch xuyên t c, ph nh n Cương lĩnh, ư ng l i, nhân s c a i h i; phê phán tư tư ng bè phái, c c b , gây m t oàn k t n i b , thái th ơ, thi u trách nhi m, thi u ý th c xây d ng ng… m b o i h i các c p và i h i l n th XI c a ng thành công t t p. III. CÁC T TUYÊN TRUY N 1. t 1: T cu i năm 2009 n th i i m hoàn thành i h i i bi u các t nh, thành ph và các c p ng y tr c thu c Trung ương vào cu i tháng 10/2010. - Tuyên truy n s ra i và phát tri n c a ng qua 80 năm, vai trò lãnh o c a ng và nh ng thành t u n i b t; m c ích, ý nghĩa i h i ng b các c p ti n t i i h i l n th XI c a ng. - Tuyên truy n v các n i dung cơ b n, d th o văn ki n trình i h i ng b các c p và i h i l n th XI c a ng như: D th o Báo cáo chính tr ; Báo cáo s a i, b sung i u l ng… - Tuyên truy n các t t ch c óng góp ý ki n c a CNVCL vào các văn b n d th o trình i h i ng b các c p và i h i l n th XI c a ng. - Các phong trào thi ua c a CNVCL l p thành tích chào m ng các ngày l l n trong năm như: k ni m 80 năm ngày thành l p ng, 35 năm ngày gi i phóng hoàn toàn mi n Nam th ng nh t t nư c (30-4), 120 năm ngày sinh Ch t ch H Chí Minh
  3. (19-5), 65 năm Qu c khánh nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (2-9) và chào m ng i h i thi ua yêu nư c toàn qu c l n th VIII và i h i ng các c p ti n t i i h i l n th XI c a ng. - Nh ng t m gương tiêu bi u c a các t p th và cá nhân CNVCL có nhi u thành tích trong lao ng, s n xu t, công tác và trong Cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”. 2. t 2: T cu i tháng 10/2010 n trư c khi khai m c i h i l n th XI c a ng (1/2011) - ý ki n óng góp c a cán b , oàn viên công oàn và CNVCL vào các d th o văn ki n trình i h i l n th XI c a ng. - T p trung tuyên truy n nh ng thành t u c a t nư c qua 25 năm i m i, 20 năm th c hi n Cương lĩnh 1991 và 5 năm th c hi n Ngh quy t i h i l n th X c a ng; quá trình i m i tư duy c a ng ta và nh ng bài h c kinh nghi m, phương hư ng, nhi m v và các gi i pháp vư t qua khó khăn, thách th c, ch ng suy gi m kinh t , phát tri n t nư c và Ny m nh h i nh p qu c t . - Nh ng i n hình tiên ti n, nh ng nhân t m i trong phong trào thi ua c a CNVCL l p thành tích chào m ng i h i l n th XI c a ng và trong Cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”. 3. t 3: Trong th i gian ti n hành i h i l n th XI c a ng - Tình c m và nguy n v ng c a oàn viên công oàn, CNVCL iv i ih il n th XI c a ng. - Nh ng thành tích CNVCL chào m ng i h i l n th XI c a ng. - Gi i thi u m t s i bi u tiêu bi u i di n cho cán b , oàn viên công oàn, CNVCL v d i h i l n th XI c a ng trên h th ng báo chí Công oàn - Các ho t ng c a i h i. 4. t 4: Sau i h i l n th XI c a ng n h t tháng 3/2011 - Tuyên truy n các ho t ng c a CNVCL và t ch c Công oàn Vi t Nam chào m ng thành công c a i h i XI c a ng. - Thông báo nhanh v k t qu i h i l n th XI c a ng . - Tuyên truy n các Ngh quy t c a i h i l n th XI c a ng. - Hư ng d n h c t p Ngh quy t i h i l n th XI c a ng. - Tuyên truy n các phong trào thi ua yêu nư c, hành ng cách m ng trong CNVCL th c hi n Ngh quy t i h i l n th XI c a ng.
  4. IV. M T S BI N PHÁP, HÌNH TH C CH Y U TUYÊN TRUY N I H I XI 1. Ch o các phương ti n thông tin i chúng c a t ch c Công oàn, các chương trình truy n hình, phát thanh ph i h p m các chuyên trang, chuyên m c, chuyên tuyên truy n i h i ng b các c p và i h i l n th XI c a ng. 2. T ch c sinh ho t thư ng kỳ Báo cáo viên các c p công oàn tuyên truy n sâu r ng các n i dung tuyên truy n trư c, trong và sau i h i XI. 3. Các c p công oàn t ch c cho CNVCL tham gia góp ý các văn ki n trình ih i ng các c p và i h i l n th XI c a ng. 4. T ch c các ho t ng văn hoá, văn ngh , th thao chào m ng ih i ng các c p và i h i l n th XI c a ng. V. KH U HI U TUYÊN TRUY N 1. Nhi t li t chào m ng ih i ng b các c p ti n t i i h i toàn qu c l n th XI c a ng! 2. CNVCL thi ua l p thành tích chào m ng i h i l n th XI c a ng! 3. Quy t tâm th c hi n th ng l i Cu c v n ng "H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh"! 4. T t c vì dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh! 5. ng C ng s n Vi t Nam - Ngư i lãnh o, t ch c m i th ng l i c a Cách m ng Vi t Nam muôn năm! 6. Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam muôn năm! 7. Ch t ch H Chí Minh vĩ i s ng mãi trong s nghi p c a chúng ta! TM. OÀN CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Các L L t nh, thành ph ; - Các C ngành Trung ương; C T ng công ty tr c thu c; - Các cơ quan báo chí Công oàn; - Thư ng tr c CT (BC) - Ban Tuyên giáo; ng kính g i: Ban Tuyên giáo TƯ - Lưu VT. Hoàng Ng c Thanh
Đồng bộ tài khoản