intTypePromotion=3

Hướng dẫn chấm đề thi HSG Tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Nghệ An

Chia sẻ: Nguyễn Quân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
296
lượt xem
12
download

Hướng dẫn chấm đề thi HSG Tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do đặc trưng của môn Ngữ văn và mục đích của kì thi chọn học sinh giỏi, bài làm của thí sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm; khuyến khích những bài viết sáng tạo, chấp nhận các kiến giải khác nhau, kể cả không có trong hướng dẫn chấm, miễn là hợp lí, có sức thuyết phục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn chấm đề thi HSG Tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 năm 2016-2017 - Sở GD&ĐT Nghệ An

  1. SỞ   GD&ĐT   NGHỆ  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 CẤP THCS AN NĂM HỌC 2016 – 2017 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: NGỮ VĂN ­ BẢNG A (Hướng dẫn chấm này gồm 02 trang) A.  YÊU CẦU CHUNG : ̣ ưng cua môn Ng 1. Do đăc tr ̉ ư văn va muc đich cua ki thi chon hoc sinh gioi, bai lam cua thi ̃ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ́  ̀ ược đanh gia tông quat, tranh đêm y cho điêm; khuyên khich nh sinh cân đ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ững bai viêt sang tao, ̀ ́ ́ ̣   chấp nhận các kiến giải khác nhau, kể cả không có trong hướng dẫn chấm, miễn là hợp lí, có  sức thuyết phục. 2. Tổng điểm của toàn bài là 20.0 điểm, cho lẻ  đến 0.5 điểm. Hướng dẫn chấm chi cho ̉   ̉ ừng câu, từng ý, trên cơ sở đó giám khảo có thể  thống nhất định ra các  mưc đi điêm t ́ ểm cụ  thể khác. B. YÊU CẦU CỤ THỂ: Phân I. Đoc hiêu (4.0 điêm) ̀ ̣ ̉ ̉ 1. Yêu cầu về kĩ năng : ­ Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản. ­ Diễn đạt rõ ý, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đăt câu. ̣ 2. Yêu cầu về kiến thức : a. Phương thức biểu đạt chính của văn ban : T ̉ ự sự                                                         (0.5   điểm) ́ ̉ b. Co thê thay thê dâu hai châm băng t ́ ́ ́ ̀ ừ “răng” hoăc t ̀ ̣ ừ “la”…                                       (0.5 ̀   điểm) ̣ c. Nôi dung chinh cua văn ban : S ́ ̉ ̉ ự  thông minh, sang tao, kiên tri cua ng ́ ̣ ̀ ̉ ươi Nhât…  ̀ ̣        (1.0  điểm) ́ ́ ̀ ̣ d. Thi sinh rut ra bai hoc co y nghia cho ban thân va nh ́ ́ ̃ ̉ ̀ ững ngươi xung quanh, miên la h ̀ ̃ ̀ ợp li,́  thuyêt phuc, phu h ́ ̣ ̀ ợp vơi nôi dung văn ban. ́ ̣ ̉                                                                                                                                            (2.0   điểm) Phân II. Lam văn  (16,0 đi ̀ ̀ ểm) Câu 1. (4,0 điêm) ̉ 1. Yêu cầu về kĩ năng : ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̉ ­ Viêt đoan văn nghi luân, lâp luân chăt che, đam bao yêu câu vê hinh th ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ức va nôi dung. ̀ ̣ ­ Diễn đạt trôi chảy, co hinh anh va cam xuc; không m ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ắc lỗi chính tả, dùng từ, đăt câu. ̣ 2. Yêu cầu về kiến thức : ́ ́ ̉ ̀     Thi sinh co thê trinh bay theo nh ̀ ững cach khac nhau. Sau đây la môt h ́ ́ ̀ ̣ ướng giai quyêt : ̉ ́ ­ Sự sang tao cua Nguyên Du so v ́ ̣ ̉ ̃ ơi Thanh Tâm tai Nhân: ́ ̀                                     (1.0 điêm) ̉ + Thanh Tâm Tai Nhân: chu yêu kê ̀ ̉ ́ ̉
  2. + Nguyên Du: chu yêu ta va g ̃ ̉ ́ ̉ ̀ ợi (thông qua but phap  ́ ́ ươc lê, t ́ ̣ ượng trưng, nhân hoa…; ngôn ́   ngư…) ̃ ­  Hiêu qua cua sang tao ̣ ̉ ̉ ́ ̣ :                                                                                            (2.0 điêm) ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ + Gop phân lam nôi bât ve đep ngoai hinh va phâm cach cua nhân vât Thuy Vân, g ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ợi ra dự cam ̉   ̀ ́ ̣ vê sô phân nhân vât ;   ̣ ̉ ̣ ̀ + Thê hiên tinh cam, thai đô cua tac gia đôi v ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ới nhân vât…          ̣ ­ Đanh gia vai tro cua sang tao trong sang tac văn ch ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ ương.                                     (1.0 điêm) ̉ Lưu ý: Chi cho điêm tôi đa v ̉ ̉ ́ ới nhưng bai viêt đap  ̃ ̀ ́ ́ ứng đây đu nh ̀ ̉ ững yêu câu vê kiên th ̀ ̀ ́ ức va ki ̀ ̃  năng. Câu 2. (12,0 điểm) 1. Yêu cầu về kĩ năng : ­ Biết cách tao lâp văn ban ngh ̣ ̣ ̉ ị luận văn học ; tư đo trinh bay suy nghi vê môt vân đê trong đ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ́ ̀ ời   sông xa hôi. ́ ̃ ̣ ­ Xây dựng bố cục bài văn chặt chẽ, mạch lạc. ­ Diên đat l ̃ ̣ ưu loat, co hinh anh va cam xuc; không m ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu… 2. Yêu cầu về kiến thức :    Thi sinh sinh co thê trinh bay băng nh ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ững cach khac nhau. Sau đây la môt h ́ ́ ̀ ̣ ướng giai quyêt : ̉ ́ a. Giơi thiêu tac gia, tac phâm, vân đê nghi luân ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣                                                           (1.0 điêm) ̉ b. Giai thich ngăn gon y kiên :                                                                                         ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ (1.0 điêm) ̉ ̣ ̣ Nhân đinh đê câp đên nghê thuât t ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ương phan, đôi chiêu trong truyên ngăn, t ̉ ́ ́ ̣ ́ ừ đo khănǵ ̉   ̣ đinh thanh công cua Lô Tân trong viêc s ̀ ̉ ̃ ́ ̣ ử  dung nghê thuât t ̣ ̣ ̣ ương phan đê thê hiên chu đê, t ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ ư  tưởng ở truyên ngăn  ̣ ́ Cô h ́ ương.                             c. Chưng minh ́ :                                                                                                               (6.0 điêm) ̉ ­  Nghê thuât t ̣ ̣ ương phan : ̉ + Quê hương trong qua kh ́ ứ va hiên tai (canh vât : lang quê, ngôi nha…; con ng ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ươi : Nhuân ̀ ̣   ̉ Thô, thim Hai D ́ ương…) ; ̉ + Cam xuc cua  ́ ̉ tôi vê quê h ̀ ương xưa (tự hao, ng ̀ ương mô…) va nay (thât vong, buôn đau…) ; ̃ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ + Thê hê gia ( ́ ̣ ̀ Tôi và Nhuân Thô: co khoang cach) va thê hê tre (Hoang va Thuy Sinh: thân thiêt, ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ́  vô tư)…; +… ­  Nhưng vân đê g ̃ ́ ̀ ợi ra: +  Phan anh hiên th ̉ ́ ̣ ực đoi ngheo, sa sut… cua đât n ́ ̀ ́ ̉ ́ ước va con ng ̀ ươi Trung Hoa đ ̀ ương thời ;  phê phan chê đô thuôc đia n ́ ́ ̣ ̣ ̣ ửa phong kiên…; ́ +  Niêm hy vong vê môt “con đ ̀ ̣ ̀ ̣ ường” mới…; +  Tinh yêu  quê h ̀ ương  cua tac gia ; ̉ ́ ̉ + Khơi gợi  ở ngươi đoc nh ̀ ̣ ưng nhân th ̃ ̣ ưc va cam xuc phong phu, nhân văn, trong đo co nhân ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣   thưc vê môi quan hê gi ́ ̀ ́ ̣ ữa con người va hoan canh ; ̀ ̀ ̉ +… d. Ban vê môi quan hê gi ̀ ̀ ́ ̣ ữa con ngươi va hoan canh : ̀ ̀ ̀ ̉                       (4.0 điêm) ̉ ­ Suy nghi vê vân đê : ̃ ̀ ́ ̀ + Con ngươi th ̀ ương chiu s ̀ ̣ ự tac đông cua hoan canh ; ́ ̣ ̉ ̀ ̉ + Con ngươi cung co kha năng cai tao hoan canh ; ̀ ̃ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ ­ Liên hê th ̣ ực tê, rut ra bai hoc nhân th ́ ́ ̀ ̣ ̣ ức va hanh đông… ̀ ̀ ̣
  3. Lưu ý: Chi cho điêm tôi đa v ̉ ̉ ́ ới nhưng bai viêt đap  ̃ ̀ ́ ́ ứng đây đu nh ̀ ̉ ững yêu câu vê kiên th ̀ ̀ ́ ức va ki ̀ ̃  năng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản