Hướng dẫn công việc hạch toán

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
293
lượt xem
149
download

Hướng dẫn công việc hạch toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hạch toán kế toán được tuân thủ theo chế độ kế toán: QĐ 167/2000QĐ-BTC ngày 25/10/2000 do Bộ tài chính ban hành đã trình bày cách hạch toán chi tiết từng tài khoản. Tài liệu này chỉ đề cập đến một số nội dung hạch toán chủ yếu của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn công việc hạch toán

  1. HÖÔÙNG DAÃN COÂNG VIEÄC HAÏCH TOAÙN 1. MOÂ TAÛ Haïch toaùn keá toaùn ñöôïc tuaân thuû theo cheá ñoä keá toaùn: QÑ 167/2000QÑ-BTC ngaøy 25/10/2000 do Boä taøi chính ban haønh ñaõ trình baøy caùch haïch toaùn chi tieát töøng taøi khoaûn. Taøi lieäu naøy chæ ñeà caäp ñeán moät soá noäi dung haïch toaùn chuû yeáu cuûa coâng ty. Moät soá Taøi khoaûn khi söû duïng caàn chuù yù: Söû duïng taøi khoaûn 131,331,142 caàn phaûi chi tieát nhö sau - TK 1311: Phaûi thu khaùch haøng - TK 1312: Khaùch haøng öùng tröôùc - TK 3311:ÖÙng tröôùc nhaø cung caáp - TK 3312: Phaûi traû cho ngöôøi cung caáp - TK 1421: Chi phí traû tröôùc - TK 1422: Chi phí chôø keát chuyeån Taøi khoaûn söû duïng noäi boä - Caùc ñôn vò cô sôû: Söû duïng taøi khoaûn 336 (phaûi traû noäi boä) TK336A: Thanh toaùn noäi boä veà caùc khoaûn voán vaø taøi saûn TK336B: Thanh toaùn noäi boä veà caùc khoaûn nghóa vuï, saûn phaåm vaø dòch vuï noäi boä * Caùc ñôn vò ……söû duïng theâm taøi khoaûn noäi boä sau (NEÁU COÙ): TK 336X: caùc khoaûn thanh toaùn noäi vôùi vôùi TK 336M: caùc khoaûn thanh toaùn noäi boä vôùi TK 336N: caùc khoaûn thanh toaùn noäi boä vôùi TK 336K: caùc khoaûn thanh toaùn noäi boä vôùi - Vaên phoøng : Söû duïng taøi khoaûn 13680+Maõ hieäu caùc ñôn vò noäi boä (phaûi thu noäi boä) Baûng maõ caùc ñôn vò noäi boä: TT Ñôn vò Maõ hieäu Ñòa ñieåm 1 I 2 TT *Keá toaùn toång hôïp coâng ty caàn löu yù khi söû duïng taøi khoaûn noäi boä cuûa phaân xöôûng in, sau khi kieåm tra ñoái chieáu noäi boä xong caàn phaûi ñoåi maõ hieäu noäi boä chi tieát phaùt sinh sang toång hôïp in (ví duï: 13680I1A =>13680I) Haïch toaùn moät soá nghieäp vuï: 1/. Haïch toaùn thueá GTGT 1) Ghi thueá ñaàu vaøo Nôï TK 1331,1332
  2. Nôï TK 152,153,627,641,642,... Coù TK 1111,112,3312,336B,… 2) Ghi thueá ñaàu ra Nôï TK 1111,112,131,… Coù TK 511,721 Coù TK 3331 3) Thueá ñaàu vaøo khoâng ñöôïc khaáu tröø Nôï TK 632 Coù TK 1331 Caùc ñôn vò cô sôû Haïch toaùn khaáu tröø thueá ñaàu vaøo 4) Khaáu tröø thueá ñaàu vaøo Nôï TK 3331/Coù TK 1331 : Soá tieàn baèng toång soá thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø 5) Keát chuyeån thueá phaûi noäp veà coâng ty Nôï TK 3331 / Coù TK 336B : Soá tieàn baèng thueá ñaàu vaøo tröø thueá ñaàu ra (töùc laø ghi soá döông neáu ñaàu ra lôùn hôn ñaàu vaøo, soá aâm neáu ñaàu ra nhoû hôn ñaàu vaøo) Vaên phoøng coâng ty 6) Haïch toaùn keát chuyeån thueá phaûi noäp cuûa caùc ñôn vò cô sôû Nôï TK 13680*/Coù TK 3331 : Chi tieát töøng soá thueá keát chuyeån cuûa caùc ñôn vò cô sôû 7) Xoaù soá phaùt sinh taêng thueá ñaàu ra do keát chuyeån veà coâng ty Nôï TK 3331/Coù TK 3331 : Tröø toång soá thueá cô sôû keát chuyeån veà coâng ty (soá naøy coù theå aâm hoaëc döông) 8) Khaáu tröø thueá ñaàu vaøo Tröôøng hôïp thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø lôùn hôn thueá ñaàu ra (toaøn coâng ty) Nôï TK 3331/Coù TK 1331 : Soá thueá ñaàu ra toaøn coâng ty tröø soá thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø ñaõ khaáu tröø ôû caùc ñôn vò cô sôû (chæ khaáu tröø baèng soá thueá ñaàu ra). Tröôøng hôïp thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø nhoû hôn thueá ñaàu ra (toaøn coâng ty) Nôï TK 3331/Coù TK 1331 : Soá thueá ñaàu vaøo toaøn coâng ty ñöôïc khaáu tröø tröø soá thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø ñaõ khaáu tröø ôû caùc ñôn vò cô sôû (khaáu tröø heát soá thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø). * Chuù yù: Tröôøng hôïp trong thaùng soá thueá ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø (goàm thueá ñaàu vaøo thaùng naøy vaø nhöõng thaùng tröôùc chuyeån sang) nhoû hôn soá thueá ñaàu ra do ñoù coù soá dö thueá ñaàu ra (soá thueá
  3. phaûi noäp). Soá thueá naøy ñöôïc tính vaøo thueá ñaàu ra cuûa caùc thaùng sau cho ñeán keát thuùc nieân ñoä keá toaùn. 9) Sô ñoà haïch toaùn : 632,627,641,642,1421 Taïi cô sôû 1331,1332 Thueá ñaàu vaøo khoâng Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø (3) Ñaàu vaøo (1) 3331 Khaáu tröø thueá Thueá GTGT ñaàu vaøo (4) Ñaàu ra (2) 336B Keát chuyeån thueá phaûi noäp veà coâng ty (5) Vaên phoøng coâng ty 1331,1332 3331 Khaáu tröø thueá (1) ñaàu vaøo (8) (2) 13680* (1) Keát chuyeån thueá phaûi noäp caùc ñôn vò cô sôû (6) Soá thueá keát (7) Soá thueá keát (7) chuyeån veà coâng ty chuyeån veà coâng ty 2/. Haïch toaùn khaáu hao TSCÑ: Caùc ñôn vò cô sôû tính khaáu hao vaøo phí Nôï TK 627,641/Coù TK 336B : Soá khaáu hao cuûa ñôn vò Vaên phoøng coâng ty trích khaáu hao Nôï TK 642/Coù TK 214 : Soá khaáu hao vaên phoøng coâng ty Nôï TK 13680*/Coù TK 214 : Soá khaáu hao caùc ñôn vò cô sôû Sô ñoà haïch toaùn: Cô sôû Vaên phoøng 13680*
  4. 336B 627,641 214 Khaáu hao tính Trích khaáu vaøo phí hao VPCT 642 Trích khaáu hao caùc cô sôû 3/. Haïch toaùn taêng giaûm TSCÑ: a) Caùc ñôn vò cô sôû haïch toaùn taêng giaûm TSCÑ chæ haïch toaùn phaàn nguyeân giaù - Taêng TSCÑ Nôï TK 211/Coù TK 336A,1111,… : Theo nguyeân giaù TSCÑ - Giaûm TSCÑ Cô sôû chæ haïch toaùn giaûm nguyeân giaù phaàn coøn laïi keá toaùn toång hôïp vaên phoøng coâng ty haïch toaùn Nôï TK 336A/Coù TK 211: nguyeân giaù TSCÑ b) Vaên phoøng - Taêng TSCÑ thuoäc vaên phoøng coâng ty (mua saém) Nôï TK 211/Coù TK 1111,3312,112,… - Taêng TSCÑ thuoäc vaên phoøng coâng ty (do cô sôû chuyeån veà) Nôï TK 211/Coù TK 336B : Nguyeân giaù Ñoàng thôøi ghi buùt toaùn aâm xoaù phaùt sinh khoâng taêng, giaûm TSCÑ Nôï TK 211/Coù TK 211 : Soá aâm nguyeân giaù - Giaûm do nhöôïng baùn, thanh lyù TSCÑ + Haïch toaùn giaûm TSCÑ * TSCÑ ôû vaên phoøng coâng ty Nôï TK 821 : Giaù trò coøn laïi Nôï TK 214 : Giaù trò hao moøn Coù TK 211 :Nguyeân giaù * TSCÑ ôû caùc ñôn vò cô sôû Nôï TK 821 : Giaù trò coøn laïi Nôï TK 214 : Giaù trò hao moøn Coù TK 13680* :Nguyeân giaù + Tieàn thu baùn hoaëc thanh lyù TSCÑ Nôï TK 131,1111,112,…/Coù TK 721: - Giaûm do chuyeån cho ñôn vò cô sôû
  5. Nôï TK 13680*/Coù TK 211: Nguyeân giaù TSCÑ Ñoàng thôøi ghi buùt toaùn aâm(giaûm phaùt sinh do khoâng taêng, giaûm TSCÑ) Nôï TK 211/Coù TK 211: Nguyeân giaù TSCÑ c) Chuyeån TSCÑ giöõa caùc ñôn vò cô sôû Ñoái vôùi caùc ñôn vò cô sôû haïch toaùn taêng giaûm TSCÑ nhö phaàn a) Ñoái vôùi keá toaùn toång hôïp vaên phoøng coâng ty haïch toaùn nhö sau: Nôï TK 13680+(maõ ñôn vò taêng TSCÑ) Coù TK 13680+(maõ ñôn vò giaûm TSCÑ) Ñoàng thôøi xoùa phaùt sinh taêng giaûm TSCÑ cuûa caùc ñôn vò cô sôû baèng buùt toaùn aâm Nôï TK 211/Coù TK 211 ghi soá aâm 4/. Haïch toaùn BHXH,KPCÑ vaø BHYT: - Trích BHXH,KPCÑ vaø BHYT Nôï TK 641,642,627,622 Coù TK 3382,3383,3384 - Keát chuyeån BHXH,KPCÑ vaø BHYT veà coâng ty baèng soá ñaõ trích Nôï TK 3382,3383,3384 Coù TK 336B - Keá toaùn toång hôïp VPCT haïch toaùn soá thueá caùc cô sôû keát chuyeån Nôï TK 13680*/Coù TK 3382,3383,3384 Ñoàng thôøi ghi aâm töông öùng vôùi toång soá keát chuyeån ñeå xoaù phaùt sinh Nôï TK 3382/Coù TK 3382, Nôï TK 3383/Coù TK 3383, Nôï TK 3384/Coù TK 3384 5/. Haïch toaùn laõi loã (hoaït ñoäng kinh doanh): Caùc ñôn vò cô sôû khi keát chuyeån laõi (loã) thay vì Coù (Nôï) TK 421 thì ghi Coù (Nôï) TK 336B Keát chuyeån laõi : Nôï TK 911/Coù TK 336B Keát chuyeån loã : Nôï TK 336B/Coù TK 911 Keá toaùn toång hôïp VPCT keát chuyeån laõi caùc ñôn vò cô sôû Nôï TK 13680*/Coù TK 4212 Keá toaùn toång hôïp VPCT keát chuyeån loã caùc ñôn vò cô sôû Nôï TK 4212/Coù TK 13680* 6/. Haïnh toaùn nhaän (cung caáp) saûn phaåm, dòch vuï noäi boä: - Nhaän saûn phaåm, dòch vuï noäi boä Nôï TK 152,153,156,627,641,642,… Coù TK 336B Tröôøng hôïp Coù TK thanh toaùn cho ñôn vò cung caáp Nôï TK 336B/Coù TK 1111 (neáu traû tieàn ngay trong thaùng)
  6. Nôï TK 336B/Coù TK 3388 (neáu chöa thanh toaùn, löu yù khi thanh toaùn seõ ghi Nôï TK 3388/Coù TK 1111 ) - Cung caáp saûn phaåm, dòch vuï noäi boä Nôï TK 336B Coù TK 152,153,156,627,641,642,… Haïch toaùn giaù voán Tröôøng hôïp coù thanh toaùn (Haïch toaùn giaù thanh toaùn) Nôï TK 1111/Coù TK 336B (thu tieàn ngay trong thaùng) Nôï TK 1388/Coù TK 336B (chöa thu, löu yù khi thanh toaùn seõ ghi Nôï TK 1111/Coù TK 1388 ) - Cheânh leäch giöõa giaù baùn noäi boä vaø giaù voán seõ ñöôïc haïch toaùn giaûm phí ôû vaên phoøng coâng ty Qui ñònh thoáng nhaát khi laäp maõ khaùch haøng (ñôn vò) noäi boä Maõ khaùch haøng naøy chia laøm 3 phaàn: Shift Shift Phaàn1 : Qui ñònh kí töï noäi boä goàm 1 kí töï “_” (nhaán phím Shift+ phím -) + Phaân 2 : Qui ñònh ñôn vò noäi boä goàm 3 kí töï : laáy theo maõ hieäu cuûa baûng maõ caùc ñôn vò noäi boä ôû phaàn treân, maõ hieäu naøo chöa ñuû 3 kí töï thì boå sung theâm soá “0” Phaân 2 : Caùc kí töï töï choïn ñeå theo doõi töøng ngöôøi hoaëc töøng ñoái töôïng trong ñôn vò noäi boä

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản