intTypePromotion=1

Hướng dẫn cách lắp ráp các loại mạch nạp vi xử lý

Chia sẻ: BA AB | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
204
lượt xem
99
download

Hướng dẫn cách lắp ráp các loại mạch nạp vi xử lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, nền công nghệ ứng dụng vi xử lý vào đời sống đang ngày một trở nên khá phổ biến và không ngừng được phát triển . Hiện nay, nó đã được phổ cập ở nhiều trường đại học , cao đẳng và cả các trường trung cấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cách lắp ráp các loại mạch nạp vi xử lý

 1. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com -1- MUÏC LUÏC Lôøi Noùi Ñaàu Vaán ñeà 1: KHAÙI LÖÔÏC VEÀ HOÏ ATMEL AT80C51 ----Trang 3 PHAÀN 1: HÖÔÙNG DAÃN LAÉP RAÙP CAÙC LOAÏI MAÏCH NAÏP VI XÖÛ LYÙ Vaán ñeà 2: ----Trang 6 MAÏCH NAÏP : AT89C51 - QUA COÅNG COM Vaán ñeà 3: ----Trang 16 MAÏCH NAÏP : AT89C2051 - QUA COÅNG COM Vaán ñeà 4: ----Trang 26 MAÏCH NAÏP: AT89C2051 QUA COÅNG MAÙY IN Vaán ñeà 5: ----Trang 32 MAÏCH NAÏP TOÅNG HÔÏP: AT89C51 & AT89C2051 QUA COÅNG MAÙY IN PHAÀN 2: HÖÔÙNG DAÃN LAØM BO MAÏCH IN CHAÁT LÖÔÏNG CAO Vaán ñeà 6: ----Trang 41 HÖÔÙNG DAÃN THIEÁT KEÁ MAÏCH IN TREÂN MAÙY TÍNH BAÈNG PHAÀN MEÀM : Eagle 4.01 Vaán ñeà 7: ----Trang 41 PHÖÔNG PHAÙP IN BAÛN VEÕ LEÂN BO ÑOÀNG PHAÀN 3: HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG CAÙC PHAÀN MEÀM VI XÖÛ LYÙ Vaán ñeà 8: ----Trang 44 MOÄT SOÁ PHAÀN MEÀM LAÄP TRÌNH / SOAÏN THAÛO ASSEMBLY Vaán ñeà 9: ----Trang 46 PHAÀN MEÀM BIEÂN DÒCH RA FILE HEX : ASM / TASM Vaán ñeà 10 : ----Trang 50 CAÙC PHAÀN MEÀM MOÂ PHOÛNG VI XÖÛ LYÙ Vaán ñeà 11 : ----Trang 52 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG Ezdl4.0 CHO CAÙC MAÏCH NAÏP PHAÀN 4: CAÙC MAÏCH ÑIEÄN VI XÖÛ LYÙ - LYÙ THUÙ- ÑÔN GIAÛN CHO NGÖÔØI MÔÙI BAÉT ÑAÀU HOÏC LAÄP TRÌNH CUØNG VI XÖÛ LYÙ Vaán ñeà 12: ----Trang 53 HAÕY LAØM MAÏCH ÑEØN CHÔÙP VÔÙI 89C51 Vaán ñeà 13: ----Trang 57 HAÕY LAØM BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN NHUÙNG ÑÔN GIAÛN Vaán ñeà 14: ----Trang 64 LAØM COØI HUÏ VÔÙI HAI MÖÙC AÂM ÑIEÄU KHAÙC NHAU Vaán ñeà 15 : ----Trang 67 LAØMÑOÀNG HOÀ BAÙO GIÔØI ÑIEÄN TÖÛ LÔØI KEÁT. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 2. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com -2- Lôøi noùi ñaàu Ngaøy nay , neàn coâng ngheä öùng duïng vi xöû lyù vaøo ñôøi soáng ñang ngaøy moät trôû neân khaù phoá bieán vaø khoâng ngöøng ñöôïc phaùt trieån , hieän nay noù ñaõ ñöôïc phoå caäp ôû nhieàu tröôøng ñaïi hoïc , cao ñaúng vaø caû caùc tröôøng trung caáp. Beân caïnh vieäc hoïc lyù thuyeát ôû tröôøng , ñeå caùc baïn coù theå hieåu saâu hôn nöõa veà vi xöû lyù vaø khaùm phaù caùc öùng duïng , caùc tính naêng cuûa noù baèng thöïc teá , toâi xin haân haïnh giôùi thieäu vôùi caùc baïn quyeån saùch naøy “Höôùng daãn laép raùp caùc maïch naïp Vi Xöû Lyù ” ngoõ haàu seõ giuùp caùc baïn töï laøm cho rieâng mình moät maïch naïp , ñeå naïp chöông trình maø baïn ñaõ vieát vaøo cho con vi xöû lyù ñeå baïn coù theå bieát ñöôïc chöông trình maø baïn ñaõ vieát aáy - thöïc teá noù seõ hoaït ñoäng nhö theá naøo- ñoù chính laø muïc ñích maø toâi ñaõ vieát quyeån saùch naøy cho caùc baïn. Caùc baïn coù theå tìm thaáy caùc loaïi maïch naïp cho vi xöû lyù ( ñuùng ra phaûi goïi laø vi ñieàu khieån ) raát ñôn giaûn , deã laùp raùp , linh kieän deã tìm kieám , cho neân xaùc suaát thaønh coâng raát cao neân ai ai cuõng coù theå töï laøm laáy cho rieâng mình moät maïch naïp ñeå phuïc vuï cho vieäc hoïc , nghieân cöùu vaø nhaát laø ñeå laøm caùc ñoà aùn , luaän vaên lieân quan ñeán vi xöû lyù ! Ngoaøi ra toâi coøn boå sung theâm phaàn höôùng daãn laøm bo maïch in chaát löôïng raát cao ñeå caùc baïn töï laøm ôû nhaø , tieát kieäm raát nhieàu chi phí raát thích hôïp cho sinh vieân nhöng chaát löôïng nhö ñaõ noùi laø raát cao . Ñoàng thôøi toâi cuõng coù höôùng daãn cho baïn caùh söû duïng caùc phaàn meàm veà vi xöû lyù phuïc vuï cho vieäc laäp trình ñeå baïn khoâng phaûi maát nhieàu thôøi gian tìm kieám-vaø söû duïng caùc phaàn meàm naøy ! Sau cuøng laø caùc ví duï cuï theå seõ giuùp baïn böôùc ñaàu laøm quen cuøng vi xöû lyù , caùc öùng duïng naøy daønh rieâng cho ngöôøi môùi baét ñaàu hoïc laäp trinh vi xöû lyù ! Neáu caùc baïn naøo ñaõ thaønh thaïo roài thì xin haõy ñoïc quyeån 2 “ Höôùng daãn giao tieáp vi xöû lyù vôùi maùy tính” ôû ñaáy baïn seõ bieát caùch giao tieáp qua laïi giöõa chuùng . ñoàng thôøi toâi cuõng coù nhieàu ví duï thieát thöïc nhö “ Maùy ño nhieät ñoä baèng Led , maùy ño nhieät ñoä giao tieáp maùy tính , baûng ñeøn chöõ chaïy ñôn giaûn , baûng ñeøn chöõ chaïy giao tieáp maùy tính , ño ñieän aùp qua maùy tính “ vaø moät soá maïch ñieän öùng duïng vi xöû lyù khaùc seõ laøm cho baïn caõm thaáy thích thuù hôn khi hoïc veà vi xöû lyù Taäp saùch naøy ñöïoc vieát khoâng ngoaøi muïc ñích goùp phaàn laøm phaùt trieån vieäc öùng vi xöû lyù ngaøy moät hôn , ñoàng thôøi noù cuõng seõ giuùp baïn tieát kieäm raát nhieàu chi phí , hieän taïi giaù cuûa moãi maïch naïp Vi xöû lyù theo toâi ñöôïc bieát ôû Nhaät Taûo baùn khoaûng 250.000ñ , ngoaøi ra cuõng coù moät soá baïn khaùc chæ baùn gía 130.000ñ tuy nhieân maïch naïp naøy laïi quaù tieát kieäm vì chæ raùp toaøn caùc linh kieän reõ tieàn . Nhöng neáu baïn töï raùp khoâng nhöõng chæ tieát kieäm khaù nhieàu tieàn cuûa , chæ caàn baïn toán khoaûng 70.000ñ laø baïn coù ngay cho rieâng mình moät maïch naïp chaát löôïng voâ cuøng vì linh kieän laø do chính tay baïn mua laáy . ÔÛ ñaây vaán ñeà khoâng phaûi laø chuyeän tieàn nong , song vaán ñeà laø maïch naïp aáy laø do chính baïn ñaõ laép raùp noù , do ñoù baïn seõ caûm thaáy thích thuù hôn ,haøi loøng hôn vôùi saûn phaåm cuûa mình . Cuoái cuøng toâi xin chaân thaønh caûm ôn caùc baïn ñang hoïc cuøng toâi ñaõ ñoäng vieân kích leä tinh thaàn , cuøng coù lôøi tri ôn saâu saéc ñeán caùc thaày trong tröôøng ñaõ giuùp ñôû cho toâi raát nhieàu ñeå quyeån saùch naøy hoaøn thaønh ñuùng luùc caùc baïn ñang hoïc veà vi xöû lyù . Trong ñieàu kieän aáy , vieäc thieáu xoùt seõ laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi , cho neân söï goùp yù töø phía caùc baïn ñoäc giaû cuõng nhö nhöõng lôøi goùp yù cuûa quyù thaày coâ seõ laø nieàm vinh haïnh cho toâi , toâi xin laéng nghe , söûa chöõa ñeå laàn sau coù dòp thì quyeån saùch naøy seõ hoaûn thieän hôn , ngoõ haàu seõ giuùp ích cho caùc baïn trong vieäc hoïc taäp cuøng vieäc nghieân cöùu ñaït ñöôïc nhieàu lôïi laïc ! Nhaân ñaây toâi xin haân haïnh môøi baïn ñoùn ñoïc taäp 2:” Höôùng daãn giao tieáp vi xöû lyù vôùi maùy tính ” baèng Visual Basic maø toâi saép vieát xong ! Moät laàn nöõa toâi xin caûm ôn caùc baïn ñaõ ñoïc quyeån saùch naøy ! Leâ Duy Phi PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 3. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com -3- Vaán ñeà 1: KHAÙI LÖÔÏC VEÀ AT89C51 & AT89C2051 Töôùc khi ñi vaøo laép raùp bo maïch , toâi xin caùc baïn daønh ít thôøi gian xem qua sô ñoà chaân vaø moät soá caùc ñaëc ñieåm cuõng nhö moät soá caùc ñaët tính cuûa ñoái töôïng maø ta seõ laøm vieäc raát nhieàu vôùi noù ñoù laø con vi ñieàu khieån AT89C51 vaø AT89C2051. I . MOÂ TAÛ CAÁU TRUÙC PHAÀN CÖÙNG CUÛA VI ÑIEÀU KHIEÅN 8951. 1/ Giôùi thieäu hoï MCS51: MCS51 laø moät hoï IC vi ñieàu khieån (Microcontroller ) do haõng Intel saûn xuaát. Caùc IC tieâu bie åu cho hoï MCS51 laø 8051 vaø 8031. Ñaëc bieät, vi ñieàu khieån 8951 ñöôïc saûn xuaát gaàn ñaây mang caùc ña ëc ñieåm sau: § 4 Kbytes EEPROM. § 128 bytes RAM. § 4 ports I/O (Input/Output). § 2 boä ñònh thôøi (timer) 16 bits. § Giao tieáp noái tieáp. § 64 Kbytes khoâng gian boä nhôù chöông trình môû roäng. § 64 Kbytes khoâng gian boä nhôù döõ lieäu môû roäng. § Moät boä xöû lí luaän lí (thao taùc treân caùc bit ñôn). § 210 bits ñöôïc ñ òa chæ hoùa. § Boä nhaân chia 4 µs. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 4. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com -4- 2. HEÄ THOÁNG GIAO TIEÁP PORT: a/ Port 0:Port 0 laø moät port hai chöùc na êng treân caùc chaân 32 – 39. Haõy nhôù raèng : Treân caùc chaân naøy chöa coù ñieän trôû keùo döông , do ñoù khi caàn chuùng ta phaûi nhôù ñeán ñaëc ñieåm naøy. b/ Port 1: Port 1 laø moät port I/O treân caùc chaân 1 – 8. c/ Port 2: Port 2 laø moät port coâng duïng keùp treân caùc chaân 21 – 28 . d/ Port 3: Port 3 laø moät port coâng duïng keùp treân caùc chaân 10 – 17. Caùc chaân cuûa port naøy coù nhieàu chöùc naêng, caùc coâng duïng chuyeån ñoåi coù lieân heä vôùi caùc ña ëc tính ñaëc bieät cuûa 8951 nhö ôû baûng sau: Bit Teân Chöùc naêng chuyeån ñoåi P3.0 RXD Döõ lieäu nhaän cho port noái tieáp P3.1 TXD Döõ lieäu phaùt cho port noái tieáp P3.2 INT0\ Ngaét 0 beân ngoaøi P3.3 INT1\ Ngaét 1 beân ngoaøi P3.4 T0 Ngoõ vaøo cuûa Timer/counter 0 P3.5 T1 Ngoõ vaøo cuûa Timer/counter 1 P3.6 W R\ Xung ghi boä nhôù döõ lieäu ngoaøi P3.7 RD\ Xung ñoïc boä nhôù döõ lieäu ngoaøi 3 - CAÙC TÍN HIEÄU ÑIEÀU KHIEÅN: Chip AT8951 coù caùc tín hieäu ñieàu khieån caàn phaûi löu yù sau: A- Chaân EA\ (External Access): Tín hieäu vaøo EA\ treân chaân 31 thöôøng ñöôïc maéc leân möùc cao (+5v) hoaëc möùc thaáp (GND). Neáu ôû möùc cao, 8951 thi haønh chöông trình töø ROM noäi trong khoaûng ñòa chæ thaáp (4K hoaëc toái ña 8k ñoái vôùi AT89C52). Neáu ôû möùc thaáp, chöông trình ñöôïc thi haønh töø boä nhôù ngoaøi môû roäng (Toái ña ñeán 64K ). Ngoaøi ra Ngöôøi ta coøn duøng EA\ laøm chaân caáp ñieän aùp 12V khi laäp trình cho EEPROM trong 8051. B- CHAÂN PSEN\ (PROGRAM STORE ENABLE): PSEN\ laø tín hieäu ra treân chaân 29. Noù laø tín hieäu ñieàu khieån cho pheùp boä nhôù chöông trình môû roäng, PSEN\ thöôøng ñöôïc noái ñeán chaân OE (Output Enable) cuûa moät EPROM hoaëc ROM ñeå cho pheùp ñoïc caùc byte maõ leänh. Haõy nhôù raèng :Bình thöôøng chaân PSEN \ seõ ñöôïc thaõ troáng (No Connect). Chæ khi naøo chaân EA\ ôû möùc thaáp thì luùc ñoù: PSEN\ seõ ôû möùc thaáp trong thôøi gian laáy leänh. Caùc maõ nhò phaân cuûa chöông trình ñöôïc ñoïc töø EPROM qua bus döõ lieäu vaø ñöôïc choát vaøo thanh ghi leänh cuûa 8951 ñeå giaûi maõ leänh. PSEN\ seõ ôû möùc thuï ñoäng (möùc cao) neáu thi haønh chöông trình trong ROM noäi (8951) C- CAÙC CHAÂN NGUOÀN: AT8951 hoaït ñoäng vôùi nguoàn ñôn +5V. Vcc ñöôïc noái vaøo chaân 40 vaø Vss (GND) ñöôïc noái vaøo chaân 20. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 5. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com -5- II. MOÂ TAÛ CAÁU TRUÙC PHAÀN CÖÙNG CUÛA VI ÑIEÀU KHIEÅN AT89C2051 . AT89C2051 laø moät vi ñieàu khieån thu goïn chæ coù 20 chaân , vôùi ñaày ñuû caùc tính na êng cnhö AT89C51 .Duy chæ khaùc moät ñieåm caàn löu yù ñoù laø Flash ROM cuûa noù ch æ coù 2K maø thoâi vaø moät vaøi Port khoâng ñöôïc hoã trôï ñuû , do ñoù tuyø theo muïc ñích maøta seõ caàn ñeán noù. Hình : Sô ñoà chaân AT89C2051 MOÄT SOÁ CAÙC ÑAËC TÍNH CUÛA AT89C2051 LAØ: ~ 2 Kbytes of Flash ( Coù naïp vaøo hoaêc xoaù ñi 1000 laàn) ~ 128 bytes of RAM ~ 15 I/O lines ( 15 ñöôøng xuaát/ nhaäp) ~ two16-bit timer/counters ( hai boä ñònh thì/ ñeám 16 bít) ~ five vector, two-level interrupt architecture (coù 5 vectô ngaét-2 möùc ) ~ full duplex serial port ( coù coång noái tieáp) ~ precision analog comparator ~ on chip oscillator and cloc k circuitry ( coù maïch dao ñoäng vaø taïo xung beân trong chip ) Haõy nhôù raèng: Möùc ñieän aùp hoaït ñoäng thaáp (2,7Và 6V , chuùng ta thöôøng duøng noù ôû 5V) Taàn soá dao ñoâng thaïch anh toái ña 24Mh z ( thöôøng ta duøng 11.0592Mhz ñeå haïn cheá loãi ñeán möùc nhoû nhaát trong quaù tr ình noù laøm vieäc) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 6. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com -6- Vaán ñeà 2: MAÏCH NAÏP : AT89C51 - QUA COÅNG COM Haõy laøm rieâng cho baïn moät naïp chöông trình- ñeå naïp file HEX cho caùc vi ñieàu khieån 89C51 , 89C52 , 89C53 vaø 89C55 .ÔÛ ñaây coù saün bo maïch in , sô ñoà vaø caû phaàn meàm cuøng höôùng daãn heát söùc deã daøng ñeå laøm vaø söû duïng noù. I- ÑOÂI LÔØI GIÔÙI THIEÄU : Neáu baïn muoán vöøa hoïc Vi Xöû Lyù ñoàng thôøi cuõng muoán khaùm phaù noù qua caùc öùng duïng cuï theå, qua caùc döï aùn thöc teá ñeå phaùt trieån 89C51, 89c52…vôùi ngoân ngöõ laäp trình Asemmbly thì “ Maïch Naïp AT89C51 ‘ chính laø caâu traû lôøi . Noù raát reû vaø moïi ngöôøi ñeàu coù theå töï laøm ñöôïc cho rieâng mình moät naïp . Maïch naïp naøy khoâng nhöõng chæ naïp ñöôïc cho AT89c51(4k) maø coøn naïp ñöôïc cho caû 89c52(8k) vaø 89c55( 20k )ø . Sau khi baïn laäp trình vôùi Asemmbly hoaëc C xong ,roài baïn haõy dòch noù ra file HEX ( neáu baïn chöa bieát caùch dòch thì baïn haõy xem muïc höôùng daãn caùc phaàn meàm Vi Xöû Lyù ôû ñaèng sau) sau ñoù baïn haõy naïp noù vaøo cho con Chip baèng caùch duøng “Maïch Naïp AT89C51”. II- PHAÀN CÖÙNG : SÔ ÑOÀ VAØ BO MAÏCH IN 1 ). HÌNH AÛNH MAÏCH NAÏP HOAØN CHÆNH : Hình 1 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 7. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com -7- 2) SÔ ÑOÀ MAÏCH NAÏP AT89C51 : Hình 2: Ñaây chính laø sô ñoà cuûa Maïch Naïp AT89C51 . TREÂN SÔ ÑOÀ BAÏN HAÕY LÖU YÙ HAI ÑIEÅM SAU : • Kí hieäu IC ghi 89C51 EZ52.HEX goïi laø con Chip chính ( ChipMaster) • Kí hieäu IC ghi 40 -PIN ZIF 89c51/ 89c52/ 89c55 ñaây laø Socket hay laø chaân ñeå caém IC ( coøn goïi laø ñeá caém IC 40 Chaân) , hay goïi laø con chip phuï ( Chip Slave) Ñaây laø hình daùng thaät cu ûa Socket ( ñeá ñeå gaén IC vaøo) tuy nhieân ñaây la ø caùi Soket 20 chaân thoâi ,coøn loaïi 40 cuõng gioáng y heät nhö vaäy nhöng noù daøi vaø to hôn thoâi. Haõy nhôù raèng : Ñaàu tieân baïn caàn phaûi naïp file EZ52.HEX vaøo cho con ChipMaster . Nhöng khoå noåi laø laáy ñaâu ra maïch naïp ñeå naïp file EZ52.Hex naøy cho con Chip Master ?? Baïn ñöøng lo , baïn coù theå mua con Chip Master –ñaõ naïp saün naøy taïi quaøy photo B1 taïi tröôøng ñaïi hoïc Baùch Khoa , hoaëc baïn cuõng coù theå mua ñæa meàm 1,4Mb toâi coù cheùp saün file EZ52.HEX trong ñoù luoân roài , baïn coù theå ñem ra caùc tieäm ñieän ôû chôï Ñieän Töû Nhaät Taûo , ôû ñoù hoï coù saün maùy naïp hoï seõ naïp cho baïn .vôùi giaù cho moãi laàn naïp laø 2.000ñ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 8. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com -8- Vaø toâi cuõng xin noùi theâm laø con Chip Master cuõng laø moät con AT89C51. Coøn caùi Socket laø nôi ñeå baïn ñaët con Chip 89C51 Slave - maø baïn caàn naïp baát kyø file .HEX naøo ñoù vaøo cho no .ù 3) NGUOÀN ÑIEÄN CAÁP CHO MAÏCH NAÏP: Haõy löu yù :Taïi chaân Vpp cuûa Maïch naïp coù hai möùc ñieän aùp khaùc nhau laø 5V vaø 12V ñöôïc ñieàu khieån bôûi chaân P3.3 (chính laø ñaàu ra cuûa LM317).Bình thöôøng thì ñaàu ra cuûa LM317 chæ coù 5V thoâi, nhöng khi baét ñaàu naïp chöông trình thì ñaàu ra cuûa noù leân tôùi 12V. Toâi ñaõ laép raùp , kieåm tra vaø söû duïng –maïch naøy raát nhieàu nhöng chöa heà thaáy söï coá naøo quaù nghieâmtroïng caû. 4) BO MAÏCH IN Hieän nay treân chôï Ñieän Töû Nhaät Taïo baùn raát nhieàu loaïi Bo maïch naïp naøy , vaø hieän ñaõ trôû neân quaù quen thuoäc , quen thuoäc ñeán noãi baïn chæ caàn noùi baùn cho baïn “Maïch in –cuûa maïch naïp Vi Xöû Lyù” thì ngöôøi seõ ñöa cho baïn ngay moät baûn maïch nhö sau vôùi giaù chæ coù 10.000 ñ maø thoâi : Hình 3 Ñaây laø moät loaïi maïch naïp ñang phoå bieán , raát ñöôïc nhieàu ngöôøi söû duïng vaø ñang thònh haønh treân Chôï Nhaät Taûo . Hình naøy laø “Maïch In Höôùng Daãn Laép Raùp Linh Kieän “ leân baûn maïch ñoàng. Vaø toâi cuõng ñaõ cheùp luoân file chöùa caùc maïch in ôû hình2 trong ñæa meàm vôùi dung löôïng 36,4kb ñeå baïn coù theå xem qua ñeå coù theå töï laøm laáy bo maïch cho mình. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 9. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com -9- Vaø sau ñaây laø bo maïch ñoàng cuûa noù , baïn coù theå caét hình sau ñeå töï laøm cho mình moät maïch ñoàng raát ñeïp , gioáng y nhö theá theo söï höôùng daãn ôû phaàn 2 cuûa quyeån saùch naøy. Ñaây laø Maïch ñoàng cuûa maïch naïp vi xöû lyù ñang thònh haønh treân chôï Nhaät Taûo hieän nay .Giaù moät maïch chæ coù 10.000 ñ (Baïn coù theå caét hình naøy ra ñeå laøm maïch ñoàng hoaëc mua rieâng ôû quaøy Photo B1 / dh.BK) Vaø ñaây laø nhöõng gì maø baïn coù theå thaáy sau khi baïn ñaõ laép raùp hoaøn chænh PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 10. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com - 10 - Haõy nhôù raèng : MAX 232 coù theå ñöôïc thay theá baèng 2 con transistor heát söùc ñôn giiaûn . Khi ñoù bo maïch cuûa baïn seõ nhoû goïn hôn, ñoàng thôøi baïn cuõng coù theå tieát kieäm moät khoa ûng tieàn raát ñaùng keå . Sô ñoà thay theá nhö sau: Moät kieåu khaùc: Asghar Charmin ôû Aán Ñoä ñaû caûi tieán laïi chæ duøng moät Transistor –nhöng toâi chöa thöû , neáu ñöôïc caùc baïn haõy raùp thöû roài cho toâi xin lôøi ñaùp nheù! PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 11. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com - 11 - Haõy nhôù raèng : MAX 232 –16 chaân coøn coù theå ñöôïc thay theá baèng con chip DS257 heát söùc ñôn giiaûn chæ coù 8 chaân thoâi . Khi ñoù bo maïch in cuûa baïn seõ nhoû goïn hôn . Sô ñoà thay theá nhö sau: IV- PHAÀN MEÀM –CHO MAÏCH NAÏP AT89C51 Maïch naïp AT89C51 naøy giao tieáp vôùi maùy tính thoâng qua phaàn meàm EZ4.0. Hieän thôøi ñaây laø phaàn meàm môùi nhaát vaø hoaøn toaøn mieãn phí chaïy treân neàn Windows raát ñeïp vaø raát deã daøng söû duïng . Giao dieän cuûanoù nhö sau: Neáu baïn chöa roõ caùch duøng noù thì xin baïn haõy xem phaàn 3 “ Höôùng daãn söû duïng moät soá phaàn meàm Vi Xöû Lyù thì seõ roõ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 12. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com - 12 - V- MOÄT SOÁ LÖU YÙ VEÀ CAÙC LINH KIEÄN CAÀN DUØNG: 1- CAÙCH XAÙC ÑÒNH CAÙC CHAÂN ÑIEÄN AÙP VAØO RA CUÛA 7805 Output (O):= Chaân ñieän aùp ra 5V Command(C):= Chaân naøy haøn xuoáng Mass ( GND) Input (I):= Ñieän aùp vaøo 9Và12V Haõy nhôù raèng: Chaân Command raát quan troïng , chuùng ta caàn haøn noù xuoáng mass(GND) moät caùch heát söùc chaéc chaén neáu nhö chaân naøy haøn khoâng kheùo coù laøm cho ñieän aùp ôû ngoõ ra taêng voït leân raát cao gaàn baèng ñieän aùp ngoõ vaøo (9-12V) seõ laøm hoûng caùc chip . 2- CAÙCH XAÙC ÑÒNH CHAÂN B-C-E CUÛA TRANSISTOR Löu yù : Caùc Transistor BC239-ñöôïc thay baêng C1815 Vaø Transistor BC328 ñöôïc thay baèng A1015 Sau ñaây laø caùh xaùc ñònh chaân B_C_E cho transistor A1015 vaø C1815 Hình daùng thöïc teá Kí hieäu cuûa C 1815/ A 1015 3- CAÙH XAÙC ÑÒNH CHAÂN CUÛA IC Haõy nhôù raèng : Haàu heát treân caùc IC ñeàu coù moät daáu chaám ôû moät goùc IC hay moät vaït baùn nguyeät ô treân moät caïnh cuûa ICû , vaø quy taéc ñeám soá thöù töï chaân cuûa IC luoân theo chieàu ngöôïc vôùi kim ñoàng hoà . Chaân soá 1 cuûa IC chính laø chaân ñaàu tieân naèm treân caïnh beân traùi cuûa daáu Chaám hay Vaït baùn nguyeät.Vôùi quy öôùc laø vaït baùn nguyeät hay daáu chaám phaûi ñöôïc ñaët beân tay traùi!. SÔ ÑOÀ CHAÂN CUÛA MAX232 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 13. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com - 13 - 4- CAÙCH ÑOÏC GIAÙ TRÒ ÑIEÄN TRÔÛ CAÙCH TÌM GIAÙ TRÒ ÑIEÄN TRÔÛ THOÂNG QUA CAÙC VAÏCH MAØU Ñeå tính toaùn giaù trò cuûa ñieän trôû thoâng qua caùc maõ vaïch maøu (color coded stripes) treân ñieän trôû , thöôøng theo caùc böôùc sau: Böôùc 1 : Ñaët con ñieän trôû sao cho Vaïch maøu Vaøng kim hay nhuõ baïc cuûa ñieän trôû -phaûi ôû goùc beân phía tay phaûi cuûa baïn. Böôùc 2 : Baïn haõy nhìn kyõ 2 vaïch maøu ñaàu tieân ôû phía beân traùi (the first two stripes on the left end). Tieáp theo baïn haõy chuyeån ñoåi caùc maøu maø baïn ñoïc ñöôïc ra thaønh soá theo baûng chuyeån ñoåi cho saün ôû döôùi ñaây. Böôùc 3 : Xong , baïn haõy nhìn tieáp vaïch thöù 3 . Vaïch naøy chính laø heä soá nhaân . Baïn haõy chuyeãn ñoåi vaïch maøu thöù 3 naøy ra gia trò theo baûng cho saün phía sau. Böôùc 4 : Ñeán ñaây baïn chæ vieäc laáy 2 con soá ôû böôùc 2 nhaân vôùi con soá ôû böôùc 3 laø baïn ñaõ tìm maø baïn vöøa tìm seõ mang ñôn vò ñöôïc giaù trò cuûa ñieän trôû . Giaù trò cuûa ñieän trôû laø ohms Vaïch maøu nhuõ kim hay nhuõ baïc ( töùc laø vaïch thöù 4 tính töø traùi sang ) seõ cho chuùng ta bieát sai soá cuûa noùso vôùi gia trò ghi treân ñieän trôû ñoù.Theo toâi thì chuùng ta khoâng neân phaûi baïn taâm ñoái vôùi ñeàu naøy, coù nghóa laø chuùng ta khoâng caàn bieát noù trong khi thöïc haønh. Haõy nhôù raèng: Ñoái vôùi ñieän trôûø chuùng ta caàn heát söùc löu yù ñeán moät thoâng soá voâ cuøng quan troïng ñoù laø coâng suaát chòu ñöïng cuûa noù. Thoâng thöôøng coâng suaát ñieän trôû baùn ôû thò tröôøng seõ coù caùc möùc sau :1/4 Watt , 0.5 Watt , 1W , 5W , 10W….. Nhöng thoâng duïng nhaátvaãn laø ñieän trôû 1/4 Watt- cho neân khi baïn ra tieäm mua phaûi noùi roõ ñieän trôõ caàn mua laø bao nhieâu Watt- theá môùi laø daân ñieän chuyeân nghieäp !.Giaù hieän thôøi 100 con khoaûng 2.500 ÑVN BAÛNG MAÕ MAØU ÑIEÄN TRÔû . (Vôùi vaïch nhuõ kim hay baïc naèm beân pha ûi) Maøu Vaïch 1 Vaïch 2 Vaïch 3 Vaïch 4 Ñen 0 0 x1 Naâu 1 1 x10 Ñoû 2 2 x100 Cam 3 3 x1,000 Vaøng 4 4 x10,000 Luïc (Green) 5 5 x100,000 Lam (Blue) 6 6 x1,000,000 Tím 7 7 Xaùm 8 8 Traéng 9 9 Nhuõ Kim 5% Baïc 10% PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 14. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com - 14 - Ví duï: Cho moät ñieän trôû coù caùc vaïch maøu tính töø traùi qua nhö sau : Xanh da trôøi( lam-blue) ,Xaùm , Ñoû, Nhuõ vaøng .Haõy tìmgiaù trò ñieän trôû cuûa noù. Böôùc 1.: Vaïch maøu nhuõ vaøng –phaûi ñöôïc ñaët beân phaûi , roài ñeán Böôùc2 Böôùc 2: Vaïch ñaàu tieân laø maøu xanh da trôøi ( blue) –tra baûng thì thaáy noù töông öùng vôùi soá 6. Vaïch thöù 2 laø maøu xaùm vaø cuõng laøm töôïng töï ta coù ñöôïc soá 8. Nhö vaäy 2 con soá ñaàu tieân cuûa ñieän trôû coù giaù trò laø 68. Böôùc3: Vaïch thöù 3 laø maøu ñoû -coù ngh óa laø x 100. Böôùc4: Giaù trò cuûa ñieän trôû t ìm ñöôïc seõ laø : 68 x 100 = 6800 ohms (6800 ohms = 6.8 kohms). Vaïch maøu nhuõ ñoàng coù nghóa laø giaù trò chính xaùc cuûa ñieän trôû seõ sai khaùc 5% so vôùi thöïc teá . Giaù trò cuûa noù coù theå seõ seõ naèm giöõa 6,460 Kohms and 7,140 Kohms. (Do sai soá 5% cuûa 6,800 = 0.05 x 6,800 = 340) 5) SÔ ÑOÀ CHAÂN CUÛA COÅNG COM DB9: (9p D-SUB male at PC (DTE)) Haõy nhôù raèng : Coång com gaén treân maùy tính laø coång “Ñöïc”( male ) Ñeå nhaän daïng coång COM ñöïc , baïn chæ caàn nhìn vaøo thì baïn seõ thaáy coù caùc “ chaáu “ôû beân trong (9p D-SUB female at cable / mouse (DCE)) Haõy nhôù raèng : Coång maø ta caàn duøng ñeå laép raùp maïch naïp laø coång COM naøy , noù laø coång “caùi “. Ñeå nhaän ra coång COM caùi , baïn chæ caàn nhìn vaøo thì seõ thaáy chæ toaøn laø” caùc “ loã”. Caàn löu yù : Raát nhieàu baïn mua loän giöõa Coång ñöïc vaø coång Caùi , cho neân khi ñi mua baïn caàn noùi roõ laø mua coång naøo , vaø cuõng nhôù laø ôû trong maùy tính cu ûa chuùng ta ñaõ saün coù coång ñöïc roài . Giaù moãi coång COM -DB9 khoaûng 5.000ñ maø thoâi .Nhaéc laïi laø phaûi heát söùc löu yù kieåm tra cho kyõ tröôùc khi haøn coång COM leân maïch naïp , vaø treân maïch naïp luoân laø coång Caùi VI- MOÄT SOÁ CAÙC LÖU YÙ : • Bieán theá ñieän coù theå duøng loaïi 450mA cho ñeán 1Ampe . Vôùi ngoõ ra AC ( xoay chieàu) toái thieåu laø 12V –AC . Toát nhaát laø neân mua bieán theá 1 Ampe coù ngoõ ra 15 V giaù khoaûng 13.000ñ . • IC oån aùp 7805 baïn khoângneân mua loaïi coù chöõ maøu traéng –loaïi naøy ña soá laø cuøa Trung Hoa saûn xuaát neân khoâng khi naøo ñaït ñuùng 5V nhö con soá ñaõ ghi caû, baïn neân mua loaïi chöõ 7805 chìm , loaïi naøy chòu nhieät cao vaø raát chuaån volt . Giaù cuûa noù khoaûng 3000ñ , neáu mua haøng cuõthì moãi con chæ heát 500 ñ raát reõ(baùn raát nhieàu ôû chôï Nhaät Taûo) .! • Töông töï cho LM317 cuõng neân mua loaïi chöõ chìm vaø giaù caû cuõng nhö 7805 . • Transistor 2N2222 baïn coù theå thay baèng C1815 giaù 300ñ/c • Coøn caùc linh kieän ñeàu coù baùn ôû chôï Nhaät Taûo PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 15. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com - 15 - Trong quaù trình laép raùp neáu baïn coù gaëp truïc traëc hay baát kyø moät söï coá naøo sau khi chính baûn thaân baïn ñaõ coá söûa nhöng vaãn khoâng ñöôïc thì xin haõy email cho chuùng toâi qua ñòa chæ sau : duong_phi_vxl@yahoo.com / duyphi@yahoo.com ,Neáu caùc baïn ôû xa thì vieát thö cho toâi qua ñòa chæ : 67/30/10/25 Ñöôøng Phuù Trung –P10- Q.Taân Bình- TpHCM hoaëc goïi tröïc tieáp qua ñieän thoaïi 0914007477 gaëp Döông , baèng kinh nghieäm ñaõ töøng laép raùp loaïi naøy , chuùng toâi hy voïng seõ ñem ñeán cho baïn nhöõng nieàm vui baèng moät taám loøng ñaày nhieät huyeát maø baïn khoâng phaûi toán moät khoaûng chi phí naøo ! Nhaân ñaây chuùng toâi cuõng xin noùi luoân laø cuùng toâi laøm vieäc naøy treân cô sôû hoaøn toaøn töï nguyeän vì söï phaùt trieån neàn kyõ thuaät cuûa nöôùc nhaø ngaøy moãi moät hôn maø thoâi!. _____ < Í O Í > ______ Môøi caùc baïn tieáp tuïc xem-vaø haõy töï laép raùp cho mình moät maïch naïp cho chip AT89c2051 - 20 chaân- nhoû goïn- deã laép –chaïy ngay sau khi laép: PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 16. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com - 16 - Vaán ñeà 3: MAÏCH NAÏP : AT89C2051 - QUA COÅNG COM Neáu baïn khoâng muoán duøng con Chip 89c51- 40 chaân vöøa to , laïi ñaét tieàn thì baïn coù theå duøng con chip 89c2051 –20 chaân vöøa nhoû goïn , vöøa tieát kieäm tieàn baïc nhöng vaãn ñaày ñuû caùc tính naêng nhö con chip 89c51.Vaø sau ñaây laø maïch naïp chöông trình con chip 89c2051 naøy ,ngoaøi ra maïch naïp AT89C2051 coøn naïp ñöôïc cho con chip 89c4051 luoân.! Raát deã laép raùp . I- ÑOÂI LÔØI GIÔÙI THIEÄU : Con chip 89c2051 raát nhoû goïn neân noù ñöôïc söû duïng raát nhieàu trong caùc öùng duïng nhoû. Neáu baïn muoán vöøa hoïc Vi Xöû Lyù ñoàng thôøi cuõng muoán khaùm phaù noù qua caùc öùng duïng cuï theå, qua caùc döï aùn thöc teá ñeå phaùt trieån 89C2051 , 89c4051…vôùi ngoân ngöõ laäp trình Asemmbly thì “ Maïch Naïp AT89C2051 ‘ chính laø caâu traû lôøi . Noù raát reû vaø moïi ngöôøi ñeàu coù theå töï laøm ñöôïc . II- PHAÀN CÖÙNG : SÔ ÑOÀ VAØ BO MAÏCH IN 1 ). SÔ ÑOÀ CUÛA MAÏCH NAÏP AT89C2051 : Hình 4 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 17. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com - 17 - TREÂN SÔ ÑOÀ BAÏN HAÕY LÖU YÙ HAI ÑIEÅM SAU : • Kí hieäu IC ghi 89C2051 Writer.hex 2021 bytes goïi laø con Chip chính ( Chip Master) • Kí hieäu IC ghi 20 -PIN ZIF Socket 89c2051/ 89c4051 ñaây laø caùi Socket hay laø chaân ñeá ñeå caém IC ( coøn goïi laø ñeá caém IC 20 Chaân) , hay goïi laø con chip phuï ( Chip Sla ve) Ñaây laø hình daùng thaät cu ûa Socket ( ñeá ñeå gaén IC vaøo) 20 chaân . Haõy nhôù raèng : Ñaàu tieân baïn caàn phaûi naïp file Writer.HEX vaøo cho con ChipMaster . Nhöng khoå noåi laø laáy ñaâu ra maïch naïp ñeå naïp file Writer.Hex naøy cho con Chip Master ?? Baïn ñöøng lo , baïn coù theå mua con Chip Master –ñaõ naïp saün naøy taïi quaày photo B1 taïi tröôøng ñaïi hoïc Baùch Khoa hoaëc baïn cuõng coù theå mua ñæa meàm 1,4Mb toâi coù cheùp saün file Writer.hex trong ñoù luoân roài , baïn coù theå ñem ra caùc tieäm ñieän ôû chôï Ñieän Töû Nhaät Taûo , ôû ñoù hoï coù saüên maùy naïp- hoï seõ naïp cho baïn vôùiù giaù moãi laàn naïp laø 2.000ñ. 2) BO MAÏCH IN- CUÛA MAÏCH NAÏP AT89C2051 : A) Hình aûnh höôùng daãn laép raùp linh keän leânbo maïch in: PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 18. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com - 18 - B) Board maïch in- cuûa maïch naïp: C) Hình aûnh cuûa maïch naïp hoaøn chænh : III- PHAÀN MEÀM –CHO MAÏCH NAÏP AT89C2051 Maïch naïp AT89C2051 naøy giao tieáp vôùi maùy tính thoâng qua phaàn meàm EZ4.0. Hieän thôøi ñaây laø phaàn meàm môùi nhaát vaø hoaøn toaøn mieãn phí chaïy treân neàn Windows raát ñeïp vaø raát deã daøng söû duïng . Giao dieän cuûanoù nhö sau: PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 19. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com - 19 - Haõy nhôù raèng : MAX 232 coù theå ñöôïc thay theá baèng 2 con transistor heát söùc ñôn giiaûn . Khi ñoù bo maïch cuûa baïn seõ nhoû goïn hôn, ñoàng thôøi baïn cuõng coù theå tieát kieäm moät khoa ûng tieàn raát ñaùng keå . Sô ñoà thay theá nhö sau: Moät kieåu khaùc: PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 20. Leâ Duy Phi - http://vixuly.cjp.net duyphi@yahoo.com - 20 - Haõy nhôù raèng : MAX 232 –16 chaân coøn coù theå ñöôïc thay theá baèng con chip DS257 heát söùc ñôn giiaûn chæ coù 8 chaân thoâi . Khi ñoù bo maïch in cuûa baïn seõ nhoû goïn hôn . Sô ñoà thay theá nhö sau: VAØ SAU ÑAÂY XIN MÔØI BAÏN XEM MOÄT LOAÏI BO MAÏCH IN KHAÙC CUÕNG LAÉP RAÙP THEO Y NHÖ SÔ ÑOÀ MAÏCH NAÏP AT89C2051 ÔÛ TREÂN: A) Hình aûnh cuûa maïch naïp AT89C2051 hoa øn chænh: PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản