Hướng dẫn Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá. Trên địa bàn tỉnh An Giang. Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời hạn hiệu lực.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
2
download

Hướng dẫn Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá. Trên địa bàn tỉnh An Giang. Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời hạn hiệu lực.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: chất liệu nổ công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá. Trên địa bàn tỉnh An Giang. Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời hạn hiệu lực.

  1. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá. Trên địa bàn tỉnh An Giang. Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời hạn hiệu lực. Thông tin Lĩnh vực thống kê: chất liệu nổ công nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Long Xuyên, Châu Đốc: * Phí thẩm Thông tư số 72/TT-LB ngày 1. 300.000 đồng định: 08... - Địa bàn khác: 150.000 đồng
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Long Xuyên, Châu Đốc: * Lệ phí cấp 2. 50.000 đồng giấy: - Địa bàn khác: 25.000 đồng Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc 1. đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương. Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả - Sở Công Thương: - Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thương nhân và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời 2. hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công thương thông báo bằng văn bản để thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do. - Chuyển hồ sơ của thương nhân đến Phòng Quản lý Thương mại
  3. Tên bước Mô tả bước và Dịch vụ. Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ - Sở Công Thương: - Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Thông tư 14/2008/TT-BCT trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của 3. thương nhân là cơ sở để Sở Công Thương quyết định chấp thuận việc cấp Giấy chứng nhận. - Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Thương nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - 4. Sở Công Thương. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản 1. phẩm thuốc lá (mẫu);
  4. Thành phần hồ sơ Bản gốc Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm 2. thuốc lá do Sở Công Thương cấp; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã 3. số thuế; Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương 4. nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh; Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ : các số liệu tổng hợp 5. về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và giá trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận...; Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh 6. nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ : các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và giá trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và
  5. Thành phần hồ sơ theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận...; 7. Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối; Bảng kê cơ sở kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển...), nguồn nhân 8. lực phục vụ cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình...; Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm : tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa 9. chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh (dự kiến phân công). Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm : quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian 10. tối thiểu là 01 năm), địa điểm và năng lực của kho, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho; Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm : quyền sử dụng phương tiện 11. vận chuyển (là sở hữa, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận chuyển, các yếu tố kỹ thuật để
  6. Thành phần hồ sơ bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển; Hồ sơ về năng lực tài chính : Xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc ngân hàng nơi thương nhân mở tài khoản ... về việc 12. bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn Thông tư số 1. (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá. 14/2008/TT-BCT ng...
  7. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của Thông tư số 1. pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, 14/2008/TT-BCT bán sản phẩm thuốc lá. ng... Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù Thông tư số 2. hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh 14/2008/TT-BCT sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. ng... Có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với Thông tư số qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu 3. 14/2008/TT-BCT cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá ng... trong thời gian lưu kho. Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh Thông tư số doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản 4. 14/2008/TT-BCT được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời ng... gian vận chuyển.
  8. Nội dung Văn bản qui định Thông tư số Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống 5. 14/2008/TT-BCT phân phối của mình hoạt động bình thường. ng... Được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp thương mại của tập đoàn, tổng công ty sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, các hình thức hiện diện Thông tư số 6. của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là 14/2008/TT-BCT doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá) hoặc ng... thương nhân bán buôn khác chọn làm thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) và tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá ổn định trên địa bàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản