Hướng dẫn 1845/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
66
lượt xem
9
download

Hướng dẫn 1845/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn 1845/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên, phóng viên lên ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn 1845/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. H íng dÉn cña Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin Sè 1845/VHTT- TCCB ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 2001 Híng dÉn vÒ viÖc tæ chøc thi n©ng ng¹ch Biªn tËp viªn, phãng viªn, lªn ng¹ch Biªn tËp viªn chÝnh, phãng viªn chÝnh n¨m 2001 Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 14/2000/Q§-BVHTT ngµy 07 th¸ng 8 n¨m 2001 cña Bé trëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh thi n©ng ng¹ch Biªn tËp viªn, Phãng viªn lªn ng¹ch Biªn tËp viªn chÝnh, Phãng viªn chÝnh. Sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 204/BTCCBCP-CCVC ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2001. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin híng dÉn viÖc thi n©ng ng¹ch Biªn tËp viªn, Phãng viªn lªn ng¹ch Biªn tËp viªn chÝnh, Phãng viªn chÝnh n¨m 2001 nh sau: I. VÒ tæ chøc thi §Ó tõng bíc rót kinh nghiÖm trong c«ng t¸c tæ chøc thi n©ng ng¹ch ngµnh V¨n ho¸, tríc m¾t trong n¨m 2001 Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin tæ chøc thi cho c¸c c¬ quan sau: 1. Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin; 2. §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam; 3. §µi tiÕng nãi ViÖt Nam; 4. §µi Ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh Hµ Néi; 5. §µi Ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh H¶i Phßng. Sau khi tæ chøc kú thi, Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin sÏ phèi hîp víi Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan tæ chøc rót kinh nghiÖm vµ thùc hiÖn thi n©ng ng¹ch hµng n¨m. II. §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn dù thi: 1. §èi tîng dù thi: ViÖc thi n©ng ng¹ch Biªn tËp viªn, Phãng viªn lªn ng¹ch Biªn tËp viªn chÝnh, Phãng viªn chÝnh chØ tæ chøc cho nh÷ng ng êi ®· ®îc bæ nhiÖm vµ hëng l¬ng ë ng¹ch Biªn tËp viªn (m· sè 17.141) vµ Phãng viªn (m· sè 17.144). Nh÷ng c«ng chøc ®ang xÕp ë ng¹ch kh¸c kh«ng tuyÓn chän ®Ó cö tham gia kú thi. 2. §iÒu kiÖn dù thi:
  2. C«ng chøc ®îc Héi ®ång s¬ tuyÓn cña c¸c c¬ quan nªu t¹i §iÓm I cña V¨n b¶n nµy xem xÐt cö ®i dù thi n©ng ng¹ch tõ Biªn tËp viªn, Phãng viªn lªn ng¹ch Biªn tËp viªn chÝnh, Phãng viªn chÝnh ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 2.1. Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, nghiªm chØnh chÊp hµnh ® êng lèi, chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ níc, ý thøc tæ chøc kû luËt tèt, kh«ng trong thêi gian bÞ kû luËt tõ h×nh thøc khiÓn tr¸ch trë lªn. 2.2. §¹t tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch Biªn tËp viªn, Phãng viªn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 428/TCCP-VC, ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 1993 cña Bé tr- ëng - Trëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn nghiÖp vô ngµnh V¨n ho¸ Th«ng tin. 2.3. Tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn. Tham gia c«ng t¸c trong lÜnh vùc b¸o chÝ Ýt nhÊt lµ 9 n¨m (kh«ng kÓ thêi gian tËp sù). Cã hÖ sè l ¬ng tÝnh ®Õn khi lµm hå s¬ thi tèi thiÓu lµ bËc 5, hÖ sè 2,74 (®èi víi Biªn tËp viªn) vµ bËc 5, hÖ sè 2,82 (®èi víi Phãng viªn). Nh÷ng trêng hîp c«ng t¸c l©u n¨m, kh«ng xÕp vµo ng¹ch Biªn tËp viªn, Phãng viªn; nhng ®îc xÕp ë ng¹ch kh¸c cã tr×nh ®é t¬ng ®¬ng th× thêi gian ®îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch Biªn tËp viªn, Phãng viªn tèi thiÓu lµ 6 n¨m. 2.4. Cã ®ñ c¸c v¨n b»ng, chøng chØ theo yªu cÇu: a) B»ng tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn. b) Chøng chØ ngo¹i ng÷ tr×nh ®é B (1 trong 5 ngo¹i ng÷: Anh, Nga, Ph¸p, §øc, Trung). c) B»ng trung cÊp chÝnh trÞ trë lªn. Trong kú thi ®Çu tiªn t¹m thêi vËn dông th× ®iÒu kiÖn cã: B»ng trung cÊp chÝnh trÞ hoÆc Chøng chØ Qu¶n lý Hµnh chÝnh Nhµ níc ng¹ch Chuyªn viªn 3 th¸ng, 27 chuyªn ®Ò (chøng chØ Qu¶n lý Hµnh chÝnh Nhµ níc kh«ng ®ñ thêi gian theo quy ®Þnh th× kh«ng xem xÐt). 2.5. Biªn tËp viªn ®· biªn tËp Ýt nhÊt 5 bµi hoÆc t¸c phÈm, phãng viªn ®· viÕt Ýt nhÊt 5 bµi b×nh luËn cã néi dung phøc t¹p ®îc c¬ quan qu¶n lý ®¸nh gi¸ tèt. Trêng hîp c«ng chøc gi÷ chøc vô l·nh ®¹o Trëng, Phã ban biªn tËp Tr- ëng phã phßng biªn tËp thèng nhÊt thi theo thùc tÕ c«ng viÖc ®ang ®¶m nhËn, cô thÓ lµ thi n©ng ng¹ch tõ Biªn tËp viªn lªn ng¹ch Biªn tËp viªn chÝnh. III. Hå s¬ c¸ nh©n dù thi: 1. §¬n xin dù thi n©ng ng¹ch (MÉu sè 1) 2. B¶n khai lý lÞch c«ng chøc (MÉu sè 2) 3. B¶n nhËn xÐt c«ng chøc (MÉu sè 3). 4. B¶n photocopy c¸c v¨n b»ng, chøng chØ theo yªu cÇu t¹i môc 2.4; giÊy x¸c nhËn ®Ò tµi khoa häc... (cã x¸c nhËn vµ ®ãng dÊu cña c¬ quan qu¶n lý vµ sö dông c«ng chøc). 5. Hai phong b× cã d¸n tem vµ ghi râ ®Þa chØ, 2 ¶nh 4 x 6 cm.
  3. C«ng chøc nép hå s¬ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ph¸p luËt vÒ v¨n b»ng, chøng chØ cña m×nh. C«ng chøc khai man hå s¬, sö dông v¨n b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p sÏ bÞ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n- íc. Hå s¬ dù thi cña mçi thÝ sinh ®Ó vµo b× hå s¬ cì 21 cm x 32 cm, ngoµi b× ghi râ hä tªn, ®Þa chØ c¬ quan, sè ®iÖn tho¹i, danh môc tµi liÖu cã trong hå s¬ xÕp theo thø tù tõ 1 ®Õn 5 (chó ý ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ® îc nªu trong c¸c mÉu). IV. H×nh thøc thi n©ng ng¹ch: PhÇn thi b¾t buéc cã: - Thi viÕt - Thi vÊn ®¸p - Thi ngo¹i ng÷ Riªng phÇn thi ngo¹i ng÷ ®îc ¸p dông theo C«ng v¨n sè 132/BTCCBCP- CCVC ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ vÒ viÖc híng dÉn tæ chøc thi n©ng ng¹ch Chuyªn viªn lªn Chuyªn viªn chÝnh n¨m 2001. Cô thÓ lµ: 1. MiÔn thi cho c¸c ®èi tîng sau: 1.1. Nh÷ng ngêi ®· häc ngo¹i ng÷ ë c¸c tr êng §¹i häc do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho phÐp, ®îc cÊp chøng chØ B b»ng mét trong 5 thø tiÕng: Anh, Nga, Ph¸p, §øc, Trung mµ chøng chØ nµy tÝnh tõ thêi gian ®îc cÊp ®Õn thêi gian nép hå s¬ trong thêi h¹n 1 n¨m. 1.2. Nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o vµ ®· ®îc cÊp b»ng th¹c sü, tiÕn sü trong vµ ngoµi níc cã yªu cÇu sö dông mét trong 5 thø tiÕng nãi t¹i ®iÓm 1.1. 1.3. Nh÷ng ngêi tèt nghiÖp §¹i häc ngo¹i ng÷ cña mét trong 5 thø tiÕng nãi t¹i ®iÓm 1.1 th× ph¶i cã mét chøng chØ B ngo¹i ng÷ cña mét trong 4 thø tiÕng cßn l¹i do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cho phÐp c¸c trêng §¹i häc ®µo t¹o vµ cÊp. 1.4. Nh÷ng ngêi häc ®¹i häc, thùc tËp chuyªn m«n tõ 01 n¨m trë lªn kh«ng cã phiªn dÞch ë c¸c níc sö dông mét trong 5 thø tiÕng nãi t¹i ®iÓm 1.1. (cã x¸c nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn qu¶n lý vµ sö dông c«ng chøc). 2. Kú thi n©ng ng¹ch n¨m 2001, viÖc miÔn thi ngo¹i ng÷ ngoµi ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, sè cßn l¹i ®îc xö lý nh sau: 2.1. NÕu nam cã tuæi ®êi tõ ®ñ 55 tuæi trë lªn, n÷ cã tuæi ®êi tõ ®ñ 50 tuæi trë lªn ®îc miÔn thi ngo¹i ng÷. 2.2. C¸c trêng hîp kh¸c kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc miÔn, ®Òu ph¶i tham gia thi ngo¹i ng÷ 1 trong 5 thø tiÕng: Anh, Nga, Ph¸p, §øc, Trung ë tr×nh ®é B vµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nép chøng chØ ngo¹i ng÷ trong hå s¬ dù thi. V. Néi dung thi:
  4. Theo phÇn 2 vµ 3 - môc III cña QuyÕt ®Þnh sè 14/2000/Q§-BVHTT ngµy 07 th¸ng 8 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin kÌm theo quy ®Þnh néi dung vµ h×nh thøc thi n©ng ng¹ch Biªn tËp viªn, Phãng viªn lªn ng¹ch Biªn tËp viªn chÝnh, Phãng viªn chÝnh. Tµi liÖu «n thi thèng nhÊt do Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin ph¸t hµnh. VI. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. C¸c c¬ quan ®¬n vÞ ®îc ph©n bæ chØ tiªu, thµnh lËp Héi ®ång s¬ tuyÓn cö ngêi dù thi theo ®óng quy chÕ thi n©ng ng¹ch c«ng chøc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 150/1999/Q§-TCCP ngµy 12 th¸ng 02 n¨m 1999 cña Bé trëng - Trëng ban Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ . - Héi ®ång s¬ tuyÓn lËp danh s¸ch thÝ sinh theo mÉu sè 4 b¸o c¸o l·nh ®¹o Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Ó cã v¨n b¶n göi Héi ®ång thi n©ng ng¹ch Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin. - Hå s¬ göi vÒ Héi ®ång thi Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin (Vô Tæ chøc C¸n bé, sè 51 - 53 Ng« QuyÒn, Hµ Néi) gåm: + C«ng v¨n cö ngêi tham dù kú thi kÌm theo Danh s¸ch thÝ sinh (theo mÉu sè 4) + Hå s¬ c¸ nh©n (theo danh s¸ch) - Thêi gian nép hå s¬ tríc ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2001 2. C¨n cø vµo sè lîng biªn tËp viªn, phãng viªn vµ sè lîng ®¨ng ký dù thi cña c¬ quan, sau khi thèng nhÊt víi Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ vÒ chØ tiªu dù thi n¨m 2001, Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin th«ng b¸o chØ tiªu cña:.................................. - Biªn tËp viªn chÝnh .............................. ngêi - Phãng viªn chÝnh ................................ ngêi 3. Sau khi tæng hîp sè lîng vµ thÈm ®Þnh cô thÓ hå s¬ cña thÝ sinh cö ®i dù thi, Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin sÏ göi th«ng b¸o cho nh÷ng ngêi ®îc dù thi. 4. Thêi gian tËp trung «n thi, dù kiÕn 3 ngµy vµo th¸ng 9 n¨m 2001 5. Thêi gian thi dù kiÕn 2 ngµy vµo th¸ng 10 n¨m 2001 (sÏ cã th«ng b¸o cô thÓ). 6. §Þa ®iÓm thi: T¹i Hµ Néi 7. LÖ phÝ thi 150.000 ®ång/ngêi Ngoµi c¸c c¬ quan do Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin tæ chøc thi trong n¨m 2001 nh ®· nªu ë môc 1, nÕu c¬ quan cã thÈm quyÒn tæ chøc thi riªng ® îc Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ thèng nhÊt trong n¨m 2001 ®Òu ¸p dông theo c¸c môc II, III, IV, V cña b¶n híng dÉn nµy; Trªn ®©y lµ mét sè ®iÓm híng dÉn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× v- íng m¾c ®Ò nghÞ quý c¬ quan ph¶n ¶nh vÒ Bé ¨n ho¸ - Th«ng tin ®Ó xem xÐt. §Þa chØ liªn l¹c: Vô Tæ chøc C¸n bé, sè 51 Ng« QuyÒn, Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04.9439718.
  5. MÉu sè 1 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -------------------------------------------------- Ngµy th¸ng n¨m 2000 §¬n xin dù thi n©ng ng¹ch c«ng chøc Tõ ng¹ch.................. lªn ng¹ch ................................................... KÝnh göi: (Bé, UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) §ång kÝnh göi: (Côc, Vô, c¬ quan, ®¬n vÞ ngêi dù thi ®ang lµm viÖc) Tªn t«i lµ: Ngµy sinh: §Þa chØ b¸o tin: Tr×nh ®é chuyªn m«n ®µo t¹o: §ang xÕp ng¹ch: Thêi gian xÕp ng¹ch: HÖ sè l¬ng hiÖn hëng: Thêi gian xÕp: Chøc vô hiÖn nay: Sau khi nghiªn cøu ®iÒu kiÖn dù thi n©ng ng¹ch t¹i V¨n b¶n sè......... ngµy......... th¸ng.... n¨m....... cña............. T«i thÊy b¶n th©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®Ó tham dù kú thi n©ng ng¹ch vµ nh÷ng c«ng viÖc t«i ®ang ®¶m nhËn ®· cã nh÷ng phÇn viÖc theo quy ®Þnh cña ng¹ch............. T«i lµm ®¬n nµy mong ®îc c¬ quan, vµ Bé....... (UBND tØnh.........) xem xÐt cho phÐp t«i tham gia kú thi n©ng ng¹ch. T«i sÏ cè g¾ng, nç lùc ®Ó hoµn thµnh tèt kú thi vµ chÊp hµnh nghiªm tóc mäi quy ®Þnh cña Nhµ níc. T«i xin göi kÌm theo ®¬n nµy lµ hå s¬ xin dù thi gåm: 1. B¶n khai lý lÞch khoa häc: 2. V¨n b»ng: 3. Chøng chØ: - Ngo¹i ng÷ - Qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc - Tin häc 4. B¶n nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña c¬ quan ®ang c«ng t¸c 5. Hai phong b× (cã ghi ®Þa chØ); 2 ¶nh cì 4 x 6; 6. C¸c chøng chØ kh¸c (nÕu cã) ........ KÝnh ®¬n (Ghi râ hä tªn)
  6. MÉu sè 2 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------------ Ngµy.... th¸ng.... n¨m 2001 B¶n khai s¬ yÕu lý lÞch c«ng chøc dù thi n©ng ng¹ch biªn tËp viªn, phãng viªn lªn ng¹ch biªn tËp viªn chÝnh, phãng viªn chÝnh PhÇn I Tù thuËt vÒ b¶n th©n - Hä vµ tªn: - Ngµy th¸ng n¨m sinh: - N¬i sinh: - Quª qu¸n: - D©n téc: - T«n gi¸o: - Chç ë hiÖn nay: - §¬n vÞ c«ng t¸c: - Chøc vô hiÖn nay: - M· ng¹ch: HÖ sè l¬ng hiÖn hëng: N¨m xÕp: - Ngµy th¸ng n¨m tuyÓn dông vµo biªn chÕ Nhµ níc: Qu¸ tr×nh ®µo t¹o 1. Tèt nghiÖp ®¹i häc: HÖ chÝnh quy, t¹i chøc.......................... chuyªn ngµnh: Thêi gian ®µo t¹o: n¨m. N¨m tèt nghiÖp: 2. Båi dìng ë trong hoÆc ngoµi níc: (Ghi râ c¬ quan më, chøng chØ, thêi gian båi dìng). 3. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷: 4. Tr×nh ®é tin häc:
  7. PhÇn II Thµnh tÝch ho¹t ®éng chuyªn m«n vµ qu¶n lý 1. VÒ thµnh tÝch chuyªn m«n: - §· biªn tËp c¸c t¸c phÈm, bµi b×nh luËn cã néi dung phøc t¹p ®îc c¬ quan sö dông Biªn tËp viªn, Phãng viªn ®¸nh gi¸ ®¹t chÊt lîng cao. STT Tªn t¸c phÈm bµi b×nh luËn Ghi chó 2. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý: PhÇn thø III Tù ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh cña c¸ nh©n §èi chiÕu víi tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch................................ t«i tù x¸c ®Þnh nh sau: - VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc: - VÒ häc tËp n©ng cao tr×nh ®é: - VÒ ho¹t ®éng qu¶n lý, nghiªn cøu khoa häc: T«i xin cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn lµ ®óng, nÕu cã ®iÒu g× sai tr¸i t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm. Ngêi tù khai ký tªn X¸c nhËn cña c¬ quan sö dông X¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý c«ng Biªn tËp viªn, Phãng viªn chøc (Vô TCCB Bé, ngµnh)
  8. MÉu sè 3 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do- H¹nh phóc ------------------------------------------------- Ngµy th¸ng n¨m 2001 B¶n nhËn xÐt c«ng chøc 1. PhÈm chÊt ®¹o ®øc: ............................................................................................................ ........................................................................................................... ........................................................................................................... .......................................................................................................... 2.N¨ng lùc chuyªn m«n: ............................................................................................................ ........................................................................................................... ........................................................................................................... .......................................................................................................... 3.Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ kû luËt lao ®éng: ............................................................................................................ ........................................................................................................... ........................................................................................................... .......................................................................................................... 4. Quan hÖ víi ®ång nghiÖp: ............................................................................................................ ........................................................................................................... ........................................................................................................... .......................................................................................................... Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký vµ ®ãng dÊu)
  9. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè 4 Bé, Uû ban nh©n d©n tØnh:.............. C¬ quan: B¶n tæng hîp danh s¸ch ®¨ng ký dù thi n©ng ng¹ch: Biªn tËp viªn, phãng viªn lªn biªn tËp viªn chÝnh, phãng viªn chÝnh n¨m 2001 (KÌm theo C«ng v¨n sè.... ngµy.... th¸ng..... n¨m 2001 cña........................................) STT Hä Ngµy th¸ng N¨m §¬n vÞ Chøc danh HÖ sè l¬ng Thêi gian h- Tªn c¸c lo¹i v¨n b»ng chøng chØ Sè lîng t¸c tªn n¨m sinh tuyÓn c«ng t¸c hiÖn ®ang hiÖn hëng ëng l¬ng phÈm, bµi b×nh dông ®¶m nhËn luËn, vµ c«ng tr×nh nghiªn cøu nÕu cã Nam N÷ Chuyªn TCCT Ngo¹i ng÷ m«n hoÆc QLHC NN MiÔn §¨ng ký thi thi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Chi chó: NÕu thi tiÕng Anh th× ghi t¾t "A" NÕu thi tiÕng Trung Quèc th× ghi t¾t "TQ" NÕu thi tiÕng §øc th× ghi t¾t "§"
  10. 11 NÕu thi tiÕng Ph¸p th× ghi t¾t "P" NÕu thi tiÕng Nga th× ghi t¾t "N" Bé, ngµnh ................ (TØnh, thµnh phè, ...... B¸o c¸o c¬ cÊu ng¹ch biªn tËp viªn, phãng viªn Vµ ®¨ng ký chØ tiªu thi n©ng ng¹ch biªn tËp viªn, phãng viªn lªn biªn tËp viªn chÝnh, phãng viªn chÝnh n¨m 2001 (B¸o c¸o kÌm theo C«ng v¨n sè..../.... ngµy.... th¸ng... n¨m 2001........................... cña..........................................) TT Tªn ®¬n vÞ Tæng sè ngêi Chia ra Tæng sè ngêi xÕp Chia ra Ghi chó Dù kiÕn ®¨ng ký sè ngêi ®ñ ®iÒu kiÖn dù thi lªn xÕp ng¹ch BTV ng¹ch PV trë lªn ng¹ch 2001 trë lªn BTVC PVC BTV BTVC BTVC PV PVC PVC C C 1 §µi Ph¸t thanh 20 15 5 0 10 8 2 0 3 2 VÝ dô ®Ó vµ TruyÒn lµm b¸o c¸o h×nh Tæng céng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản