intTypePromotion=1

Hướng dẫn công việc hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
832
lượt xem
150
download

Hướng dẫn công việc hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn cách thức hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo, sai số cho phép trong khi hiệu chuẩn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn công việc hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo

  1. H ÖÔÙ N G DAÃ N COÂ N G VIEÄ C H IEÄ U CHUAÅ N NOÄ I BOÄ THIEÁ T BÒ ÑO I. MUÏC ÑÍCH: Höôùng daãn caùch thöùc hieäu chuaån noäi boä thieát bò ño, sai soá cho pheùp trong khi hieäu chuaån… II. PHAÏM VI: AÙp duïng cho vieäc hieäu chuaån noäi boä caùc phöông tieän ño trong toaøn Coâng ty. NOÄI DUNG: III. 1. Traùch nhieäm hieäu chuaån: Toå baûo trì may hieäu chuaån thieát bò ño thuoäc Xí nghieäp may theâu, Phoøng QLCL, Kho • nguyeân phuï lieäu may, khoái vaên phoøng. Toå baûo trì deät hieäu chuaån thieát bò ño thuoäc xöôûng deät. • Toå baûo trì nhuoäm hieäu chuaån thieát bò ño taïi Nhaø maùy nhuoäm. • Höôùng daãn cuï theå: 2. Baûn chaát cuûa vieäc hieäu chuaån laø so saùnh thieát bò ño vôùi chuaån ñeå ñaùnh giaù sai soá vaø caùc • ñaëc tröng kyõ thuaät, ño löôøng khaùc cuûa noù. Tröôùc khi hieäu chuaån noäi boä, ngöôøi tieán haønh hieäu chuaån phaûi hieäu chuaån thieát bò ño taïi • Trung taâm 3, thieát bò ño sau khi ñöôïc hieäu chuaån ñöôïc Trung taâm 3 daùn nhaõn hieäu chuaån keøm bieân baûn hieäu chuaån ghi nhaän thieát bò ño laø chính xaùc theo tieâu chuaån Vieät nam. Ngöôøi löu giöõ thieát bò ño ñaõ ñöôïc hieäu chuaån phaûi boïc nhaõn ñaõ ñöôïc hieäu chuaån baúng baêng keo trong ñeå traùnh cho nhaõn bò maát, hoaëc bò hö hoûng do coï saùt… Caùc thieát bò ño ñöôïc ñi hieäu chuaån goàm thöôùc saét 1 meùt, quaû caân: 100gam, 1 kg, 5 kg. Trang :1
  2. Tröôùc khi tieán haønh hieäu chuaån, ngöôøi hieäu chuaån phaûi chuaån bò tem hieäu chuaån, tem • hieäu chuaån coù theå ñöôïc laøm baèng giaáy daùn ñeå daùn leân thieát bò ño, thoâng baùo ñeán caùc boä phaän chuyeån caùc thieát bò ño ñeán Toå baûo trì ñeå hieäu chuaån theo lòch. Ñoái vôùi thieát bò ño laø thöôùc thì ngöôøi hieäu chuaån söû duïng phöông phaùp so saùnh tröïc tieáp • töùc laø so saùnh tröïc tieáp thöôùc caàn hieäu chuaån vôùi thöôùc ñaõ hieäu chuaån. Ñaït thöôùc chuaån xuoáng neàn nhaø hoaëc maët baøn phaúng, sau ñoù ñeå thöôùc caàn ño song song vaø saùt vôùi thöôùc hieäu chuaån, thöôùc ñöôïc hieäu chuaån phaûi thaúng, khoâng co duùm, khoâng leäch, khoâng xeùo so vôùi thöôùc chuaån, vaïch chia giöõa hai thöôùc truøng nhau ôû vò trí 0, sau ñoù tieán haønh kieåm tra ôû vò trí 100 cm. Neáu ñoä sai soá cho pheùp laø 1.2 mm thì thöôùc ñaït yeâu caàu. Ñoái vôùi thieát bò ño laø caân thì ngöôøi hieäu chuaån söû duïng phöông phaùp duøng duïng cuï so • saùnh töùc laø duøng quaû caân ñaõ ñöôïc hieäu chuaån. Khi tieán haønh ño thì ñeå caân treân maët ñaát , maët baûn phaúng, khoâng ñöôïc nghieâng. Khi kim ñaõ döøng haún thì môùi kieåm tra xem kim ñang ôû vaïch naøo. Ñoái vôùi caân döôùi 1kg thì duøng quaû caân laø 100gam, ñoä sai soá cho pheùp laø 0.2 gam. Ñoái vôùi caân treân 1 kg thì duøng quaû caân 1kg vaø quaû caân 5kg, ñoä sai soá cho pheùp ñoái vôùi quaû caân 1kg laø 2 gam vaø ñoái vôùi quaû caân 5 kg thì ñoä sai soá cho pheùp laø 10gam. Vieäc laäp hoà sô hieäu chuaån vaø tieán haønh caùc haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa ñöôïc thöïc • hieän theo Thuû tuïc hieäu chuaån vaø kieåm soaùt thieát bò ño. Trang :2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2